Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školení organizátorů soutěží o návrh

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školení organizátorů soutěží o návrh"— Transkript prezentace:

1 Školení organizátorů soutěží o návrh
Praha, hod.

2 13:45 – 14:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
Program 1. část 13:45 – 14:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ 14:00 – 14:10 ÚVOD /Josef Panna, předseda ČKA/ 14:10 – 15:30 I. BLOK /Jakub Kynčl a Petr Všetečka/ ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ 15:30 – 15:45 DOTAZY A ODPOVĚDI K I. BLOKU 15:45 – 16:00 PŘESTÁVKA

3 Program 2. část 16:00 – 16:30 II. BLOK /Petr Všetečka a Jiří Plos, alt. Eva Faltusová/ PŘED SOUTĚŽÍ: Tvorba zadání, odpovědnost, pojištění a mandátní smlouva organizátora 16:30 – 16:45 DOTAZY A ODPOVĚDI K II. BLOKU 16:45 – 17:00 III. BLOK /Komora administrátorů veřejných zakázek – Robert Pergl a Václav Kacálek/ PO SOUTĚŽI: Jednací řízení bez uveřejnění s oceněnými účastníky soutěže o návrh 17:00 – 17:15 DOTAZY A ODPOVĚDI KE III. BLOKU 17:15 – 17:45 IV. BLOK / Jana Janíková a Ludvík Grym/ SPECIFIKA DALŠÍCH DRUHŮ SOUTĚŽÍ 17:45 – 18:00 DOTAZY A ODPOVĚDI KE IV. BLOKU 18:00 UKONČENÍ, PREZENČNÍ LISTINA ÚČASTNÍKŮ

4 14:00 – 14:10 ÚVOD /Josef Panna, předseda ČKA/
Přivítání účastníků Důvody školení organizátorů architektonických soutěží podpora architektonických soutěží jako transparentního nástroje výběru projektanta i návrhu = dlouhodobá strategie ČKA odborné nároky soutěží, časté chyby v přípravě zájem řady vypisovatelů zadávat celou organizaci soutěže „na klíč“ (dnes většinou nearchitektonickým kancelářím, neboť architekti tuto službu organizovaně nenabízejí) vytvoření oficiálního seznamu organizátorů soutěží z řad autorizovaných osob na webu ČKA, postupně doplňovaného o reference rozšíření příležitostí pro architekty

5 Cíl soutěže – kvalitní dílo, respekt ke klientovi
14:10 – 15:30 I. BLOK /přednášejí Jakub Kynčl a Petr Všetečka/ ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ / SOUTĚŽ O NÁVRH Cíl soutěže – kvalitní dílo, respekt ke klientovi Zaměření školení na nejobvyklejší druh soutěže, a to na veřejné zakázky (jiné soutěže jsou její modifikací), = soutěž o návrh (dále jen SoN): veřejná anonymní jednokolová architektonická/urbanistická/krajinářská projektová užití SoN lze očekávat zejména u středních a větších veřejných projektových zakázek, vhodná je ale i u zakázek malého rozsahu užití SoN podporuje i dikce platného ZVZ, která neumožňuje u jiných výběrových řízení hodnotit reference či jiné kvalitativní ukazatele SoN je vhodná pro novostavby, změny staveb, interiér, veřejný prostor, krajinářská díla i urbanismus (další druhy soutěží a současná diskuze o jejich diverzifikaci tvoří závěrečný blok školení)

6 Právní rámec soutěže Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – dále jen ZVZ (novela účinná k  ), zejména § 23/6 a § „Soutěž o návrh“ Soutěžní řád ČKA – dále jen SŘ Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), Zákon č. 360/1992 Sb. (o výkonu povolání), Zákon 121/2000 Sb. (autorský zákon), Zákon č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník, § ), vše ve znění pozdějších předpisů. ČKA dosáhla po mnoha letech souladu ZVZ a SŘ, nicméně § 103/7 ZVZ odkazuje na to, že podrobná pravidla určí zvl. právní předpis, který ale dosud neplatí (připravena je vyhláška vycházející ze SŘ), před novelou byl výslovný odkaz na SŘ.

