Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systémy na podporu rozhodování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systémy na podporu rozhodování"— Transkript prezentace:

1 Systémy na podporu rozhodování
Manažerský informační systém

2 Manažerské rozhodování
Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ Rozhodovacích procesů organizace

3 Informační systém - schéma
vstup výstup řízení zpětná vazba zpracování informací

4 Komunikace v organizaci
Informační toky uvnitř organizace (INTRANET) - vertikálně horizontálně Vnější informační toky (výstupní info)

5 Informační toky a typy informací

6 Historie informačních systémů
poslové, donašeči, papír a tužka podniková organizační struktura (kartotéka, účetní knihy, …) Hromadné zpracování dat (60. léta – velké počítače) IS pro řízení (70. léta – PC, workstation) Strategické IS (80. léta)

7 Informační technologie
Všechny prostředky, kterých se využívá k pořízení, uchování, zpracování, prezentaci a přenosu dat. Prostředky lze zhruba rozdělit na: Technické prostředky (hardware) Programové prostředky V dnešní době je možné přijmout i jiné pohledy (např. oddělení komunikačních technologií ....)

8 Architektura IS Grafické a písemné vyjádření celkové koncepční představy informačního systému, které v sobě zahrnuje představy o : struktuře IS v návaznosti na organizační strukt. organizace funkcích, které bude IS zabezpečovat v návaznosti na procesy probíhající v organizaci provozu a bezpečnosti celého systému vazbách IS na okolí

9 Architektura IS Vedle celkové architektury IS se obvykle uvádí 5 dílčích architektur, které navrhují a zajišťují různí specialisté. funkční a procesní architektura datová architektura architektura programových prostředků architektura technických prostředků technologická architektura

10 Obecné schéma architektura IS/IT
Vrcholo- vý mana- gement Strategické řízení Střední - taktický management Taktické řízení Operativní řízení Realizace rutinních výkonů (vlastní výroba, služby, obchod) Operativní management Rutinní pracovníci (výrobní i administrativní)

11 Úroveň řízení z informačního pohledu
EIS TPS MIS Ředitelé Náměstci ... Informační podpora strategického řízení Vedoucí odborů Vedoucí útvarů Vedoucí marketingu Informační podpora taktického řízení Mistři Vedoucí menších pracovních kol. Podpora rutinních činností (Transakční zpracování dat)

12 Informační systémy - přehled
operativní řízení taktické strategické EIS DSS TPS MIS

13 Typy úloh v informačních systémech
Interní komunikace a využití osobní informatiky přímo uživatelem (Prostředí OIS) WWW EDI EIS MIS ES/ KWS DSS TPS CIS RIS CAD GIS.. CAM

14 Typy úloh v informačních systémech
EIS - Executive Information System podpora globálních a strategických rozhodnutí využívá všech dostupných informačních zdrojů z nižších úrovní IS modelování analytických a rozhodovacích procesů

15 Typy úloh v informačních systémech
MIS - Management Information System taktická úroveň řízení okruhy činností: marketingové a logistické finančně účetní personální a kvalifikační opírají se o datovou základnu vytvořenou v TPS

16 Typy úloh v informačních systémech
TPS - Transaction Processing System informační podpora výrobních činností a služeb vzniká zde převážná část prvotních dat OIS - Office Information System podpora kancelářských činností výměna dokumentů

17 Typy úloh v informačních systémech
EDI - Electronic Data Interchange DSS - Decision Support System KWS - Knowledge Work Systems CIS - Customer Information System RIS - Reservation Information System GIS - Geographical Information System CAD - Computer Aided Design CAM - Computer Aided Manufacturing

18 Výsledky vývoje složitá ( a čím dále složitější ) výroba se složitým managementem velké podniky pro výrobu základních výrobků nové a složité technologie na všech stupních čas jako důležitý faktor nové faktory sociální ekologické demografické globalizační. . . Tento vývoj je ovlivněný a posílený rozvojem počítačů a počítačových sítí - Internetem.

