Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVOD Mikroekonomie I Ing. Veronika MAZALOVÁ, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVOD Mikroekonomie I Ing. Veronika MAZALOVÁ, Ph.D."— Transkript prezentace:

1

2 ÚVOD Mikroekonomie I Ing. Veronika MAZALOVÁ, Ph.D.

3 Mikroekonomie – zimní semestr 2011/2012 Stud. skupiny:: 1,2,3,4,5,6,7,8 Přednášející: Ing. Veronika MAZALOVÁ, Ph.D. Ústav ekonomie MVŠO dveře č. 225, tf. č. 587 332 386 konzultace: pondělí 9.00 – 10.30 středa 8.30 – 9.30 veronika.mazalova@mvso.cz Cvičení a semináře: - 1,2,3,4 Ing. Veronika Mazalová, Ph.D - 5,6,7,8 Ing. Jolana Kvíčalová Ústav ekonomie MVŠO dveře č. 225, tf. č. 587 332 386 konzultace: úterý 9.30-10.30 čtvrtek 13.00 – 14.30 jolana.kvicalova@mvso.cz

4 Témata přednášek 1. Úvod, formování trhu 2. Základní elementy trhu 3. Chování spotřebitele: užitečnost a poptávka 4. Chování výrobce: náklady a nabídka 5. Dokonalá konkurence 6. Nedokonalá konkurence 7. Zisk jako podnět a alternativní cíle firmy 8. Trh výrobních faktorů 9. Trh práce 10. Trh kapitálu 11. Všeobecná rovnováha 12. Mikroekonomická politika státu

5 Literatura - základní  MACÁKOVÁ, L. a kol. Mikroekonomie – základní kurs. 11. vyd. Praha: Melandrium Slaný, 2010. 275 s. ISBN 978-80-86175- 70-6.  HOLMAN, R. Mikroekonomie – středně pokročilý kurz. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 592 s. ISBN 978-80-7179-862-0.  JUREČKA, V. a kol. Mikroekonomie. Praha: Grada Publishing, 2010. 360 s. ISBN 978-80-247-3259-6.  SIRŮČEK, P., NEČADOVÁ, M., MACÁKOVÁ, L. Mikroekonomická teorie I (cvičebnice). Praha: Melandrium Slaný, 2003. 303 s. ISBN 80-86175-37-5.

6 Literatura - doplňková  FRANK, R. H., BERNANKE, B. S. Ekonomie. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0471-4.  HOLMAN, R. Mikroekonomie – středně pokročilý kurz. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2002. ISBN 80-7179-737-5.  JUREČKA, V., BŘEZINOVÁ, O. a kol. Mikroekonomie. Ostrava: VŠB - TU, 1997.  MANKIW, G. N. Zásady ekonomie. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-891-1.  SCHILLER, B. R. Mikroekonomie dnes. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80- 251-0109-6.

7 Literatura - doplňková  SIRŮČEK, P., NEČADOVÁ, M. Mikroekonomická teorie 1 – cvičebnice. 1. vyd. Praha: Melandrium Slaný, 2001. ISBN 80-86175-17-0.  SIRŮČEK, P., NEČADOVÁ, M. Mikroekonomie I - sbírka řešených problémů. 1. vyd. Praha: Melandrium, Slaný, 1999.  TULEJA, P., NEZVAL, P., MAJEROVÁ, I. Základy mikroekonomie. 1. vyd. Brno: CP Books, 2005.  TULEJA, P., NEZVAL, P., MAJEROVÁ, I. Základy mikroekonomie (Učebnice pro ekonomické a obchodně podnikatelské fakulty). 1. vyd. Brno: Nakladatelství CP Books, a. s., 2005. ISBN 80-251-0603-9.  VARIAN, H. R. Mikroekonomie. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-85865-25-4.  VLČEK, J. a kol. Ekonomie a ekonomika. 1. vyd. Praha: Nakladatelství ASPI Publishing, s.r.o., 2003. ISBN 80-86395-46-4.

8 Ukončení předmětu  Zápočet:  Docházka na cvičení 80 %  Aktivní účast na cvičeních (2 vystoupení)  min. 50 % úspěšnost při průběžném opakování (3 testy)  splnění zápočtového testu  Zkouška:  Udělený zápočet  Úspěšně absolvovaná písemná (popř. ústní) zkouška

9 EKONOMIE Mikroekonomie I Ing. Veronika MAZALOVÁ, Ph.D.

10 Ekonomie  „Vyrůstal jsem v průmyslové oblasti na jižním břehu jezera Michigan – ve městě Gary ve státě Indiana – a chudobu, nezaměstnanost a diskriminaci jsem denně viděl na každém kroku. Právě proto jsem šel studovat ekonomii, abych tyto jevy pochopil a mohl s nimi něco udělat“. Joseph Stiglitz  „Je to spíše nástroj myšlení, technika myšlení, která pomáhá svému majiteli dospět ke správným závěrům“. J.M.Keynes  DEFINICE: Ekonomie je vědou, která studuje způsob, jakým lidé používají vzácné, omezené zdroje k výrobě užitečných statků a služeb a jak si tyto statky a služby rozdělují a vzájemně směňují.

