Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nové programovací období EU 2007 - 20013 Zdroje financování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nové programovací období EU 2007 - 20013 Zdroje financování."— Transkript prezentace:

1 Nové programovací období EU 2007 - 20013 Zdroje financování

2 Dotační tituly  Dotace ze Strukturálních fondů  Finanční mechanismy EHP/Norska  Dotace ze státního rozpočtu  Dotace z krajských zdrojů  Dotace měst (např. dotační tituly města Olomouc)  Nadace  Mezinárodní spolupráce: Visegradský fond, Vlámská spolupráce atd.  Komunitární programy Evropské komise (např. Zvyšování vzájemné důvěry mezi sousedními zeměmi)

3 Zdroje dotačních titulů Webové stránky:  www.strukturalni-fondy.cz  www.iriscrr.cz  www.neziskovka.cz  www.neziskovky.cz  www.khk.neziskovka.cz  www.kr-kralovehradecky.cz  www.mmr.cz  www.mfcr.cz  www.nros.cz  http://ec.europa.eu/ Dotační věstník

4 Finanční mechanismy EHP/Norska I 1. Uchovávání evropského kulturního dědictví 2. Ochrana životního prostředí 3. Rozvoj lidských zdrojů 4. Zdravotnictví a péče o dítě 5. Podpora udržitelného rozvoje 6. Vědecký výzkum a vývoj Způsob vyhlašování: a)Individuální projekty, výzvy vyhlašované Ministerstvem financí ČR, 2 výzvy již ukončeny b)Grantová schémata krajů – před vyhlášením

5 Státní rozpočet – příklady státních dotačních programů MMR  Program obnovy venkova  Státní program podpory cestovního ruchu  Podpora rozvoje bydlení MŽP  Program revitalizace říčních systémů Státní fondy životního prostředí  Podpora investičních projektů na využívání obnovitelných zdrojů energie MZV  Mezinárodní spolupráce East to East  Rozvojové vzdělávání a osvěta

6 Královehradecký kraj  Cestovní ruch  Sociální oblast  Kultura a památková péče  Školství, mládež a tělovýchova  Na podporu cyklodopravy  Na podporu podnikání  Na podporu vypracování projektů  Mezinárodní spolupráce  Obce a mikroregiony  Životní prostředí a zemědělství Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje

7 Nadace – příklady NROS – Nadace na rozvoj občanské společnosti www.nros.cz Nadace ČEZ www.nadace-cez.cz Dobročinný fond Philip Morris ww.dobrocinnyfond.cz Nadace Auxilia www.auxilia.cz Nadace O 2 www.O2.cz Nadace Vodafone www.nadacecodafone.cz Fond pomoci Siemens fondpomoci.cz@siemens.cz Nadace Divoké husy www.divokehusy.cz Nadace Civilia www.civilia.cz Nadace Via www.nadacevia.cz Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové www.vdv.cz Nadace sportující mláděže www.nsm.cz Česká národní agentura Mládež www.youth.cz Nadace Terezy Maxové www.nadacetm.cz Nadace Partnerství www.nadacepartnerstvi.cz

8 KOHEZNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE NOVÉ PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2007 -2013 3 nové cíle: Konvergence: podpora růstu a tvorby pracovních míst v nejméně rozvinutých členských zemích a oblastech Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: regionální programy pro regiony a orgány regionálním správy podporující ekonomické změny v průmyslových, městských a venkovských oblastech Evropská územní spolupráce: podpora harmonického a vyváženého rozvoje na území Unie.

