Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ lll INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM pro období 2007–2013

2 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ lll Úvodní informace o IOP Jedním z operačních programů pro období 2007- 2013 Realizovaný pro cíl 1 – konvergence a cíl 2 – regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (Praha) Tématický operační program (zlepšení veřejné správy a veřejných služeb) Řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj

3 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ lll Globální cíl IOP Modernizace a zefektivnění činností a procesů v oblasti veřejné správy, veřejných služeb a řízení územního rozvoje a podpora vybraných aktivit, které jsou stěžejní pro vyvážený a harmonický rozvoj celého území ČR.

4 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ lll Specifický cíl 1 Zvýšení efektivity, zkvalitnění a zlepšení dostupnosti služeb veřejné správy na národní a regionální úrovni aplikací moderních ICT Specifický cíl 2 Modernizace a systémová přeměna vybraných veřejných služeb s cílem nastartovat proces celkové transformace veřejných služeb Specifický cíl 3 Lépe využít potenciál území prostřednictvím intervencí v oblasti CR, kultury, bydlení a rozvoje systémů územních politik

5 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ lll Tématický obsah rozvoj informačních technologií ve veřejné správě zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb veřejného zdraví služby zaměstnanosti služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik podpora cestovního ruchu kulturní dědictví ČR zlepšování prostředí na sídlištích rozvoj systémů tvorby územních politik

6 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ lll Prioritní osy IOP Prioritní osa IOPNázev prioritní osy Alokace Prioritní osa 1a Modernizace veřejné správy 310,6 mil. € Prioritní osa 1b Modernizace veřejné správy 23,89 mil. € Prioritní osa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě 170,83 mil. € Prioritní osa 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 545,1 mil. € Prioritní osa 4a Národní podpora cestovního ruchu 60,56 mil. € Prioritní osa 4b Národní podpora cestovního ruchu 4,65 mil. € Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje 420,86 mil. € Prioritní osa 6a Technická pomoc 45,03 mil. € Prioritní osa 6b Technická pomoc 0,82 mil. € Prioritní osy 1-6 CELKEM 1 582 mil. €

7 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ lll Oblasti intervence IOP Intervence N á zev ( € ) Cíl Konvergence (€) Cíl RKaZ 1.1 Rozvoj informačn í společnosti ve veřejn é spr á vě 310 602 13323 892 472 2.1 Zav á děn ICT v ú zemn í veřejn é spr á vě 170 831 173 3.1 Služby v oblasti soci á ln í integrace 79 203 544 3.2 Služby v oblasti veřejn é ho zdrav í 248 481 706 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti 46 590 320 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a ře š en í rizik 170 831 173 4 N á rodn í podpora rozvoje cestovn í ho ruchu 60 567 416 4 659 032

8 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ lll Oblasti intervence IOP Intervence N á zev Alokace (mil. € ) Cíl Konvergence Cíl RKaZ 5.1 N á rodn í podpora využit í potenci á lu kulturn í ho dědictv í 212 762 461 5.2 Zlep š en í prostřed í v probl é mových s í dli š t í ch 192 573 322 5.3 Modernizace a rozvoj syst é mů tvorby ú zemn í ch politik 15 530 107 6.1 Aktivity spojen é s ř í zen í m IOP 27 177 687499 612 6.2 Ostatn í n á klady technick é pomoci IOP 17 859 622328 382

9 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ lll Celková alokace Prioritní osy 1-6 1 582 mil. € Cíl konvergence (1a+2+3+4a+5+6a) 1 553 mil. € Cíl RKaZ (1b+4b+6b) 29,37 mil. €

10 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ lll Příležitosti pro města a obce Oblast intervence 2.1 Zavádění ICT v územní a veřejné správě Podporované aktivity: sdílení dat s centrálními registry a vytváření dalších registrů budování komunikační infrastruktury vybudování přístupových míst pro komunikaci s IS veřejné správy elektronizace služeb veřejné správy

11 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ lll Příležitosti pro města a obce Oblast intervence 2.1 Zavádění ICT v územní a veřejné správě Individuální projekty Zprostředkující subjekt: Ministerstvo vnitra Příjemci: kraje a jimi zřizované a zakládané organizace obce a jimi zřizované a zakládané organizace svazky obcí

12 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ lll Příležitosti pro města a obce Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace a)transformace pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb kraje a jimi zřizované organizace obce a jimi zřizované organizace 27 vybraných zařízení v ČR

13 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ lll Příležitosti pro města a obce Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace b) zajištění služeb pro návrat příslušníků romských lokalit na trh práce a do společnosti obce, svazky obcí a jimi zřizované organizace NNO vybrané lokality v ČR

