Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Současné možnosti léčby demencí Richard KROMBHOLZ PL Bohnice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Současné možnosti léčby demencí Richard KROMBHOLZ PL Bohnice."— Transkript prezentace:

1 Současné možnosti léčby demencí Richard KROMBHOLZ PL Bohnice

2 Motto  Tamina sedí na plujícím prámu a dívá se dozadu, jen dozadu.Objem jejího bytí je jen to, co vidí tam daleko vzadu. Tak jak se její minulost zmenšuje, ztrácí a rozplývá, tak se i Tamina zmenšuje a ztrácí obrysy… zřítí-li se vratká stavba vzpomínek jak špatně postavený stan, zbude z Taminy jen pouhá přítomnost, ten neviditelný bod, to nic, sunoucí se zvolna ke smrti. M.Kundera „Kniha smíchu a zapomnění“

3 Epidemiologie demencí  60-75 let - středně těžká a těžká demence 5-7% osob  nad 85 let 20% osob, podle některých až 40%osob  klienti ošetřovatelských ústavů 40-60% osob  v současnosti v ČR asi 100 000 osob trpících demencí  Alzheimerova choroba celosvětově postihuje dle střízlivých odhadů 25 000 000 obyvatel  každý rok nově onemocní DAT nejméně 4 600 000 pac.

4 Struktura demencí

5 Z historie Alzheimerovy choroby  1906 Alois Alzheimer - Augusta D.  1966 prof. Vondráček - Speciální psychiatrie  choroba poměrně vzácná, přichází v 6.deceniu a trvá 4-5 let  klin. obraz - slábnoucí paměť, poruchy koncentrace  - poruchy 2.signální soustavy  - dynamogenie fatická - mluví, ale beze smyslu  - demence, vědomí choroby zprvu zachováno  prognosa - quoad vitam et sanationem infaustní  diagnosa a dif. dg. - zprvu velmi těžká  therapie - bezmocná

6 Cíl léčby demencí  Ovlivnění kognitivních funkcí  Ovlivnění emoční reaktivity pacienta  Ovlivnění jednání a chování pacienta  Zlepšení kvality života pacienta a související kvality života pečujících

7 Očekávání v léčbě  Stabilizace nemocného  Oddálení progrese choroby  Oddálení přechodu do těžších stádií  Oddálení nutnosti hospitalizace  Prodloužení doby soběstačnosti pacienta  Zlepšení a prodloužení funkčních schopností  Snížení náročnosti ošetřovatelské péče

8 Zlepšení stavu pacienta  Je klinicky zjevné, zlepší se funkční i kognitivní výkon pacienta  Podaří se dosáhnout jen zřídka

9 Udržení dosavadního stavu pacienta  Rovněž pozitivní výsledek  Demence je choroba, jejímž základním znakem je trvalá progrese

10 Zhoršování pomalejší, než lze očekávat  Průměrná délka dožití od diagnozy 3-10 let, medián 7 let  I zhoršení menší, než lze předpokládat je terapeutickým úspěchem  Nejčastější pokles MMSE u neléčeného pacienta je 3 a více bodů MMSE/rok  Pokles o 2 a méně bodů za rok je léčebný úspěch

11 Terapie demence  Farmakoterapie  Behaviorální ( nebiologická léčba)

12 Farmakoterapie v léčbě demencí  Základní krok  Kognitivní terapie - základní  Nekognitivní terapie - podpůrná

13 Farmakoterapie AD  Kognitivní terapie - symptomatická - IAChE, memantin  Nekognitivní terapie - symptomatická - léčba BPDS  Kauzální terapie - není zatím dostupná, je ve stadiu vývoje

14 Kognitivní léčba  Cílem je udržení, případně zlepšení kognitivního deficitu  V současnosti Inhibitory ACHE – na trhu 3 účinné látky a memantin  Inhibitory lze podávat v kombinaci s memantinem  Problémem jsou farmakoekonomické aspekty  V současnosti plně či převážně hrazeny

15 Behaviorální terapie demencí  Nezbytný podpůrný krok  Motivace nemocného  Aktivizace  Kognitivní a tělesný trénink  Somatická rehabilitace a reaktivizace  Aktivní péče o výživu

16 Molekulární východiska pro farmakoterapii DAT  Post mortem zjištěná přítomnost patologických proteinů v CNS  Beta amyloid extracelulárně ve formě plak a cévních depozit  Tau protein intracelulárně jako hlavní součást neurofibrilárních klubek  tvorba Beta amyloidu je zřejmě primární děj- vzniká defektním štěpením amyloid. prekursorového proteinu  z dalších mechanizmů - úloha cholinesteráz  - volné O2 radikály  - aktivace cyklooxygenáz v CNS...

17 Standardy pro vlastní léčbu DAT  Vycházejí z principů evidence-based medicine  Italská psychogeriatrická společnost 2005  síla důkazů - I randomizované kontrolované studie  II otevřené, nebo case - control studie  III mínění expertů  I - inhibitory + memantin  II - ginko biloba, estrogeny, vitamin E…  III - kdy léčbu zahájit, kdy ukončit  studie někdy jednostranně zaměřené na kognitivní funkce a neberou v úvahu aktivity denního života a behaviorální a psychologické příznaky demence

18 Inhibitory acetylcholinesteráz  Určeny pro léčbu lehké až středně těžké DAT  zhodnoceno 28 studií a 3 metaanalýzy pro použití inhibitů u DAT  14 klinických studií pro použití inhibitorů u smíšených a vaskulárních demencí  účinnost jednotlivých inhibitorů byla srovnatelná při terapeutických dávkách léčiv

