Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod Mikroekonomie I Ing. Veronika MAZALOVÁ, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod Mikroekonomie I Ing. Veronika MAZALOVÁ, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Úvod Mikroekonomie I Ing. Veronika MAZALOVÁ, Ph.D.

2 Mikroekonomie – zimní semestr 2011/2012
Stud. skupiny:: ,2,3,4,5,6,7,8 Přednášející: Ing. Veronika MAZALOVÁ, Ph.D. Ústav ekonomie MVŠO dveře č. 225, tf. č konzultace: pondělí 9.00 – 10.30 středa – 9.30 Cvičení a semináře: 1,2,3,4 Ing. Veronika Mazalová, Ph.D 5,6,7, Ing. Jolana Kvíčalová dveře č. 225, tf. č konzultace: úterý čtvrtek – 14.30

3 Témata přednášek Úvod, formování trhu Základní elementy trhu
Chování spotřebitele: užitečnost a poptávka Chování výrobce: náklady a nabídka Dokonalá konkurence Nedokonalá konkurence Zisk jako podnět a alternativní cíle firmy Trh výrobních faktorů Trh práce Trh kapitálu Všeobecná rovnováha Mikroekonomická politika státu

4 Literatura - základní MACÁKOVÁ, L. a kol. Mikroekonomie – základní kurs. 11. vyd. Praha: Melandrium Slaný, s. ISBN HOLMAN, R. Mikroekonomie – středně pokročilý kurz. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN JUREČKA, V. a kol. Mikroekonomie. Praha: Grada Publishing, s. ISBN SIRŮČEK, P., NEČADOVÁ, M., MACÁKOVÁ, L. Mikroekonomická teorie I (cvičebnice). Praha: Melandrium Slaný, s. ISBN

5 Literatura - doplňková
FRANK, R. H., BERNANKE, B. S. Ekonomie. Praha: Grada Publishing, ISBN HOLMAN, R. Mikroekonomie – středně pokročilý kurz. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, ISBN JUREČKA, V., BŘEZINOVÁ, O. a kol. Mikroekonomie. Ostrava: VŠB - TU, MANKIW, G. N. Zásady ekonomie. Praha: Grada Publishing, ISBN SCHILLER, B. R. Mikroekonomie dnes. Brno: Computer Press, ISBN

6 Literatura - doplňková
SIRŮČEK, P., NEČADOVÁ, M. Mikroekonomická teorie 1 – cvičebnice. 1. vyd. Praha: Melandrium Slaný, ISBN SIRŮČEK, P., NEČADOVÁ, M. Mikroekonomie I - sbírka řešených problémů. 1. vyd. Praha: Melandrium, Slaný, 1999. TULEJA, P., NEZVAL, P., MAJEROVÁ, I. Základy mikroekonomie. 1. vyd. Brno: CP Books, TULEJA, P., NEZVAL, P., MAJEROVÁ, I. Základy mikroekonomie (Učebnice pro ekonomické a obchodně podnikatelské fakulty). 1. vyd. Brno: Nakladatelství CP Books, a. s., ISBN VARIAN, H. R. Mikroekonomie. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, ISBN VLČEK, J. a kol. Ekonomie a ekonomika. 1. vyd. Praha: Nakladatelství ASPI Publishing, s.r.o., ISBN

7 Ukončení předmětu Zápočet: Zkouška: Docházka na cvičení 80 %
Aktivní účast na cvičeních (2 vystoupení) min. 50 % úspěšnost při průběžném opakování (3 testy) splnění zápočtového testu Zkouška: Udělený zápočet Úspěšně absolvovaná písemná (popř. ústní) zkouška

8 Ekonomie Mikroekonomie I Ing. Veronika MAZALOVÁ, Ph.D.

9 Ekonomie „Vyrůstal jsem v průmyslové oblasti na jižním břehu jezera Michigan – ve městě Gary ve státě Indiana – a chudobu, nezaměstnanost a diskriminaci jsem denně viděl na každém kroku. Právě proto jsem šel studovat ekonomii, abych tyto jevy pochopil a mohl s nimi něco udělat“. Joseph Stiglitz „Je to spíše nástroj myšlení, technika myšlení, která pomáhá svému majiteli dospět ke správným závěrům“. J.M.Keynes DEFINICE: Ekonomie je vědou, která studuje způsob, jakým lidé používají vzácné, omezené zdroje k výrobě užitečných statků a služeb a jak si tyto statky a služby rozdělují a vzájemně směňují.

