Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný operační program (IOP). 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů Integrovaný OP Globální cíl IOP:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný operační program (IOP). 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů Integrovaný OP Globální cíl IOP:"— Transkript prezentace:

1 Integrovaný operační program (IOP)

2 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů Integrovaný OP Globální cíl IOP: Modernizace a zefektivnění činnosti a procesů v oblasti veřejné správy, veřejných služeb a řízení územního rozvoje, které jsou důležité pro vyvážený a harmonický rozvoj celého území ČR jako předpokladu pro zvýšení konkurenceschopnosti regionů a ČR jako celku.  Finanční alokace:1,58 mld. € (příspěvek EU) 274 mil € (národní zdroje) 1,8 mld € (celkem)  Vícecílový operační program – financování především z cíle Konvergence, ale v oblastech modernizace infrastruktury pro veřejnou správu a národní podpory cestovního ruchu též z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a způsobilým územím je v těchto oblastech proto také Hl. m. Praha.  Je financován z ERDF

3 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů Integrovaný OP V rámci IOP se integruje několik tématických oblastí podpory, které z hlediska vymezených kompetencí a dělby práce musí být zajišťovány z centrální úrovně: modernizace veřejné správy, zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb a zlepšení efektivity řízení a koordinace územního rozvoje Společným jmenovatelem těchto témat je posílení veřejné správy a jejích služeb podporou zejména sociální a informační infrastruktury. Integrovaný operační program bude realizován prostřednictvím šesti prioritních os a dvanácti oblastí intervence.

4 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů Integrovaný OP Integrovaný operační program je vícecílový operační program, který se především zaměřuje na podporu regionů cíle Konvergence v České republice (7 regionů NUTS 2), částečně je pak zaměřen i na podporu v rámci cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (RKaZ). Vícecílovost se týká vybraných aktivit programu, které mají systémovou resp. národní povahu a u nichž je žádoucí, aby jejich realizace postihla celé území státu, to je včetně hlavního města Prahy. Aktivity uvedeného systémového charakteru s národním dopadem jsou součástí aktivit zaměřených na modernizaci ústřední veřejné správy prostřednictvím využití ICT, na národní podporu cestovního ruchu a v neposlední řadě jsou rovněž součástí technické pomoci programu.

5 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů Číslo prioritní osy/oblasti intervence Název prioritní osy/oblasti intervenceCíl podpory 1aModernizace veřejné správyKONV 1.1aRozvoj informační společnosti ve veřejné správěKONV 1bModernizace veřejné správyRKaZ 1.1bRozvoj informační společnosti ve veřejné správěRKaZ 2Zavádění ICT v územní veřejné správěKONV 2.1Zavádění ICT v územní veřejné správěKONV 3Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služebKONV 3.1Služby v oblasti sociální integraceKONV 3.2Služby v oblasti veřejného zdravíKONV 3.3Služby v oblasti zaměstnanostiKONV 3.4Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizikKONV 4aNárodní podpora rozvoje cestovního ruchuKONV 4.1aNárodní podpora rozvoje cestovního ruchuKONV 4bNárodní podpora rozvoje cestovního ruchuRKaZ 4.1bNárodní podpora rozvoje cestovního ruchuRKaZ 5Národní podpora územního rozvojeKONV 5.1Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictvíKONV 5.2Zlepšení prostředí v problémových sídlištíchKONV 5.3Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politikKONV 6aTechnická pomocKONV 6.1aAktivity spojené s řízením IOPKONV 6.2aOstatní náklady technické pomoci IOPKONV 6bTechnická pomocRKaZ 6.1bAktivity spojené s řízením IOPRKaZ 6.2bOstatní náklady technické pomoci IOPRKaZ

6 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů PO 1 – Modernizace veřejné správy Zaměření prioritní osy: Podpora v oblasti modernizace veřejné správy se zaměří na zvýšení administrativní kapacity, kvality, efektivnosti, transparentnosti a dostupnosti veřejné správy a veřejných služeb. – území celé ČR včetně Prahy Hlavní intervence: oblast Smart Administration - vychází ze strategických materiálů pro reformu veřejné správy pro období 2007 – 2015, které byly schválený vládou ČR rozvoj tzv. informační společnosti - modernizace ústřední veřejné správy, především zajištěním dostatečné nabídky on-line veřejných služeb, podporou zjednodušení a zefektivnění elektronické komunikace občanů a podnikatelů s veřejnou správou

