Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZEMNÍ PRÁCE ČSN 73 30 50. PROCESY ZEMNÍCH PRACÍ Přípravné práce: vytyčení objektů, odstranění porostů a starých objektů, sejmutí ornice, vyznačení inženýrských.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZEMNÍ PRÁCE ČSN 73 30 50. PROCESY ZEMNÍCH PRACÍ Přípravné práce: vytyčení objektů, odstranění porostů a starých objektů, sejmutí ornice, vyznačení inženýrských."— Transkript prezentace:

1 ZEMNÍ PRÁCE ČSN 73 30 50

2 PROCESY ZEMNÍCH PRACÍ Přípravné práce: vytyčení objektů, odstranění porostů a starých objektů, sejmutí ornice, vyznačení inženýrských sítí, památkově chráněných stromů Přípravné práce: vytyčení objektů, odstranění porostů a starých objektů, sejmutí ornice, vyznačení inženýrských sítí, památkově chráněných stromů Vykopávky: rozpojování, nakládání či odhoz výkopku Vykopávky: rozpojování, nakládání či odhoz výkopku Manipulace s výkopkem: doprava a vyložení, deponie Manipulace s výkopkem: doprava a vyložení, deponie Realizace zemních těles: rozprostírání, hutnění výkopku, úprava pláně, svahování, úprava základové spáry Realizace zemních těles: rozprostírání, hutnění výkopku, úprava pláně, svahování, úprava základové spáry Pomocné a zabezpečovací práce: odvodnění, čerpání vody, roubení a pažení stěn, komunikace Pomocné a zabezpečovací práce: odvodnění, čerpání vody, roubení a pažení stěn, komunikace Dokončovací práce: humusování, zatravnění, zpevnění Dokončovací práce: humusování, zatravnění, zpevnění

3 DÍLČÍ PROCESY ZEMNÍCH PRACÍ Rozpojování Rozpojování Nabírání Nabírání Hrnutí Hrnutí Nakládání Nakládání Doprava Vyložení Srovnání Hutnění

4 REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ STROJNĚ STROJNĚ Dnes asi 95% objemu prací RUČNĚ RUČNĚ Ruční začištění v nepřístupných místech, záměrné ruční začištění základové spáry před předáním ZS ZNAKY VYKOPÁVKY Poloha výkopiště Prostornost výkopku Vodní poměry Míra ulehlosti zeminy Uložení výkopku

5 TECHNOLOGIE VÝKOPU vykopávka výkopiště výkopek skládka výkopku doprava výkopku výkop staveniště uložení výkopku

6 DLE TVARU VÝKOPU rozlišujeme JÁMY – Výkopy přesahující rozměr 2m JÁMY – Výkopy přesahující rozměr 2m RÝHY – Výkopy do šířky 2m, převažuje délka RÝHY – Výkopy do šířky 2m, převažuje délka ŠACHTY – do půdorysné plochy 36m 2, největší rozměr je hloubka – hloubení ětšinou drapákovými rypadly ŠACHTY – do půdorysné plochy 36m 2, největší rozměr je hloubka – hloubení ětšinou drapákovými rypadly

7 Hloubení jam JÁMA – výkop pod úrovní terénu, délka i šířka je větší než 2m  Většinou rypadly  Výkopek ukládán na NA a odvážen  Hlubší výkopy po etážích Hloubení jámy rypadlem s výškovou lopatou

8 Hloubení jam Hloubení jámy rypadlem s hloubkovou lopatou

9 Hloubení stavební jámy

10 Vyhloubená stavební jáma s vytyčením a vyvápněním rýh

11 Hloubení rýh Největším rozměrem je délka, hloubka max.16m  Výkop zahájíme v nejhlubším místě, postupuje proti spádu nivelety  Využití rypadel + NA  U kanalizace, vody a kabeláže ukládáme zeminu vedle rýhy 0,75m od hrany

12 Hloubení rýh

13

14

15 Šachty Největší rozměr hloubka, půdorysný rozměr do 36m 2 max.36 m 2 největší rozměr  Stabilita stěn zajištěna spouštěnými studnami  Většinou drapákovými rypadly

16 VLASTNOSTI HORNIN ovlivňujících zemní práce Objemová hmotnost ( v kg/m 3 ) Objemová hmotnost ( v kg/m 3 ) Pórovitost Pórovitost Úhel přirozeného sklonu Úhel přirozeného sklonu Těžitelnost- rozpojitelnost Těžitelnost- rozpojitelnost ( mírou těžitelnosti je množství práce za daných podmínek ) Těžitelnost- rozpojitelnost  Rozpojitelnost závisí na soudržnosti zeminy, objemové hmotnosti, velikosti zrn  Dle vlastností rozdělujeme do sedmi tříd dle stupně rozpojitelnosti

17 TŘÍDY TĚŽITELNOSTI TřcharakteristikapříkladněObj.hmotn.1. Soudržné měkké konzistence, neulehlé rypné nesoudržné, štěrková zrna do 5cm Ornice, hlína, písčitá hlína, hlinitý písek, písek, suť 1610 kg/m 3 2. Lehce rozpojitelné, soudržné, nesoudržné středně ulehlé do zrn 10cm Dtto, spraš 1610 kg/m 3 3. Středně rozpojitelné soudržné,nesudr.ulehlé s kameny max.25mm Jílovitá hlína, písčitý štěrk,silně zvětralé břidlice a sklalní horn. 1770 kg/m 3 4. Těžko rozpoj.soudržné převážně tvrdé konz., nesoudržné, silně rozpukané a zvětralé, kašovité konzistence až tekoucí Tuhý jíl, písčitý jíl, jílovitá hlína, hrubý štěrk, kameny nad 25mm, naplaveniny 1830 kg/m 3 5. Lehce trhatelné, silně rozpukané a zvětralé, nesoudržné s kameny do objemu 0,1m 3 Skalní a poloskalní horniny s vrstvami do tloušťky do 15cm, hrubý štěrk s kameny,opuka,zmrzlá zemina 1950 kg/m 3 6. Dtto 5.třída, mohutné vrstvy, dále horniny ze sedmé třídy popraskané s trhlinami Dolomit, vápenec, pórovitý čedič, křemitá břidlice, rula s trhlinami 2250 kg/m 3 7. Horniny velmi těžko trhatelné Slepence s křemičitým tmelem, křemence, rohovce, žula, čedič, andezit, rula, granulit 2570 kg/m 3 sypké rypné kopné drobivé lehce trhatelné těžce trhatelné těžce trhatelné

