Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mimoprodukční funkce lesa II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mimoprodukční funkce lesa II."— Transkript prezentace:

1 Mimoprodukční funkce lesa II.
Ing. Kateřina Ventrubová

2 Členění statků vylučitelnost ano ne rivalita soukromý statek
společenský statek klubový statek veřejný statek

3 Krátké zopakování členění komplexu funkcí lesa
mimodřevo- produkční zdravotně- hygienické produkční ekologické ochranné dřevo- produkční funkce lesa půdoochranné vodoochranné vzduchoochranné kulturní

4 Přehled metod metoda spotřebitelského přebytku preferenční metody
willigness to pay willigness to accept hedonická metoda cestovních nákladů kontigentní metoda model výběru nepreferenční metody nejedná se o expertní metody

5 Spotřebitelský přebytek
= nezaplacený užitek, který získávají spotřebitelé prostřednictvím trhu p spotřebitelský přebytek S E PE přebytek výrobců zaplacený užitek D QE q

6 Individuální preference
ochota platit = willigness to pay za nějaký statek či službu či z ochoty platit za vyloučení nějakých nákladů je podmíněna schopností platit ochota přijímat = willigness to accept kolik je ochoten jednotlivec přijmout peněz, aby při zhoršení ŽP jeho životní úroveň zůstala stejná Tradičně je v ekonomické teorii tržních ekonomik pojem ekonomická hodnota spojován s oceněním ochoty jednotlivce platit za něco, za nějakou užitnou hodnotu, za nějaký užitek, který ze zaplacení ceny plyne kupujícímu. U většiny environ. zdrojů jsou však určující výnosy i náklady v dlouhodobém horizontu, vztahujícím se k budoucím generacím. Zda a do jaké míry jsou v dané ekonomice brány v úvahu potřeby budoucích generací, vyplývá zejména z výše diskontního faktoru času. Čím vyšší diskontní míry se v dané společnosti vůči přírodě a envi zdrojům uplatňují, tím méně jsou brány v úvahu potřeby budoucích generací. DALŠÍ ROZPOR - Ochota chudších platit za ŽP bude patrně nižší než ochota bohatých, je v ekonomickém hodnocení prostřednictvím ochoty platit obsažen určitý rozpor, který je možné odstranit buď vyloučením důchodových rozdílů z hodnocení, anebo vyloučením takových rozdílů přímo v ekonomice uplatněním např. spravedlivějšího daňového systému.

7 Typy užitků přímá užitná hodnota nepřímá užitná hodnota opční hodnota
aktuální využívání přírody nepřímá užitná hodnota vztahuje se k primárním ekologickým funkcím opční hodnota vychází z nejistoty k budoucí S a D po službách ekosystémů existenční hodnota vědomí potřeby zachování přírody a různých forem života Přes výhrady považuje ekonomická teorie nadále za ekonomickou hodnotu něco, co je měřeno jako výsledek sčítání ochoty jednotlivců platit. Takto chápaná ekonomická hodnota může mít ve vztahu k přírodě a složkám ŽP nejméně 4 hlavní zdrojové formy: Přímá užitná hodnota existuje mnoho forem, počínaje jejich využitím jako složek ŽP, používaných při přímé spotřebě, jako vstupů do společenské výroby, dále pro vědecké účely Nepřímá užitná hodnota - schopnost ekosystémů zachovávat se a rozvíjet se schopnost ekosystémů odolávat šokům a stresům dosud nejsou přítomny v ekonomických rozhodnutích, ačkoli jsou zcela určující nejen pro existenci výroby, ale také pro existenci podstaty života Opční hodnota částku, kterou jsou lidé ochotni platit za vyloučení rizika a nejistoty, lze považovat za jakousi pojistnou platbu svého druhu, která zabezpečuje možné budoucí užití. 2 druhy rizika spojeného s poklesem biodiverzity: čím méně členité jsou ekosystémy, tím větší prst, že budou nahrazeny jinými = vlastně pojistné za udržení možnosti volby (opce); přitom je zřejmé, že nejisotty ve vztahu k současným hodnotám ukncí biodiverzity a nevratná povaha ztrát biodiverzity způsobují, že tato pojistná platba je v současnosti potenciálně velmi vysoká členitost ekosystémů může být podstatnou pro schopnost ekosystémů odolávat šokům a stresům. Proto musí být vyloučeno riziko rozpadu těchto ekosystémů. Má-li společnost vyloučit taková rizika, je nutné připsat zvláštní hodnotu „platba za vyloučení rizik“. Existenční hodnota = vyjádřením neužitné hodnoty či pasivní užitné hodnoty, která nepřináší přímý ekonomický užitek hodnotícímu jednotlivci. Lidé jsou třeba ochotni něco platit za zachování tropických deštných pralesů.

8 Nepřímé užitné hodnoty
Opční hodnoty Existenční hodnoty Hodnoty odkazu T y p u ž i t k ů dřevo biodiver. rekreace vodohosp. ekosyst. f. krajinná funkce mikroklima integrita komunity ekonom. bezpeč. antiskleník efekt lesní plody zlepšování ovzduší zlepšování vody Prvky celkové ekonomické hodnoty lesa = jednotlivé části ekonomické hodnoty Funkce lesů v podobě ekonomické bezpečnosti byla důležitá v dobách, kdy dřevo sloužilo jako důležitý materiál pro obranu a bezpečnost. Nyní je tato funkce malá. Užitek lesů pro integritu společenství má význam v tradičních kmenových společenstvích. Lesy plní velmi důležité ekologické funkce v koloběhu vody a v klimatických poměrech, čistí vodu i ovzduší, podporují důležité biologické komunity.