7 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů Oblast intervence 1.1. - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě ZS – Ministerstvo Vnitra ČR Globální cíl: Modernizace ústřední státní správy prostřednictvím rozvoje informační společnosti Specifické cíle: zavést a poskytovat služby elektronické veřejné správy vytvořit systém bezpečného sdílení dat veřejné správy orgány veřejné správy, včetně umožnění oprávněného přístupu veřejnosti k těmto datům zkvalitnit výkon činnosti orgánů veřejné správy prostřednictvím moderních informačních a komunikačních systémů, sítí a databází

8 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů Oblast intervence 1.1. - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě Financování: Veškeré způsobilé výdaje projektů jsou financovány z veřejných zdrojů. ERDF 85% a Státní rozpočet 15% Veřejná podpora nebude poskytována Flexibilita – Křížové financování: Při implementaci projektů bude umožněno financovat z ERDF nezbytné doprovodné činnosti a náklady neinvestičního charakteru, které jsou jinak oprávněnými náklady k financování z ESF. U jednotlivých individuálních projektů oblasti intervence 1.1 je možno povolit křížové spolufinancování v odůvodněných případech až do výše 9% celkových způsobilých výdajů projektu.

9 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů Oblast intervence 1.1. - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě Příjemci podpory: organizační složky státu, to je ministerstva a další ústřední správní úřady, příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu Podporované projekty: výstavba datových sítí pro potřeby služeb veřejné správy, elektronizace služeb veřejné správy, a to i v oblasti justice (e- justice), daňové správy (ekomunikace) nebo celní správy, kultury (e-kultura), vzdělávání (e-učení), zdravotnictví (e- zdraví), dopravy (e-doprava), zaměstnanosti, sociální péče, hospodářství a archivnictví, digitalizace vybraných datových zdrojů, vybudování širokopásmových bezdrátových přístupových technologií apod.

10 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů PO 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Zaměření prioritní osy: Zvýšení efektivnosti výkonu a procesů uvnitř územní veřejné správy (orgány obcí a krajů) a ke zvýšení kvality veřejných služeb. Prioritní osa přispívá k naplňování strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby, konkrétně jejích následujících cílů: Zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit finanční nároky na chod administrativy a zajistit transparentní výkon veřejné správy: Přiblížit veřejné služby občanovi, zajistit jejich maximální dostupnost a kvalitu:

11 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů Oblast intervence 2.1. Zavádění ICT v územní veřejné správě ZS – Ministerstvo Vnitra ČR Globální cíl: Modernizace územní veřejné správy a zkvalitnění a zefektivnění služeb veřejné správy prostřednictvím vyššího využití ICT v území Specifické cíle: zavádění, rozvoj a podpora služeb elektronické veřejné správy na regionální a místní úrovni, zvýšení úrovně oboustranné komunikace mezi orgány veřejné správy navzájem a mezi orgány veřejné správy a veřejností prostřednictvím zlepšování úrovně poskytovaných služeb elektronické veřejné správy na regionální a místní úrovni zkvalitnění výkonu činností orgánů územní veřejné správy prostřednictvím moderních informačních a komunikačních systémů a sítí včetně standardizace ICT

12 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů Oblast intervence 2.1. Zavádění ICT v územní veřejné správě Financování: Veškeré způsobilé výdaje projektů jsou financovány z veřejných zdrojů. ERDF bude představovat 85% z národních veřejných zdrojů 15% Veřejná podpora nebude poskytována Flexibilita – Křížové financování: Při implementaci projektů bude umožněno financovat z ERDF nezbytné doprovodné činnosti a náklady neinvestičního charakteru, které jsou jinak oprávněnými náklady k financování z ESF. U jednotlivých individuálních projektů je možno povolit křížové spolufinancování v odůvodněných případech až do výše 9% celkových způsobilých výdajů projektu.