19 Kognitivní terapie demencí  dosud nejúspěšnější farmakoterapie DAT  zpomaluje průběh a progresi choroby, neovlivní příliš délku trvání  oddálí těžká stádia DAT  prodlouží dobu soběstačnosti pacientů  výrazně usnadňuje roli pečujícím

20 Další látky používané při léčbě demencí  protizánětlivé léky - pyritinol - účinnost není prokázána  extrakt z Ginko Biloba - zatím není účinnost prokázána, výsledky studií nejednoznačné  estrogenní substituce u žen v menopauze má preventivní účinky, léčebné nebyly prokázány  vit E dlouhodobě podávaný ve vyšších dávkách (do 400 IU denně)má protektivní účinky ve vztahu ke vzniku DAT

21 Farmakoterapie BPDS  Afektivní poruchy  Poruchy chování a psychotické projevy  Komplikující stavy - deliria

22 Afektivní poruchy  Depresivní symptomatika  Zejména v časných stadiích nemoci  Často provázena úzkostí  Výrazná tendence k chronifikaci a relapsům  Působí pacientům značné utrpení  Preferujeme moderní antidepresiva

23 Poruchy chování a psychotické symptomy  Spíše v pokročilejších stadiích nemoci  Často v rámci deliriosních stavů  Klinický obraz měnlivý, dominují paranoidně persekuční projevy  Časté poruchy spánku, cirkadiálního rytmu  Zatěžují zejména pečující osoby  Preferujeme moderní antipsychotika

24 Komplikující stavy  Nejčastěji deliria nasedající na demenci  Až v 90% mají zjistitelnou příčinu  - nejčastěji somatická dekompensace  - adaptační deliria  - syndrom soumraku  Stav výrazně komplikují, zhoršují prognozu, úmrtnost až 50%

25 Farmakoterapie behaviorálních a psychologických příznaků demence  antidepresiva 3. a 4. generace lépe snášeny než 1.a 2. generace, účinnost srovnatelná  antipsychotika 2. generace jsou zatížena podstatně menším množstvím NÚ u dementních pacientů  je nutno titrovat a podávat redukované dávky psychofarmak

26 Nefarmakologické přístupy v léčbě DAT  Léčba realitní orientací - střední účinnost na kognit. funkce a BPDS  trénink paměti, reminiscenční, validizační th - účinnost zatím není prokázána studiemi na větších souborech  muzikoterapie, fototerapie - zlepšení BPDS  Kombinace farmakologické a nefarmakologické léčby prokazatelně zlepšuje kognitivní funkce a BPDS

27 Kdy léčbu zahájit a kdy ukončit?  Nepanuje zcela shoda  léčba by měla být zahájena co nejdříve po stanovení dg.  jsou studie o přínosu léčby u pacientů s MMSE 20-21b, nebyla prokázána účinnost u mírné poruchy poznávacích funkcí  dle NICE pozbývá smysl léčit inhibitory u MMSE pod 12b, dle Italské psychogeriatr. spol. pod 10b.  jsou studie i klinické zkušenosti o zhoršení stavu pacientů po vysazení a o účinnosti léčby i u pokročilých demencí  ukončení léčby je problém nejen medicínský, má i etické a ekonomické aspekty !!

28 Léčba přidružených onemocnění  Počet dg roste s věkem - 65% 70ti letých má 6 a více dg.  Mortalitní studie - 1. Kardiovaskulární choroby  2. Cerebrovaskulární choroby  3. Neoplazmata  Dohromady více než 75% úmrtí

29 Léčba přidružených onemocnění  Polymorbidita ve stáří  Dle četnosti  - atherosklerosa a její komplikace  - poruchy kardiovaskulárního systému, hypertenze  - poruchy pohybového ústrojí  - poruchy dýchacího ústrojí  - poruchy GIT  - metabolicé poruchy - DM  - duševní poruchy  Klinická diagnoza vs. funkční diagnoza

30 Léčba přidružených onemocnění  U pacientů trpících demencí je stejně důležitá léčba vlastní demence jako léčba přidružených somatických komplikací  pacient trpící demencí profituje ze spolupráce ošetřujícího psychiatra, internisty, praktika a neurologa  týmová spolupráce zlepšuje prognózu nemocných, kvalitu jejich života a usnadňuje roli pečujících

31 Ekonomické aspekty léčby DAT  Péče o jednoho alzheimerovského pacienta stojí více než 25 000 eur ročně  incidence nových případů demence je v Itálii 12,5 na 1000 osob staršího věku  stadium onemocnění a klinický stav pacientů ovlivňují náklady na péči

32 Ekonomické aspekty léčby DAT  Americká studie publikovaná v r. 2006  180 pac. s DAT prům.- věku 75,4 let  A - Přímé medicínské náklady - hospitalizace, amb. péče, léky, zdrav. pomůcky  B - Nemedicínské přímé náklady - domácí péče a asistence  C - Nepřímé náklady - neplacená ošetřovatelská péče  Průměrně A 7918 USD, B 1842 USD a C 15906 USD  Zhoršení o jeden bod na škále BDRS zvyšuje A o 1411 USD a B a C o 2718 USD  Nejvyšší náklady ve skupině s nejtěžším stupněm onem.

33 Správně léčený pacient s DAT  Má nasazené kognitivum - méně zapomíná  Užívá moderní antidepresiva - má dobrou náladu  Užívá antipsychotika 2.generace - nezlobí  Stará se o něj tým specializovaných lékařů a terapeutů a je v péči rodiny - stojí méně peněz

34 Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost Těším se na shledanou


Stáhnout ppt "Současné možnosti léčby demencí Richard KROMBHOLZ PL Bohnice."

Podobné prezentace


Reklamy Google