Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Andragogika Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Andragogika Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK."— Transkript prezentace:

1 Andragogika Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

2 věda o výchově a vzdělávání dospělých lidí, která respektuje zvláštnosti s tím spojené
Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

3 Základní pojmy: Socializace – proces, během kterého se jedinec začleňuje do společnosti Personalizace – utváření osobnosti člověka jako společenské bytosti schopné seberealizace v praxi Akulturace – zespolečenštění jedince Enkulturace – vpravování člověka do kulturního systému Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

4 Dělení andragogiky 1) Teoretické disciplíny
historie andragogického myšlení, výchovy a vzdělání dospělých teorie vzdělávání dospělých (androdidaktika) teorie výchovy dospělých komparativní andragogika Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

5 2) Praktické disciplíny
profesní andragogika sociální andragogika kulturně-vzdělávací andragogika Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

6 pojem andragogika byl poprvé užit v roce 1833 Alexandrem Knappem
Význam a poslání andragogika vznikla a rozvíjela se v rámci sociálně-emancipačního hnutí v 19. století pojem andragogika byl poprvé užit v roce 1833 Alexandrem Knappem v  letech se začala prosazovat myšlenka, že vzdělávání je celoživotní proces Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

7 Vzdělávání dospělých bylo prováděno:
dobrovolníky (z řad církve, odborů, podpůrných spolků) experty pro určité otázky externími spolupracovníky (všichni převážně bez andragogického vzdělání) Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

8 Rozvoj vzdělávání dospělých v 60. a 70. letech 20. století:
vlivem rostoucího blahobytu společnosti vrostly investice do vzdělání myšlenka rovnosti vzdělávacích šancí a práva občanů na vzdělání vědecký a technologický pokrok, vyostření konkurence vlivem globalizace - nutné nové kvalifikace Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

9 vlivné mezinárodní instituce (UNESCO, OECD) začaly rozvíjet vlastní koncepce celoživotního vzdělávání, vzdělávání dospělých se začalo prosazovat jako samostatný subsystém vzdělávacího systému andragogika se na vysokých školách rozvinula v samostatnou vědní disciplínu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

10 Vývoj vzdělávání dospělých v českých zemích
národní obrození přineslo rozpad feudálních vztahů, vznik měšťanstva, české inteligence, nástup průmyslové revoluce, prvními nositeli lidové osvěty byli učitelé, kněží, význačné osobnosti vědy a kultury, vědci v období „Bachova absolutismu“ dochází k útlumu a orientaci zejména na hospodářsko-odborné vzdělávání zemědělců a řemeslníků Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

11 po roce 1918 legislativní i finanční podpora pro vzdělávání dospělých - vznik lidových škol, vyšších lidových škol, rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích institucí při politických stranách v 2. pol. 19. st. vzniká institucionální základna vzdělávání dospělých – rozvoj spolkového života (Umělecká beseda, Osvěta, Sokol, Klub českých turistů aj.) Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

12 po roce 1989 boom nabídky ze strany privátních institucí
v období komunismu spadalo odborné vzdělávání dospělých pod jednotlivá ministerstva po roce 1989 boom nabídky ze strany privátních institucí Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

13 Současný stav: zaměstnavatel nemá povinnost zajišťovat vzdělávání zaměstnanců → podnikové vzdělávání funguje nesouměrně distanční vzdělávání má mezery, vzdělávání seniorů (univerzity třetího věku) má vysokou úroveň dostupná nabídka není pro všechny stejná Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

14 vzdělávání dospělých je součástí personální politiky v hospodářství
nabídka si svou vahou tvoří poptávku roste podíl vzdělávání dospělých v rámci sociálních hnutí Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

15 Specifika vzdělávání dospělých
problémem bývá dospělého posluchače motivovat a udržet v odpoledních hodinách jeho pozornost obava z neúspěchu bývá u dospělých velkým tématem, mají vytvořeno vlastní ego a bojí se, že jim jej někdo naruší Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

16 přistupovat k dospělým posluchačům jako k rovnocenným partnerům
učitel by měl chválit i kritizovat vždy výkon, nikoli osobu samotného posluchače přistupovat k dospělým posluchačům jako k rovnocenným partnerům Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

17 Metody vzdělávání dospělých 1) Teoretické klasická přednáška
přednáška čtená přednáška s diskusí cvičení seminář Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

18 2) Teoreticko-praktické
diskusní metody (řízená diskuse, diskuse v plénu, panelová diskuse) problémové metody (případové studie, hraní rolí, manažerské hry) programová výuka diagnostické a klasifikační metody projektové metody Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

19 koučování, mentorování asistování rotace práce stáž exkurze stínování
3) Praktické instruktáž koučování, mentorování asistování rotace práce stáž exkurze stínování Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

20 Formy vzdělávání dospělých:
Podle počtu posluchačů: hromadné, skupinové, individuální Podle času: jednohodinové, vícehodinové, vícedenní, blokové, pravidelné Podle místa realizace: učebna, specializovaná učebna, cvičný provoz, reálný provoz, běžné pracovní prostředí účastníka Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

21 Podle obsahu: monotematické školení, komplexní kurz
Podle podílu subjektů: heterodidaktické, autodidaktické – distanční, kombinované vzdělávání Podle obsahu: monotematické školení, komplexní kurz Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

