Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Současné trendy ve vzdělávání zaměstnanců ŠkodaAuto Doc. Ing. Mgr. Chadt Karel, CSc - vedoucí útvaru ZMC.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Současné trendy ve vzdělávání zaměstnanců ŠkodaAuto Doc. Ing. Mgr. Chadt Karel, CSc - vedoucí útvaru ZMC."— Transkript prezentace:

1 Současné trendy ve vzdělávání zaměstnanců ŠkodaAuto Doc. Ing. Mgr. Chadt Karel, CSc - vedoucí útvaru ZMC

2 - Plánování vzdělávání - Ekonomické a organizační zajištění vzdělávacích aktivit - Projekty kvalifikační přípravy zaměstnanců pro nové technologie - Prohlubování, zvyšování kvalifikace a rekvalifikace - Externí kurzy a kontakty - Informatika a výkaznictví - Projektování nadodborné přípravy pro cílové skupiny Management, FNK, Trainess, Sekretářky/Asistentky, Koordinátoři/Specialisté/Referenti, Mistři/Supervizoři, Týmoví koordinátoři, Dělníci - Plánování, zajišťování, realizace a hodnocení nadodborné a ekonomické přípravy pro cílové skupiny - Lektorská činnost, moderace, mediace, facilitace, koučování a poradenství - Spolupůsobení v rámci Výrobního systému Škoda - Mapování potřeb, kontakt s interními a externími zákazníky - Účast v mezinárodních projektech - Aktualizace a inovace výukových osnov a nabídky vzdělávacích aktivit dle vývoje v daných odbornostech - Realizace odborné přípravy v oblastech (kvalita, výpočetní technika, normativní kurzy, jazyková příprava) - Systémové zabezpečení výuky (lektorské týmy, technické zázemí, výukové prostředky, finanční krytí) - Poradenská činnost, kurzy šité na míru - Kontakty (společnost Škoda Auto, dodavatelé, odběratelé, vzdělávací instituce a další) - Poradenství pro koučování zaměřené na cílovou skupinu FK - Poradenství pro externí kouče - Poradenství pro interní kouče - AC FNK - moderace ve spolupráci s VWCG - AC Trainees, mistrů - koncepce, metodika, moderace - Poradenství pro potřeby transkulturálního managementu - Moderace - koncepce workshopů - Lektorská činnost - Lektorská činnost v technickýxh oblastech - Příprava vzdělávacích programů podle technologií ve firmě - didaktická a metodická podpora pro ON-THE-JOB trénink - Technická pomoc našimi lektory při řešení problémů - Praktická cvičení učňů ze ZMS Odborná příprava Nadodborná příprava Plánování a organizace vzdělávání Technická příprava Analýza potenciálu

3 Učící se organizace Rychlé přizpůsobení / optimalizace procesu učení Multifunkční týmy proti hierarchii Interkulturalita Boj o talenty Dynamika světa – dopad na vzdělávání

4 Rychlé inovace a krátká životnost produktů Orientace na zákazníka – zvyšující se očekávání Vzdělávání na základě požadavků praxe Průnik IT do vzdělávání (e-learning) – vyškolení velkého množství zaměstnanců v krátkém čase V co nejkratším čase zprostředkovat stále více informací Nabízet řešení pro budoucnost Profesionalizace vzdělávání Zabezpečit uchování znalostí ve firmě při velké fluktuaci Dynamika světa dynamizuje vzdělávání

5 Kompetence je… ….základní schopnost, která přímo souvisí s efektivním nebo vynikajícím výkonem práce. ….kombinace vlastností, znalostí,vědomostí, dovedností a postojů nutných pro efektivní zastávání pracovní pozice. viditelné skryté znalosti dovednosti hodnoty postoje motivy

6 Klíčové kompetence pro 21. století IQ – schopnosti věcné, odborné a metodické; analytické a systémové;specifické EQ – sociální a osobnostní (emocionální) kompetence;(inter)kulturální komp. AQ – akční kompetence CQ – kreativní inteligence

7 Rychlý přístup k důležitým informacím potřebným pro dodání požadované služby našim zákazníkům, nebo pro výkon profese Nové produkty, nové služby a nové technologie Včasné a rychlé dodání požadovaných znalostí pro klíčové skupiny zaměstnanců Řízení procesu získávání znalostí a dovedností Poskytnutí nástrojů k předávání a sdílení informací / zkušeností Možnost individuálního vzdělávání a rozvoje, coaching Rozvoj technologií se vyvíjí geometricky,znalosti lineárně Proč nové formy a metody vzdělávání?