10 Obecná ekonomická teorie
Úvodem do studia ekonomických disciplín je obecná ekonomická teorie. Zabývá se nejobecnějšími zákonitostmi ekonomického života společnosti, popisuje abstraktní mechanismy jejich fungování, které usnadní pochopit logiku reálných ekonomických procesů. Matematická větev – prosazuje, že kritériem pravdivosti je možnost matematického důkazu. Společenská větev –ekonomie je věda o chování lidí ve výrobě.

11 Pozitivní a normativní ekonomie
Pozitivní ekonomie přijímá ekonomickou realitu takovou, jaká je. Jejím cílem je tuto realitu popisovat a hledat v ní zákonitosti fungování. Normativní ekonomie zkoumání reality je pouze východiskem. Zjištěnou skutečnost hodnotí a hodnotí ji obvykle kriticky. Cílem normativní ekonomie je konstruovat předobraz dokonalejšího ekonomického systému, hrát aktivní roli ve vývoji lidské společnosti.

12 Mikroekonomie a makroekonomie
Pozitivní ekonomii tvoří : Mikroekonomie – zkoumá chování dílčích ekonomických subjektů (jednotlivci, domácnosti, firmy). Na ekonomii se díváme očima jednotlivých subjektů a studujeme rozhodnutí, jak se bude daný subjekt chovat v daném ekonomickém systému Makroekonomie – se zabývá hospodářstvím jako celkem. Makroekonomie je základem hospodářské politiky.

13 Ekonomická vzácnost Ekonomické statky – předměty, které člověk potřebuje nebo po kterých touží. Ekonomické statky jsou charakteristické svojí vzácností. Ekonomická vzácnost (Scarcity) zahrnuje: Omezenost zdrojů Užitečnost zdrojů Volný statek – předmět, který je užitečný a zároveň volně dostupný.

14 Ekonomická vzácnost a model PPF
Racionalita lidského jednání Model hranice produkčních možností (PPF) Představuje základní ekonomickou souvislost užívání výrobních zdrojů. Ukazuje všechny možné kombinace dvou výrobků, které je možné získat s danými zdroji. Optimální bod na PPF je bod, v němž by byl přírůstek uspokojení z jednoho statku pokud možno stejný jako přírůstek uspokojení z druhého statku.

15 Hranice produkčních možností (PPF)
statek Y: okurky (kg) A B C D PPF Z statek X: jahody (kg)

16 Výrobní faktory (Factors of Production – F)
Půda (Land – A): - produkt přírody, není volný statek, - důchod plynoucí z půdy – pozemková renta Práce (Labor – L): - lidská činnost, která přeměňuje přírodní zdroje v užitečné statky, - důchod plynoucí z práce - mzda Kapitál (Capital – K): - výsledek předchozí výroby - důchod plynoucí z kapitálu je zisk nebo úrok Důchody z výrobních faktorů (renta, mzda, zisk, úrok) mají motivační charakter, jsou hnacím motorem ekonomického systému.

17 Výnosy z výrobního faktoru
Vysoká efektivnost výroby je podmíněna vysokými výnosy výrobních faktorů. Zákon klesajících výnosů (Law of Diminishing Returns) – výnosnost jednoho faktoru, jehož objem roste, se bude snižovat. Platí pouze za předpokladu, že výstup roste vlivem růstu objemu jediného výrobního faktoru a objem dalších používaných výrobních faktorů se nemění. Výnosy z výrobního faktoru = výstup / vstup

18 Výnosy z rozsahu Rostoucí výnosy z rozsahu (Increasing Returns to Scale) – růst objemu používaných výrobních faktorů vede k vyššímu tempu růstu výnosů z nich. Konstantní výnosy z rozsahu (Constant Returns to Scale) – výnos z výrobních faktorů roste proporcionálně s růstem rozsahu jejich zapojení do výroby. Klesající výnosy z rozsahu (Diminishing Returns of Scale) – růst výnosů z výrobních faktorů je nižší než růst těchto faktorů.

19 Formování trhu Mikroekonomie I
Ing. Veronika MAZALOVÁ, Ph.D.

20 Dělba práce Dělba práce – specializace účastníků výroby na jednotlivé pracovní činnosti nebo pracovní operace. Přirozená dělba práce – rozdělení pracovních činností podle osobních přirozených dispozic (muži, ženy,…). Jedná se o dělbu pracovních činností. Společenská dělba práce – zemědělci, pastevci řemeslníci, řemesla obchod, výroba. Také se jedná o dělbu pracovních činností. Dělba práce v pracovních operacích – rozdělení pracovních činností na operace a následná dělba práce (houska naporcovat, uplést, osolit, upéct).

