Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Názvosloví anorganických látek. Oxidační číslo a pravidla jeho určování Oxidační číslo: Theoretický náboj, který by vznikl na atomu, pokud by vazebné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Názvosloví anorganických látek. Oxidační číslo a pravidla jeho určování Oxidační číslo: Theoretický náboj, který by vznikl na atomu, pokud by vazebné."— Transkript prezentace:

1 Názvosloví anorganických látek

2 Oxidační číslo a pravidla jeho určování Oxidační číslo: Theoretický náboj, který by vznikl na atomu, pokud by vazebné elektronové páry byly přisouzeny elektronegativnějšímu z obou partnerů. Hodnota oxidačního čísla se značí římskou číslicí umístněnou vpravo nad značkou příslušného prvku (např. Zn II C IV O 3 -II ) 1.Vodík má OČ rovno I (s výjimkou hydridů, kde má OČ –I ) 2.Kyslík má OČ rovno –II (s výjimkou peroxidů, kde vystupuje jako částice O 2 -II ) 3.Síra v sulfidech má OČ rovno –II 4.Prvky I., II. a III.A skupiny mají OČ rovno číslu skupiny (výjimka Tl s OČ I ) 5.Maximální kladná hodnota OČ prvků A-skupin je rovna číslu skupiny 6.OČ částice prvku je 0 7.Součet OČ v molekule je roven 0 8.OČ iontu, př. součet OČ v molekule iontu je rovno náboji iontu

3 Název sloučeniny a OČ Název sloučeniny se skládá z podstatného jména, které udává druh sloučeniny, a z přídavného jména, jež udává prvek s kladným OČ (nebo středový atom) Hodnota kladného OČ Zakončení přídavného jména binární sloučeniny, kationtu, hydroxidu a soli Zakončení přídavného jména kyseliny (nebo jejího iontu) Zakončení podstatného jména soli I II III IV V VI VII VIII -ný -natý -itý -ičitý -ičný -ečný -ový -istý -ičelý -ná (-nanový) -natá (-natanový) -itá (-itanový) -ičitá (-ičitanový) -ičná (-ičnanový) -ečná (-ečnanový) -ová (-anový) -istá (-istanový) -ičelá (-ičelanový) -nan -natan -itan -ičitan -ičnan -ečnan -an -istan -ičelan

4 Jak vytvořit ze vzorce název? 1.Určit OČ 1.Určit OČ prvků, u nichž jsou předem známá z pravidel určování OČ 2.Dopočítání ostatních tak, aby součet OČ byl roven náboji uskupení (0 v případě neutrálních sloučenin, náboji v případě iontů) 2.Určit typ sloučeniny 3.Napsat podstatné jméno názvu 4.Nazvat kladně nabitou část sloučeniny (kation, středový atom) 5.Napsat přídavné jméno

5 Jak vytvořit z názvu vzorec? 1.Určit typ sloučeniny 2.Napsat obecný vzorec sloučeniny 3.Obecné znaky pro značky prvků nahradit správnými 4.Doplnit OČ 1.Doplnit OČ podle pravidel určování OČ 2.Doplnit OČ podle použitých přípon 5.Vyčíslit počet atomů tak, aby součet OČ byl roven náboji molekuly (0 u elektroneutrální, náboji u iontu)

6 Jak vytvořit elektronový strukturní vzorec? 1.Určit typ sloučeniny 2.Určit středový atom 3.Určit počet valenčních elektronů jednotlivých atomů (Pozor: u kationtů je počet valenčních elektronů menší, u aniontů větší o počet, který odpovídá náboji!) 4.Uspořádat jednotlivé atomy kolem středového tak, aby uskupení odpovídalo strukturnímu motivu daného typu sloučeniny 5.Okolo každého atomu naznačit počet valenčních elektronů tečkami (1 elektron = 1 tečka) 6.Pospojovat jednotlivé atomy čárkami, které mají výchozí a konečný bod v příslušných tečkách značících valenční elektrony 1.Kovalentní vazbaplná čárka 2.Iontová vazbapřerušovaná čárka od elektronového páru aniontu ke kationtu 7.Zbylé tečky kolem atomů pospojovat po dvou (volné elektronové páry)

7 Binární sloučeniny vodíku Sloučeniny s nekovy: –Triviální názvosloví VodaH 2 O BoranBH 3 DiboranB 2 H 6 AlanAlH 3 SilanSiH 4 AmoniakNH 3 FosfanPH 3 ArsanAsH 3 StibanSbH 3 Sulfan (sirovodík) H 2 S SelanH 2 Se TellanH 2 Te Sloučeniny s halogenidy: –FluorovodíkHF –ChlorovodíkHCl –BromovodíkHBr –JodovodíkHI Hydridy: –Vodík OČ –I –Sloučeniny s kovy I. a II.A skupiny –Název: hydrid –Vzorec: M n H n –Příklad: Hydrid sodný NaH Hydrid vápenatý CaH 2

8 Další binární sloučeniny Podstatné jméno názvu zakončeno příponou –id Formálně se jedná o soli příslušných binárních sloučenin vodíku s nekovy Obecný vzorec: M j n A n j Oxidační čísla záporně nabitých prvků (A) a názvy jejich sloučenin: –BoridB -III –NitridN -III –FosfidP -III –OxidO -II –SulfidS -II –SelenidSe -II –TelluridTe -II –FluoridF -I –ChloridCl -I –BromidBr -I –JodidI -I