8 Stále náročnější zákazník –nutno identifikovat a uspokojit jeho potřeby Rychlé zastarávání poznatků Maximálně využít potenciál zaměstnanců s cílem zvýšení výkonu Nástup konkurence

9 Jednotlivcům nabízejí zázemí, které lze asi nejlépe přirovnat k poměrům panujícím dříve v řemeslnickém cechu. Vznikají v nich virtuální sociální vazby podporující soudržnost jejich příslušníků a přitahující členy nové. Job Families – sbohem tradičním povoláním Pevně vymezené úkoly a jasně strukturovaný profesní a kariérní vzestup – obojí se stále zřetelněji stává záležitostí minulosti. Budoucnost patří široké síti job families. Tato kompetenční společenství sdružují pracovníky stejných schopností, kteří v rámci podniků, regionů či globálních sítí usilují o naplnění společného cíle, jímž je workholder value, tedy zajištění životnosti a rozvoje vlastních zaměstnání a příjmů z nich plynoucích.

10 Metody vzdělávání - na pracovišti (on the job) Instruktáž při výkonu práce (krátkodobé úkoly) Asistování (postupné osvojení si všech aspektů určité práce) Práce na projektu (zvládnutí komplexního úkolu, projektu) Rotace práce (komplexní přehled, rozvoj systémového myšlení) Pracovní porady (pochopení problémů pracoviště, oddělení či organizace, výměna zkušeností) Coaching (metoda vedení lidí, situativní podpora orientovaná na cíl, spojená s rozvojem osobnosti) Mentoring (proces, v jehož rámci zkušená osoba „mentor“ poskytuje podporu a rady v oblasti karierně-profesní, klade důraz na vzájemné učení) Counselling (poradenství ze strany odborníka na danou problematiku či manažera, více formalizovaný proces)

11 Formy a metody vzdělávání – mimo pracoviště (off the job) Přednáška (především vhodná pro získání teoretických poznatků, jednostranný tok informací) Seminář (aktivnější forma, dvoustranná komunikace, vhodná spíše pro získávání teoretických znalostí) Názorné vyučování (zprostředkovává znalosti a dovednosti pomocí audiovizuální techniky, trenažérů, výukových dílen) Workshop (týmové řešení problémů s využitím případových studií) Brainstorming a brainwriting (podporuje týmovou práci a kreativní myšlení) Hraní rolí (výcvik praktických schopností a dovedností) Assessment centre (metoda výběru, hodnocení i vzdělávání pracovníků, využívá se simulace reálných situací, řešení reálných problémů) Outdoor training (velice efektivní metoda, vhodná pro rozvoj týmu, týmové spolupráce a tréninku vybraných manažerských kompetencí)

12 Metoda flow vede k tomu, že skupiny při své obvyklé práci vědomě užívají zásad samoorganizace a vytvářejí vlastní „herní pravidla“. Metoda flow tedy není recept nebo návod k použití, nýbrž spíše orientace pro směr vývoje. Pracuje se na reálných problémech v existujících zájmových kruzích. Z práce vyplývají okamžitě prakticky použitelná řešení. Konkrétní, rychle docílené výsledky tým těší a podporují všeobecnou spokojenost a sebedůvěru. Účastníci zjistí, že s jejich individuálním a kolektivním potenciálem lze pracovat. Získají důvěru v tým a jeho schopnost něčeho dosáhnout. Metoda Flow Formy a metody vzdělávání – mimo pracoviště (off the job)

