Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Realizátorem projektu je Střední odborná škola ekologická a potravinářská, Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 600/I Název projektu: Zkvalitnění vzdělávánípedagogických.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Realizátorem projektu je Střední odborná škola ekologická a potravinářská, Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 600/I Název projektu: Zkvalitnění vzdělávánípedagogických."— Transkript prezentace:

1 Realizátorem projektu je Střední odborná škola ekologická a potravinářská, Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 600/I Název projektu: Zkvalitnění vzdělávánípedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje ČP: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován ze státního rozpočtu ČR a ESF v rámci Globálního grantu CZ.1.07/1.1.10 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Web: http://projekt-evvo.sos-veseli.cz

2 Ekologické pojetí učení o přírodě Seminář pro školní týmy D. Kvasničková

3 Vztahy vzdělávání k vývoji biologie a k EV

4 19. a zač. 20.STOLETÍ: TRADIČNÍ POJETÍ UČENÍ O PŘÍRODĚ : botanika – zoologie – biologie člověka – neživá příroda POPIS VÝCHOVA K OCHRANĚ PŘÍRODY Ochrana přírody před člověkem - ještě v 1.polovině 20.století krása – výjimečnost – jednotlivé části přírody Ochrana přírody pro člověka - zhruba do konce 60.let nutnost chránit organismy i jejich prostředí

5 EKOLOGIE 1866 Ernst Heckel : Věda o vzájemných vztazích mezi organismy a prostředím autekologie x synekologie ekologie rostlin, ekologie lesa, živočichů… moře……… demekologie. ---- ekologie populací

6 Od ochrany přírody k udržitelnému rozvoji Průmyslová revoluce - změny ve společnosti RŮST exponenciální fáze průmyslové revoluce - růst spotřeby energie - růst produkce - růst spotřeby neobnovitelných přírodních zdrojů -růst populace -Důsledky kladné – délka života, cestování, lehčí práce………. Ale i záporné 60.léta minulého století - výchova k ochraně přírody

7 Za 20 let (mezi lety 1970 – 1990)  stoupl počet lidí ze 3,6 miliard na 5,3 miliard,  počet aut se více než zdvojnásobil,  čerpání fosilních paliv se více než zdvojnásobilo…..  a zároveň………  místní ekologické katastrofy:  toxické látky do prostředí -  nemoci (minimata, itai-itai………..)  vlivy DDT …..atd. Hromadění cizorodých látek

8 Rachel Carsonová: Mlčící jaro (1962) Donella a Dennis Meadowsovi, Jorgen Randers (1968) MEZE RŮSTU Studie: - růst lidské populace - růst průmyslového kapitálu - produkce potravin - spotřeba surovin – neobnovitelných zdrojů -růst znečištění prostředí SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP

9 1972 1.Summit Země STOCKHOLM (5.červen) Heslo: Jediná Země -------------------------------------------------------- 1977 - 1.konference UNESCO/UNEP TBILISI Výchova k péči o životní prostředí Environmental education EKOLOGICKÁ VÝCHOVA - EKOGRAMOTNOST

10 Vzdělávání a výchova pro udržitelný rozvoj EKOGRAMOTNOST 2 základní otázky : - Proč vzdělávání a výchova k udržitelnému rozvoji ????? - Jak toto vzdělávání realizovat???

11 1983 OSN : Světová komise pro životní prostředí a rozvoj Studie: NAŠE SPOLEČNÁ BUDOUCNOST Gro Harlem Brundtlandová: 1987 „ Lidstvo je schopno učinit rozvoj udržitelným: zaručit, že se uspokojí potřeby přítomnosti, aniž by se ohrozila schopnost budoucích generací uspokojovat jejich vlastní potřeby“.