7 § 6 ZVZ: Zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. (jako jediný se týká i zakázek malého rozsahu do 1 mil. Kč) § 103 ZVZ: Návrhem se rozumí písemně nebo graficky vyjádřený výsledek vlastní tvůrčí činnosti zájemce o účast či účastníka soutěže o návrh. (vázanost na autorství) Očekávané změny ZVZ: 2014 (směrnice EU) Soutěžní pravidla UIA: bez vazby na český právní řád nejsou dostatečnou zárukou (soutěž Národní knihovna).

8 = právní základ smlouvy mezi vypisovatelem a architekty.
Soutěžní podmínky = právní základ smlouvy mezi vypisovatelem a architekty. Vypracovává je odborně způsobilá osoba pověřená vyhlašovatelem, zasahují do nich: vyhlašovatel (organizátor), porota, ČKA (jen formální kontrola souladu s legislativou), doporučuje se i kontrola administrátorem následného jednacího řízení. Vzorové SP na webu ČKA – jako dobré výchozí schéma - podmínky ale nutno vždy upravit na míru

9 Výběr z obsahu soutěžních podmínek
Druh soutěže Předmět soutěže = očekávání investora vyjádřené různým způsobem, včetně předpokládaného stavebního programu, ne ale v detailech závazného. Je-li to nutné, lze závazně určit maximální výši investice, provozní standard, maximální cenu projektu apod. Formulovat lze např. takto: Odevzdáním soutěžního návrhu účastník soutěže deklaruje, že za obvyklé ceny stavebních prací lze jeho návrh realizovat za cenu stanovenou v soutěžních podmínkách. Stavební program obsažený v zadání a všechny podklady mají doporučující nebo informativní charakter a pro účastníky soutěže nejsou striktně závazné, míra splnění stavebního programu je jedním z kritérií hodnocení soutěže, posouzení této míry je však výlučnou kompetencí poroty. (vytvoření zadání a podkladů je obsahem II. bloku školení, zde jen tolik, že kvalita a domyšlenost zadání ve smyslu dobře položené otázky soutěžícím zásadně ovlivňuje kvalitu soutěžních návrhů)

10 Účel a poslání soutěže - v zájmu soutěžících výslovně uvést, že následující zakázka bude na všechny stupně projektu (vyjmenovat) včetně autorského dozoru, a že následné jednací řízení proběhne se všemi oceněnými (nebo s nejvýše oceněnými). Složení poroty (jmenovitě již v soutěžních podmínkách, podrobněji níže) Kritéria hodnocení definovat v obecných kategoriích, neboť jsou pro porotu závazná (ZVZ § 106/4), obvykle jsou 4, lze je různě modifikovat či doplnit: kvalita urbanistického řešení komplexní architektonická kvalita hospodárnost a ekonomická přiměřenost další kritéria vypisovatele (míra splnění programu, provoz)

11 Ceny a odměny jsou podmínkou regulérnosti ve výši 1 - 1,5 % z investice (pro investice nad 1mld 0,5 %) dle SŘ i dle navržené vyhlášky (ZVZ uvádí v § 103 možnost udělení cen nebo plateb, ale bez výpočtu). SŘ upravuje i poměry mezi cenami a odměnami, možnost neudělit či změnit, možnost mimořádné odměny vyloučeným návrhům (rozhoduje se o ní 2/3 většinou po určení pořadí, ale před rozdělením cen a odměn) cena za návrh, který bude realizován, může být započtena do celkového honoráře a po soutěži tedy nevyplacena výjimky (humanitární důvody)

12 Okruh účastníků dle ZVZ - soutěže otevřeny účastníkům z ČR, EHS a Švýcarské konfederace (tedy vždy mezinárodní), rozšířit lze i na další země, přitom ale vhodně nastavit kvalifikaci možnost zúžení okruhu účastníků řeší ZVZ § 28, prakticky ale nelze vypsat soutěž s libovolně vyzvanými účastníky

13 Kvalifikace účastníků
Veřejný zadavatel není oprávněn stanovit takové kvalifikační předpoklady, které by vedly k podstatnému omezení hospodářské soutěže (§ 50/4).  Veřejný zadavatel je povinen požadovat prokázání splnění kvalifikace dodavatele (ZVZ § 51/1), ta se prokazuje již v SoN, nikoli v následujícím jednacím řízení (§ 51/3). ZVZ § 50/1: Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který a) splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53, b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54, c) a d) jen pro nadlimitní (ekonomická a finanční způsobilost a technické kvalifikační předpoklady), pro SoN jsou bezpředmětné Prokazování kvalifikace řeší ZVZ § (čestným prohlášením a kopií dokladů), pro zahraniční účastníky řeší prokazování kvalifikace § 51/7.

