Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1) Pojmy opakování učiva chemie 8.ročníku. Chemie je přírodní věda, která se zabývá vlastnostmi a složením látek metody zkoumání: pozorování pokus měření.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1) Pojmy opakování učiva chemie 8.ročníku. Chemie je přírodní věda, která se zabývá vlastnostmi a složením látek metody zkoumání: pozorování pokus měření."— Transkript prezentace:

1 1) Pojmy opakování učiva chemie 8.ročníku

2 Chemie je přírodní věda, která se zabývá vlastnostmi a složením látek metody zkoumání: pozorování pokus měření modelování výpočet

3 Látka vlastnosti: kvalitativní … slovní vyjádření kvantitativní … číselné vyjádření rozdělení: směs chemická látka (čistá - 99,999%)

4 Nebezpečné látky R-věty označují rizikovost látky S-věty obsahují pokyny pro bezpečné zacházení s látkou výstražné symboly na etiketách

5 Směs je látka, která se skládá ze dvou nebo více složek rozdělení: různorodá … složky lze pozorovat suspenze emulze pěna aerosoly stejnorodá … složky nelze pozorovat roztok

6 Metody oddělování složek směsí usazování a odstřeďování filtrace krystalizace destilace sublimace extrakce chromatografie

7 Chemická látka Prvek je chem. látka, která se skládá z atomů se stejným protonovým číslem. rozdělení: kovy nekovy polokovy Sloučenina je chemická látka, která se skládá z atomů s různým protonovým číslem. Periodický zákon: Vlastnosti prvků jsou periodicky závislé na protonovém čísle atomu.

8 Částice chemické látky Atom je elektricky neutrální částice ch.l., která se skládá z jádra a obalu. Jádro je složeno z kladně nabitých protonů a neutrálních neutronů. Obal je složený ze záporně nabitých elektronů, které jsou uspořádány do vrstev: 2 – 8 – 8 … poslední elektronová vrstva se nazývá valenční

9 Částice chemické látky Molekula je elektricky neutrální částice ch.l., která se skládá ze dvou nebo více sloučených atomů. Ion je částice ch.l. s nábojem kation … kladně nabitý(více protonů v jádře) anion … záporně nabitý(více elektronů v obalu)

10 Částice chemické látky protonové číslo udává počet protonů v jádře nukleonové číslo udává počet protonů a neutronů v jádře elektronegativita je schopnost atomu přitahovat elektrony chemické vazby … kation obsahuje 3 p +, 4 n 0 a 2 e -

11 Chemická vazba je spojení atomů pomocí valenčních elektronů síla držící atomy pohromadě délka a energie rozdělení: jednoduchá, dvojná a trojná nepolární, polární a iontová kovová

12 Roztok je stejnorodá směs, která se skládá z rozpouštědla a z rozpuštěné látky rozdělení: nasycený a nenasycený(při dané teplotě se rozpuštěná látka nerozpouští resp. rozpouští) kyselý, neutrální a zásaditý( H + … OH - ) pH veličina vyjadřující kyselost a zásaditost Indikátor je látka, která reaguje barevnou změnou na kyselost nebo zásaditost roztoku

13 2) Názvosloví chem. látek opakování učiva chemie 8.ročníku

14 Oxidační číslo atomu kladné atom s menší elektronegativitou nula atomy v prvcích záporné atom s větší elektronegativitou -ný -natý -itý -ičitý -ečný, -ičný -ový -istý -ičelý

15 Dvouprvkové sloučeniny s vodíkem fluorovodík HF chlorovodík HCl bromovodík HBr jodovodík HI voda H 2 O sulfan(sirovodík) H 2 S amoniak NH 3 methan CH 4 peroxid vodíku H 2 O 2

16 Halogenidy jsou dvouprvkové sloučeniny s halogenem (F, Cl, Br, I), kde halogen má větší elektronegativitu a oxidační číslo –I. název dvouslovný: podstatné jméno: fluorid, chlorid, bromid a jodid přídavné jméno s příslušnou příponou

17 Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny s kyslíkem, kde kyslík má větší elektronegativitu a oxidační číslo –II. název dvouslovný: podstatné jméno: oxid přídavné jméno s příslušnou příponou

18 Kyseliny bezkyslíkaté (dvouprvkové): H I n X vznikají rozpouštěním HF, HCl, HBr, HI a H 2 S ve vodě a mají stejný vzorec H 2 S … kyselina sirovodíková HCl … kyselina chlorovodíková kyslíkaté (tříprvkové): H I m XO -II n ox.č. X liché … m=1 ox.č. X sudé … m=2 H 2 S VI O 4 … kyselina sírová HN V O 3 … kyselina dusičná H 3 P V O 4 … kyselina fosforečná H 2 C IV O 3 … kyselina uhličitá ve vodě uvolňují protony H +

19 Hydroxidy jsou tříprvkové sloučeniny, které obsahují OH skupinu s ox.č. –I hydroxid sodný … NaOH hydroxid vápenatý … Ca(OH) 2 hydroxid hlinitý … Al(OH) 3 hydroxid amonný … NH 4 OH

20 3) Chemické reakce a jejich rovnice opakování učiva chemie 8.ročníku

21 Chemická reakce je děj, při kterém látky navzájem reagují (reaktanty) a nové látky vznikají (produkty). Atomy se přeskupují. Některé chemické vazby zanikají a jiné vznikají rozdělení: slučování rozklad nahrazování (substituce) podvojná záměna … neutralizace

22 Rychlost chem. reakce teplota koncentrace, tlak katalyzátor je látka, která ovlivňuje rychlost chem. reakce velikost styčné plochy

23 Zákon o zachování hmotnosti při chem. reakci je hmotnost reaktantů rovna hmotnosti produktů vyčíslování chemických rovnic reaktanty ---> produkty

24 Reakce oxidů s vodou kyselinotvorný oxid vzniká kyselina X > 2 SO 2 + H 2 O ---> H 2 SO 3 zásadotvorný oxid vzniká hydroxid X ≤ 1 CaO + H 2 O ---> Ca(OH) 2 ostatní oxidy s vodou nereagují 1 < X ≤ 2

25 4) Výpočty opakování učiva chemie 8.ročníku

26 Hmotnostní zlomek hmotnost rozpuštěné látky hmotnost roztoku

27 Molární hmotnost atomů … v tabulkách molekul (sloučenin) … vypočíst podle chemického vzorce hmotnost látkové množství

28 Látkové množství 1 mol = 6,023. 10 23 částic

29 Výpočty z chem. rovnice zapsat rovnici podle slovního zadání a znalostí chemických reakcí rovnici vyčíslit podtrhnout látky a určit jejich poměr trojčlenka


Stáhnout ppt "1) Pojmy opakování učiva chemie 8.ročníku. Chemie je přírodní věda, která se zabývá vlastnostmi a složením látek metody zkoumání: pozorování pokus měření."

Podobné prezentace


Reklamy Google