Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Další možnosti financování vzdělávacích aktivit pro seniory Krajská knihovna Vysočiny 13. dubna 2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Další možnosti financování vzdělávacích aktivit pro seniory Krajská knihovna Vysočiny 13. dubna 2004."— Transkript prezentace:

1 Další možnosti financování vzdělávacích aktivit pro seniory Krajská knihovna Vysočiny 13. dubna 2004

2 Fundraising Fundraising www.fundraising.cz - České centrum pro fundraising www.fundraising.cz Různé způsoby získávání finančních prostředků sponzorské dary, sbírky, dotace, individuální dárcovství, firemní dárcovství… Různé zdroje získávání finančních prostředků místní, regionální, národní, evropskéDoporučení Princip partnerství Vícezdrojové financování

3 Druhy podpory Podle obsahu finanční (dotace,…) nefinanční (dary,…) Podle dosažitelnosti místní (lidé, radnice,…) regionální (kraj, mikroregion,…) státní (státní fondy, grantové agentury,…) evropské (SF EU, evropské nadace,…) Podle zdroje soukromé (individuální dárci, podnikatelé, nadace,…) veřejné (státní fondy, evropské fondy,…)

4 Příklady programů finanční podpory © Luděk Hanáček, Deloitte Praha, 2005

5 Nadace V ČR bylo podle ČSÚ k březnu 2OO4 zaregistrováno 1027 nadací ( z toho je předpoklad cca 360 funkčních) a 899 nadačních fondů – více na www.donorsforum.cz Grantové kalendáře www.neziskovky.cz (pro členy rozesílán mailem) www.ecn.cz (zdarma) www.vlada.cz (Poradní orgány vlády - Rada vlády pro NNO - Aktuality)

6 Příklad grantující nadace 1/2 Soutěž na podporu studijních cest do zahraničních knihoven v roce 2005 Účastníci soutěže - Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, příspěvkové a rozpočtové organizace působící na území ČR Údaje v žádosti - Účastník se přihlásí do soutěže písemnou žádostí obsahující název a adresu (včetně e-mailu) účastníka, údaje o zájemci, pro něhož je studijní cesta připravována, tj. profesní životopis včetně dosaženého vzdělání a funkce v současném zaměstnání, údaje o jazykových znalostech, příp. výčet již absolvovaných stáží, seznam publikovaných prací a proslovených přednášek, náplň studijní cesty, místo a termín konání cesty, očekávaný přínos pro účastníka soutěže, předpokládané náklady cesty Uzávěrka přihlášek - Žádost se odevzdává osobně nebo zasílá poštou na adresu vyhlašovatele do 30. dubna 2005 Adresa vyhlašovatele - Nadace knihoven, Kounicova 65a, 601 87 Brno. Nadace knihoven (na stránkách Středočeské vědecké knihovny v Kladně) Nadace knihoven (na stránkách Středočeské vědecké knihovny v Kladně) http://www.svkkl.cz/nadace_knihoven.php?

7 Příklad grantující nadace 2/2 Nadace Euronisa Nadace Euronisa http://www.euronisa.cz Veřejné kolo rozdělování nadačních příspěvků Oblast podpory: kultura, sociální/zdravotní/humanitární,vzdělávání Působnost programu: Ústecký kraj, Liberecký kraj Žádat o nadační příspěvek mohou neziskové organizace registrované na území ČR a působící v Euroregionu Nisa a to: občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby (dříve účelová zařízení církví), nadace a nadační fondy, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace. Kontaktní osoba: Lydie Halamová, Kontakt: nadace@euronisa.cz; 485 251 953 (tel.), Adresa: Rumjancevova 3, 460 01 Liberec, Česká republika

8 Grantové systémy měst Grantové systémy měst www.trebic.cz (vpravo pod kontaktem)

9 Krajské systémy podpory Krajské systémy podpory www.fondvysociny.cz

10 Dotační politika ČR – ministerstva Dotační politika ČR – ministerstva www.vlada.cz a stránky jednotlivých resortů

11 Příklad grantujícího ministerstva Ministerstvo práce a sociálních věcí Příklad grantujícího ministerstva Ministerstvo práce a sociálních věcí www.mpsv.cz Název programu: Rovnost mužů a žen První výzva VP/2004/018 je určena na financování nadnárodních projektů, jejichž stěžejním tématem je "role otců v prosazování rovnosti žen a mužů a zejména role mužů a otců v procesu slaďování pracovního a osobního života". Termín pro odevzdání návrhů projektů je 15. dubna 2005. Cílové skupiny: veřejnost, ženy Oblast podpory: lidská práva Působnost programu: ČR

12 Strukturální politika EU 1/2 Strukturální politika EU 1/2 www.strukturalni-fondy.cz stránky jednotlivých ministerstev, které jsou řídícími orgány pro rozdělování strukturální pomoci v ČR – operační programy (www.mmr.cz, www.mpsv.cz, www.msmt.cz, www.env.cz, www.micr.cz, www.mpo.cz, www.mze.cz) stránky jednotlivých krajů a regionů soudržnosti – SROP (http://www.kr-urady.cz/)