13 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů Oblast intervence 2.1. Zavádění ICT v územní veřejné správě Příjemci podpory: kraje a jimi zřizované a zakládané organizace obce a jimi zřizované a zakládané organizace svazky obcí Podporované projekty: pořízení technologického řešení umožňující zvýšení využívání e-Governmentu v podmínkách územní veřejné správy, digitalizace vybraných datových zdrojů a zabezpečení jejich zpřístupňování všem oprávněným subjektům, zřizování tzv. kontaktních míst veřejné správy - zapojování regionálních a místních pracovišť k tzv. Czech Point, zapojování orgánů územní veřejné správy k systému sdílení dat, apod.

14 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů PO 3Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Není vícecílová !!! Zaměření prioritní osy: problematika sociálního začleňování zavádění procesu transformace residenčních sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, podporu reformy sociálních služeb k aktivnímu přístupu na trh práce sociálně znevýhodněných osob zajištění investiční pomoci pro podporu a rozvoj nástrojů sociální ekonomiky podpora v oblasti veřejného zdraví vybavení zdravotnických center

15 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů PO 3Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Oblast intervence 3.1 – Služby v oblasti sociální integrace: ZS - MPSV zajištění sociálních služeb v souladu s individuálními potřebami uživatelů vybraných pobytových zařízení, které jim umožní život v přirozeném prostředí a jejich podporu při vstupu na trh práce zajištění dostupnosti sociálních služeb ve vybraných sociálně vyloučených romských lokalitách, které umožní integraci cílových skupin do společnosti a na trh práce zajištění udržitelného zaměstnání znevýhodněných skupin v běžném podnikatelském prostředí včetně jejich individuálního rozvoje a podpory poskytování sociálních služeb Příjemci podpory: Kraje, obce a organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, NNO, podnikatelé

16 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů PO 3Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Oblast intervence 3.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví ZS – Ministerstvo zdravotnictví zvýšení kvality péče a bezpečnosti provozu specializovaných pracovišť národních sítí zdravotnických zařízení minimalizace sociálního vyloučení osob způsobeného následky nezdravého životního stylu kvalita a efektivita systému péče o zdraví a optimalizace nákladů na tuto péči Příjemci podpory: organizační složky státu, kraje a obce, a jimi zřizované příspěvkové organizace, NNO, fyzické a právnické osoby poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče

17 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů PO 3Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Oblast intervence 3.3 – Služby v oblasti zaměstnanosti ZS - MPSV zavádění a podpora nových nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti rozvoj institucí služeb zaměstnanosti rozvoj a zvýšení úrovně služeb zaměstnanosti Příjemci podpory: organizační složky státu v oblasti služeb zaměstnanosti kraje a jimi zřizované organizace

18 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů PO 3Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Oblast intervence 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik ZS – Ministerstvo Vnitra zdokonalit systém prevence, monitoringu a řešení rizik a mimořádných událostí, komunikace s občany a kompatibility se záchrannými a bezpečnostními strukturami EU (např. v případech ekologické a technické havárie, přírodní katastrofy, teroristické akce,…) vybudovat Národní vzdělávací, výzkumné a výcvikové centrum pro orgány veřejné správy zvýšit kvalitu a dostupnost veřejných služeb poskytovaných ve vztahu k bezpečnosti občanů Příjemci podpory: organizační složky státu (Ministerstvo vnitra a jeho složky) a jím zřizované příspěvkové organizace kraje a jimi zřizované organizace

19 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů PO 3Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Financování: Veškeré způsobilé výdaje projektů jsou financovány z veřejných zdrojů. ERDF bude představovat 85% z národních veřejných zdrojů 15% Veřejná podpora nebude poskytována Flexibilita – Křížové financování: Při implementaci projektů bude umožněno financovat z ERDF nezbytné doprovodné činnosti a náklady neinvestičního charakteru, které jsou jinak oprávněnými náklady k financování z ESF. U jednotlivých individuálních projektů je možno povolit křížové spolufinancování v odůvodněných případech až do výše 9% celkových způsobilých výdajů projektu.

20 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů PO 3Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Podporované projekty: investiční podpora služeb, které umožní návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti, modernizace přístrojového vybavení a zvýšení úrovně technického zázemí zdravotnických zařízení, rozvoj koordinovaného národního systému motivace obyvatel ke zdravému životnímu stylu, vybudování školících středisek služeb zaměstnanosti a spolupracujících organizací, výstavba a modernizace operačních středisek Policie ČR apod.