14 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ lll Příležitosti pro města a obce Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace c) podpora poskytovatelům soc. služeb, zaměstnavatelům a dalším při realizaci nástrojů soc. ekonomiky obce a jimi zřizované organizace provázanost s OP LZZ

15 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ lll Příležitosti pro města a obce Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace Zprostředkující subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí Individuální projekty Globální grant

16 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ lll Příležitosti pro města a obce Oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví a)Obnova přístrojového vybavení organizace zřizované a zakládané kraji a obcemi Národní síť pracovišť zajišťujících akutní péči v návaznosti na integrovaný záchranný systém Národní síť pracovišť zajišťujících onkologickou péči

17 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ lll Příležitosti pro města a obce Oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví Zprostředkující subjekt: Ministerstvo zdravotnictví Globální grant

18 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ lll Příležitosti pro města a obce Oblast intervence 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti c) Vybudování poradensko-vzdělávacích středisek pro služby zaměstnanosti kraje a jimi zřizované organizace Zprostředkující subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí Individuální projekty

19 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ lll Příležitosti pro města a obce Oblast intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik a) Integrace operačních středisek složek IZS kraje a jimi zřizované organizace – pokud řešení jednotlivých projektů vyžaduje jejich zapojení a bude součástí celostátního systému d)Pořízení technologie pro akceschopnost IZS organizace zřizované a zakládané kraji a obcemi

20 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ lll Příležitosti pro města a obce Oblast intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik Zprostředkující subjekt: Ministerstvo vnitra Individuální projekty

21 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ lll Příležitosti pro města a obce Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví b) Vzorové projekty obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí Zprostředkující subjekt: Ministerstvo kultury Individuální projekt

22 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ lll Příležitosti pro města a obce Oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích Projekty v rámci „problémových sídlištích“ město s 20 tis. a více obyvateli město musí mít zpracovaný Integrovaný plán rozvoje města (IPRM), doložení problémovosti sídliště (alespoň 500 bytů) doložení problémovosti sídliště alespoň 3 kritérii

23 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ lll Příležitosti pro města a obce Oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích Kritéria pro problémové sídliště: vysoká míra chudoby a vyloučení vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti neuspokojivý demografický vývoj vysoký stupeň kriminality a delikvence obzvláště znečištěné živ. prostředí

24 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ lll Příležitosti pro města a obce Oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích Kritéria pro problémové sídliště: nízká míra hospodářské aktivity velký počet přistěhovalců, etnických skupin, uprchlíků nízká úroveň hodnoty nemovitostí vysoká energetická náročnost budov

25 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ lll Příležitosti pro města a obce Oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích a)revitalizace veřejných prostranství obce úprava sídlištního prostoru (zeleň) parkové úpravy dopravní infrastruktura (parkovací plochy, chodníky, spojky komunikací, cyklistické stezky, protihlukové stěny) technická infrastruktura (kabelové vedení napětí, odtok vod, veřejné osvětlení) rekreační plochy (dětská hřiště, vodní plochy)

26 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ lll Příležitosti pro města a obce Oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích b) regenerace bytových domů vlastníci bytových domů (obce) c) řešení romských komunit – pilotní projekty vlastníci bytových domů (obce) vybrané lokality (nemusí splňovat podmínku 500 bytů) Individuální projekty Zprostředkující subjekt: Centrum pro regionální rozvoj

27 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ lll Příležitosti pro města a obce Oblast intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik a)zavádění územně analytických podkladů na krajské úrovni a v úrovni obcí s rozšířenou působností kraje obce s rozšířenou působností

28 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ lll Příležitosti pro města a obce Oblast intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik b) podpora tvorby územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území obce nad 500 obyvatel obce v rozvojových oblastech a osách vymezených v Politice územního rozvoje ČR ohrožené potenciálními riziky a přírodními katastrofami vytváří předpoklady k naplňování rozvojových záměrů kraje

29 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ lll Příležitosti pro města a obce Oblast intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik Zprostředkující subjekt: Centrum pro regionální rozvoj Individuální projekty Kontinuální výzva vyhlášena 10.4.2008 http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/vyzva

30 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ lll www.strukturalni-fondy.cz/iop

31 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ lll Děkuji za pozornost více informací na www.strukturalni-fondy.cz/iop Děkuji za pozornost více informací na www.strukturalni-fondy.cz/iop Ing. Olga Nováková Odbor řídícího orgánu IOP a operačního programu TA www.strukturalni-fondy.cz/iop


Stáhnout ppt "Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE."

Podobné prezentace


Reklamy Google