9

10 1. CÍL KONVERGENCE Operační programy FondCelkem ERDF+ESF "TVRDÉ„ a „MĚKKÉ“ PROJEKTY OP Podnikání a inovace11,75%ERDF3 041 312 546 OP Výzkum a vývoj pro inovace8,00%ERDF2 070 680 884 OP Životní prostředí20,00%ERDF + FS5 176 702 206 ERDF767 190 986 FS4 409 511 220 OP Doprava21,50%ERDF + FS5 564 954 873 ERDF1 155 443 654 FS4 409 511 219 Integrovaný operační program7,50%ERDF1 941 263 329

11 Regionální operační programy13,25%ERDF3 429 565 211 Střední Čechy12,00%ERDF411 547 827 Jihozápad13,30%ERDF456 132 173 Severozápad16,01%ERDF549 073 389 Jihovýchod15,12%ERDF518 550 260 Severovýchod14,09%ERDF483 225 738 Moravskoslezsko15,37%ERDF527 124 174 Střední Morava14,11%ERDF483 911 650 OP Technická pomoc1,00%ERDF258 835 110

12 ESF "MĚKKÉ" PROJEKTY OP LZ a Zaměstnanost10,00% ESF2 588 351 104 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost7,00% ESF1 811 845 772 Celkem cíl Konvergence 25 883 511 035 3. EVROPSKÁ UZEMNÍ SPOLUPRÁCE z toho: přeshraniční 244 455 613 dodatečná přeshraniční** 67 403 698 transnacionální 33 227 937 Celkem Cíl Evropská územní spolupráce 345 087 248 Celkem finanční alokace pro ČR 2007 – 2013 (všechny cíle): 773 mld Kč. + 15 % národní spolufinancování

13 Základní dokumenty  Národní rozvojový plán 2007 – 2013  Národní strategický rámec 2007 – 2013 Operační programy  8 sektorových OP  7 regionální OP  2 OP pro Prahu  Územní spolupráce

14 OP Podnikání a inovace - OPPI Rozvoj malého a středního podnikání na období 2007-2013 celé území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy Spolufinancován bude z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) Zvýšit konkurenceschopnost české ekonomiky a inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb Priority a oblasti podpory programu Priorita 1 - Podnikání a inovace (START, INKUBÁTOR, KREDIT,…) Priorita 2 - Prostředí pro podnikání a inovace (SPOLUPRÁCE, NEMOVITOSTI,…) Priorita 3 - Služby pro rozvoj podnikání (PORADENSTVÍ, INTERNACIONALIZACE,…) Priorita 4 - Technická pomoc

15 OP Výzkum a vývoj pro inovace - OPVVI Řídící orgán: MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zprostředkující orgán: CZECHINVEST, Dům zahraničních služeb Podpora rozvoje vědy, výzkumu a vysokoškolského vzdělávání, spolupráce soukromého a veřejného sektoru ve vědě a výzkumu Prioritní osa 1 – Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje 1.1 Rozvoj sítě výzkumných pracovišť v regionech s rozvojovým 1.2 Rozvoj špičkových evropských center excelence pro EVP. 1.3 Rozvoj kapacit cíleného výzkumu a vývoje v regionech. Prioritní osa 2 – Rozvoj kapacit pro spolupráci veřejného sektoru se soukromým ve výzkumu a vývoji 2.1. Rozvoj kapacit technického výzkumu v regionech. 2.2. Ochrana duševního vlastnictví na univerzitách a výzkumných institucích. 2.3. Zvýšení cílené informovanosti o VaV a jeho výsledcích pro inovace. Prioritní osa 3 – Posilování kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání 3.1. Rozvoj kapacit vysokých škol v terciárním vzdělávání Programy: KAPACITY, MOBILITA, CENTRA EXCELENCE, TECH. PLATFORMY, SPIN- OFF, NETECHNICKÉ INOVACE, INFORMAČNÍ ZAJIŠTÉNÍ

16 OP Životní prostředí - OPŽP Cíl: zlepšení kvality životního prostředí jako nutného předpokladu atraktivnosti a konkurenceschopnosti státu a jeho regionů při využití inovačních efektů politiky životního prostředí pro udržitelný rozvoj Řídící orgán – MŽP Zprostředkovatelský orgán – Státní fond životního prostředí (SFŽP) Zdroje financování:  Fond soudržnosti  ERDF