21 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů PO 4Národní podpora rozvoje cestovního ruchu Zaměření prioritní osy: Vytvoření základního prostředí a nezbytných podmínek pro rozvoj cestovního ruchu na národní úrovni. Na tuto podporu budou komplementárně navazovat intervence do oblasti cestovního ruchu z jednotlivých ROPů. Podporované aktivity doplňují prioritní osy č. 1, 2, 3 a 5 o specifické nadstavbové oblasti aktivující kompetence - nástroje regionální politiky státu za účelem podpory vyváženého rozvoje regionů. Tato intervence má celonárodní a systémový význam (ne pouze regionální) Prioritní osa 4 bude realizovaná jako vícecílová na celém území ČR včetně území hlavního města Prahy

22 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů Oblast intervence 4.1. - Národní podpora rozvoje cestovního ruchu ZS – Centrum pro regionální rozvoj ČR (Příspěvková organizace MMR) Globální cíl: Zvýšit využití potenciálu území prostřednictvím národních systémových intervencí v oblasti cestovního ruchu Specifické cíle: zajištění propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu zefektivněním marketingové podpory CR posílení informační a komunikační základny řízení cestovního ruchu v České republice rozšíření standardizace kvality služeb v cestovním ruchu v ČR

23 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů Oblast intervence 4.1. - Národní podpora rozvoje cestovního ruchu Financování: Veškeré způsobilé výdaje projektů jsou financovány z veřejných zdrojů. ERDF bude představovat 85% z národních veřejných zdrojů 15% Veřejná podpora nebude poskytována Flexibilita – Křížové financování: nepředpokládá se

24 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů Oblast intervence 4.1. - Národní podpora rozvoje cestovního ruchu Příjemci podpory: organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace nestátní neziskové organizace (NNO) zájmová sdružení právnických osob s celorepublikovou působností v cestovním ruchu Podporované projekty: zavedení národního informačního a rezervačního systému, zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách cestovního ruchu (certifikace, metodika apod.), prezentace a propagace kulturního a přírodního dědictví, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni, podpora prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu apod.

25 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů PO 5 Národní podpora územního rozvoje Není vícecílová !!! Zaměření prioritní osy: vytvoření základních podmínek pro rozvoj regionů v oblastech kultury, bydlení a územní politiky Oblast intervence 5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního bohatství Oblast intervence 5.2 – Zlepšení prostředí problémových sídlišť Oblast intervence 5.3 – Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik

26 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů 5.1. Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví ZS – Ministerstvo Kultury zefektivnit výkon veřejné správy a veřejných služeb v oblasti péče o kulturní dědictví technicky rehabilitovat a optimálně využít vybrané památky rozšířit a zkvalitnit kulturní služby a zlepšit jejich dostupnost zvýšit a vyrovnat atraktivitu prostředí regionů podpořit sociální integraci a růst vzdělanostní úrovně, která je základem ekonomického rozvoje, posilováním vztahu obyvatel ke kulturnímu dědictví a k jeho užívání a participaci na veřejných kulturních službách včetně služeb knihoven

27 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů 5.2 – Zlepšení prostředí problémových sídlišť ZS - Centrum pro regionální rozvoj ČR zlepšení prostředí pro obyvatele poválečných sídlišť ohrožených chátráním a sociálním vyloučením vč. zvýšení bezpečnosti a zlepšení image těchto částí měst zkvalitnění technického stavu bytových domů postavených v hromadné bytové výstavbě posílení prevence sociálního vyloučení v případě vybraných romských komunit

28 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů 5.3 – Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik ZS - Centrum pro regionální rozvoj ČR zkvalitnění rozhodování veřejné správy o území zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území vytvoření nové datové a informační základny informací o území využitelné i pro řízení, monitoring a hodnocení rozvoje území ve sféře regionálních rozvojových aktivit vytváření předpokladů pro hospodárné využívání infrastruktury a potenciálu území

