Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

a víceúrovňové vládnutí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "a víceúrovňové vládnutí"— Transkript prezentace:

1 a víceúrovňové vládnutí
Udržitelný rozvoj a víceúrovňové vládnutí

2 Definice UR Základní definice – uvedena ve zprávě „Naše společná budoucnost“ (Světová komise OSN pro žp a rozvoj, 1987) Zpráva rozebírá přírodní, sociální a další podmínky a nutné změny pro nastolení udržitelného rozvoje v oblasti rozhodování a řízení, ekonomiky, sociální soudržnosti, vědy a výzkumu, mezinárodních vztahů (obchod a finance) UR spočívá v hledání rovnováhy mezi ekonomikou, sociální soudržností a životním prostředím, mezi různými společenskými skupinami, dneškem a budoucností apod.

3 Udržitelný rozvoj - strategie změny
Udržitelný rozvoj je komplexní soubor strategií, které umožňují pomocí ekonomických prostředků a technologií uspokojovat lidské potřeby, materiální, kulturní i duchovní, při plném respektování environmentálních limitů; aby to bylo v globálním měřítku současného světa možné, je nutné redefinovat na lokální, regionální i globální úrovni jejich sociálně-politické instituce a procesy. (Ivan Rynda)

4 Udržitelný rozvoj jako hodnotový rámec
Koncept udržitelného rozvoje je příliš obecný, aby mohl být jednoznačným vodítkem pro tvorbu politik: není jeden „správný“ udržitelný rozvoj. Jedná se spíše o hodnotový rámec, v níž probíhá soutěž různých diskurzů se snahou ovládnout to, co bude místně dominantním výkladem pro to, co udržitelný rozvoj v dané chvíli a na daném místě znamená. Udržitelný rozvoj tedy představuje spíše cestu, jak dlouhodobě udržitelné společnosti dosáhnout, než cílový stav společnosti (J. Vavroušek, in: Hodnoty pro budoucnost, 1996).

5 Principy udržitelného rozvoje
Sladit ekonomické a sociální aspekty rozvoje s limity životního prostředí, sociální soudržnost, nedrancování přírodních zdrojů Dlouhodobý horizont Předběžná opatrnost Prevence Myslet globálně –jednat lokálně Aktivní občanství

6 Environmentální limity a UR
Dva odlišné přístupy k UR: A) UR vychází z daných přírodních limitů. Přírodní zdroje jsou základnou pro ekonomiku, která generuje bohatství společnosti. Cílovým stavem rozvoje společnosti je pak kvalita života a sociální soudržnost. B) UR zohledňuje ochranu životního prostředí, ekonomický rozvoj a sociální soudržnost. V ideálním případě je průnikem těchto tří oblastí. Pro udržitelný rozvoj je podstatné zvažovat dopady na všechny tři oblasti rozvoje s ohledem na delší časový horizont.

7 Environmentální limity jako základ UR
Kvalita života Ekonomika Přírodní limity

8 UR jako průnik E + Ss + EL E Ss EL

9 Kvalita života – cílový stav
konkurenceschopnost Sociální soudržnost Limity život.prostř. Bezpečnost

10 Horizontální integrace ochrany ŽP a principů UR do dílčích politik
Průmysl /stavebnictví Energetika Zemědělství Doprava Zahraniční a rozvojová politika

11 Mysli globálně a jednej lokálně (a naopak)
Víceúrovňové vládnutí a prosazování principů UR napříč různými úrovněmi: globální regionální národní krajská lokální

12 Globální úroveň vládnutí
Role OSN: Konference o životním prostředí a rozvoji, Stockholm, 1972 Ustaven UNEP (Program OSN pro životní prostředí) Ustavena Komise pro žp a rozvoj vedená Gro H. Brundtlandovou: Naše společná budoucnost, 1987

13 Globální úroveň vládnutí
Summit Země, o životním prostředí a rozvoji, Rio de Janeiro, 1992: Rozpracování konceptu udržitelného rozvoje do akčního plánu - Agenda 21. Environmentálně laděný summit – přijaty klíčové mezinárodní úmluvy ochrany životního prostředí: - Rámcová úmluva o klimatu (Kjótský protokol, IPCC –mezivládní panel pro změnu klimatu,vznik 1988) - Rámcová úmluva o přírodní rozmanitosti

14 Globální úroveň vládnutí
Summit tisíciletí, 2000 - Přijaty „Rozvojové cíle tisíciletí“ (MDGs do r. 2015, více na Summit o udržitelném rozvoji, Johannesburg, 2002 - Akcentuje propojení udržitelného rozvoje a řešení chudoby, zejména v rozvojových zemích

15 Globální úroveň vládnutí
Summit o udržitelném rozvoji: Rio+20, Rio de Janeiro, 2012 Výstupy debaty: Koncept Zelené ekonomiky Jak měřit hospodářský rozvoj – HDP nestačí Definovat cíle UR

16 Mnohostranné mezinárodní úmluvy v oblasti ochrany ŽP – příklady:
O ochraně přírody a krajiny (Evropská úmluva o krajině, Ramsarská úmluva o mokřadech, Bernská úmluva) CITES - Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, Ochrana ovzduší (Úmluva o dálkovém zněčištění ovzduší) Ochrana ozonové vrstvy (Vídeňská úmluva a Montrealský protokol) Chemické látky a rizika pro životní prostředí (Rotterdamská a Stockhlomská úmluva, Cartagenský protokol) Odpady (Basilejská úmluva )

17 Literatura Naše společná budoucnost, MŽP, Academia, Praha, 1991 Agenda 21 Rozvojové cíle tisíciletí: Resilient people, resilient planet


Stáhnout ppt "a víceúrovňové vládnutí"

Podobné prezentace


Reklamy Google