17 OP Životní prostředí - OPŽP  Snižování znečištění vod – výstavba, rekonstrukce a intenzifikace ČOV, stokové systémy nad 2 000 EO nebo v chráněných oblastech  Zlepšování jakosti pitné vody – nad 2000 obyv., nebo v chráněných oblastech  Omezování rizika povodní – informační systémy, úprava koryt, poldry  Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí  Udržitelné využívání zdrojů energie – včetně úspor energie (zateplení budov)  Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zatěží  Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik  Zlepšování stavu přírody a krajiny  Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

18 OP DOPRAVA - OPD  dopravní projekty evropského a nadregionálního významu  dopravní projekty regionálního významu – Regionální operační programy  Zdroj financování:  ERDF + Fondu soudržnosti  Řídící orgán – Ministerstvo dopravy  TEN-T

19 OP Lidské zdroje a zaměstnanost Podpora z Evropského sociálního fondu v oblasti rozvoje lidských zdrojů Řídicím orgánem OP LZZ je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů. Zlepšení přístupu k zaměstnání a prevence nezaměstnanosti. Posílení integrace osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených. Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb. Zintenzivnění mezinárodní spolupráce v lidských zdrojích a zaměstnanosti. Prioritní osy a oblasti podpory programu Prioritní osa 1 - Adaptabilita Prioritní osa 2 - Aktivní politiky trhu práce Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti Prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby Prioritní osa 5 - Mezinárodní spolupráce Prioritní osa 6 - Technická pomoc

20 OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Financování z ESF – neinvestiční projekty (ERDF max. 10%) 1. Počáteční vzdělávání 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2 Rovné příležitosti žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 2. Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 2.1 Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji 2.2 Vyšší odborné vzdělávání 2.3 Vysokoškolské vzdělávání 2.4 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 2.5 Partnerství a sítě 3. Další vzdělávání 3.1 Systémový rámec dalšího vzdělávání 3.2 Individuální další vzdělávání 3.3 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

21 INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM - IOP Vyjednávání s EK o jeho finální podobě Řídící orgán MMR Zprostředkující subjekt – Centrum pro regionální rozvoj ČR Navazuje na SROP komplementární k připravovaným sektorovým a regionálním operačním programům intervence v oblastech rozvoje cestovního ruchu, kultury, informační společnosti, péče o zdraví, bydlení a veřejné správy Nadregionální dopady projektů Celková alokace na program: 1941,2 mil. EUR ERDF (křížové financování ESF – 6.4. podpora sociální integrace)

22 INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM - IOP Prioritní osa 1 - Modernizace veřejné správy 1.1 Rozvoj informační společnosti pro veřejnou správu 1.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Prioritní osa 2 - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 2.1 Služby v oblasti sociální integrace 2.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 2.3 Služby v oblasti zaměstnanosti 2.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik Prioritní osa 3 - Národní podpora územního rozvoje 3.1 Národní podpora rozvoje cestovního ruchu 3.2 Národní podpora využití potenciálu kulturního bohatství 3.3 Zlepšení prostředí v sídlištích 3.4 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik Prioritní osa 4 - Technická pomoc

23 Regionální operační program  Společný pro Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj – NUTS II Severovýchod  Rozhodování o umístění části finančních prostředků SF přenecháno regionům (volba priorit, rozdělení fin. prostředků atd.)  Zpracovatel Centrum evropského projektování  OP schválen vládou ČR  V současné době probíhá tvorba prováděcích dokumentů  Vyhlášení 1. kola výzvy lze očekávat v ¾ roku

24 Regionální operační program Regionální operační program NUTS II Severovýchod bude financován Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF) Celková alokace na program: 483,2 mil. € (14,09% z celkové alokace pro všechny ROPy) Pravidlo n+3 Výše podpory: Veřejné subjekty – max. 85% oprávněných nákladů Soukromé subjekty – 40 – 60 % oprávněných nákladů Min. uznatelné náklady 5 mil. Kč (propagace CR 1 mil. Kč) VEŘEJNÁ PODPORA – de minimis, bloková vyjimka