12 1992 - RIO DE JANEIRO 2. summit Země Konference Spojených národů o životním prostředí a rozvoji Heslo: JEDINÝ SVĚT „Musíme zvládnout nejdůležitější globální transformaci od zemědělské a průmyslové revoluce – přechod k udržitelnému rozvoji.“

13 Tři základní pilíře udržitelného rozvoje

14 1993 ECOEDU 2. konference UNESCO/UNEP TORONTO Education for sustainability Vzdělávání pro udržitelný rozvoj ROLE ŠKOLY

15 New York 2000 - Deklarace Milénia Miléniová deklarace a Rozvojové cíle tisíciletí – cíle Integrace principů UR Snížit na ½ obyvatele bez přístupu k pitné vodě do 2015 Dosáhnout zlepšení ve slumech (nejméně100 mil) do 2020 Vzdělávání asi 104 milionů dětí nechodí do školy – 57% dívek 862 milionů dospělých analfabetů Ekosystémový přístup Místní agenda 21

16 Mezinárodní projekt „ Millennium Ecosystem Assessment“ - nejkomplexnější hodnocení stavu životního prostředí - ekosystémů - z pohledu ekonomického a sociálního (1400 expertů z 95 států z celého světa) - sledování stavu ekosystémů - sledování trendů změn - odhady vývoje – různé varianty možných scénářů - odhady možných řešení Lidé během posledních 50 let ovlivnili povrch planety a biodiverzitu více než za celou předchozí historii.

17

18 Postupná změna charakteru ekologie: Specifické rozšíření – reakce na potřeby společnosti - o vzájemná vztahy mezi člověkem a prostředím antropoekologie x průmyslová ekologie, sociální ekologie ekologie města ekotechnika, ekotechnologie ….. EKOLOGICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA

19 3. Summit Země - Johannesburg 2002 Konference o udržitelném rozvoji VODA ENERGIE - KLIMA aktuální globální ZDRAVÍ problémy ZEMĚDĚLSTVÍ BIODIVERZITA

20 OSN 2005 : Dekáda vzdělávání pro udržitelný rozvoj EHK – Vilnius – březen 2005. Strategie pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj

21 OBLAST FORMÁLNÍ - ŠKOLSKÝ SYSTÉM OBLAST NEFORMÁLNÍ - MIMOŠKOLNÍ – ZÁJMOVÁ - MLÁDEŽ - ZÁJMOVÁ - PROFESNÍ - DOSPĚLÍ OBLAST INFORMÁLNÍ - KONTAKTY S PROSTŘEDÍM

22 RIO + 20 ČERVEN 2012 Témata: ZELENÁ EKONOMIKA (v kontextu UR a vymýcení chudoby) INSTITUCIONÁLNÍ RÁMEC UR Důraz na hodnoty: demokracie, vláda práva, svoboda, bezpečnost na role: podnikatelů, vědy, výroby a spotřeby zapojení veřejnosti nové požadavky na vzdělávání

23 Terminologie - výchova k ochraně přírody - výchova ke komplexní ochraně přírody - environmental education - výchova k péči o životní prostředí - ekologické vzdělávání a výchova - ekogramotnost - environmentální vzdělávání, výchova a osvěta - education for sustainability - vzdělávání pro udržitelný rozvoj - EV

24 A CO U NÁS ????? Zákon 123/98 Sb. O právu na informace o ŽP - § 13 Státní program EVVO – 2000 Akční programy pro školství :  EV v připravovaných dokumentech  Příprava pedagogů  Důraz na školy – a aktivitu - KEV Rozvoj lidských zdrojů - 2003 informační gramotnost občanská gramotnost ekonomická gramotnost jazyková gramotnost gramotnost pro udržitelný rozvoj ekogramotnost

25 Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008-2015) přijatá 9. července 2008 usnesením vlády (č. 851/2008) MŠMT Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 14. prosince 2001 Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 27.října 2008 (Č. j. 16745/2008 – 22) novelizovaný metodický pokyn Reaguje na aktuálnost a naléhavost problematiky ochrany životního prostředí, zejména přihlášení ČR k Evropské strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj,

26 CELOSPOLEČENSKÝ ÚKOL Úrovně EV Výchova v rodině Vzdělávání a výchova ve škole Výchova a vzdělávání v mimoškolním prostředí Výchova prostředím Sebevýchova CELOŽIVOTNÍ PROCES

27 ŠKOLA EKOGRAMOTNOST - DLOUHODOBÝ PROCES NEDÍLNÁ SOUČÁST PŘÍPRAVY PRO ŽIVOT SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP EV = EKOLOGICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA

28 Školní plány EV

29 Cíle EV POZNATKY – ZNALOSTI – POCHOPENÍ – PŘESVĚDČENÍ DOVEDNOSTI – NÁVYKY – SCHOPNOSTI HODNOTY - ŽIVOTNÍ STYL „Ekologicky „ myslit - cítit - jednat Cíle občanské - cíle profesní KLÍČOVÉ AKTIVITY RVP

30 OBECNÝ CÍL EV – PRO VŠECHNY vzdělávací oblasti - poznávání a chápání přírodních zákonitostí - poznávání a chápání souvislostí ve společnosti - rozvíjení schopnosti myslet v souvislostech - integrace - získávání potřebných dovedností a návyků - rozvíjení citových vztahů - přijetí žádoucích etických principů - využívání a podněcování tvořivosti - uvědomění si odpovědnosti vůči budoucnosti

31 Základní okruhy obsahu EV -POZNATKY O BIOSFÉŘE - ekosystémové pojetí -POZNATKY O ČLOVĚKU - komplexní pojetí - POZNATKY O SOUČASNÝCH PROBLÉMECH ROZVOJE - úroveň globální - úroveň regionální - úroveň lokální - POZNATKY O MOŽNOSTECH A ZPŮSOBECH ŘEŠENÍ A JEJICH UPLATŇOVÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH ÚROVNÍCH: oblast vědecko technická oblast ekonomická oblast institucionální a právní oblast postojová – hodnocení - informace aktivity společnosti - jednotlivce vzdělávání a výchova

32 VÝZNAM UČENÍ O PŘÍRODĚ PRO EKOLOGICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ( EV, VUR) - NUTNOST ZMĚN V OBSAHU BIOLOGICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ - DŮLEŽITOST NOVÉ STRUKTURACE UČIVA RVP

33 Klíčové kompetence Návaznost na 1.stupeň Provázání učiva od 6. do 9.ročníku Průřezová témata VÝCHODISKA:

34 Vztahy k utváření klíčových kompetencí Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní

35 Přístup školy k uplatnění EV: A)v jednotlivých předmětech – příklady – v různých vzdělávacích oblastech a oborech (přírodovědných, společenskovědných atd.) B) průřezové téma C) celoškolní aktivity D) spolupráce s mimoškolním prostředím

36 Příklad: ÚKOLY PŘÍRODOPISU - podle RVP - seznámit s podstatou života, základními podmínkami pro jeho existenci, s principy ekologické přizpůsobivosti (zákon ekologické valence) - poskytnout poznatky o různých organismech (autotrofních i heterotrofních), o jejich vztazích, významu v přírodě, pro člověka, o jejich ohrožení a ochraně, ovlivňovat vztahy k živočichům a k rostlinám - ukázat příklady organismů provázejících člověka, jejich vlivy a význam, místní a regionální rozšíření -objasnit ekologické souvislosti v přírodě - od úrovně populací, společenstev, ekosystémů až po zákonitosti biosféry, - objasnit význam ekosystémů pro člověka a lidskou společnost, oběh látek v přírodě, nezbytnost ochrany biodiverzity …, -seznámit s organizací ochrany přírody u nás a ve světě, - představit vývoj přírody a postavení člověka v ní, nezbytnost respektování a možnosti využívání přírodních zákonitostí,

37 -seznámit s lidským organismem, s jeho požadavky na prostředí, s vlivy prostředí na zdraví, vývoj a způsob života člověka, -objasnit hromadění některých látek v prostředí v potravních řetězcích, význam posuzování vlivů látek na život, seznámit s nebezpečím toxických, kancerogenních, teratogenních a mutagenních látek, zdůvodnit nezbytnost jejich vyloučení z prostředí z hlediska ochrany přírody a zdraví -vysvětlit význam obnovitelnosti přírodních zdrojů z živé přírody pro lidskou společnost, seznámit se způsobem jejich získávání, s udržitelnými způsoby zvyšování zemědělské produkce (zdrojů výživy), s principy ekologického zemědělství, s možnostmi a zásadami využívání biomasy i k energetickým a dalším účelům -učit dovednosti pozorovat okolní přírodu a děje v ní, -objasnit význam městské zeleně, vést k její aktivní ochraně, poukázat na historii a význam parků, hodnotit kvalitu zeleně v okolí, - ovlivňovat citové vztahy k přírodě (výchova etická, estetická)