19 Systémy na podporu rozhodování
Nově vznikající a pokročilé počítačové technologie pro podporu řešení manažerských problémů Tyto technologie napomáhají měnit strukturu organizací Použít metody re-engineeringu procesů v organizacích měnit metody řízení

20 Informace Jestliže informace je pro práci manažera základní surovinou, pak pro organizaci je pohonnou hmotou jejího rozvoje. Žádná manažerská činnost se neobejde bez kvalitních informací, dodaných v ten pravý čas. Tyto informace ( pocházející jak i interních, tak externích zdrojů ) se musejí týkat všech oborů, do kterých manažerská činnost zasahuje. Musejí tedy obsahovat údaje o nákladech, příjmech, pracovnících, strojích a zařízení, materiálech, odpadech

21 Systémy na podporu rozhodování
Počítačové aplikace se vyvíjejí od TPS a MIS k aplikacím typu DSS (Decession support systems) Nové moderní manažerské nástroje pro přístup k datům on-line analytical processing(OLAP) Internet / Intranet / Web To vše slouží k podpoře rozhodování

22 Bližší charakteristika EIS a DSS
EIS (Executive Information System), Pro vrcholové vedení jsou určeny nástroje a aplikace charakteru které poskytují velmi rychlé pohledy na dosažené výsledky, v číslech nebo v grafech. Jsou velmi snadno ovladatelné a přestože nejsou určeny pro hlubší analýzy disponují všemi analytickými nástroji. (Decission Support System ) (specialisté analytici v různých oblastech: finance, obchod, marketing, výroba, nákup atd.) je známa pod zkratkou DSS Umožňuje provádět např. detailní analýzy, podporuje tvorbu plánů, rozpočtů a prognóz, srovnávání různých variant scénářů s ekonomickými a provozními faktory apod. Dalším významným krokem k tvorbě nových informačních systémů je tzv. datový sklad (Data Warehouse). Jde o vrstvu, která slouží k pokrytí datových potřeb pro vrstvy EIS a DSS.

23 Hlavní technologie Systémy pro podporu managementu(MSS)
Decision Support Systems (DSS) Group Support Systems (GSS), Exekutivní informační systémy (EIS) Expertní systémy (ES) Umělé neuronové sítě (ANN) Hybridní systémy Nejprogresivnější inteligentní systémy

24 Definice systémů na podporu rozhodování (DSS)
Scott Morton [1971] DSS jsou interaktivní počítačové systémy, které pomáhají rozhodovacím subjektům využívat data a modely k řešení nestrukturovaných problémů Keen a Scott Morton [1978] DSS spojují intelektuální zdroje jednotlivců s možnostmi počítače za účelem zvýšení kvality rozhodnutí. DSS: výraz bez pevného kontextu, tj. označuje různé věci pro různé lidi Neexistuje obecně přijatá definice DSS

25 Definice DSS •DSS je interaktivní, flexibilní a adaptabilní počí-
tačovýinformační systém, speciálně vytvořený pro podporu řešení nestrukturovaných mana-žerských problémů a pro zdokonalení procesu rozhodování. Využívá data, poskytuje lehce po-užitelné uživatelské rozhraní a umožňuje vlastní pohledy uživatele na problém. •DSS může využívat modelování, vytváří se v interaktivním procesu (často s koncovým uživatelem), podporuje všechny fáze procesu rozhodování a může zahrnovat i znalostní

26

27 Charakterizace a možnosti DSS
DSS (viz obrázek): 1.Poskytuje podporu rozhodovatelům zejména v částečně strukturovaných a nestrukturovaných situacích tím, že spojuje možnosti lidského úsudku s počítačem poskytovanými informacemi. Tento typ problémů nelze řešit (nebo ne zcela řešit) pomocí jiných typů systémů či standardními kvantitativními metodami či nástroji.

28 Charakterizace a možnosti DSS
2.Podpora je poskytována na různých úrovních managementu, od vrcholového po operativní management. 3.Podpora je poskytována jak jednotlivcům, tak i skupinám. Méně strukturované problémy obvykle vyžadují zapojení více lidí z různých útvarů a úrovní organizace. 4.Podpora je poskytována jak v případě nezávislého tak i sekvenčního rozhodování. 5.Podpora je poskytována ve všech fázích procesu tvorby rozhodnutí (dle Simona). Tedy: analýza, návrh variant, výběr řešení, implementace řešení.

29 Charakterizace a možnosti DSS
6.Podpora je poskytována různým typům procesů a stylů rozhodování. 7.DSS jsou vzhledem k času adaptivní, tedy schopny přizpůsobování konkrétnímu uživateli. 8.Mají uživatelsky přívětivá rozhraní, silné možnosti využití grafického zobrazení informací, možnosti využití komunikace v přirozeném jazyce, apod. 9.Cílem DSS je spíše zvýšit účinnost rozhodování (jeho přesnost, načasování, kvalitu), než výkonnost (měřeno např. cenou). 10.Rozhodovatel řídí proces rozhodování (má jej celý pod svou kontrolou). DSS má uživatele podporovat, ne jej nahrazovat.

