Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 3. ročník Studijní obor: Sociální činnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOCIÁLNÍ SLUŽBY 3. ročník Studijní obor: Sociální činnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK."— Transkript prezentace:

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 3. ročník Studijní obor: Sociální činnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

2 Profesní etika, syndrom vyhoření, supervize Profesní etika Pojem etika pochází z řeckého slova ethos, tzn. charakter, zvyk. Etika znamená teorii morálky. Morálka vyžaduje, aby se člověk choval určitým způsobem. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

3 Morálka představuje společenskou instituci, která plní funkci regulátora chování a konání lidí promítající se do všech oblastech života. Definice profesní etiky dle pedagogického slovníku: „Soubor etických požadavků, které je nutno respektovat při výkonu určité profese. Ve vyspělých zemích bývají tyto požadavky shrnuty do etického kodexu dané profese“. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

4 Profesní etika:  řeší problémy jednotlivých povolání  konstituje se jako soubor mravních zásad, které mají bezprostřední vztah ke zvláštním úkolům konkrétního povolání  určuje, co je dobré, správné, mravně únosné při výkonu povolání Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

5 Profesní etiku mají všechna povolání. Existují profesní etické kodexy, které jsou považovány za významný nástroj k dodržování zásad platné morálky. Společné etické požadavky na profese:  požadovaná kvalifikace  postavení profese ve společnosti  definování vztahu mezi klientem a profesionálem Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

6  zachování služebního tajemství  odborný růst  pravidla pro odměňování  pravidla pro případy porušení zásad  vymezení konzultačních, poradenských a posuzovatelských služeb  pravidla pro styk s veřejností  způsoby kontroly výkonu profese Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

7 Etický kodex 1. etické zásady  sociální práce je založena na hodnotách demokracie a lidských práv  sociální pracovník respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

8  sociální pracovník respektuje právo každého jedince na seberealizaci v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva druhých osob  sociální pracovník pomáhá jednotlivcům, skupinám, komunitám atd.  sociální pracovník musí dávat přednost profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

9 2.pravidla etického chování sociálního pracovníka  ve vztahu ke klientovi  sociální pracovník vede své klienty k vědomí vlastní odpovědnosti  sociální pracovník jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva svých klientů  chrání klientovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

10  sociální pracovník pomáhá stejným úsilím a bez jakékoliv diskriminace všem klientům  sociální pracovník dbá, aby klienti obdrželi všechny služby a dávky sociálního zabezpečení, na které mají nárok  sociální pracovník hledá možnosti jak zapojit klienty do procesu řešení jejich problémů Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

11  ve vztahu ke svému zaměstnavateli  sociální pracovník odpovědně plní své povinnosti  v zaměstnavatelské organizaci spolupůsobí při vytváření takových podmínek, které umožní sociálním pracovníkům uplatňovat závazky vyplývající z tohoto kodexu  snaží se ovlivňovat sociální politiku, pracovní postupy a jejich praktické uplatňování ve své zaměstnavatelské organizaci s ohledem na co nejvyšší úroveň služeb poskytovaných klientům Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

12  ve vztahu ke svým kolegům  sociální pracovník respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků  respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů a ostatních odborných a dobrovolných pracovníků Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

13  ve vztahu ke svému povolání a odbornosti  sociální pracovník dbá na udržení a zvyšování prestiže svého povolání  neustále se snaží o udržení a zvýšení odborné úrovně sociální práce a uplatňování nových přístupů a metod  působí na to, aby odbornou sociální práci prováděl vždy kvalifikovaný pracovník s odpovídajícím vzděláním Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

14  je zodpovědný za své soustavné celoživotní vzdělávání a výcvik  pro svůj odborný růst využívá znalosti a dovednosti svých kolegů a jiných odborníků  ve vztahu ke společnosti  sociální pracovník má právo i povinnost upozorňovat širokou veřejnost a příslušné orgány na případy porušování zákonů a oprávněných zájmů občanů Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

15  zasazuje se o zlepšení sociálních podmínek a zvyšování sociální spravedlnosti  upozorňuje na možnost spravedlivějšího rozdělení společenských zdrojů a potřebu zajistit přístup k těmto zdrojům těm, kteří to potřebují  působí na rozšíření možností a příležitostí ke zlepšení kvality života pro všechny lidi  sociální pracovník působí na zlepšení podmínek, které zvyšují vážnost a úctu ke kulturám Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

16 Syndrom vyhoření Pojem syndrom vyhoření nebo také burnout je jev, který v roce 1974 popsal americký psychoanalityk Herbert J. Freudenberger. Vyhoření se týká zejména oblasti práce a je typické citovým a mentálním vyčerpáním. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

17 Příznaky syndromu vyhoření 1.psychické příznaky  ztráta nadšení, schopnosti pracovního nasazení, zodpovědnosti  nechuť, lhostejnost k práci  negativní postoj k sobě, k práci, k instituci, ke společnosti, k životu  únik do fantazie Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

18  potíže se soustředěním, zapomínání  sklíčenost, pocity bezmoci, popudlivost, agresivita, nespokojenost  pocit nedostatku uznání 2. tělesné příznaky  poruchy spánku, chuti k jídlu, náchylnost k nemocím, potíže v oblasti srdeční činnosti, dýchání nebo zažívání  rychlá unavitelnost, vyčerpanost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