11 Obecná ekonomická teorie  Úvodem do studia ekonomických disciplín je obecná ekonomická teorie. Zabývá se nejobecnějšími zákonitostmi ekonomického života společnosti, popisuje abstraktní mechanismy jejich fungování, které usnadní pochopit logiku reálných ekonomických procesů.  Matematická větev – prosazuje, že kritériem pravdivosti je možnost matematického důkazu.  Společenská větev –ekonomie je věda o chování lidí ve výrobě.

12 Pozitivní a normativní ekonomie  Pozitivní ekonomie  přijímá ekonomickou realitu takovou, jaká je. Jejím cílem je tuto realitu popisovat a hledat v ní zákonitosti fungování.  Normativní ekonomie  zkoumání reality je pouze východiskem. Zjištěnou skutečnost hodnotí a hodnotí ji obvykle kriticky. Cílem normativní ekonomie je konstruovat předobraz dokonalejšího ekonomického systému, hrát aktivní roli ve vývoji lidské společnosti.

13 Mikroekonomie a makroekonomie  Pozitivní ekonomii tvoří :  Mikroekonomie – zkoumá chování dílčích ekonomických subjektů (jednotlivci, domácnosti, firmy). Na ekonomii se díváme očima jednotlivých subjektů a studujeme rozhodnutí, jak se bude daný subjekt chovat v daném ekonomickém systému  Makroekonomie – se zabývá hospodářstvím jako celkem. Makroekonomie je základem hospodářské politiky.

14 Ekonomická vzácnost  Ekonomické statky – předměty, které člověk potřebuje nebo po kterých touží. Ekonomické statky jsou charakteristické svojí vzácností.  Ekonomická vzácnost (Scarcity) zahrnuje:  Omezenost zdrojů  Užitečnost zdrojů  Volný statek – předmět, který je užitečný a zároveň volně dostupný.

15 Ekonomická vzácnost a model PPF  Racionalita lidského jednání  Model hranice produkčních možností (PPF)  Představuje základní ekonomickou souvislost užívání výrobních zdrojů.  Ukazuje všechny možné kombinace dvou výrobků, které je možné získat s danými zdroji.  Optimální bod na PPF je bod, v němž by byl přírůstek uspokojení z jednoho statku pokud možno stejný jako přírůstek uspokojení z druhého statku.

16 Hranice produkčních možností (PPF) statek X: jahody (kg) statek Y: okurky (kg) PPF B C D A Z

17 Výrobní faktory (Factors of Production – F)  Půda (Land – A): - produkt přírody, není volný statek, - důchod plynoucí z půdy – pozemková renta  Práce (Labor – L): - lidská činnost, která přeměňuje přírodní zdroje v užitečné statky, - důchod plynoucí z práce - mzda  Kapitál (Capital – K): - výsledek předchozí výroby - důchod plynoucí z kapitálu je zisk nebo úrok Důchody z výrobních faktorů (renta, mzda, zisk, úrok) mají motivační charakter, jsou hnacím motorem ekonomického systému.

18 Výnosy z výrobního faktoru  Vysoká efektivnost výroby je podmíněna vysokými výnosy výrobních faktorů.  Zákon klesajících výnosů (Law of Diminishing Returns) – výnosnost jednoho faktoru, jehož objem roste, se bude snižovat.  Platí pouze za předpokladu, že výstup roste vlivem růstu objemu jediného výrobního faktoru a objem dalších používaných výrobních faktorů se nemění. Výnosy z výrobního faktoru = výstup / vstup

19 Výnosy z rozsahu  Rostoucí výnosy z rozsahu (Increasing Returns to Scale) – růst objemu používaných výrobních faktorů vede k vyššímu tempu růstu výnosů z nich.  Konstantní výnosy z rozsahu (Constant Returns to Scale) – výnos z výrobních faktorů roste proporcionálně s růstem rozsahu jejich zapojení do výroby.  Klesající výnosy z rozsahu (Diminishing Returns of Scale) – růst výnosů z výrobních faktorů je nižší než růst těchto faktorů.