30 Charakterizace a možnosti DSS
11.Koncoví uživatelé mohou být schopni sami konstruovat a modifikovat jednoduché systémy. Větší systémy lze budovat za pomoci příslušných specialistů. 12.DSS obvykle využívají modely pro analýzu rozhodovacích situací. Schopnost modelování dává možnost experimentovat s různými strategiemi a aspekty daných situací. 13.Poskytují přístup k různým datovým zdrojům, formátům a typům, od geografických informačních systémů až po objektové systémy. Uvedené vlastnosti pak umožňují tvůrcům rozhodnutí tvořit lepší, konzistentnější a dobře časovaná rozhodnutí.

31 Manažerský informační systém
závislost managementu na informacích roste s velikostí a složitostí jejich organizace důvodem je to, že současně roste i množství a složitost rozhodovacích procesů na všech úrovních managementu čím větší množství kvalitních informací má manažer k dispozici, tím je jeho rozhodování kvalitnější a tím menší je míra rizika plynoucího z tohoto rozhodnutí

32 Manažerský informační systém
přímým následkem je snaha cíleně ovlivňovat tok informací v organizaci vytvořený systém tohoto toku pak nazýváme „manažerským informační systémem = MIS“ tento systém ( má-li plnit svou funkci ) musí navazovat přímo na aktivity manažerské práce, t.j. na plánování, organizování

33

34

35 Risk management Jedním ze základních problémů rozhodování je přijatelný risk. Jeho odstranění by bylo ideálem, který je zatím fantazií. Přesto se o to všichni manažeři snaží a snažit budou. Proto i v manažerském informačním systému musí být tato otázka řešena. Risk management vznikl jako samostatná teorie, která s vývojem informačních systémů neměla nic společného. V současné době (a hlavně v budoucnosti) se stává nedílnou součástí teorie návrhu manažerských informačních systémů všech úrovní. Jeho úkolem je identifikovat, adresovat a eliminovat zdroje rizik ještě před tím, než zabrání úspěšné realizaci cíle. Podle úrovně informačního systému dělíme i úroveň použitého risk managementu: - krizový management, tj. řešení aktuálních problémů - operativní řízení - zmírňování rizik - taktické řízení - prevence - strategické řízení Risk management pomáhá stanovit a kontrolovat rizika rozhodování. Stanovení rizik obsahuje identifikaci rizik, jejich analýzu a priorizaci. Kontrola rizik je pak proces, který obsahuje: plánování rizik managementu, řešení rizik a monitorování rizik.

36 Business Intelligence
Business Intelligence posouvá heuristický přístup v rozhodovacích procesech do polohy, kdy je manažer schopen činit operativní i strategická rozhodnutí na základě kvalifikovaných a rychle dostupných informačních podkladů. Nutnost učinění rozhodnutí může být dokonce vyvolána automatizovaným zasláním zprávy některým z dnes používaných datových kanálů, typicky elektronickou poštou, bez toho, aby manažer sám musel aktivně vyhledávat informace o aktuálním vývoji.

37 V oblasti podpory rozhodování dnes firmy pociťují nedostatečnou informační podporu většinou buď v oblasti ekonomické: - řízení a plánování cash-flow - finanční analýza - speciální finanční výkaznictví - controlling nákladů a výnosů nebo v oblasti obchodní: - analýza zákazníků, analytická část řízení vztahů se zákazníky (CRM - Customer Relationship Management) - předpovídání objemů prodeje a ziskovosti - podpora marketingových kampaní

38 Proč Business Intelligence
- široká funkcionalita aplikací - jednoduchost ovládání pro koncového uživatele - jednoduchost údržby systémů  - výkon postačující i pro náročné zpracování - robustnost - kapacita - alerty a signály

39 Případová studie - Reportovací systém
Zákazník: Plzeňská teplárenská, a.s. Dodavatel: CCA, s.r.o. Předmět dodávky: Implementace systému pro reportování nad informační systém IMIS Doba trvání projektu: říjen únor Rozsah projektu Reportovací systém umožňuje uživatelům flexibilní vytváření reportů pro tištěnou a elektronickou prezentaci dat. Možnosti systému pokrývají požadavky na jednoduchou obsluhu, tvorby reportů a centrální správy a údržby celého systému. Vrstva koncového uživatele pokrývá tři základní oblasti - Finance, Obchod a Výroba - s možnostmi vytváření následujících přehledů: - odběratelé a dodavatelé, salda firem, přehledy faktur - detaily smluv, splátkové kalendáře, uskutečněné platby - účetní deník, přehledy za období, středisko, zakázku, firmu - přehledy majetku, finanční řízení - stav materiálu na skladě, přehled výdejek, příjemek - účetní osnova, přehledy účtů atd. Technologie Oracle 8 Oracle Discoverer 3.1


Stáhnout ppt "Systémy na podporu rozhodování"

Podobné prezentace


Reklamy Google