14 Pro profesní kvalifikaci je ZVZ v jistém rozporu se zákonem č
Pro profesní kvalifikaci je ZVZ v jistém rozporu se zákonem č. 360/1992Sb. (ZVZ připouští částečné plnění subdodavatelem, u sdružení společné prokazování, zákon č. 360/1992 Sb. je přísnější a pro výkon profese stanovuje podmínku autorizace u fyzické osoby, v případě sdružení či v.o.s. pak všech jeho členů a v případě s.r.o. nadpoloviční většiny autorizovaných společníků i jednatelů). Použitím zákona č. 360/ 1992Sb. (§ 15-15c) lze tedy okruh uchazečů zúžit, je-li to zájmem vypisovatele. Typ požadované autorizace dle zákona č. 360/1992Sb. by měl odpovídat zadání, zejména u návrhů veřejných prostor, krajiny, urbanismu. U návrhů staveb připustit vedle oboru architektura u ČKA i pozemní stavby u ČKAIT.

15 Obálka „Autor“ – rozlišovat účastníka (splňuje kvalifikaci) a autory (mohou být v zaměstnaneckém či smluvním vztahu), vhodné je požadovat prohlášení o dispozičním právu účastníka k autorskému dílu, lze požadovat i předběžnou cenovou nabídku (neposuzuje se ale v SoN). Přezkoušení kvalifikace je obvyklé až po rozhodnutí poroty o cenách a odměnách, i pak má být při zjištění nesplnění kvalifikace návrh vyřazen (ZVZ § 60/1). Pokud by vypisovatel trval na přezkoušení kvalifikace před hodnocením návrhů, je nutné zachovat jejich anonymitu. ZVZ § 59/5: O posouzení kvalifikace pořídí veřejný zadavatel protokol, ve kterém uvede identifikační údaje dodavatelů a údaj o tom, zda uchazeč splnění kvalifikace prokázal nebo neprokázal. Nebývá součástí protokolu SoN, může jít o samostatný dokument.

16 Soutěžní podklady by měly soustředit vyčerpávajícím způsobem dosud známé údaje o území/stavbě, a to nejen technické (zaměření, průzkumy, limity dané ÚPD, památkovou či jinou ochranou, odkaz na speciální legislativu či regionální publikace vztahující se k místu či předmětu soutěže), v citlivých případech vyžádat vstupní podmínky nebo přizvat do poroty dotčené org. jako znalce.

17 Formální požadavky na návrhy:
způsob označení soutěžních návrhů a jejich příloh pro zaručení anonymity, úspornost prezentace s ohledem na potřebný prostor pro hodnocení porotou = vhodné měřítko, co nejméně panelů, porovnatelnost návrhů při přezkušování = předtištěné bilanční tabulky ploch, objemů, ale nikoli Kč, návrh musí být podán v řádně uzavřené obálce označené způsobem stanoveným v soutěžních podmínkách (ZVZ §105/2), pro SoN tedy zákon nepředpokládá použití elektronického nástroje, digitální podoba je vyžadována pouze pro publikování a archivaci, v předepsané kvalitě.