20 FORMOVÁNÍ TRHU MIKROEKONOMIE I Ing. Veronika MAZALOVÁ, Ph.D.

21 Dělba práce  Dělba práce – specializace účastníků výroby na jednotlivé pracovní činnosti nebo pracovní operace.  Přirozená dělba práce – rozdělení pracovních činností podle osobních přirozených dispozic (muži, ženy,…). Jedná se o dělbu pracovních činností.  Společenská dělba práce – zemědělci, pastevci řemeslníci, řemeslaobchod, výroba. Také se jedná o dělbu pracovních činností.  Dělba práce v pracovních operacích – rozdělení pracovních činností na operace a následná dělba práce (houska naporcovat, uplést, osolit, upéct).

22 Peníze  Barter – přímá výměna výrobku za výrobek.  Peníze – jsou zvláštním statkem, který zprostředkovává výměnu ostatních statků. Všeobecný ekvivalent (plátno, olej, kožešinydrahé kovy papírové penízebezhotovostní peníze). Výměna výrobku za peníze. Peníze sami o sobě nejsou užitečné. Jejich užitečnost spočívá v tom, že je lze kdykoliv a kdekoliv vyměnit za užitečný statek, který realizuje naléhavou potřebu.

23 Trh  Vznik trhu vyvolává vysoký stupeň dělby práce.  Trh – je oblast ekonomiky, ve které dochází k výměně činností mezi jednotlivými ekonomickými subjekty prostřednictvím směny zboží.  Zboží – výrobky a služby, které byly vyrobeny pro směnu.  Směnná hodnota – kvantitativní poměr, ve kterém se určité zboží směňuje na trhu s ostatními.  Cena – směnná hodnota vyjádřená v penězích jako všeobecném ekvivalentu.  Relativní cena – cena porovnává hodnoty, resp. ceny.

24 Typy trhů  Rozdělení podle územního hlediska:  Místní trh – místní obchůdky v malém městečku, jarmark (týká se většinou potravin s krátkou dobou skladování, krajových specialit závislých na tradici nebo přírodních zdrojích).  Národní trh – trh v rámci státního celku. Místní trhy splynuly do národního trhu. Příčinou určité autonomie národních trhů je ochranářská funkce státu.  Světový trh – přirozený vývoj dělby práce si vynutil specializaci i v mezinárodním měřítku.

25 Typy trhů  Podle počtu zboží, které na trhu sledujeme:  Dílčí trh – trh na kterém se prodává a kupuje jediný druh zboží (trh sportovních bot).  Agregátní trh – je trh veškerého zboží. Při studiu ekonomické teorie je třeba si vždy uvědomovat, na jakém trhu se ve svých úvahách nacházíme  Kritériem typizace trhů je předmět koupě a prodeje:.  Trh výrobků a služeb neboli trh produktů.  Trh práce, půdy a kapitálu společně tvoří trh výrobních faktorů.  Trh peněz velmi těsně souvisí s trhem kapitálu.

26 Tržní subjekty  Domácnosti – přicházejí na trh za účelem realizace potřeb, chtějí si opatřit užitečné vzácné statky pro svoji potřebu. Vystupují jako kupující na trhu výrobků a služeb.  Firmy – jsou subjekty vyrábějící za účelem prodeje. Na trhu výrobků a služeb vystupují jako prodávající. Jejich cílem je maximalizace zisku.  Stát, resp. vláda – vstupuje na trh s cílem ovlivnit jej, modifikovat jeho působení, odstranit negativní dopady. Vystupuje zde jako prodávající (prostřednictvím státních firem), jako kupující (prostřednictvím státních zakázek).

27 Tok výrobních faktorů, výrobků a služeb Trhy výrobků a služeb Trhy výrobních faktorů Peněžní hlasy DOMÁCNOSTI Vlastnictví VF Výrobní náklady FIRMY Platy, renty, atd. Poptávka Nabídka

28 Model ekonomického koloběhu DOMÁCNOSTI FIRMY důchody za služby VF platby za statky a služby Finanční (peněžní) rozměr toku produkce a důchodů za služby VF. produkt Tok výstupů směřujících na trh finální produkce. Tok důchodů domácností za služby VF. důchod

29 Otázky na cvičení 1. přednáška – Úvod, formování trhu  Definujte pojem ekonomie, obecná ekonomická teorie a rozdělení ekonomie  Vzácnost a omezenost zdrojů, hranice produkčních možností (vysvětlete graficky na příkladu)  Definujte formování trhu – vznik dělby práce, význam peněz, vznik trhu a jeho členění  Definujte tržní subjekty a graficky znázorněte model ekonomického koloběhu

30 Ing. Veronika Mazalová, Ph.D. Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "ÚVOD Mikroekonomie I Ing. Veronika MAZALOVÁ, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google