22 Jak se pozná dobrá vzdělávací agentura? má akreditaci
má určité ocenění má certifikované lektory má zkušenosti má webové stránky má zpracovanou vzdělávací nabídku má zpracovány studijní materiály má v nabídce reference Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

23 pozve k návštěvě vzdělávací akce má vybavené učebny a školicí zázemí
má průhlednou cenovou nabídku, poskytuje množstevní slevu dokáže uskutečnit analýzu vašich vzdělávacích potřeb a připravit kurz „na míru“ Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

24 Rozdělení: občanské vzdělávání - k rodičovství, k demokracii, k evropanství, ke zdravému životnímu stylu zájmové vzdělávání - umělecké disciplíny, odborné zájmové vzdělávání, vzdělávání zájmových sdružení vzdělávání seniorů - zájmové kurzy, akademie třetího věku, univerzity třetího věku Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

25 Další profesní vzdělávání
kvalifikační vzdělávání (zvyšování, prohlubování, specializace, rozšiřování kvalifikace, zaškolení, zaučení) rekvalifikační vzdělávání (předrekvalifikační kurzy, obnovovací, prohlubovací, doplňková, cílená, zaměstnanecká, nespecifická rekvalifikace) normativní školení (odborná způsobilost, bezpečnost práce, protipožární ochrana, způsobilost k výkonu povolání) Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

26 Současné trendy ve vzdělávání dospělých:
brainstorming - hledání nových nápadů a návrhů brainwriting - návrhy řešení zapisují a veškerá komunikace mezi členy skupiny probíhá formou písemných reakcí a doplňků rekvalifikace - proces přeškolení distanční formy studia - forma vyučování, při němž je učící se fyzicky vzdálen od učitele Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

27 Hlavní principy komunikace v andragogice
Sociální komunikace = komunikace mezi lidmi základní prvky: komunikátor (tj. osoba, z níž určité sdělení vychází) komunikant (tj. osoba, která určité sdělení přijímá) komuniké (tj. obsah sdělení) komunikační kanál (způsob, jak je komuniké předáváno) Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

28 komunikant = studující komuniké = edukační sdělení, učivo
Základní prvky andragogické komunikace: komunikátor = lektor komunikant = studující komuniké = edukační sdělení, učivo komunikační kanál = přímý kontakt lektor-studující Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

29 přímá - přímý verbální nebo neverbální sociální kontakt
Způsoby komunikace: přímá - přímý verbální nebo neverbální sociální kontakt nepřímá - zprostředkovaná třetím faktorem verbální - pomocí slov digitální - racionální, logicko-pojmová analogová - obrazová, umělecká Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

30 neverbální - má různé podoby:
proxemika – fyzické přiblížení nebo oddálení jako výraz kontaktu kinetika – komunikace hlavou, končetinami posturika – prostřednictvím postoje těla gestikulace mimika haptika – řeč dotyků pohledy – komunikace očima Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

31 Aspekty andragogické komunikace:
intencionální - probíhá s určitým záměrem kognitivní - zahrnuje funkci poznávací motivační regulační - reguluje obsah komunikace dle cílů, zájmů obsahové – co procesuální – jak produktové - s jakým výsledkem Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

32 Komunikační bariéra = je překážka, která ztěžuje komunikaci, může mít různé příčiny (nepochopení, přehnaná tréma) Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

33 Součást andragogiky spočívající ve vzdělávání a péči o seniory.
Gerontopedagogika Součást andragogiky spočívající ve vzdělávání a péči o seniory. Funkce gerontopedagogiky: všeobecně vzdělávací kulturně-umělecká poradenská zdravotní právní a jiné poradenství Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

34 kalendářní (chronologické) stáří biologické stáří sociální stáří
členění seniorů: mladí senioři staří senioři 85 a více velmi staří senioři dlouhověkost - nad 90 let Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

35 univerzity třetího věku
Formy vzdělávání v postproduktivním věku lidové univerzity akademie třetího věku kluby aktivního stáří univerzity třetího věku Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

36 Přístupy ke vzdělávání seniorů nabídka programu pro volný čas
osvětová, populárně naučná činnost diskusně seminární forma ucelené cykly přednášek samospráva seniorů - zakládání vedení seniorských center Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

37 Celoživotní vzdělávání
Chápe veškeré učení jako nepřerušenou kontinuitu „od kolébky do zralého věku“. Celoživotní učení lze tedy členit do dvou základních etap: počáteční vzdělávání zahrnuje: základní vzdělávání střední vzdělávání terciární vzdělávání Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

38 další vzdělávání probíhá po dosažení určitého stupně vzdělání, resp
další vzdělávání probíhá po dosažení určitého stupně vzdělání, resp. po prvním vstupu vzdělávajícího se na trh práce Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

39 Celoživotní učení zahrnuje:
formální vzdělávání, které je realizováno ve vzdělávacích institucích, zpravidla ve školách neformální vzdělávání, které je zaměřeno na získání vědomostí, dovedností a kompetencí, které mohou respondentovi zlepšit jeho společenské i pracovní uplatnění informální učení, které je chápáno jako proces získávání vědomostí, osvojování si dovedností a kompetencí z každodenních zkušeností a činností v práci, v rodině Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

40 Strategie celoživotního vzdělávání v ČR uznávání, prostupnost
rovný přístup funkční gramotnost sociální partnerství stimulace poptávky kvalita poradenství Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

41 Děkuji za pozornost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK


Stáhnout ppt "Andragogika Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK."

Podobné prezentace


Reklamy Google