29 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů PO 5 Národní podpora územního rozvoje Financování: Veškeré způsobilé výdaje projektů jsou financovány z veřejných zdrojů. ERDF bude představovat 85% z národních veřejných zdrojů 15% Veřejná podpora nebude poskytována Flexibilita – Křížové financování: Při implementaci projektů bude umožněno financovat z ERDF nezbytné doprovodné činnosti a náklady neinvestičního charakteru, které jsou jinak oprávněnými náklady k financování z ESF. U jednotlivých individuálních projektů je možno povolit křížové spolufinancování v odůvodněných případech až do výše 9% celkových způsobilých výdajů projektu. U oblasti podpory 5.2. a 5.3. se nepředpokládá

30 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů PO 5 Národní podpora územního rozvoje Příjemci podpory: organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace nestátní neziskové organizace (NNO) zájmová sdružení právnických osob s celorepublikovou působností v cestovním ruchu vlastníci bytových domů (5.2.) Kraje a obce (5.3.) Podporované projekty: budování a zefektivnění celostátně působících center identifikace, dokumentace, uchování, prezentace a využití nemovitého kulturního dědictví ČR, revitalizace veřejných prostranství v rámci problémových sídlišť (úpravy sídlištního prostoru), ekologické a energeticky efektivní sanace bytových domů, odstranění statických poruch nosných konstrukcí a opravy konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu, opravy, rekonstrukce technického vybavení domů, podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí apod.

31 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů PO 6Technická pomoc Zaměření prioritní osy: Podpora efektivního řízení IOP pro celé programovací období 2007 - 2013. Financování aktivit spojených s řízením programu, např.: platy pracovníků zapojených do řízení IOP, výběr projektů, monitoring projektů a programu, zpracování studií a analýz, publicita programu, podpora schopnosti potenciálních příjemců čerpat finanční prostředky z programu apod.

32 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů Implementace IOP Za správné a efektivní řízení IOP je odpovědný Řídící orgán, kterým je podle usnesení vlády č.175/2006 Ministerstvo pro místní rozvoj. Řídící orgán deleguje část svých činností či pravomocí na Zprostředkující subjekty: Centrum pro regionální rozvoj ČR (příspěvková organizace MMR) a útvary v rámci Ministerstva vnitra, Ministerstva kultury, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí. Řídící orgán využívá pro jednotlivé oblasti intervencí IOP činnost Odborných gestorů; jedná se o útvary v rámci MMR, MPSV, MV, MZd a MK, které mají v kompetenci příslušnou oblast intervence a jsou řídícím orgánem zapojovány při tvorbě operačního programu a prováděcího dokumentu, výběrových kritérií a počítá se s jejich zapojením do výběrových komisí.

33 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů Implementace IOP Monitorovací výbor vykonává dohled nad realizací programu a monitoruje využívání všech prostředků v rámci programu. Za celkové finanční řízení prostředků poskytnutých České republice z rozpočtu EU je odpovědný Platební a certifikační orgán, ustanovený v rámci Ministerstva financí (Odbor Národní fond). Za provádění plateb příjemcům z prostředků SR je odpovědný Finanční útvar, který bude ustanoven v rámci útvaru správce příslušné rozpočtové kapitoly, a to jak v rámci MMR, tak i v rámci resortů zapojených do implementace IOP (MPSV, MZd, MV a MK). Auditní orgán (Ministerstvo financí – útvar Centrální harmonizační jednotky) je odpovědný za ověřování účinného fungování řídícího a kontrolního systému programu, za provádění auditů vzorku operací a za zpracování auditní strategie. AO může vybrané činnosti delegovat na další auditní subjekty. Auditním subjektem pro IOP je Samostatné oddělení interního auditu MMR Funkci interního auditu IOP bude zajišťovat Samostatné oddělení interního auditu MMR (SOIA-10) ve spolupráci s interními audity rezortů MV, MPSV, MZd a MK.

34 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů Projektová dokumentace Operační program Prováděcí dokument Příručka pro žadatele Znění výzvy Zdroje: www.strukturalni-fondy.cz Webové stránky ministerstev

35 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů Závěr Děkuji za pozornost! marketa.kuhnelova@crossczech.cz


Stáhnout ppt "Integrovaný operační program (IOP). 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů Integrovaný OP Globální cíl IOP:"

Podobné prezentace


Reklamy Google