Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Andragogika Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Andragogika Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK."— Transkript prezentace:

1 Andragogika Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

2 věda o výchově a vzdělávání dospělých lidí, která respektuje zvláštnosti s tím spojené Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

3 Základní pojmy: Socializace – proces, během kterého se jedinec začleňuje do společnosti Personalizace – utváření osobnosti člověka jako společenské bytosti schopné seberealizace v praxi Akulturace – zespolečenštění jedince Enkulturace – vpravování člověka do kulturního systému Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

4 Dělení andragogiky 1) Teoretické disciplíny –historie andragogického myšlení, výchovy a vzdělání dospělých –teorie vzdělávání dospělých (androdidaktika) –teorie výchovy dospělých –komparativní andragogika

5 2) Praktické disciplíny –profesní andragogika –sociální andragogika –kulturně-vzdělávací andragogika Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

6 Význam a poslání andragogika vznikla a rozvíjela se v rámci sociálně-emancipačního hnutí v 19. století pojem andragogika byl poprvé užit v roce 1833 Alexandrem Knappem v 60. - 70. letech se začala prosazovat myšlenka, že vzdělávání je celoživotní proces Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

7 Vzdělávání dospělých bylo prováděno: dobrovolníky (z řad církve, odborů, podpůrných spolků) experty pro určité otázky externími spolupracovníky (všichni převážně bez andragogického vzdělání)

8 Rozvoj vzdělávání dospělých v 60. a 70. letech 20. století: vlivem rostoucího blahobytu společnosti vrostly investice do vzdělání myšlenka rovnosti vzdělávacích šancí a práva občanů na vzdělání vědecký a technologický pokrok, vyostření konkurence vlivem globalizace - nutné nové kvalifikace Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

9 vlivné mezinárodní instituce (UNESCO, OECD) začaly rozvíjet vlastní koncepce celoživotního vzdělávání, vzdělávání dospělých se začalo prosazovat jako samostatný subsystém vzdělávacího systému andragogika se na vysokých školách rozvinula v samostatnou vědní disciplínu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

10 Vývoj vzdělávání dospělých v českých zemích národní obrození přineslo rozpad feudálních vztahů, vznik měšťanstva, české inteligence, nástup průmyslové revoluce, prvními nositeli lidové osvěty byli učitelé, kněží, význačné osobnosti vědy a kultury, vědci v období „Bachova absolutismu“ dochází k útlumu a orientaci zejména na hospodářsko- odborné vzdělávání zemědělců a řemeslníků Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

11 po roce 1918 legislativní i finanční podpora pro vzdělávání dospělých - vznik lidových škol, vyšších lidových škol, rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích institucí při politických stranách v 2. pol. 19. st. vzniká institucionální základna vzdělávání dospělých – rozvoj spolkového života (Umělecká beseda, Osvěta, Sokol, Klub českých turistů aj.) Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

12 v období komunismu spadalo odborné vzdělávání dospělých pod jednotlivá ministerstva po roce 1989 boom nabídky ze strany privátních institucí Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

13 Současný stav: zaměstnavatel nemá povinnost zajišťovat vzdělávání zaměstnanců → podnikové vzdělávání funguje nesouměrně distanční vzdělávání má mezery, vzdělávání seniorů (univerzity třetího věku) má vysokou úroveň dostupná nabídka není pro všechny stejná Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

14 vzdělávání dospělých je součástí personální politiky v hospodářství nabídka si svou vahou tvoří poptávku roste podíl vzdělávání dospělých v rámci sociálních hnutí Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

15 Specifika vzdělávání dospělých problémem bývá dospělého posluchače motivovat a udržet v odpoledních hodinách jeho pozornost obava z neúspěchu bývá u dospělých velkým tématem, mají vytvořeno vlastní ego a bojí se, že jim jej někdo naruší Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

16 učitel by měl chválit i kritizovat vždy výkon, nikoli osobu samotného posluchače přistupovat k dospělým posluchačům jako k rovnocenným partnerům Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

17 Metody vzdělávání dospělých 1) Teoretické klasická přednáška přednáška čtená přednáška s diskusí cvičení seminář Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

18 2) Teoreticko-praktické diskusní metody (řízená diskuse, diskuse v plénu, panelová diskuse) problémové metody (případové studie, hraní rolí, manažerské hry) programová výuka diagnostické a klasifikační metody projektové metody Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

19 3) Praktické instruktáž koučování, mentorování asistování rotace práce stáž exkurze stínování Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

20 Formy vzdělávání dospělých: Podle počtu posluchačů: hromadné, skupinové, individuální Podle času: jednohodinové, vícehodinové, vícedenní, blokové, pravidelné Podle místa realizace: učebna, specializovaná učebna, cvičný provoz, reálný provoz, běžné pracovní prostředí účastníka Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

21 Podle podílu subjektů: heterodidaktické, autodidaktické – distanční, kombinované vzdělávání Podle obsahu: monotematické školení, komplexní kurz Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

22 Jak se pozná dobrá vzdělávací agentura? má akreditaci má určité ocenění má certifikované lektory má zkušenosti má webové stránky má zpracovanou vzdělávací nabídku má zpracovány studijní materiály má v nabídce reference Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