13 Strukturální politika EU 2/2

14 Cíle a programy SF EU Operační programy Globální cílPrioritní osySpecifické cíle Udržitelný rozvoj založený na konkurenceschopnosti Infrastruktura Rozvoj dopravní infrastruktury Vytvoření podmínek pro růst ekonomiky posilováním vnitřních faktorů Zvýšení kvalifikační úrovně, konkurenceschopnosti a mobility pracovní síly při současném vyrovnávání dopadů růstu ekonomiky na znevýhodněné skupiny obyvatel Přiblížení se standardům EU v oblasti životního prostředí Vyvážený rozvoj regionů Rozvoj lidských zdrojů Ochrana a zkvalitňování životního prostředí Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství Rozvoj cestovního ruchu Posílení konkurenceschopnost i průmyslu a podnikatelských služeb Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Společný regionální operační program Rozvoj lidských zdrojů Průmysl a podnikání Fond soudržnosti

15 OP RLZ 1/2 P2 Rozvoj celoživotního učení 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí 2.2 Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce 2.3 Pos í len í kapacity poskytovatelů soci á ln í ch služeb – jen pro NNO

16 OP RLZ 2/2 P3 Rozvoj celoživotního učení 3.1 Zkvalitňov á n í vzděl á v á n í ve š kol á ch a š kolských zař í zen í ch a rozvoj podpůrných syst é mů ve vzděl á v á n í 3.2 Podpora terci á rn í ho vzděl á v á n í, výzkumu a vývoje 3.3 Rozvoj dal ší ho profesn í ho vzděl á v á ní

17 SROP P3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech 3.2 Podpora sociální integrace v regionech 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

18 Iniciativy společenství Equal, Interreg, Leader, Urban Equal – priority: Zaměstnatelnost Podpora podnikání Rovné příležitosti Žadatelé o azyl Interregpodpora přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce podpora nejodlehlejších regionů URBANhospodářská a sociální regenerace měst a příměstských oblastí procházejících krizovým obdobím Leaderrozvoj venkovských oblastí EQUALnadnárodní spolupráce zaměřená na boj proti všem formám diskriminace a nerovnosti na trhu práce sociální a pracovní zařazení osob žádajících o azyl;

19 Komunitární programy EU Informační zdroje: www.ngo-eu.cz www.evropska-unie.cz http://www.grant-guide.com - společná Evropská databáze grantových příležitostí (i evropské nadace) http://www.welcomeurope.com - asistenční stránka pro Evropské grantové příležitosti

20 Komunitární vzdělávací programy EU

21 Program GRUNDTVIG Program GRUNDTVIG http://web.socrates.cz Program GRUNDTVIG je zaměřený na vzdělávání dospělých a na další formy celoživotního vzdělávání. Základní cílovou skupinou jsou zde dospělí, kteří si potřebují nebo chtějí doplnit své v zdělání. Program podporuje všechny aktivity směřující ke zlepšení úrovně vzdělanosti, k jejichž realizaci dochází v návaznosti na základní, střední či vysokoškolské vzdělání. Program nabízí čtyři druhy aktivit, do kterých se mohou zapojit jak klasické vzdělávací instituce tak i neziskové organizace, knihovny, muzea, média, vydavatelství, apod.

22 Další vzdělávací komunitární programy Další vzdělávací komunitární programy http://web.socrates.cz Program MINERVA je zaměřen na podporu evropské spolupráce v oblasti otevřeného a distančního vzdělávání (ODL) a informačních a komunikačních technologií (ICT ) Program LINGUA usiluje o další zkvalitnění úrovně výuky cizích jazyků a o zvýšení motivace k jejich studiu. Jazyk je v programu LINGUA chápán rovněž jako komunikační prostředek, který má sloužit k realizaci profesionálních potřeb, k poznávání jiných kultur, ale i k osobnímu rozvoji. Program podporuje dvě základní oblasti – podporu jazykového vzdělávání a přípravu a rozvoj učebních pomůcek.

23 Databáze finančních zdrojů české databáze s napojením i na finanční zdroje EU www.subvence.cz www.edotace.cz www.egrant.cz

24 Příklad bilaterálního programu Pomoc EHP a Norska České Republice na www.mfcr.cz (EU a zahraniční–Zahraniční pomoc–Bilaterální programy) 6 hlavních priorit: Uchování evropského kulturního dědictví Ochrana ŽP Rozvoj lidských zdrojů Zdravotnictví a péče o dítě Podpora udržitelného rozvoje Vědecký výzkum a vývoj

25 Co je to projekt – jak na něj? SCHVÁLENÍ ZÁMĚRU PLÁN/POSOUZENÍ SCHVÁLENÍ PROJEKTU IMPLEMENTACE UKONČENÍ HODNOCENÍ (hodnocení dopadu může probíhat po určitém časovém odstupu)  Hodnotící studie/zpráva  Předběžné zhodnocení  Koncepce projektu  Řízení se spoluúčasti  Monitorování  Zpracování zpráv  Revize účelu  Závěrečné zprávy UČENÍ  Analýza zainteresovaných skupin  Analýza problému  Analýza rizik  Logický rámec  Pracovní plány/ rozpočty  Zadání projektu  Formát projektu  Strategické cíle  Směrnice a zdroje  Povinnosti  Požadavky ZAČÁTEK IDENTIFIKACE PROBLÉMU manuál – www.nros.cz (Ke stažení – školení PCM)

26 Díky za pozornost… Petr Holý, ORR 564 602 538 holy.p@kr-vysocina.cz


Stáhnout ppt "Další možnosti financování vzdělávacích aktivit pro seniory Krajská knihovna Vysočiny 13. dubna 2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google