Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociologie mezilidských vztahů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociologie mezilidských vztahů"— Transkript prezentace:

1 Sociologie mezilidských vztahů
Prof. Ing. František Zich, DrSc.

2 Základní tematické celky:
Člověk jako produkt společenských činností – společnost jako přírodně historický proces. Vysvětlení základních pojmů – interakce, vztah, vazba, společenská činnost, proces Klasifikace mezilidských vztahů, hlediska: obsahu, významu, důležitosti, trvalosti, síly vztahů, pojítka – osobní neosobní (přímé vztahy zprostředkované) Struktury a formy mezilidských vztahů: pospolitosti, malé, velké skupiny, třídy, národy, instituce. Mezilidské vztahy v malých skupinách. Sociometrie. Procesy vytváření pravidel, norem, organizace , formální, neformální hledisko, Mezilidské vztahy z hlediska moci. Moc, sankce,. Metasystémy - kultura, morálka, etika, ideologie, náboženství, umění, právo, nástroje jako kodifikace mezilidských vztahů. Problémy evropeizace a multikulturalismu Mezilidské vztahy jako sociální kapitál a)druhy sociálního kapitál (individuální společný,překlenovací, vázací) b)sociální sítě c)sociální vazba a rozdíly „osobních“ a „neosobních“ mezilidských vtahů. Mezilidské vztahy a globalizace a)postmoderní, globální společnost a mezilidské vztahy, koncepce „společnosti sítí“ b)krize mezilidských vztahů? c)generační, etnické, gendrové vztahy v soudobé společnost

3 Člověk je tvor společenský
Člověk je produkt i tvůrce společnosti Fylogeneze (vývoj rodu, kmenu) a ontogeneze (vývoj jedince) Společnost jako přírodně historický proces-předpoklady: prostředí, reprodukce, produkce prostředků

4 Co je společnost? Existuje vůbec něco takového?
Nejde jen o soubor lidí? Společnost k tomu, co tvoří přírodně historický proces přidává organizaci, (uspořádanost), což jsou: Normy, hodnoty, stereotypy, zvyky Instituce Organizace

5 Moderní společnost Plně organizovaná společnost Možnosti a meze
Problém svobody v plně organizované společnosti Kontrola, sebekontrola, moc, sankce Socializovaní jedinci

6 Socializace Vznik sociální bytosti
Vytváření systému hodnot a norem chování, osvojování kultury prostředí Učení se rolím, návykům Vytváření mezilidských vztahů a jejic hodnocení Vytváření vlastní identity Socializace je trvalý celoživotní proces probíhající s různou intenzitou (adaptace, resocializace)

7 Faktory socializace Společenské prostředí Jedinec
Sdělovací prostředky, televize, umění Škola, výuka, výchova, práce Rodina Jedinec Vrstevníci

8 Struktura lidského činu
Motiv, cíl Vedlejší efekty LIDSKÝ ČIN Vztahy k jiným lidem Meritorní efekt

9 Důsledky lidských činů
Teorie jednání z pohledu metodologického individualismu - člověk nejlépe ví co je pro něho dobré… Systémová korekce činu jednotlivce Kumulace a integrace efektů – vznik struktur vztahů - reálné každodenní mezilidské vztahy - systémové, kodifikované – právo, organizace, instituce - abstraktní vztahové systémy – etika, morálka

10 Procesy institucionalizace mezilidských vztahů
Řešení otázky vztahu čin- struktura Jak vznikají společenské struktury? Důležité je opakování činností – proces – přirozený řád (Smith, Hayek, Weber) Institucionalizace prostřednictvím: Procesů směny produktů Komunikačních procesů – sdělování, vyjednávání Jednorázový čin – mocenské rozhodnutí, reorganizací, revolucí… umělý řád

11 Mezilidské vztahy - klasifikace
osobní, vazba, závislost Přímé neosobní (sousedé) Nepřímé (zprostředkované) Jiní lidé v jiném místě, struktury

12 Mezilidské vztahy - klasifikace
Obsah vztahu Význam, důležitost (subjektivně, objektivně) Trvalost Síla vztahů Pojítko, osobní – neosobní vztahy Dar jako vztah

13 Vztah z pohledu jednotlivce
Oni My cizinci

14 My a oni My Oni Pocit sounáležitosti Schopnost empatie
Soucit, prožitek Vnitřní symbolika Habitus, chování, jazyk, zvyky Mentalita Interakce Reakce na nově příchozí Oni Ostražitost Obraz nepřítele Podléhání stereotypům Vnější symbolika Habitus, mluví jinak Mentalita Zjednodušování Separace

15 Vztah k cizinců Hranice mezi my a oni není ostrá pohybuje se, mění se
Všichni jsme cizinci Chování k cizincům Soužití, zdvořilá netečnost, zdvořilé míjení se Separace (geograficky, komunikačně) Segregace Genocida

16 Cizinci Cizinci – řešení: Socializace Integrace
Konflikt – antagonismus Protivníci a jejich chování - problém řešení Akce – reakce Schizmogeneze - symetrická reakce Komplementární schizmogeneze – jeden ustupuje Vyjednávání

17 Mezilidské vztahy jako sociální kapitál
Rozvoj ideje soc. kapitálu- 80 léta 20. století Coleman – uplatnění sociálních sítí v životě, např. hledání práce Obsahuje – závazky, očekávání sociálního prostředí Putnam – občanská kultura, důvěra Bourdieu- reprodukce sociální struktury (dominantní třídy) – využití známostí, souhrnný kapitál - souhrnný kapitál (ekonomický, kulturní, sociální)

