Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UDRŽITELNÁ VÝROBA a SPOTŘEBA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UDRŽITELNÁ VÝROBA a SPOTŘEBA"— Transkript prezentace:

1 UDRŽITELNÁ VÝROBA a SPOTŘEBA
D. Kvasničková

2 Proč udržitelnost ?? A co se tím rozumí ?
Co rozumíme pod udržitelnou výrobou a spotřebou ? Jaký význam má ekologické vzdělávání ? A jak se uplatňuje v uvedeném problematice ?

3 Růst světové spotřeby energie
XX. století Růst světové spotřeby energie Růst světové průmyslové produkce

4 Chemizace zemědělství – růst produkce potravin

5 Za pouhých 20 let (mezi lety 1970 – 1990)
stoupl počet lidí ze 3,6 miliard na 5,3 miliard, počet aut se více než zdvojnásobil, čerpání fosilních paliv se více než zdvojnásobilo….. a zároveň……… místní ekologické katastrofy: toxické látky do prostředí - nemoci (minimata, itai-itai………..) vlivy DDT …..atd. Hromadění cizorodých látek

6 MEZE RŮSTU Meadowsová, Meadows, Randers , Překročení mezí, Argo, Praha 1995

7 --------------------------------------------------------
Summit Země STOCKHOLM (5.červen) Heslo: Jediná Země konference UNESCO/UNEP TBILISI Výchova k péči o životní prostředí Environmental education

8 !!!!!!!!!

9

10

11 Problémy v globálním měřítku : -environmetální - ekonomické - sociální
1983 OSN : Světová komise pro životní prostředí a rozvoj Studie: NAŠE SPOLEČNÁ BUDOUCNOST „ Lidstvo je schopno učinit rozvoj udržitelným: zaručit, že se uspokojí potřeby přítomnosti, aniž by se ohrozila možnost budoucích generací uspokojovat jejich vlastní potřeby“. Gro Harlem Brundtlandová: 1987

12 Tři základní pilíře udržitelného rozvoje
1992 – Rio de Janeiro Konference OSN o UR Summit Země ŽP EKONOMIKA SOCIÁLNÍ SFÉRA Tři základní pilíře udržitelného rozvoje

13 aktuální problémy: voda energie zdraví výživa bidiverzita
Johannesburg Summit Země - Model výroby a spotřeby aktuální problémy: voda energie zdraví výživa bidiverzita

14 UVS minimum zdrojů škodlivin a odpadů ohrožování přírody EKONOMIKA ŽP
SOCIÁLNÍ SFÉRA UVS minimum zdrojů škodlivin a odpadů ohrožování přírody společenské potřeby kvalita života

15 Udržitelná spotřeba a výroba
Udržitelná spotřeba a výroba (USV), která je definována jako používání služeb a výrobků, které uspokojují základní potřeby společnosti a zlepšují kvalitu života, zároveň však minimalizují spotřebu přírodních zdrojů, používání toxických látek, produkci odpadů a škodlivin v průběhu celého životního cyklu služby nebo výrobku tak, aby nebylo ohroženo uspokojování potřeb budoucích generací, je jedním ze základních předpokladů pro dosažení udržitelného rozvoje. INFORMACE o principech udržitelnosti VZDĚLÁVÁNÍ

16 společnost jedinci U SPOTŘEBA U VÝROBA ochrana prostředí
využívání přírodních zdrojů odpadové hospodářství ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ REGENERACE SUBSTITUCE ENERGETIKA ochrana ekosystémů Irreversibilita ZEMĚDĚLSTVÍ LESNICTVÍ ASIMILACE TĚŽBA