25 Priority a oblasti podpory Priorita 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury 1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území 1.3 Rozvoj regionálních letišť Priorita 2 - Rozvoj městských a venkovských oblastí 2.1 Rozvoj regionálních center 2.2 Rozvoj městských sídel 2.3 Rozvoj venkovských oblastí Priorita 3 - Cestovní ruch 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti ČR 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti CR Priorita 4 - Rozvoj podnikatelského prostředí 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání 4.2 Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce Priorita 5 - Technická pomoc 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP 5.2 Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II Severovýchod

26 1. Rozvoj dopravní infrastruktury Rekonstrukce silnic II. a III. třídy, mosty, integrované dopravní systémy, vozový park, regionální letiště Podpora veřejným subjektům až 85% oprávněných nákladů 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Rekonstrukce, úpravy a výstavba silnic II. a III. třídy Odstraňování bodových závad a bariér na regionálních komunikacích a eliminace nepříznivých vlivů dopravy na obyvatelstvo a na životní prostředí 1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území Budování integrovaných dopravních systémů (IDS) Obnova a modernizace vozového parku veřejné dopravy Rozvoj infrastruktury pro cyklistickou dopravu 1.3 Rozvoj regionálních letišť Rozvoj leteckého provozu na veřejných vnitrostátních a mezinárodních letištích na území NUTS II Severovýchod

27 2. Rozvoj městských a venkovských oblastí Integrované plány rozvoje měst Individuální projekty předkládané veřejnými a neziskovými subjekty 2.1 Rozvoj regionálních center (HK, PCE, Liberec) 2.2 Rozvoj městských sídel – nad 5000 obyv. Regenerace a revitalizace neudržovaných, poškozených, nevhodně využitých a zanedbaných ploch a objektů (brownfields) Obnova vybraných částí měst Rozvoj infrastruktury v oblastí školství a vzdělávání Rozvoj infrastruktury v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí Trvale udržitelný rozvoj, místní Agenda 21 a podpora veřejné správy v regionech

28 2. Rozvoj městských a venkovských oblastí 3. 2 Rozvoj venkovských oblastí Regenerace a revitalizace neudržovaných, poškozených, nevhodně využitých a zanedbaných ploch a objektů (brownfields) Rozvoj venkova, zlepšení kvality života ve venkovských oblastech (služby sociální a občanské vybavenosti) Rozvoj infrastruktury v oblastí školství a vzdělávání Rozvoj infrastruktury v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí Trvale udržitelný rozvoj, místní Agenda 21 a podpora veřejné správy v regionech Obce 500 – 5000 obyv. Projekty – min. 5 mil. Kč

29 3. Cestovní ruch 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR Modernizace a zvyšování kapacit základní infrastruktury cestovního ruchu Obnova a rozvoj doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch Podpora revitalizace kulturně-historických a technických památek s cílem zvýšit atraktivitu území z hlediska CR Podpora zajištění dostupnosti turistických atraktivit Podpora produktů a programů CR – investiční 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti CR Podpora zpracování analytických a koncepčních materiálů v oblasti CR Podpora vzniku a činnosti organizací CR a podpora partnerství v cestovním ruchu Marketingová podpora cestovního ruchu Budování a rozvoj informačních systémů CR Podpora produktů a programů CR – neinvestiční

30 4. Rozvoj podnikatelského prostředí individuálními projekty předkládanými veřejnými a neziskovými subjekty, vč. vysokých škol 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání (zejména pro SME) Investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu Revitalizace brownfields za účelem rozvoje obchodu a komerčních služeb; rozvoj malých podnikatelských inkubátorů 4.2 Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce Podpora investic zlepšujících materiálně-technické vybavení a podmínky firem, škol a učilišť určených pro zaškolení absolventů a osvojení praktických dovedností (podpora praktické výuky) Prioritní osa 5: Technická pomoc

