Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Práce s certifikáty (prohlášeními o vlastnostech/shodě) při projektování a realizaci staveb Rostislav DROCHYTKA stavební fakulta Vysokého učení technického.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Práce s certifikáty (prohlášeními o vlastnostech/shodě) při projektování a realizaci staveb Rostislav DROCHYTKA stavební fakulta Vysokého učení technického."— Transkript prezentace:

1 Práce s certifikáty (prohlášeními o vlastnostech/shodě) při projektování a realizaci staveb Rostislav DROCHYTKA stavební fakulta Vysokého učení technického v Brně

2 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA PRO STAVEBNÍ VÝROBKY (v platném znění) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a na něj navazující právní předpisy, tj. nařízení vlády. Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Vyhláška č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS Nařízení vlády č. 163/2002 ve znění nařízení vlády 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

3 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA PRO STAVEBNÍ VÝROBKY (v platném znění) Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

4 Základní požadavky na stavby Mechanická odolnost a stabilita Požární bezpečnost Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí Bezpečnost a přístupnost při užívání Ochrana proti hluku Úspora energie a tepla Udržitelné využívání přírodních zdrojů

5 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 – prokazování shody „Evropský systém prokazování shody“ Výrobky, na které se vztahují harmonizované technické specifikace (harmonizované normy, evropské technické posouzení) Uvádí skupiny výrobků a požadavky na technické posuzování (5 postupů pro posuzování a ověřování stálosti vlastností) Výrobce vydává prohlášení o vlastnostech a výrobek v případě, že je to požadováno se označuje značkou CE

6 Několik nosných myšlenek, které předcházely vzniku (Nařízení EPaR 305/2011): zjednodušit a sjednotit legislativu pro uvádění stavebních výrobků na trh ve všech členských zemích EU jednoznačně deklarovat povinnosti všech stran zapojených do procesu „ověřování vlastností“ stavebních výrobků zdůraznit odpovědnost výrobce a ostatních „hospodářských subjektů“ za konkrétní vlastnosti výrobku posílit význam vlivu stavebních výrobků na životní prostředí zpřísnit dozor nad trhem

7 připojením označení CE dávají výrobci na vědomí, že nesou odpovědnost za shodu stavebního výrobku s vlastnostmi uvedenými v prohlášení... aby se zabránilo zbytečnému zkoušení stavebních výrobků, má být výrobci dovoleno, aby za stanovených podmínek, jsou-li vlastnosti výrobku dostatečně doloženy, učinil prohlášení o vlastnostech bez dalšího zkoušení (převzetí výsledků zkoušek, např výrobci plastových oken) členské státy mají provádět účinný dozor nad trhem. Po zlepšení dozoru nad trhem se mají všechny postupy vztahovat pouze k výrobcům. Distributoři však dohlíží na to, aby výrobce své povinnosti splnil všechny členské státy mají určit kontaktní místa pro stavební výrobky, která budou poskytovat informace o vnitrostátních technických pravidlech a právních předpisech členského státu pro zabudování konkrétních výrobků do staveb pro posouzení udržitelného využívání přírodních zdrojů se má využívat environmentální prohlášení o výrobku 17 To se v nařízení projevuje například těmito ustanoveními:

8 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb. – prokazování shody „Národní systém prokazování shody“ Výrobky, na které se vztahují určené normy nebo se zpracovává stavebně technické osvědčení Uvádí skupiny výrobků a požadavky na posuzování hody (6 postupů pro posuzování shody) Výrobce vydává prohlášení o shodě

9 Průvodní dokumentace ke stavebním výrobkům Prohlášení o vlastnostech resp. prohlášení o shodě Bezpečnostní list (vztahuje-li se na ně Chemický zákon - 350/2011 Sb.) Technický list výrobku Návody na použití

10 Přínos informací z prohlášení o vlastnostech /o shodě pro projektanta a při realizaci staveb Výrobky podléhající prokazování shody dle Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/20011 Typ a identifikace produktu Zamýšlené použití stavebního výrobku Deklarované vlastnosti Výrobky podléhající prokazování shody dle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb. Identifikace výrobku Účel použití výrobku