21 Peníze Barter – přímá výměna výrobku za výrobek.
Peníze – jsou zvláštním statkem, který zprostředkovává výměnu ostatních statků. Všeobecný ekvivalent (plátno, olej, kožešiny drahé kovy papírové peníze bezhotovostní peníze). Výměna výrobku za peníze. Peníze sami o sobě nejsou užitečné. Jejich užitečnost spočívá v tom, že je lze kdykoliv a kdekoliv vyměnit za užitečný statek, který realizuje naléhavou potřebu.

22 Trh Vznik trhu vyvolává vysoký stupeň dělby práce.
Trh – je oblast ekonomiky, ve které dochází k výměně činností mezi jednotlivými ekonomickými subjekty prostřednictvím směny zboží. Zboží – výrobky a služby, které byly vyrobeny pro směnu. Směnná hodnota – kvantitativní poměr, ve kterém se určité zboží směňuje na trhu s ostatními. Cena – směnná hodnota vyjádřená v penězích jako všeobecném ekvivalentu. Relativní cena – cena porovnává hodnoty, resp. ceny.

23 Typy trhů Rozdělení podle územního hlediska:
Místní trh – místní obchůdky v malém městečku, jarmark (týká se většinou potravin s krátkou dobou skladování, krajových specialit závislých na tradici nebo přírodních zdrojích). Národní trh – trh v rámci státního celku. Místní trhy splynuly do národního trhu. Příčinou určité autonomie národních trhů je ochranářská funkce státu. Světový trh – přirozený vývoj dělby práce si vynutil specializaci i v mezinárodním měřítku.

24 Typy trhů Podle počtu zboží, které na trhu sledujeme:
Dílčí trh – trh na kterém se prodává a kupuje jediný druh zboží (trh sportovních bot). Agregátní trh – je trh veškerého zboží. Při studiu ekonomické teorie je třeba si vždy uvědomovat, na jakém trhu se ve svých úvahách nacházíme Kritériem typizace trhů je předmět koupě a prodeje:. Trh výrobků a služeb neboli trh produktů. Trh práce, půdy a kapitálu společně tvoří trh výrobních faktorů. Trh peněz velmi těsně souvisí s trhem kapitálu.

25 Tržní subjekty Domácnosti – přicházejí na trh za účelem realizace potřeb, chtějí si opatřit užitečné vzácné statky pro svoji potřebu. Vystupují jako kupující na trhu výrobků a služeb. Firmy – jsou subjekty vyrábějící za účelem prodeje. Na trhu výrobků a služeb vystupují jako prodávající. Jejich cílem je maximalizace zisku. Stát, resp. vláda – vstupuje na trh s cílem ovlivnit jej, modifikovat jeho působení, odstranit negativní dopady. Vystupuje zde jako prodávající (prostřednictvím státních firem), jako kupující (prostřednictvím státních zakázek).

26 Tok výrobních faktorů, výrobků a služeb
Trhy výrobků a služeb Poptávka Nabídka Peněžní hlasy DOMÁCNOSTI Vlastnictví VF Výrobní náklady FIRMY Platy, renty, atd. Nabídka Poptávka Trhy výrobních faktorů

27 Model ekonomického koloběhu
Tok výstupů směřujících na trh finální produkce. platby za statky a služby produkt Finanční (peněžní) rozměr toku produkce a důchodů za služby VF. DOMÁCNOSTI FIRMY důchod Tok důchodů domácností za služby VF. důchody za služby VF

28 Otázky na cvičení 1. přednáška – Úvod, formování trhu
Definujte pojem ekonomie, obecná ekonomická teorie a rozdělení ekonomie Vzácnost a omezenost zdrojů, hranice produkčních možností (vysvětlete graficky na příkladu) Definujte formování trhu – vznik dělby práce, význam peněz, vznik trhu a jeho členění Definujte tržní subjekty a graficky znázorněte model ekonomického koloběhu

29 Děkuji Vám za pozornost
Ing. Veronika Mazalová, Ph.D.


Stáhnout ppt "Úvod Mikroekonomie I Ing. Veronika MAZALOVÁ, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google