17 Průmysl a udržitelný rozvoj
Světový Summit 1992 Zásada :”Znečišťovatel platí” Vznik Světové průmyslové rady pro životní prostředí -sdružení 20 hlavních průmyslových odvětví z 33 států světa (v naší republice Česká průmyslová rada). 7 základních zásad pro udržitelný rozvoj průmyslového podniku – z hledisek ekologických, ekonomických a sociálních snížit potřebu energie při výrobách a při poskytování služeb omezit uvolňování toxických látek zvýšit recyklovatelnost výrobků co nejvíce využívat obnovitelné zdroje a přitom je neničit prodloužit životnost výrobků zvýšit možnosti různého využívání výrobků a služeb snížit spotřebu surovin při výrobách a poskytování služeb využívání přírodních zdrojů

18 Předpoklad: prosazení nových přístupů do ekonomického a společenského
Ve zprávě pro Římský klub „Faktor čtyři“ (1995 ;autoři Ernst Ulrich von Weizsacker, Amory B. Lovins a L. Lovinsová) : konkrétní možnosti čtyřikrát efektivnějšího využívání přírodních zdrojů při racionálním použití již dnes známých technologií, odpovědných ekonomických přístupů v dopravě, v energetice, v řízení atd. Předpoklad: prosazení nových přístupů do ekonomického a společenského života společnosti: znemožnit plýtvání hodnotit růst hospodářství nikoliv podle růstu nákladů, ale podle efektivnosti využívání přírodních zdrojů. Obrat k efektivnosti by se dokonce vyplatil a přináší i zisk. „při polovičním využívání přírodních zdrojů zdvojnásobit rozdělitelný blahobyt“

19 Ve zprávě je uvedeno 50 konkrétních příkladů možného řešení:
20 příkladů čtyřnásobného (a dokonce i vyššího) zvýšení produktivity energie (snížení spotřeby pohonných hmot, zvýšení účinnosti svícení, racionální pěstování plodin, energeticky úsporná architektura, využití počítačů atd.), 20 příkladů čtyřnásobné produktivity materiálů (prodloužení životnosti výrobků, snížení hmotnosti věcí, lepší využití surovin, recyklace atd.), 10 příkladů čtyřnásobné dopravní produktivity (využívání blízkých zdrojů, pořádání setkání prostřednictvím Internetu, lepší využívání železniční dopravy, účelná urbanistická řešení, organizace osobní dopravy atd.). Doporučují daňovou reformu - k prosazování efektivity, zdůvodňují nezbytnost nových přístupů k životu. Upozorňují na zakořeněné zvyklosti ve společnosti, které brání přechodu k udržitelnosti rozvoje.

20 TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Nebezpečné : NO - co tam patří Ostatní : O
odpadové hospodářství TŘÍDĚNÍ ODPADŮ - podle vzniku -PRŮMYSLOVÉ - KOMUNÁLNÍ -podle vlivů na prostředí Nebezpečné : NO - co tam patří Ostatní : O

21 KOMUNÁLNÍ ODPADY zásady: A) omezování vzniku
B) třídění – odkládání : sběrné dvory - zpětný odběr recyklace – omezení nároků na suroviny a energii ochrana ŽP a zaměstnanost C) spalování – využití energie D)ukládání – skládky - řízené

22 Lidé během posledních 50 let ovlivnili povrch planety
ochrana přírody Mezinárodní projekt „ Millennium Ecosystem Assessment“ - nejkomplexnější hodnocení stavu životního prostředí - ekosystémů - z pohledu ekonomického a sociálního (1400 expertů z 95 států z celého světa) - sledování stavu ekosystémů sledování trendů změn odhady vývoje – různé varianty možných scénářů odhady možných řešení Lidé během posledních 50 let ovlivnili povrch planety a biodiverzitu více než za celou předchozí historii. Potřeba ekosystémového přístupu ve výuce

23 Konference OSN o UR --- 2.Summit Země
MEZINÁRODNÍ ÚROVEŇ - význam vzdělávání 1992 – Rio de Janeiro Konference OSN o UR Summit Země - Toronto Konference UNESCO/UNEP - ECOEDU - VUR Johannesburg Summit Země Model výroby a spotřeby WEHAB EU – Gent OSN - Dekáda Vzdělávání pro udržitelný rozvoj VUR 2005 – EHK - Vilnius - Strategie VUR VUR = EV + aspekty sociální a ekonomické 2012 – Rio Summit Země „ zelená ekonomika“