18 Důvody pro vyloučení - výslovně uvést (jen vážné formální chyby a porušení anonymity a pozdní doručení), vylučuje vždy porota hlasováním (pro ponechání musí být 4/5) na návrh přezkušovatele, závaznost formální podoby návrhu tedy přesně definovat v SP Ochrana autorských práv (viz. vzorové SP)

19 Způsob vyhlášení soutěže dle ZVZ §146 a 147 a dle SŘ
ve Věstníku veřejných zakázek (předepsaný formulář, elektronický podpis) a u nadlimitních i v Úředním věstníku Evropské unie na Profilu zadavatele (web zadavatele schopný prokázat dobu zveřejnění dokumentu – elektronická úřední deska) – alespoň textová část SP na webu ČKA (a dle navržené vyhlášky i na webu ČKAIT a v jednom z celostátních médií)

20 Základní termíny soutěže: přehledně uvést v SP
Před vyhlášením SoN: ustavující schůze poroty schválení SP porotou, vypisovatelem a ČKA Po vyhlášení SoN: přihlášení účastníků není nutné (kromě užší SoN), neboť nabídku může dle ZVZ podat rovněž dodavatel, který nepožádal o poskytnutí zadávací dokumentace nebo který si ji nevyzvedl předání či odeslání všech nezveřejněných částí zadávací dokumentace nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti uchazeče (ZVZ §48) úhradu za podklady nevyžadovat, formálně chránit poskytovaná data

21 prohlídka místa dotazy soutěžících - jen do data uvedeného v SP, mělo by být v první polovině soutěžní lhůty (ZVZ §49/1 uvádí max. 6 pracovních dní před datem odevzdání, pro SoN je to nepoužitelné) odpovědi podle charakteru dotazu odpovídá vypisovatel či porota, ZVZ §49/2 dává vypisovateli 4 pracovní dny na odpověď §49/3 Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace.

22 lhůta pro podání návrhů (včetně hodiny a místa):
min. 6 týdnů od vyhlášení dle SŘ, dle ZVZ (§39/3) u zakázek nadlimitních min. 52 dní a u podlimitních min. 22 dní, u významných zakázek se prodlužuje o polovinu – v SoN ale vždy pracovat raději s delší než minimální lhůtou hodnotící zasedání poroty: max. 1 měsíc po odevzdání (dle SŘ i navržené vyhlášky), v SP uvést alespoň předběžný termín ZVZ § 106/6-8 uvádí možnost dodatečných dotazů poroty soutěžícím při uveřejnění výsledků SoN, a ve výjimečných případech na základě odpovědi připouští změnu pořadí návrhů. SŘ tuto věc zatím neřeší a trvá na anonymitě až do závěrečného rozhodnutí poroty, tedy nelze tento postup doporučit.

23 rozhodnutí o výběru nejvhodnějších návrhů činí zadavatel, je ale vázán rozhodnutím poroty (ZVZ §106/9) rozeslání oznámení o výběru nejvhodnějších návrhů vč. protokolu všem účastníkům (zvolit vhodný typ doručenky), a to do 5 pracovních dnů od rozhodnutí zadavatele (ZVZ §107) (dle SŘ do 5 dnů od rozhodnutí poroty, což by ale ZVZ nenaplnilo) uveřejnění výsledku dle ZVZ §107/3 do 15 dnů od rozhodnutí, zasílá se i ČKA zpřístupnění všech návrhů účastníkům – od rozeslání protokolu až do 15. dne od posledního doručení

24 lhůta pro podání námitek
řešení případných rozporů výplata cen a odměn do 50 dnů od rozhodnutí poroty, resp. do týdne od rozhodčího nálezu v případě sporů výstava návrhů možnost vrácení neoceněných návrhů v sídle vypisovatele povinnost o takových návrzích pořídit vhodnou dokumentaci, kterou následně zadavatel uchová 10 let od SoN nebo od uzavření smlouvy (ZVZ § 109 a 155)

25 Řešení rozporů, (řeší SŘ a ZVZ – část pátá): mohou směřovat pouze vůči formálnímu postupu poroty
námitka rozhodčí řízení u Stavovského soudu ČKA dle ZVZ návrhem na přezkoumání úkonů zadavatele k ÚOHS lze řešit o rozhodčí doložkou v zájmu vypisovatele je relevantní výše kauce (dle SŘ je kauce rozhodčího řízení 5% z 1. ceny, max. ale 500 eur, v ZVZ přezkum naopak minimálně ,-Kč)

26 Možnost zrušení soutěže (před rozhodnutím poroty):
zcela výjimečně a z vážných důvodů (řeší SŘ i ZVZ § 108), podmínkou je přiměřené odškodnění = součet cen a odměn rozdělený mezi účastníky kteří před odvoláním soutěže její podmínky převážně nebo zčásti již splnili