19  svalové napětí, vysoký krevní tlak 3. vztahy s lidmi  ubývá angažovanosti, snahy pomáhat problémovým klientům  omezení kontaktů s klienty na nejmenší možnou mez  cynický nebo lhostejný přístup ke klientům  omezení kontaktů s kolegy Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

20  přibývání konfliktů v oblasti soukromí  nedostatečná příprava k výkonu práce, dlouhodobě nízká výkonnost Fáze syndromu vyhoření 1. nadšení – elán, velká očekávání 2. stagnace – ne všechny ideály lze naplnit 3. frustrace – otázka efektivity a smyslu práce 4. apatie – povolání jako zdroj obživy Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

21 5.vyhoření – emocionální vyčerpání, depersonalizace Syndrom vyhoření se nejvíce projevuje u tzv. pomáhajících profesí. Mezi ně řadíme zdravotnický personál, učitele, psychology, sociální pracovníky, policisty. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

22 Jak se syndromu vyhoření zbavit?  čím dříve se začne řešit, tím lépe  zrevidovat si své přednosti a rezervy, plány, ambice, možnosti a žebříček hodnot, změna myšlenkových a pocitových vzorů, zvládnutí negativních stavů, sebejisté vyrovnávání se s nároky druhých, zvyšování profesní kvalifikace, zlepšení profesního podpůrného systému i zázemí v soukromí, osvojení si pozitivních životních postojů a strategií Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

23 Supervize, supervizor a supervidovaný Supervize je činnost, při které prostřednictvím zaměřeného pozorování a cílených otázek uvažujeme nad účinností péče o klienta/pacienta a kvalitou práce a zvyšujeme pracovníkovu schopnost reflexe (uvědomovaného vnímání) vlastní práce. Úkolem supervize je zkvalitňovat úroveň práce v dané odbornosti. Hlavními funkcemi supervize jsou řízení, vzdělávání a podpora. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

24 Typy supervize 1.typy supervize podle pozice supervizora a. interní – supervizorem je pracovník zevnitř organizace b. externí – supervizorem je někdo z jiné organizace 2.typy supervize podle četnosti a účelu provádění Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

25 a.pravidelná – smluvně sjednaná zpravidla na jeden rok b. příležitostná – dle potřeb supervidovaných c. krizová – v případě, pokud nastane velký problém 3.typy supervize podle funkcí v rámci organizační struktury a. poradenská – provádí supervizor s výcvikem b. manažerská – provádí vedoucí pracoviště nebo jiný pracovník Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

26 4. specifické typy supervize a.supervize řízení – jedná se o zvýšení kvality řízení konkrétního manažera b. supervize supervize – pro každého supervizora je užitečné mít občas supervizi své supervize Formy supervize  individuální supervize spočívá kontakt supervizora s jedním pracovníkem Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

27  skupinová supervize je založena na strukturovaném procesu, kdy pracovníci mají možnost diskutovat ve skupině Supervizor je osoba, která supervizi provádí, supervizant nebo supervidovaný je osoba, která supervizi přijímá. Vztah mezi supervizorem a supervidovaným je založen na vzájemném ovlivňování s cílem rozvoje supervidovaného. Supervidovaný musí být otevřený ke změně. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

28 Supervizor by měl být zralým a moudrým člověkem, kongruentním jak ve své pracovní činnosti, tak i ve svém osobním životě. Vedle terapeutické kompetence by měl mít schopnosti a dovednosti pedagogického působení. Supervizor  pomáhá brát supervizní proces s klidem  umí přijímat zpětnou vazbu od supervidovaných Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

29  pomáhá objasňovat cíle při práci s klienty  kritéria hodnocení práce vysvětluje srozumitelně ve vztahu k chování  povzbuzuje k tomu, aby pracovník o svých klientech přemýšlel nově  umožňuje aktivní zapojení do supervizního procesu  monitoruje prospěch klienta Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

30  zajišťuje dodržování právních, etických a profesionálních zásad a předpisů konzultantské praxe  supervizor poskytuje supervidovanému průběžnou zpětnou vazbu  v krizových situacích má supervidovaný možnost se obrátit na svého kolegu  supervizoři absolvují pokročilé výcviky, například kurzy, semináře, odborné konference Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

31 Vztah mezi supervizorem a supervidovaným  vztah supervizor a supervidovaný lze považovat za uzavřený sociální systém, který je založen na společném cíli, vzájemné spolupráce, předem stanovených pravidel  vztah mezi supervizorem a supervidovaným je založen na oboustranné příležitosti vzájemného obohacení a růstu, má jít o vztah bezpečný, důvěrný a respektující Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

32  supervizor je v něm chápán jako ochraňující autorita, která navrhuje řešení a provází při hledání, kdy supervizor je v roli učitele, průvodce, supervizor je reprezentantem systému supervize a supervidovaný se učí v tomto systému fungovat, vztah je tak od začátku asymetrický, asymetrie by však měla přecházet ke vzájemné společné práci a kolegiality Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK


Stáhnout ppt "SOCIÁLNÍ SLUŽBY 3. ročník Studijní obor: Sociální činnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK."

Podobné prezentace


Reklamy Google