38 1989 – návrh nové koncepce - EKOLOGICKÉHO PŘÍRODOPISU nová strukturace učiva - postupné rozvíjení pojmů - důraz na vztahové myšlení – využívání integrace 1990 – 1994 – experimentální ověření učebnic od 1993 - nové učebnice ekologického přírodopisu EKOLOGICKÉ POJETÍ UČENÍ O PŘÍRODĚ 19. – zač. 20.století - metodické směry zaměřené ekologicky šedesátá léta - USA - Pugwashské hnutí AKTIVITY UČITELŮ - U NÁS - požadavky učitelů

39 Spirálovité vyvozování POJMŮ Základ – kontakty s okolním prostředím Uplatňování historického principu Respektování věkových zvláštností Rozvíjení zájmu a tvořivosti žáků Důraz na vztahy k praxi Význam vztahů k ostatním vzdělávacím oborům

40 6. – 7.ročník: ekologie - systematika - praxe PŘÍRODA KOLEM NÁS Postupné - poznávání organismů podle skupin - třídění - systém - vyvozování - vztahů - hierarchie systémů LES - organismy v lese ----- příklady - ukázky – způsob života - znaky skupin - systematické zařazení - vztahy organismů - populace - dynamická rovnováha - lesní společenstvo - uspořádanost - ekosystém - rozmanitost lesů podle podmínek prostředí - hospodaření v lesích – význam RYBNÍK - dtto - zvláštnosti vodního prostředí a okolí vody LOUKA - POLE - dtto - zvláštnosti bylinných ekosystémů – vztahy k půdě - porovnání ekosystémů přirozených a uměle založených

41 OKOLÍ LIDSKÝCH SÍDEL ZAHRADY: ovocná, zelinářská, okrasná SÍDLIŠTNÍ ZELEŇ – PARKY RUMIŠTĚ LIDSKÁ SÍDLA ORGANISMY V BYTECH - nežádoucí pěstované rostliny, chovaní živočichové ORGANISMY HOSPODÁŘSKY VYUŽÍVANÉ: pěstování – skleníky chov živočichů CIZOKRAJNÉ EKOSYSTÉMY - podle ekosystémů - podmínky prostředí příklady organismů ochrana druhů a ekosystémů XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Regionální aspekty x možnosti výběru x zájem x návaznosti

42 7. – 8. roč. : „DOVNITŘ“ ORGANISMŮ výběr a procvičování probraných typů OD BUŇKY k ORGANISMŮM - stavba a funkce - růst složitosti morfologie – anatomie - fyziologie trvání života - vývoj jedince ontogeneze Základní stavba těla a děje - souvislosti: - získávání a uvolňování energie - rozmnožování - buňka : nedokonalá x dokonalá - autotrofní x heterotrofní - jednobuněčné organismy: sinice x řasa x houba x prvoci - mnohobuněčné organismy : specializace buněk: pletiva a tkáně rostliny nižší: mech, kapradina rostliny nahosemenné: borovice rostliny krytosemenné: kořen x stonek x list - život v roce - bezobratlí živočichové : nezmar – ploštěnka – hlemýžď – saranče – porovnání s dalšími členovci

43 OBRATLOVCI : - třídění - přehled - vývoj orgánových soustav - zajišťování metabolismu řízení organismů rozmnožování - organismus jako celek – chování ČLOVĚK: - porovnání stavby kostry – chůze po dvou.- jednotlivé orgánové soustavy: stavba – funkce – vlivy prostředí - metabolismus: výživa, dýchání, krev, oběhová soustava, vylučování - řízení: hormonální - nervové - rozmnožování - ontogenetický vývoj - zdraví a vztahy k životnímu prostředí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx procvičování - rozvíjení pojmů – bádání –souvislosti na úrovni jedince

44 9.ročník: OD ZNALOSTÍ k ZÁKONITOSTEM PŘÍRODY PODMÍNKY ŽIVOTA a VÝVOJ BIOSFÉRY – ZNAKY ŽIVOTA a NAŠÍ PŘÍRODY -postupné poznávání přírodních zákonitostí, -podmínky života: postavení ve vesmíru – neživá příroda: nerosty, horniny vývoj povrchu Země vzduch, voda - vývoj přírody a člověka – přehled a doklady - současná biosféra - oběh látek - zákony obecné ekologie -základní znaky života: buněčná organizace – převody energie – dědičnost -Rozmanitost naší přírody Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Souvislosti mezi neživou a živou přírodou - zobecňování - zákonitosti přírody - krása naší přírody