23 pozve k návštěvě vzdělávací akce má vybavené učebny a školicí zázemí má průhlednou cenovou nabídku, poskytuje množstevní slevu dokáže uskutečnit analýzu vašich vzdělávacích potřeb a připravit kurz „na míru“ Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

24 Rozdělení: občanské vzdělávání - k rodičovství, k demokracii, k evropanství, ke zdravému životnímu stylu zájmové vzdělávání- umělecké disciplíny, odborné zájmové vzdělávání, vzdělávání zájmových sdružení vzdělávání seniorů - zájmové kurzy, akademie třetího věku, univerzity třetího věku Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

25 Další profesní vzdělávání kvalifikační vzdělávání (zvyšování, prohlubování, specializace, rozšiřování kvalifikace, zaškolení, zaučení) rekvalifikační vzdělávání (předrekvalifikační kurzy, obnovovací, prohlubovací, doplňková, cílená, zaměstnanecká, nespecifická rekvalifikace) normativní školení (odborná způsobilost, bezpečnost práce, protipožární ochrana, způsobilost k výkonu povolání) Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

26 Současné trendy ve vzdělávání dospělých: brainstorming - hledání nových nápadů a návrhů brainwriting - návrhy řešení zapisují a veškerá komunikace mezi členy skupiny probíhá formou písemných reakcí a doplňků rekvalifikace - proces přeškolení distanční formy studia - forma vyučování, při němž je učící se fyzicky vzdálen od učitele Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

27 Hlavní principy komunikace v andragogice Sociální komunikace = komunikace mezi lidmi základní prvky: komunikátor (tj. osoba, z níž určité sdělení vychází) komunikant (tj. osoba, která určité sdělení přijímá) komuniké (tj. obsah sdělení) komunikační kanál (způsob, jak je komuniké předáváno) Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

28 Základní prvky andragogické komunikace : komunikátor = lektor komunikant = studující komuniké = edukační sdělení, učivo komunikační kanál = přímý kontakt lektor-studující Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

29 Způsoby komunikace: přímá - přímý verbální nebo neverbální sociální kontakt nepřímá - zprostředkovaná třetím faktorem verbální - pomocí slov digitální - racionální, logicko-pojmová analogová - obrazová, umělecká Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

30 neverbální - má různé podoby: o proxemika – fyzické přiblížení nebo oddálení jako výraz kontaktu o kinetika – komunikace hlavou, končetinami o posturika – prostřednictvím postoje těla o gestikulace o mimika o haptika – řeč dotyků o pohledy – komunikace očima Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

31 Aspekty andragogické komunikace: intencionální - probíhá s určitým záměrem kognitivní - zahrnuje funkci poznávací motivační regulační - reguluje obsah komunikace dle cílů, zájmů obsahové – co procesuální – jak produktové - s jakým výsledkem Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

32 Komunikační bariéra = je překážka, která ztěžuje komunikaci, může mít různé příčiny (nepochopení, přehnaná tréma) Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

33 Gerontopedagogika Součást andragogiky spočívající ve vzdělávání a péči o seniory. Funkce gerontopedagogiky: všeobecně vzdělávací kulturně-umělecká poradenská zdravotní právní a jiné poradenství

34 Stáří kalendářní (chronologické) stáří biologické stáří sociální stáří členění seniorů: 65 - 74 mladí senioři 75 - 84 staří senioři 85 a více velmi staří senioři dlouhověkost - nad 90 let Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

35 Formy vzdělávání v postproduktivním věku lidové univerzity akademie třetího věku kluby aktivního stáří univerzity třetího věku Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

36 Přístupy ke vzdělávání seniorů nabídka programu pro volný čas osvětová, populárně naučná činnost diskusně seminární forma ucelené cykly přednášek samospráva seniorů - zakládání vedení seniorských center Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

37 Celoživotní vzdělávání Chápe veškeré učení jako nepřerušenou kontinuitu „od kolébky do zralého věku“. Celoživotní učení lze tedy členit do dvou základních etap: počáteční vzdělávání zahrnuje: o základní vzdělávání o střední vzdělávání o terciární vzdělávání Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

38 další vzdělávání probíhá po dosažení určitého stupně vzdělání, resp. po prvním vstupu vzdělávajícího se na trh práce Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

39 Celoživotní učení zahrnuje: formální vzdělávání, které je realizováno ve vzdělávacích institucích, zpravidla ve školách neformální vzdělávání, které je zaměřeno na získání vědomostí, dovedností a kompetencí, které mohou respondentovi zlepšit jeho společenské i pracovní uplatnění informální učení, které je chápáno jako proces získávání vědomostí, osvojování si dovedností a kompetencí z každodenních zkušeností a činností v práci, v rodině Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

40 Strategie celoživotního vzdělávání v ČR uznávání, prostupnost rovný přístup funkční gramotnost sociální partnerství stimulace poptávky kvalita poradenství Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

41 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Andragogika Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK."

Podobné prezentace


Reklamy Google