11 Nedostatky v informacích a využívání prohlášení o vlastnostech /o shodě Uvádí pouze základní údaje o výrobku (V prohlášení o vlastnostech se deklarují parametry pouze z předmětové technické normy; prohlášení o shodě deklaruje pouze zařazení výrobků dle určené normy nebo STO) Není uveden postup pro aplikaci či zabudování výrobku do stavby Neuvádí údaje o dopadu na životní prostředí či BOZP Ne vždy snadná dostupnost prohlášení o vlastnostech/ o shodě Výrobci ne vždy aktualizují prohlášení o vlastnostech/ o shodě Formální přístup k jejich využití prohlášení

12 DoP může obsahovat pouze vlastnosti jedné z výrobcem vybrané základní charakteristiky. Výrobce může upustit od vydání DoP (v některých případech) Poznámka: Pro uvedení na trh tak stačí deklarovat jednu vlastnost. Neřeší se deklarace vlastností, jejichž znalost je potřebná pro správné navržení a zabudování výrobků do stavby v klimatických podmínkách ČR. Riziko je zejména u výrobků, které nespadají do oblasti dozorování třetí stranou(NO). (systém 4) 305/2011 klade vyšší nároky na zhotovitele a výkony dozorů (systém nákupu, specifikaci objednávek a zejména přejímání a kontroly výrobků a jejich DoP na stavbách) Rovněž klade vyšší nároky na dozorový orgán (ČOI) 112 RIZIKA Prohlášení o vlastnostech (DoP):

13 Povinnost pro výrobce nahrát své DoP do centrální veřejně přístupné databáze Povinnost pro distributory – nahrát do databáze DoP výrobců výrobků, které distribuují Důvody: Ulehčilo by to práci ČOI, zejména s ohledem na výběr společností, které navštíví, zároveň by to vytvořilo i databázi firem, které se zabývají stavebními výrobky. Zlepšení kontrolovatelnosti vlastností výrobků, které normálně spadají do systému dozoru třetí stranou (Oznámené subjekty) 113 Návrh řešení nedostatků č. 1 :

14 Zavést jednoduchý systém kontroly deklarace parametrů a vlastností, jejichž znalost je potřebná pro správné navržení a zabudování výrobků do stavby v klimatických podmínkách ČR. V podstatě podobný systém AO jako „Osvědčeno pro stavbu“ jen se státní garancí – dosud je tento systém dobrovolný (viz Německo) Důvody a provedení: Částečná ochrana ČR trhu a spotřebitele. Systém by nediskvalifikoval prodej libovolného výrobku, řešilo by se pouze jeho následné použití ve stavbě – např. kontrola Stavebním úřadem při kolaudaci. Systém by mohl být poměrně jednoduchý – kontrola deklarovaných parametrů a tříd, eventuálně výzva k doplnění zásadních parametrů. 14 Návrh řešení nedostatků č. 2 :

15 ZÁVĚR Prohlášení o vlastnostech/o shodě - nástroj pro zamezení využití ve stavbě výrobků u kterých nebyl a prokázána shoda v souladu s platnou legislativou. Prohlášení o vlastnostech/o shodě deklarují bezpečnost výrobku z hlediska zamýšleného použití ve stavbě Při projektování a realizaci staveb je nezbytné pracovat i s ostatními dokumenty k výrobku Je třeba zajistit aktuálnost Prohlášení o vlastnostech/o shodě. Vytvoření centrální databáze s Prohlášení o vlastnostech/o shodě vč. nástrojů na kontrolu a postihy


Stáhnout ppt "Práce s certifikáty (prohlášeními o vlastnostech/shodě) při projektování a realizaci staveb Rostislav DROCHYTKA stavební fakulta Vysokého učení technického."

Podobné prezentace


Reklamy Google