9 Základní metody oceňování environmentálních statků
preferenční metody metoda odhalených preferencí = metoda souvisejících trhů odhalení preferencí – přímé dotazování nepreferenční metody metody, založené na zjišťování nákladů a rizik Většina problémů ŽP vzniká proto, že tržní ekonomky dosud selhávají při oceňování přírody a jejích složek. Jinak řečeno, selhávají při oceňování kvality životního prostředí. Ekologické vlivy lidských rozhodnutí a ekonomických aktivit nebyly dosud vyjadřovány v ekonomických kalkulacích, ani v analýzách nákladů a výsledků veřejných projektů. Preferenční metody vycházejí pouze z poptávkové stránky oceňovaného problému. Metoda souvisejících trhů – metoda nepřímého oceňování kvality ŽP prostřednictvím zkoumání chování lidí na trzích souvisejících s ŽP. Tato kvazitržní metoda reaguje kriticky na hlavní nedostatek CV metody v podobě její hypotetičnosti, a proto usiluje ocenění netržního statku provést odvozením z cen na souvisejících trzích, tj. na trzích, které jsou nějak spjaté s oceňovaným statkem, popř. službou. Např. z trhu nemovitostí můžeme odvodit určité rozdíle v ceně, plynoucí z rozdílů v kvalitě ŽP – dále hedonická metoda Odhalování preferencí spočívá v přímém dotazování lidí, kolik jsou ochotni zaplatit za určité zlepšení ŽP = metody kontigentního (podmíněného) oceňování.

10 Metody oceňování pomocí souvisejících trhů
metody nepřímého oceňování netržních envi efektů odvozováním od chování lidí na souvisejících trzích hedonická metoda metoda cestovních nákladů Související trhy – trhy těch statků či služeb, u nichž jsou environmentální aspekty posuzovány jako jedna ze součástí užitné hodnoty

11 Metoda hedonického oceňování = hedonic price method
cena soukromého statku je funkcí jeho užitných vlastností či charakteristik a lze změřit vliv těchto jednotlivých vlastností na cenu cenový rozdíl, plynoucí z rozdílu příslušné užitné charakteristiky, představuje implicitní, hedonickou cenu Domácnosti s vyšším příjmem se často nacházejí v oblstech s nižším znečištěním ovzduší, domácnosti s nižším příjmem naproti tomu v oblastech s vyšší koncentrací. Hedonická metoda poskytuje konzistentní výsledky i při hodnocení přínosu opatření ke snížení hluku z letadel nebo ze silničního provozu. Platí-li, že umístění bytu či jiné nemovitosti v různě kvalitním životním prostředí poskytuje různě vysoké užitky jeho uživatelům či vlastníkům, potom z rozdíků cen přibližně stejných nemovitostí, umístěných v rozdílných podmínkách ŽP, lze odvozovat ocenění, které lidé podmínkám ŽP připisují. Použití této metody je účelné, pokud jsou veřejné statky jednotlivci vnímány a skutečně hodnoceny; předpokládá se,že existuje dostatečná variabilita podmínek; trh s byty, popř. trh práce, představuje trh dokonalé konkurence a nachází se v rovnováze

12 Podmínky a omezení hedonické metody
veřejné statky jsou jednotlivci vnímány a skutečně hodnoceny existence dostatečné variability podmínek trh s byty, popř. práce, je dokonale konkurenční a nachází se v rovnováze Použití této metody je účelné, pokud jsou veřejné statky jednotlivci vnímány a skutečně hodnoceny; předpokládá se,že existuje dostatečná variabilita podmínek; trh s byty, popř. trh práce, představuje trh dokonalé konkurence a nachází se v rovnováze

13 Metoda cestovních nákladů = travel cost method
zejména pro měření hodnot a užitků z rekreačních a krajinně-estetických funkcí přírody a rovněž pro obecné hodnocení času peníze a čas, který lidé vynakládají na cestování do přírody, jsou odhadem ochoty platit za tyto přírodní statky Poptávková funkce je interpretována jako odvozená cena poptávky po rekreačním středisku

14 Omezení použití metody cestovních nákladů
metoda značně náročná na vstupní data použitelná pro ocenění jednotlivých rekreačních oblastí a funkcí s nimi spojených použitelnost pro municipální infrastruktury metoda přepravních nákladů nepostihuje užitek nesouvisející přímo s využíváním statku (opční, existenční hodnota)

15 Metoda kontigentního oceňování = contingent value method
pomocí speciálně vytvořeného dotazníku se respondenti podněcují sdělit svoje preference účastník šetření se uvede do stavu kupujícího, uvádí max cenu, kterou je ochoten zaplatit za zlepšení daného problému v ŽP NA ZLEPŠENÍ NEMÁ NÁROK, aby získal zlepšení, musí zaplatit Na druhou stranu může být uveden do pozice prodávajícího, pak je dotazován, za jakou cenu by svoje vlastnictví prodal. Velmi významné je, že pomocí této metody je možné měřit také existenční a opční užitnou hodnotu, tedy komponenty pasivního užitku

16 Odchylky CVM rozhodovací situace na fiktivních trzích vytváří pozice pro černé pasažéry ochota platit na hypotetických trzích může být jiná než na skutečných trzích konkrétní postup šetření

17 Závěrem… vždy řádně stanovit
problém ocenění neexpertní metody vyjadřují preference lidí, poptávku po veřejných statcích relativně propracované metody vybrat vhodnou metodu ocenění

18 Děkuji za pozornost Přeji příjemný večer
© KV


Stáhnout ppt "Mimoprodukční funkce lesa II."

Podobné prezentace


Reklamy Google