27 Možnost neudělení následující zakázky (v zájmu zadavatele)
Formulovat lze např. takto: pokud soutěž nepřinese oceněná řešení pokud se vypisovatel rozhodne žádný z oceněných návrhů nerealizovat V těchto případech nelze kterýkoli soutěžní návrh využít k dopracování směřujícímu k realizaci. Neudělení veř. zakázky na projekt nezakládá nárok na jakoukoli další náhradu autorům oceněných návrhů nad rámec udělené ceny v soutěži. Postup po SoN (kontinuita účastníka, autorská práva k dílu)

28 Protokol o práci poroty – vede většinou sekretář, obsah určuje SŘ, podepisují všichni porotci a auditor (zpráva přezkušovatele nemusí být jeho přílohou) obsahuje (dle SŘ a připravované vyhlášky): zápisy z jednání poroty včetně výsledků všech hlasování rozhodnutí o vyloučení návrhů a seznam všech posuzovaných soutěžních návrhů způsob aplikace, popřípadě specifikace kritérií hodnocení posouzení všech soutěžních návrhů (časově náročné, přivelkém počtu návrhů lze zvolit formu bodovací tabulky apod.) rozhodnutí o rozdělení cen a udělení odměn, popřípadě zvláštních odměn, včetně jeho zdůvodnění prezenční listiny z jednotlivých zasedání poroty Vzorový protokol (http://www.cka.cc/oficialni_informace/Pracovni-skupiny/ps-pro-souteze/skoleni-organizatoru-architektonickych-soutezi)

29 Sestavení A ROLE poroty
Porota je garantem soutěže, zprostředkovává dialog mezi vypisovatelem (investorem) a zatím neznámým autorem. Porotu sestavuje a jmenuje vypisovatel. Dle ZVZ § 106 (a SŘ): musí být známa při vyhlášení SoN většinově nezávislá nepodjatá vůči účastníkům nadpolovičně obdobně nebo rovnocenně kvalifikovaná jako soutěžící Dle SŘ má lichý počet 3-11 řádných členů a dostatečný počet náhradníků (zejména nezávislých a kvalifikovaných). Náhradníci se účastní celého jednání. Mezi závislé členy poroty řadí SŘ: zástupce orgánů rozhodujících o výsledku soutěže osoby v trvalém obchodním, zaměstnaneckém nebo služebním vztahu se zadavatelem členy poradních sborů zpracovatele SP a zadání

30 Odborní znalci (přizvat lze např. spec. profese či dotčené org. – např
Odborní znalci (přizvat lze např. spec. profese či dotčené org. – např. NPÚ). Velikost poroty a tedy i nákladnost ovlivní nejvíce vypisovatel svým zastoupením závislými členy (ale vtáhnout do poroty rozhodující zástupce investora je pro další osud akce klíčové, byť některé alespoň v roli náhradníků). Vypisovatel je při sestavování poroty nezastupitelný, je nutné mu pomoci v orientaci, ale pokud možno nesestavovat porotu bez něj, nabídnout mu spíše obecné principy sestavení objektivní poroty (odborné renomé, věková i názorová různorodost, komunikativnost, respekt ke klientovi). ČKA navrhuje porotce ze seznamu proškolených jen na žádost vypisovatele.

31 Role organizátora Od vybraných funkcí (sekretář, přezkušovatel, zpracovatel zadání apod.) až po full service – kompletní organizaci soutěže na základě mandátní smlouvy, včetně zpracování podkladů, SP, administrace celé SoN, řešení rozporů, realizace výstavy, katalogu, PR aj.). Oddělen od organizátora by měl být auditor soutěže (nezávislý odborný dohled jmenovaný ČKA, zatím v soutěžích nevyužíván). Poradenství ČKA - pracovní skupiny pro soutěže - je vhodné využít i v průběhu soutěže, při jakýchkoli formálních či procedurálních pochybnostech, řešení rozporů apod. Neimprovizovat.