18 HORNINY PODLE VELIKOSTI ZRN Druh horniny Velikost zrn v mm jíly a slíny Pod 0,1 písek 0,1 – 0,5 štěrk 0,5 - 125 kámen Nad 125

19 NAKYPŘENÍ Pozor na nutnost použití koeficientu nakypření Pozor na nutnost použití koeficientu nakypření KN 1,2 – 1,3 KN 1,2 – 1,3 Objem zeminy v pevném stavu násobíme koeficientem nakypření pro objem zeminy k odvozu Objem zeminy v pevném stavu násobíme koeficientem nakypření pro objem zeminy k odvozu Pozor na uvedené objemové hmotnosti – vztahují se k rostlému stavu Pozor na uvedené objemové hmotnosti – vztahují se k rostlému stavu

20 TĚŽENÍ PODLE VODNÍCH POMĚRŮ Práce na suchu Práce na suchu Nad volnou nebo sníženou hladinou podzemní vody se zeminami přirozené vlhkosti Práce v mokru Práce v mokru Se zeminami silně rozmáčenými spodními, povrchovými nebo srážkovými vodami Práce ve vodě Práce ve vodě Pod hladinou vody, vykopávky při hladině vody snížené soustavným čerpáním

21 VLIV VODY Povrchové Povrchové Podzemní či gravitační Podzemní či gravitační Kapilární Kapilární Pevné - led Pevné - led

22 ÚČINNOST STROJNÍHO TĚŽENÍ je ovlivněna: Odporem proti rozpojování – síla, kterou musí pracovní nástroj překonat při rozpojení rostlé zeminy Odporem proti rozpojování – síla, kterou musí pracovní nástroj překonat při rozpojení rostlé zeminy Vrstevnatost – ovlivní vnikání zubů nástroje Vrstevnatost – ovlivní vnikání zubů nástroje Lepivost – prodlužuje vyprazdňování pracovního nástroje, zbylá zemina zmenšuje užitečný obsah Lepivost – prodlužuje vyprazdňování pracovního nástroje, zbylá zemina zmenšuje užitečný obsah Kypřivost zeminy – vliv na výkon strojů, kde je uváděn v m 3 za časovou jednotku Kypřivost zeminy – vliv na výkon strojů, kde je uváděn v m 3 za časovou jednotku Úhel přirozené sklonitosti – úhel, kdy zemina v přirozeném svahování nesjíždí, ovlivněno vlhkostí Úhel přirozené sklonitosti – úhel, kdy zemina v přirozeném svahování nesjíždí, ovlivněno vlhkostí

23 PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ objednatel zhotoviteli (investor dodavateli) Předání dokladů Předání dokladů Stavební povolení Stavební povolení Schválená projektová dokumentace Schválená projektová dokumentace Vyznačení hranice staveniště Vyznačení hranice staveniště Řešení připojení inženýrských sítí Řešení připojení inženýrských sítí Podzemní vedení na území ZS Podzemní vedení na území ZS Základní vytyčení stavby Základní vytyčení stavby

24 VYTYČOVACÍ ZNAČKY a) kolík b) laťový kříž c) dvojitý kříž d) rohová lavička e) profilová lavička

25 VYTÝČENÍ OBJEKTU Vytýčení obvodu budovy pomocí lavičky a vytyčovacího kolíku ▼ Vytýčení základů ▲ přenesením z hřebíků na lavičče Roh domu přenesený na teren označený hřebíkem, provázek nebo drát vyznačuje vnější strany budoucího zdiva

26 HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY Vytvoření pláně na které se bude stavět Povrchové odvodnění stavební jámy

27 Vytyčení a vyznačení výkopu

28

29 ROZDĚLENÍ PRACÍ A NÁVRH STROJNÍCH SESTAV A) skrývka ornice ( d+n+na ) A) skrývka ornice ( d+n+na ) B) výkop z jámy ( d+n+na, r+na) B) výkop z jámy ( d+n+na, r+na) C) výkop z rýh ( r+na ) C) výkop z rýh ( r+na ) Strojní sestava Strojní sestava – kombinace strojů pro danou činnost

30 PŘEHLED STAVEBNÍCH STROJŮ  Stroje pro zemní práce  Pro práce betonářské a železobetonářské  Pro dopravu a manipulaci s materiálem  Pro svislou dopravu  Pro inženýrské práce  Pro práce dokončovací a speciální  Pro přeměnu a přenos energie

31 STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE  Rypadla, dozery a rozrývače  Skrejpry  Grejdry  Meliorační stroje  Zhutňovací technika  Kompaktory


Stáhnout ppt "ZEMNÍ PRÁCE ČSN 73 30 50. PROCESY ZEMNÍCH PRACÍ Přípravné práce: vytyčení objektů, odstranění porostů a starých objektů, sejmutí ornice, vyznačení inženýrských."

Podobné prezentace


Reklamy Google