Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 3. ročník Studijní obor: Sociální činnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOCIÁLNÍ SLUŽBY 3. ročník Studijní obor: Sociální činnost"— Transkript prezentace:

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 3. ročník Studijní obor: Sociální činnost
Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

2 Profesní etika, syndrom vyhoření, supervize
Pojem etika pochází z řeckého slova ethos, tzn. charakter, zvyk. Etika znamená teorii morálky. Morálka vyžaduje, aby se člověk choval určitým způsobem. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

3 Morálka představuje společenskou instituci, která plní funkci regulátora chování a konání lidí promítající se do všech oblastech života. Definice profesní etiky dle pedagogického slovníku: „Soubor etických požadavků, které je nutno respektovat při výkonu určité profese. Ve vyspělých zemích bývají tyto požadavky shrnuty do etického kodexu dané profese“. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

4 řeší problémy jednotlivých povolání
Profesní etika: řeší problémy jednotlivých povolání konstituje se jako soubor mravních zásad, které mají bezprostřední vztah ke zvláštním úkolům konkrétního povolání určuje, co je dobré, správné, mravně únosné při výkonu povolání Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

5 Společné etické požadavky na profese: požadovaná kvalifikace
Profesní etiku mají všechna povolání. Existují profesní etické kodexy, které jsou považovány za významný nástroj k dodržování zásad platné morálky. Společné etické požadavky na profese: požadovaná kvalifikace postavení profese ve společnosti definování vztahu mezi klientem a profesionálem Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

6 zachování služebního tajemství odborný růst pravidla pro odměňování
pravidla pro případy porušení zásad vymezení konzultačních, poradenských a posuzovatelských služeb pravidla pro styk s veřejností způsoby kontroly výkonu profese Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

7 Etický kodex etické zásady
sociální práce je založena na hodnotách demokracie a lidských práv sociální pracovník respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

8 sociální pracovník pomáhá jednotlivcům, skupinám, komunitám atd.
sociální pracovník respektuje právo každého jedince na seberealizaci v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva druhých osob sociální pracovník pomáhá jednotlivcům, skupinám, komunitám atd. sociální pracovník musí dávat přednost profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

9 pravidla etického chování sociálního pracovníka ve vztahu ke klientovi
sociální pracovník vede své klienty k vědomí vlastní odpovědnosti sociální pracovník jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva svých klientů chrání klientovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

10 sociální pracovník pomáhá stejným úsilím a bez jakékoliv diskriminace všem klientům
sociální pracovník dbá, aby klienti obdrželi všechny služby a dávky sociálního zabezpečení, na které mají nárok sociální pracovník hledá možnosti jak zapojit klienty do procesu řešení jejich problémů Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

11 sociální pracovník odpovědně plní své povinnosti
ve vztahu ke svému zaměstnavateli sociální pracovník odpovědně plní své povinnosti v zaměstnavatelské organizaci spolupůsobí při vytváření takových podmínek, které umožní sociálním pracovníkům uplatňovat závazky vyplývající z tohoto kodexu snaží se ovlivňovat sociální politiku, pracovní postupy a jejich praktické uplatňování ve své zaměstnavatelské organizaci s ohledem na co nejvyšší úroveň služeb poskytovaných klientům Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

12 ve vztahu ke svým kolegům
sociální pracovník respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů a ostatních odborných a dobrovolných pracovníků Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

13 ve vztahu ke svému povolání a odbornosti
sociální pracovník dbá na udržení a zvyšování prestiže svého povolání neustále se snaží o udržení a zvýšení odborné úrovně sociální práce a uplatňování nových přístupů a metod působí na to, aby odbornou sociální práci prováděl vždy kvalifikovaný pracovník s odpovídajícím vzděláním Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

14 je zodpovědný za své soustavné celoživotní vzdělávání a výcvik
pro svůj odborný růst využívá znalosti a dovednosti svých kolegů a jiných odborníků ve vztahu ke společnosti sociální pracovník má právo i povinnost upozorňovat širokou veřejnost a příslušné orgány na případy porušování zákonů a oprávněných zájmů občanů Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

15 zasazuje se o zlepšení sociálních podmínek a zvyšování sociální spravedlnosti
upozorňuje na možnost spravedlivějšího rozdělení společenských zdrojů a potřebu zajistit přístup k těmto zdrojům těm, kteří to potřebují působí na rozšíření možností a příležitostí ke zlepšení kvality života pro všechny lidi sociální pracovník působí na zlepšení podmínek, které zvyšují vážnost a úctu ke kulturám Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

16 Syndrom vyhoření Pojem syndrom vyhoření nebo také burnout je jev, který v roce 1974 popsal americký psychoanalityk Herbert J. Freudenberger. Vyhoření se týká zejména oblasti práce a je typické citovým a mentálním vyčerpáním. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

17 Příznaky syndromu vyhoření psychické příznaky
ztráta nadšení, schopnosti pracovního nasazení, zodpovědnosti nechuť, lhostejnost k práci negativní postoj k sobě, k práci, k instituci, ke společnosti, k životu únik do fantazie Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