45 6.ročník Ekosystémy: -les, rybník, louka – pole -struktura a oběh látek -význam pro člověka, hospodaření Společenstvo: -vztahy organismů – biodiverzita Organismy: -výživa, -vlastnosti, - adaptace, -skupiny –třídění -ochrana druhů Utváření pojmů Využívání znalostí 7.ročník Ekosystémy: - okolí a příbytky, -vztahy k člověku -cizokrajné -systém organismů -ochrana přírody Buňka - bakterie (viry) -rostliny -živočichové Rostliny: - skupiny -orgány: stavba, funkce adaptace -průběh života Bezobratlí: - skupiny –orgány: stavba, funkce adaptace složitost -průběh života Rozvíjení pojmů 8.ročník Obratlovci: -skupiny –orgány: stavba, funkce adaptace složitost -průběh života Člověk: - orgány: stavba, funkce -zdravý způsob života -člověk a prostředí -ochrana zdraví Rozvíjení pojmů Výchovné aspekty 9.ročník Vývoj poznávání - pozorování,pokus, - věda, technika Podmínky života - litosféra -pedosféra -hydrosféra, -atmosféra, -vztahy Vývoj biosféry -od buňky k člověku -důkazy vývoje Současná biosféra -zákonitosti -shrnutí -rozmanitost a změny Trvání biosféry -dědičnost -buňka Naše příroda -rozmanitost přírody -ochrana naší přírody -udržitelné hospodaření Rozvíjení pojmů Zobecnění - integrace PROPOJENÍ UČIVA EKOLOGICKÉHO PŘÍRODOPISU

46 Integrace – průřezová témata: příklad Environmentální výchova Témata: Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Účast všech vzdělávacích oborů - příklady:

47 Ekosystémy Les – les v našem prostředí, historie vývoje lesa život lesa, produkční a mimoprodukční významy lesa – přírodní zdroje ohrožení a ochrana lesa společenský a umělecký význam lesa Pole - změny okolní krajiny - kulturní step – v průběhu historie vlivy na okolní život, na půdu význam polí pro výživu, pro ekonomiku, způsoby hospodaření, ekologické aspekty, pole a jejich okolí – územní systémy ekologické stability udržitelnost Rybník – lidské aktivity v krajině, voda v okolní krajině život rybníka a jeho význam – hledisko výživy, společenské nebezpečí znečišťování (bodové, plošné – eutrofizace) ochrana čistoty vody Tropický deštný les – druhová rozmanitost, globální význam ohrožování – vlivy ekonomické, společenské ochrana – možnost účasti

48 Lidské sídlo – město – vesnice umělý ekosystém, funkce lidských sídel historie a kultura vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky MA 21 a další způsoby udržitelnosti života Základní podmínky života Voda – vlastností vody voda a život význam vody pro lidské aktivity, ohrožování vody a její ochrana pitná voda ve světě a u nás, vodní hospodářství, vodní elektrárny Ovzduší- složení a vrstvy význam pro život na Zemi, ohrožování čistoty ovzduší, vlivy na zdraví klimatické změny, možné důsledky ochrana ovzduší u nás a ve světě - technologie

49 Půda - vznik a vývoj půdy, složení, život zdroj výživy - obhospodařování půdy ohrožení půdy, eroze rekultivace, ochrana půd Energie – energie a život, energetická potřeba a spotřeba energetické zdroje energie a vývoj civilizace využívání energie,způsoby šetření, energie z fosilních paliv, jaderná, z obnovitelných zdrojů místní podmínky Biodiverzita – rozmanitost druhová (genová, ekosystémová) význam ohrožení ochrana biodiverzity účast společnosti a jedinců Přírodní zdroje - surovinové a energetické, vyčerpatelnost a obnovitelnost, principy hospodaření, význam a způsoby získávání a vlivy na prostředí přírodní zdroje v historii - důsledky využívání přírodních zdrojů v okolí