32 přijímá soutěžní návrhy a potvrzuje jejich převzetí,
SEKRETÁŘ SOUTĚŽE přijímá soutěžní návrhy a potvrzuje jejich převzetí, označuje doručené soutěžní návrhy pořadovými čísly, datem a hodinou převzetí, vypracovává seznam doručených soutěžních návr­hů, uschovává je a zajišťuje jejich ochranu a bezpečnost, organizuje jejich vystavení, zapisuje do protokolu, provádí další práce podle pokynů předsedy poroty.

33 PŘEZKUŠOVATEL SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ
ověřuje, zda doručené soutěžní návrhy splňují požadavky na obsah a formu stanovené soutěžními podmínkami a podává porotě písemnou zprávu o formálním průběhu přípravy soutěže a o kontrole úplnosti a souladu soutěžních návrhů s podmínkami soutěže, spolupracuje s porotou podle pokynů jejího předsedy a připravuje pro porotu podklady, na jejichž základě porota rozhoduje o připuštění soutěžních návrhů do řádného posuzování; podrobnosti o činnosti přezkušovatele stanoví porota.

34 POZNÁMKY K ORGANIZACI SOUTĚŽE
Ustavující schůze poroty porota přijímá odpovědnost písemným schválením SP a písemným závazkem účasti na práci poroty (smlouva, dohoda, prohlášení), porota může výrazně zasáhnout do SP – nutné rozeslat předem a po schůzi mít čas na zapracování změn, volba předsedy poroty, odhlasování honoráře (většinou jen nezávislých, u závislých nutno dohodnout s vypisovatelem) Příprava hodnotícího zasedání poroty vhodný, dostatečně velký a vybavený uzamykatelný prostor, rozbalení a přehledné rozmístění návrhů

35 Hodnotící zasedání poroty
všichni porotci, sekretář, přezkušovatel, auditor i znalci podepisují prohlášení o nestrannosti, neúčasti na návrzích a neznalosti jmen autorů, nezávislí porotci navíc prohlášení o nezávislosti na vyhlašovateli, sekretář průběžně sleduje usnášeníschopnost vč. převahy nezávislých a kvalifikovaných porotců o každém návrhu se v průběhu hodnocení hlasuje odděleně  Po individuálním úvodním seznámení s návrhy je vhodné s ohledem na jejich počet společně zvolit postup hodnocení, případně rozdělení poroty do skupin apod. Přitom předejít rozdělení poroty na závislou a nezávislou část s odlišnými preferencemi.

36 NÁKLADY SOUTĚŽE A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ
(vždy nutno s vypisovatelem spočítat dle konkrétních okolností soutěže), rámcově zahrnuje: Přípravu zadání a soutěžních podmínek (u velkých investičních akcí může obsahovat i nutné ověření objemu na daném místě, ověření výše investičních nákladů apod.) Soutěžní podklady (digitalizace existujících, pořízení chybějících – např. zaměření, určující průzkumy) Honoráře (nezávislých, výjimečně i závislých) členů poroty, včetně cestovného a ubytování (cca ,-Kč/hod, většinou alespoň 1-2 dny) Honorář přezkušovatele, sekretáře, případně organizátora soutěže (pokud není soutěž organizována přímo vypisovatelem) Ceny a odměny Honorář administrátora následného jednacího řízení

37 Další možné náklady: Tisk protokolu a poštovné Doprava a pojištění návrhů v případě přesunů Pronájem prostor pro hodnotící zasedání poroty (pokud nemá vhodný prostor vypisovatel) Pronájem prostor pro výstavu, instalace výstavy – výstavu vyžaduje SŘ i ZVZ v § 106/8 (pokud nemá vhodný prostor vypisovatel) Náklady na nepovinné činnosti: Honorář přizvaných odborných znalců Honorář auditora Katalog Public relations

38 Náklady SoN jsou uznatelnou položkou v rámci dotačních programů EU.
Na náklady má vliv počet odevzdaných návrhů (při dnešním malém počtu soutěží očekávat 50 až 100 návrhů), což je vhodné zohlednit v mandátní smlouvě organizátora (poskytuje-li zadavateli „full service“). Většinou musí náklady schválit předem rada samosprávy, je tedy nutné náklady dobře rámcově odhadnout a počítat s rezervou.