24 U nás V zákonu č.123/98Sb. O právu na informace o ŽP povinnost školství – EV ve smyslu udržitelného rozvoje až 2008: Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 – 2015) „Základní rozdíl mezi EVVO a VUR je ten, že v oblasti EVVO je prioritní důraz kladen na nejrůznější aspekty životního prostředí, na poznávání životního prostředí, na uvědomování si nezbytnosti zachovávání podmínek života, na poznávání vztahu člověka a životního prostředí apod. Naproti tomu je VUR prioritně zaměřeno na vzájemnou interakci a souvislosti mezi ekonomickými, sociálními, environmentálními a právními aspekty rozvoje (globálního i lokálního), je významně interdisciplinární povahy a široce se opírá o společenskovědní disciplíny. „ nyní - značný chaos rozdíly mezi EV a VUR – různé kompetence atd.

25 Škola – FORMÁLNÍ EV ekologické vzdělávání podle EHK
děti dospělí odborná příprava všeobecné vzdělávání Škola – FORMÁLNÍ EV USV neplýtvání - šetření recyklace odpadů kvalita výrobků nové technologie nové materiály ekodesign NEFORMÁLNÍ - mimoškolní MŽP koordinace MŠMT

26 MŠMT : V RVP - pro oblast všeobecného i odborného vzdělávání - pro ZŠ - pro G - pro SOŠ REALIZACE ve škole - v jednotlivých předmětech - VV - odborné - průřezové téma - integrace - projekty - celoškolní aktivity -spolupráce s mimoškolním prostředím – s praxí !!!

27 Klub ekologické výchovy - KEV - od r. 1995 o. s , škol a pedagogů
Projekty: 1998 – 2000: Tulipán 9 PdF v ČR, 54 ZŠ K udružitelnému rozvoji (CUK) PdF UK, PřF UK , CUK-ŽP a 24 SŠ, 2001 – závěry projektů: školní koordinátor EV 1. metodický pokyn MŠMT do škol 2002 – UNESCO (vzdělávání pro UR) 63 škol – semináře ve všech nových krajích ČR závěry projektu – mezinárodní konference 2005 – JPD škol v Praze 2006 – OPRLZ - EKOGRAMOTNOST pro ZŠ ZŠ OPRLZ - PŘÍPRAVA PEDAGOGŮ PRO VUR 12 SŚ (4 G, 8 SOŚ) 2006 – UNESCO - SEK - mezinárodní 2010 – 2012 – CrossCzech - jako partner - využívání moderní techniky Speciliazční studium - spolupráce se SOŠ Šumperk

28 Škola udržitelného rozvoje KEV - od r. 2005
SEMINÁŘE, EXKURZE - KURZY Specializační studium přes 150 absolventů Průběžné informace každý měsíc - mail – aktuality pro učitele Komplexní hodnocení: Škola udržitelného rozvoje KEV od r. 2005 (3 kategorie - diplom – vždy na 3 roky) letos ročník Metodické a odborné podklady Začíná se rozvíjet spolupráce s kraji !!!!

29 Pro žáky - podněty pro aktivity ve školách
Středoškolská ekologická konference ročník (od 2004) (v roce 2007 – mezinárodní - UNESCO) Žákovská ekologická konference ročník (od 2006) Výtvarná a literární soutěž výtvarná ročník (od 1998) - literární ročník (od 2003)

30 Mimoškolní EV - Střediska EV akce pro děti pobytové možnosti Ekoškola Mnoho projektů v posledních letech některé akce pro dospělé i pro učitele Sdělovací prostředky Poradenská střediska další ?????

31 EKODESIGN


Stáhnout ppt "UDRŽITELNÁ VÝROBA a SPOTŘEBA"

Podobné prezentace


Reklamy Google