18

19 Druhy sociálního kapitálu
Individuální – individuální statek Interakční, vyjadřuje sociabilitu jedince Mobilizační, využitelný pro dosahování cílů Kolektivní - kolektivní statek důvěra

20 Individuální kapitál Svazující – uvnitř skupiny, vazba, osobní pojítka, společné hodnoty, symbolika, silné vztahy Přemosťující- vzdálenější vazby, slabé vazby, umožňuje překonávat společenské hranice Spojující – s lidmi na určitých, zpravidla významných pozicích

21 Úrovně sociálního kapitálu
Mikroúroveň – rodina, vrstevníci, spolužáci Mezoúroveň – občanská a komunitní sféra, obec, lokalita Makroúroveň – stát, společnost

22 Struktury a systémy mezilidských vztahů
Kolektivita – pluralita mezilidských vztahů Konstitutivní (určující) vztah – je ten, který spojuje Jaký je rozdíl mezi pospolitostí a souborem- organizace? Pospolitosti: asociace, sociální skupiny, třídy, národy, místní komunity, regionální společenství (evropské společenství)…. Organizace, formální, neformální hledisko Instituce, institucionalizace mezilidských vztahů

23 Struktury mezilidských vztahů - kolektivity
Sociální celky - kolektivity Sociální agregáty Dav- expresivní, agresivní, panický náhodné (spolucestující..) receptivní- cílené (publikum) Makrosystémy – národ, stát, třídy, rasy Komunity – místní, profesní, zájmové Sociální skupiny

24 Dav Velký počet lidí shromážděných dočasně v určitém prostoru. Lidé se většinou neznají, ale prostorová blízkost umožňuje kontakt a vytváření vztahu a psychické vazby. Dav většinou nemá žádnou organizaci Chování davu: emocionální, pudové a přibližně stejné reakce na podněty, nedostatek, nebo úplná absence racionality, vyznačuje se dynamikou a nekontrolovatelnou změnou chování. Davová solidarita, pocit sounáležitosti

25 Druhy davů Panické – hoří !!!
Expresivní (oslavy, svátky, posvícení, manifestace, Silvestr..) Spontánní – „mistři světa“ Organizované – výročí revoluce, (publikum) souhlasné protestující pokojné agresivní

26 Davy bojující Problém práce s davy – psychologie davu
Vyznačují se agresivitou vůči něčemu Rebelující Rabující Ničící Terorizující Lynčující

27 Publikum Rozptýlené (nesoustředěné v jednom čase na jednom místě – posluchači TV) Publikum koncentrované – koncert, divadlo Reakce publika – spontánní, kulturní normy

28 Komunity Sdružení lidí spojených určitými zájmy
Většinou prostorově a časově, alespoň občas, koncentrované Komunity profesní Zájmové (filatelisté) Lokální komunity – sousedé

29 Sociální skupina Interakce – přímá, nepřímá Komunikace
Společné činnosti Vztah v důsledku opakující se interakce Společný cíl Struktura skupiny Skupinové vědomí, hodnoty, normy Sociální kontrola Sankce Integrita

30 Skupina Obsah činností a zaměření pospolitosti - zaměření
Velikost (velké malé) Vznik pospolitosti, (primární sekundární) Povaha vazby mezi členy (formální-neformální) Typ členství (dobrovolné, vynucené) Stálost vztahu, vazby Identifikace se skupinou – referenční skupina Význam pospolitosti ve společnosti

31 Abstraktní systémy mezilidských vztahů
Etika, morálka Kultura, umění Ideologie, náboženství Právo – problém spravedlnosti a moci

32 Etika jako abstraktní vztahový systém
Abstraktní vztahový systém mezilidských vztahů Etické normy - původ Kontrola jejich Sankce

33 Co je moc – moc jako vztah
Moc je schopnost jedinců, nebo skupin prosadit vlastní zájmy i přes odpor druhých Usilování o moc je snaha jednoho subjektu dosáhnout kontrolu nad jiným subjektem

34 Anatomie moci – etika vztahů
Moc je asymetrický vztah, může jít o moc mezi: Mezi dvěma jedinci Mezi více jedinci (skupina) Mezi skupinami, třídami Mezi jednotlivcem a organizací (zaměstnanci) Mezi institucemi a organizacemi Mezi státy, mezi nadnárodními celky

35 Prostředky uplatnění moci:
Jak se realizuje moc – etická kompetentnost (kvalifikace, slušnost, schopnost vyjednávat…) Prostředky uplatnění moci: Dobrovolné přijetí moci – autorita, důvěra Smluvní přijetí moci – dohodou, vyjednávání Příkaz – institucionální základ, sankce Násilí – rozkaz, donucení, tvrdé sankce Nepřímo – zprostředkovaný vliv, manipulace, nátlak, sociální kontrola Zákony (legalita) vymezující pravidla, sankce Dobrovolným osvojením všeobecně sdílených společenských norem – sebekontrola

36 Institucionalizace mezilidských vztahů prostřednictvím práva
Mechanismy vytváření zákonů ( historicky: zákony Božího přikázání, panovník, demokracie) Moc jako forma mezilidských vztahů Politika jako forma identifikace mezilidských vztahů, skupinové zájmy a a jejich integrace Možnosti a meze regulace mezilidských vztahů prostřednictvím práva

37 Vztahy mezi sociálními skupinami
Generační vztahy- generační konflikt Genderové vztahy Náboženské vztahy Národnostní a etnické vztahy příklady řešení vztahů (cizinec) multikulturalismus evropeismus


Stáhnout ppt "Sociologie mezilidských vztahů"

Podobné prezentace


Reklamy Google