31 Evropská územní spolupráce Od iniciativy ES Interreg k Cíli 3 programy pro přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci, tedy pokračování iniciativ ES Interreg IIIA, Interreg IIIB a Interreg IIICInterreg financovány z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF). ESPON II - Výzkum v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje INTERACT II 5 OP Přeshraniční spolupráce (mezi sousedícími regiony) česko-saský česko-bavorský, česko-rakouský, česko-slovenský a česko-polský program. odstraňování přetrvávajících bariér a posilování jejich rozvojového potenciálu

32 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Financováno z EAFRD Řídící orgán Ministerstvo zemědělství OSA I Zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví posílení konkurenceschopnosti zemědělských a potravinářských výrob, modernizaci hospodářství, zvyšování přidané hodnoty a realizaci pozemkových úprav.  Restrukturalizace a rozvoj fyzického kapitálu  Modernizace zemědělských podniků  Investice do lesů  Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství  Pozemkové úpravy  Seskupení producentů  vzdělávání  podpora mladých zemědělců  ukončení zemědělské činnosti

33 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA OSA II - ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A KRAJINY  udržitelné využívání zemědělské půdy  Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech  Platby v rámci Natury 2000  Agroenvironmentální opatření  udržitelné využívání lesní půdy  Zalesňování zemědělské půdy  První zalesnění zemědělské půdy  Podpora lesního porostu

34 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA OSA III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova  Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova  Diverzifikace činností nezemědělské povahy  Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje  Podpora cestovního ruchu  Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech  Ochrana a rozvoj dědictví venkova  Vzdělávání a informace

35 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA OSA IV – Leader  Implementace místní rozvojové strategie  Konkurenceschopnost  Životní prostředí / obhospodařování území  Kvalita života / diverzifikace  Realizace projektů spolupráce  Spolupráce  Provoz místních akčních skupin  Provoz, získávání dovedností, animace

36 Operační program rybářství EFF – Evropský rybářský fond Řídící orgán MŽP Investice do akvakultury Ochrana ŽP, ochrana vodního prostředí Ochrana veřejného zdraví Zdraví zvířat Celoživotní vzdělávání Zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh Ochrana a rozvoj vodních živočichů a rostlin Rozvoj nových trhů

37 Kdo může žádat Orientace v programových dokumentech žadatel/konečný příjemce O kolik můžeme žádat Na jaké aktivity Kolik peněž dostanu Kdy je dostanu Jaké jsou moje povinnosti Kde mohu projekt realizovat minimální/maximální výše nákladů cíl programu / priorita / opatření / podopatření / naplňující aktivity + Oprávněné náklady projektu zdroje financování příručka pro žadatele + příručka pro příjemce Územní alokace projektů způsob proplácení

38 Povinnosti žadatele Úkoly žadatele / konečného příjemce:  předkládá projekt (žádost)  prokazuje zajištěné spolufinancování na realizaci projektu  odpovídá za realizaci projektu a za nakládání s prostředky  udržení výstupů projektů po dobu 5 let (pracovní místa 3 roky)  požadavky na publicitu  výběrová řízení dle zákona o veřejných zakázkách  zpracování monitorovacích zpráv  předkládá žádosti o platby - pouze uznatelné výdaje  Pojištění majetku Vztahuje se i na případné partnery projektu

39 Od projektového záměru k realizaci 1. projektový záměr čeho chci dosáhnout, co chci realizovat, jak to budu realizovat kdo bude realizovat, za kolik 2. nalezení vhodného dotačního titulu (upravení projektového záměru) 3. zpracování žádosti vč. příloh (konzultace!) 4. předložení žádosti – uznatelnost nákladů 5. hodnocení projektů Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí Hodnocení Výběr projektů 6. Podpis smlouvy o financování / rozhodnutí 7. Realizace Dodržování podmínek programu Monitorovací zprávy 8. Ukončení realizace projektu Závěrečná zpráva, žádost o závěrečnou platbu 9. Udržitelnost projektu – provozní fáze

40 Implementační schéma programů EU


Stáhnout ppt "Nové programovací období EU 2007 - 20013 Zdroje financování."

Podobné prezentace


Reklamy Google