50 Lidské aktivity a problémy životního prostředí Zemědělství a životní prostředí – význam a vývoj zemědělství formy dodatkové energie „zprůmyslnění“zemědělství integrované a ekologické zemědělství význam pro krajinu a člověka zemědělství v okolí Doprava a životní prostředí - význam a vývoj dopravy energetické zdroje a druhy dopravy vlivy na prostředí doprava a globalizace, doprava u nás, já a doprava Průmysl a životní prostředí – průmyslová revoluce a demografický vývoj, vlivy průmyslu na prostředí, vliv právních a ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k prostředí průmysl a udržitelný rozvoj zásady udržitelnosti pro průmysl – dobrovolné nástroje

51 Odpady a hospodaření s odpady – odpady a příroda, druhy odpadů z lidských aktivit hospodaření s odpady druhotné suroviny odpady a my Ochrana přírody a kulturních památek – význam, právní řešení – kategorie památky u nás, v EU a ve světě, - význam UNESCO příklady z okolí využívání kulturních památek

52 Vztah člověka k prostředí Naše obec charakter a historie obce přírodní zdroje pro naši obec, řešení odpadového hospodářství příroda a kultura obce a její ochrana instituce, řízení, život v obci Místní Agenda 21 Náš životní styl – spotřeba věcí, energie, zacházení s odpady způsoby jednání - mezilidské vztahy vlivy na prostředí a udržitelný rozvoj hodnocení situace – vztah k místu vlastní postoje Aktuální (lokální) ekologický problém - příklad problému, jeho příčina, důsledky, souvislosti, dokumentování a hodnocení situace, možnosti a způsoby řešení problémů, názory, zdůvodňování a presentace

53 Prostředí a zdraví – vlivy prostředí na zdraví – na jednotlivé soustavy, synergické působení, „civiliační“ nemoci a nemoci v chudých zemích, možnosti a způsoby ochrany zdraví, příklady místní situace, vlastní podíl jednotlivce na ochraně zdraví Nerovnoměrnost života na Zemi – rozdílné podmínky prostředí ve světě, rozdílný společenský vývoj, zvyšování rozdílů mezi státy, principy udržitelnosti rozvoje, uplatňování principů UR ve světě, u nás

54 Prostředky EV VYUČOVACÍ METODY A FORMY interaktivní – aktivizující -integrující - projekty -kooperující - přímé vztahy k prostředí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rozhodující ROLE UČITELE

55 přednáška a výklad – spojení s audiovizuálními prostředky !!! diskuse, kladení problémových otázek projektová metoda: vytyčení problému - činnosti- hodnocení- dokumentace - prezentace hry, dramatické zpracování informace přímé pozorování prostředí – trasy, exkurze, vycházky samostatné řešení různě složitých úkolů praktická cvičení, laboratorní práce vyjadřování vlastních stanovisek, názorů a návrhů i výtvarný a hudební projev

56 Přístupy induktivní deduktivní věkové a další zvláštnosti Spolupráce školy s okolím – prezentace ------------- dospělá veřejnost

57 Podmínky EV -VNĚJŠÍ : -okolní přírodní prostředí, -okolní společenské prostředí -velikost a charakter školy, ………..regionální přístupy -– VNITŘNÍ: - vztahy vedení, -vztahy učitelů, jejich odborná a metodická připravenost, - žákovské kolektivy, -vybavení školy ……..

58 Úkoly školního koordinátora EV ♣ vlastní příprava a zájem ♣ zajišťování informací ♥ spolupráce s vedením školy ♥ spolupráce s kolegy průřezové téma – integrace náměty pro celotřídní aktivity náměty pro celoškolní aktivity využívání prostředí školy vytváření podmínek pro EV ♥ spolupráce s mimoškolním prostředím využívání prostředí okolí VÝZNAM VEDENÍ ŠKOLY - CELÉHO PEDAGOGICKÉHO SBORU

59 Ukázky učebních pomůcek : DVD EKOLOGICKÝ PŘÍRODOPIS - metodická příručka Práce s interaktivní tabulí Multimediální pomůcky ENVIGAME - příklady scénářů a řešení


Stáhnout ppt "Realizátorem projektu je Střední odborná škola ekologická a potravinářská, Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 600/I Název projektu: Zkvalitnění vzdělávánípedagogických."

Podobné prezentace


Reklamy Google