39 PUBLIC RELATIONS Role veřejnosti: Vox populi patří jen do fáze zadání (propagace záměru, veřejná anketa k zadání apod.). Propagace soutěže mezi architekty, včetně mezinárodních profesních informačních zdrojů, pokud o to vypisovatel stojí. Propagace výsledků soutěže (tiskové konference, prezentace během výstavy apod.). NEREGULÉRNOST SOUTĚŽE VYDANÁ ČKA = neúčast autorizovaných architektů, nejčastějším důvodem – chybějící nebo závislá porota, chybějící nebo nízké ceny a odměny.

40 15:30 – 15:45 DOTAZY A ODPOVĚDI K I. BLOKU 15:45 – 16:00 PŘESTÁVKA

41 16:00 – 16:30 II. BLOK /přednášejí Petr Všetečka a Jiří Plos, alt
16:00 – 16:30 II. BLOK /přednášejí Petr Všetečka a Jiří Plos, alt. Eva Faltusová/ PŘED SOUTĚŽÍ O NÁVRH Tvorba zadání vypisovatel s odbornou pomocí, nejlépe širší tým (pracovní skupina) architektonicko-urbanistické souvislosti místa, technické podklady, ekonomická relevantnost rozsahu zadání (výše investice a zejména budoucího provozu) vstupní podmínky dotčených org. a jiné limity organizátor soutěže může být moderátorem tvorby zadání, porota pak případně oponentem u velkých zadání odborné ověření stavebního programu na daném místě (např. ověřovací objemovou studií, ale bez autorských řešení) Odpovědnost a pojištění organizátora soutěže Mandátní smlouva organizátora soutěže

42 16:30 – 16:45 DOTAZY A ODPOVĚDI K II. BLOKU

43 16:45 – 17:00 III. BLOK /přednášejí Robert Pergl, Václav Kacálek - Komora administrátorů veřejných zakázek/ 17:00 – 17:15 DOTAZY A ODPOVĚDI KE III. BLOKU

44 17:15 – 17:45 IV. BLOK /přednášejí Jana Janíková a Ludvík Grym/
Specifika dalších druhů architektonických soutěží Urbanistická soutěž (a stanovení výše cen a odměn) Ideová soutěž (a autorské právo) Výtvarná soutěž (snaha přiblížit je SŘ ČKA, problém je v přirozeně širším okruhu soutěžících, nepodléhajících řádům ČKA) Studentská soutěž (a školní dílo dle Autorského zákona) Dvoukolová soutěž (např.ideová+projektová, u veřejných zakázek obě kola anonymní dle ZVZ par. 105/3), návrhy nesmí být dle SŘ zveřejněny před rozhodnutím poroty ve 2. kole, lhůty 3/8 dle SŘ, resp. 5/8 dle navržené vyhlášky)

45 Soutěžní přehlídka Soutěže na díla hrazená částečně nebo plně ze soukromých prostředků (např. soutěže požadované v ÚPD nebo ZVZ v situacích, kdy se vztahuje na soukromé investory) Developerské soutěže Vyzvané a kombinované soutěže Diverzifikace soutěží podle velikosti díla

46 17:45 – 18:00 DOTAZY A ODPOVĚDI KE IV. BLOKU

47 Podklady pro organizátory soutěží zpřístupněné postupně na webu ČKA
Obsah školení organizátorů Vzorové SP (pro více druhů soutěží a přehlídek) SŘ ČKA 2012 ZVZ 2012 Vzor protokolu soutěže Vzor zprávy přezkušovatele Vzory Mandátních smluv Vzory Prohlášení porotců Právní rozbor ke kvalifikaci v SoN Dokument k uznatelnosti nákladů SoN Role porotce (text z Bulletinu)

48 Česká komora architektů - Pracovní skupina pro soutěže
Ing. arch. Ludvík Grym, předseda PS pro soutěže Ing. arch. Jana Janíková, člen PS pro soutěže Ing. arch. Jiří Vácha, člen PS pro soutěže Ing. Petr Všetečka, člen PS pro soutěže Ing. Ludmila Cepáková, tajemník PS pro soutěže tel Kancelář ČKA Praha, Josefská 34/6, tel Kancelář ČKA Brno, Česká 19/21, tel


Stáhnout ppt "Školení organizátorů soutěží o návrh"

Podobné prezentace


Reklamy Google