9 Názvosloví kyselin Bezkyslíkaté: –Roztoky binárních sloučenin vodíku s nekovy a víceprvkových sloučenin se stejným charakterem –Název: Kyselina + název sloučeniny s příponou –ová –Příklad: Kyselina chlorovodíkováHCl Kyselina sirovodíkováH 2 S Kyselina kyanovodíkováHCN (původní sloučenina kyanovodík – HCN) Kyslíkaté (oxokyseliny): –Název: Kyselina + ?-hydrogen + název centrálního prvku s příponou dle OČ (před příponu je možné přidat vyjádření počtu kyslíků přidáním ?-oxo-přípona OČ) –Obecný vzorec: H m AO n –Příklad: Kyselina sírováH 2 SO 4 Kyselina trihydrodenfosforečnáH 3 PO 4 Kyselina dusičnáHNO 3 ? – (mono), di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, okta, nona, deka, poly

10 Názvosloví kyslíkatých kyselin Tabulka koncovek kyslíkatých kyselin oxidační č.koncovkapříkladvzorec I- nákyselina bromnáH +I Br +I O -II II- atákyselina olovnatáH 2 +I Pb +II O 2 -II III- itákyselina boritáH +I B +III O 2 -II IV- ičitákyselina uhličitáH 2 +I C +IV O 3 -II V - ičná - ečná kyselina dusičná kyselina chlorečná H +I N +V O 3 -II H +I Cl +V O 3 -II VI- ovákyselina sírováH 2 +I S +VI O 4 -II VII- istákyselina jodistáH +I I +VII O 4 -II VIII- ičelákyselina osmičeláH 2 +I Os +VIII O 5 -II

11 Názvosloví iontů Kationty: –Jednojaderné –Název: Kation + název prvku s příponou dle OČ –Obecný vzorec: M n –Příklad: Kation hlinitýAl 3+ Kation sodnýNa + –Náboje iontů se zapisují arabskou číslicí nad značku prvku! –Vícejaderné: –Triviální názvy Kation amonnýNH 4 + oxoniovýH 3 O + Anionty: –Název se tvoří úpravou názvu kyseliny, ze které daný anion vznikl odštěpením vodíkového kationtu, změnou zakončení na –anový –Příklad: Anion dusičnanovýNO 3 - Anion fosforečnanovýPO 4 3- Anion dihydrogenfosforečnanovýH 2 PO 4 -

12 Názvosloví hydroxidů a solí Hydroxidy: –Sloučeniny s funkční skupinou OH - –Název: Hydroxid + název kationtu –Obecný vzorec: M n (OH) n –Příklad: Hydroxid sodnýNaOH Hydroxid amonnýNH 4 OH Hydroxid hořečnatýMg(OH) 2 Soli: –Sloučeniny odvozené od kyselin záměnou vodíkového kationtu za jiný kation –Název: Název aniontu s vypočtenou koncovkou –ový + název kationtu –Obecný vzorec: M n j A j n –Příklad: Síran drasenýK 2 SO 4 Hydrogenfosforečnan amonný(NH 4 ) 2 HPO 4 Uhličitan hlinitýAl 2 (CO 3 ) 3 Soli bezkyslíkatých kyselin viz. Další binární sloučeniny

13 Názvosloví hydrátů Hydráty solí jsou látky vznikající adicí vody na bezvodou složku – sůl Obecný vzorec: K m A n ⋅ x H 2 O Obecný název: číslovková předpona hydrát + název soli v 2. pádě

14 Jak určit typ hybridisace z elektronového strukturního vzorce Spočíst počet sigma-vazeb (odpovídá počtu vázaných atomů), volných elektronových párů (čárky okolo atomu) a nespárovaných elektronů (tečky, jež nebylo možné spojit s jinými) Podle získaného čísla určit hybridisaci podle tabulky: –2sp –3sp 2 –4sp 3 –5sp 3 d –6sp 3 d 2

15 Jak získat rámečkové vyjádření rozložení elektronů v orbitalech hybridisovaných atomů 1.Zapsat elektronovou konfiguraci valenční vrstvy všech atomů 2.Určit počet vazeb vycházejících z daného atomu 3.Porovnat s počtem nespárovaných elektronů 4.Sloučit orbitaly s, p a pokud je to možné a nutné (atom se nachází v 3. nebo vyšší periodě) i orbitaly d 5.Přesunout potřebný počet elektronů z plně obsazených orbitalů do orbitalů prázdných 6.Vyznačit vazby sigma čárou z daných rámečků k rámečkům značícím elektronovou konfiguraci vázaných atomů 7.Spojit rámečky plně obsazených orbitalů, orbitalů s nespárovaným elektronem, který se však nepodílí na vazbě, a orbitalů podílejících se na vazbě sigma v daném atomu přerušovanou čárou – hybridisovaný orbital 8.Doplnit čáry značící vazby pí


Stáhnout ppt "Názvosloví anorganických látek. Oxidační číslo a pravidla jeho určování Oxidační číslo: Theoretický náboj, který by vznikl na atomu, pokud by vazebné."

Podobné prezentace


Reklamy Google