18 potíže se soustředěním, zapomínání
sklíčenost, pocity bezmoci, popudlivost, agresivita, nespokojenost pocit nedostatku uznání tělesné příznaky poruchy spánku, chuti k jídlu, náchylnost k nemocím, potíže v oblasti srdeční činnosti, dýchání nebo zažívání rychlá unavitelnost, vyčerpanost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

19 svalové napětí, vysoký krevní tlak vztahy s lidmi
ubývá angažovanosti, snahy pomáhat problémovým klientům omezení kontaktů s klienty na nejmenší možnou mez cynický nebo lhostejný přístup ke klientům omezení kontaktů s kolegy Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

20 přibývání konfliktů v oblasti soukromí
nedostatečná příprava k výkonu práce, dlouhodobě nízká výkonnost Fáze syndromu vyhoření nadšení – elán, velká očekávání stagnace – ne všechny ideály lze naplnit frustrace – otázka efektivity a smyslu práce apatie – povolání jako zdroj obživy Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

21 vyhoření – emocionální vyčerpání, depersonalizace
Syndrom vyhoření se nejvíce projevuje u tzv. pomáhajících profesí. Mezi ně řadíme zdravotnický personál, učitele, psychology, sociální pracovníky, policisty. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

22 Jak se syndromu vyhoření zbavit? čím dříve se začne řešit, tím lépe
zrevidovat si své přednosti a rezervy, plány, ambice, možnosti a žebříček hodnot, změna myšlenkových a pocitových vzorů, zvládnutí negativních stavů, sebejisté vyrovnávání se s nároky druhých, zvyšování profesní kvalifikace, zlepšení profesního podpůrného systému i zázemí v soukromí, osvojení si pozitivních životních postojů a strategií Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

23 Supervize, supervizor a supervidovaný
Supervize je činnost, při které prostřednictvím zaměřeného pozorování a cílených otázek uvažujeme nad účinností péče o klienta/pacienta a kvalitou práce a zvyšujeme pracovníkovu schopnost reflexe (uvědomovaného vnímání) vlastní práce. Úkolem supervize je zkvalitňovat úroveň práce v dané odbornosti. Hlavními funkcemi supervize jsou řízení, vzdělávání a podpora. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

24 typy supervize podle pozice supervizora
interní – supervizorem je pracovník zevnitř organizace externí – supervizorem je někdo z jiné organizace typy supervize podle četnosti a účelu provádění Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

25 pravidelná – smluvně sjednaná zpravidla na jeden rok
příležitostná – dle potřeb supervidovaných krizová – v případě, pokud nastane velký problém typy supervize podle funkcí v rámci organizační struktury poradenská – provádí supervizor s výcvikem manažerská – provádí vedoucí pracoviště nebo jiný pracovník Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

26 specifické typy supervize
supervize řízení – jedná se o zvýšení kvality řízení konkrétního manažera supervize supervize – pro každého supervizora je užitečné mít občas supervizi své supervize Formy supervize individuální supervize spočívá kontakt supervizora s jedním pracovníkem Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

27 skupinová supervize je založena na strukturovaném procesu, kdy pracovníci mají možnost diskutovat ve skupině Supervizor je osoba, která supervizi provádí, supervizant nebo supervidovaný je osoba, která supervizi přijímá. Vztah mezi supervizorem a supervidovaným je založen na vzájemném ovlivňování s cílem rozvoje supervidovaného. Supervidovaný musí být otevřený ke změně. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

28 pomáhá brát supervizní proces s klidem
Supervizor by měl být zralým a moudrým člověkem, kongruentním jak ve své pracovní činnosti, tak i ve svém osobním životě. Vedle terapeutické kompetence by měl mít schopnosti a dovednosti pedagogického působení. Supervizor pomáhá brát supervizní proces s klidem umí přijímat zpětnou vazbu od supervidovaných Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

29 pomáhá objasňovat cíle při práci s klienty
kritéria hodnocení práce vysvětluje srozumitelně ve vztahu k chování povzbuzuje k tomu, aby pracovník o svých klientech přemýšlel nově umožňuje aktivní zapojení do supervizního procesu monitoruje prospěch klienta Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

30 supervizor poskytuje supervidovanému průběžnou zpětnou vazbu
zajišťuje dodržování právních, etických a profesionálních zásad a předpisů konzultantské praxe supervizor poskytuje supervidovanému průběžnou zpětnou vazbu v krizových situacích má supervidovaný možnost se obrátit na svého kolegu supervizoři absolvují pokročilé výcviky, například kurzy, semináře, odborné konference Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

31 Vztah mezi supervizorem a supervidovaným
vztah supervizor a supervidovaný lze považovat za uzavřený sociální systém, který je založen na společném cíli, vzájemné spolupráce, předem stanovených pravidel vztah mezi supervizorem a supervidovaným je založen na oboustranné příležitosti vzájemného obohacení a růstu, má jít o vztah bezpečný, důvěrný a respektující Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

32 supervizor je v něm chápán jako ochraňující autorita, která navrhuje řešení a provází při hledání, kdy supervizor je v roli učitele, průvodce, supervizor je reprezentantem systému supervize a supervidovaný se učí v tomto systému fungovat, vztah je tak od začátku asymetrický, asymetrie by však měla přecházet ke vzájemné společné práci a kolegiality Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK


Stáhnout ppt "SOCIÁLNÍ SLUŽBY 3. ročník Studijní obor: Sociální činnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google