13 Prototyping znamená, nejprve vyzkoušet a dělat a poté zlepšovat. A to rychle a jednoduše. Pokud jeden člen navrhne něco nového, celá skupina na to přistoupí a snaží se dané se zvědavostí probádat. Když se později návrh prokáže jako nepotřebný, je stále ještě možné ho zavrhnout. Tímto základním postojem nabudou různé myšlenky a názory hodnoty a jsou do rozhodujícího procesu zahrnuty, nikoliv předčasně zavrhnuty. Z různých možností se vlastní tvorbou stane skutečnost. Z vlastního tvoření vznikne růst. Tímto roste víra v samostatné překonání problému a člověk získá naději a důvěru oproti novému a neznámému. Prototyping Formy a metody vzdělávání – mimo pracoviště (off the job)

14 Vývoj vzdělávání v našem útvaru „Klasické vzdělávání“ Nesystematické řízení nabídky a poptávky Vznik katalogu vzdělávacích akcí Přihlášky od zaměstnance, přes vedoucího, koordinátora vzdělávání atd. Vzdělávání záleží na přístupu vedoucího Provázanost programů Modularita E-learning Wissenmanagement Cílené školení Učící se organizace Metoda Flow Prototyping Programy „šité na míru“ Školení na základě potřeb praxe Koučování, poradenství Provázanost na personální rozvoj Počátky analýzy potřeb zákazníků Stanovování klíčových kompetencí Existující kvalita Transfer koncernového know-how Výběr externích firem – kvalita Ucelené projekty pro nové výroby 19951998 2001 2004 1. stádium „Analýza potřeb“ 2. stádium „Celistvý koncept vzdělávání“ 3. stádium „ Učící se organizace/ Wissenmanagement“ 4. stádium

15 Trainee- program kandidáti do ACM FNK- program iLead Rozvoj kompetencí GJEP GEF kvalifikační standardy Cílová skupina / cílové hodnoty JUST- pool AutoUni MBA (IPFM Praha Vysoká škola Škoda praktikum stipendium učiliště studenti potenciál Management dorost Management Top- Management Top-Management dorost VŠ absolventi učni experti mistři Coaching: školení IT-ofenzíva e-learning učící se firma management znalostí atd. Současné vzdělávací a kvalifikační programy odborný transfer know-how Škola pro mistry Výrobní systém Škoda

16 CÍL Coaching: školení IT- ofenzíva e-learning učící se organizace knowledge management atd. Modernizace podnikového vzdělávání jako cesta k úspěchu OD FYZIKÁLNÍHO PRINCIPU K AUTOMATIZACI pneumatika hydraulika DYNAMIKA VÝVOJE TECHNOLOGIEPRODUKT NORMY EU kvalita elektronik a robotikakomunikace CAD automatizace CATIA OD NOREM K DESIGNU autoelektronika

17 Management Development Programme Project Team: A. Králíková, J. Pechová, L. Kouřil, J. Novotný

18 „You must be the change you wish to see in the world.“ Motto: Management Development Programme Mahatmá Gándhí

19 Proč Management Development Programme ? Marketing a prodej MDP Koncernové zásady Job families Elektronika a mechatronika Finance a podniková ekonomika Informační technologie Metody výroby vozů Metody vývoje vozů Zkoušky a výroba nářadí Nové trendy ve vzdělání Management ŠkodaAuto Klíčové kompetence 21. století        Desigen

20 Management Development Programme Management ŠkodaAuto – programová východiska Vést lidi ke společným firemním cílům Vytváření kultury důvěry Rychlá orientace v ekonomickém a kulturním prostředí ) Iniciativa spojená s odpovědností Kreativita, odvaha a fantazie Podpora individuální hodnoty jednotlivce Kvalifikovaně rozhodovat Používat informační systémy Odbornost, jazyková odbornost

21 Cíl Management Development Programme: Posílit klíčové kompetence jako předpoklad efektivního vedení a řízení pro podporu udržitelného rozvoje firmy v budoucnosti.

22 Architektura Management Development Programme Transformační vůdcovství Kreativně - inovační management Strategické řízení změny Ofenzivní management Jazyková gramotnost Integrativní systém řízení Pracovně právní minimum Informační technologie Oblast ekonomiky

23 Koncernové zásady a Clustery Management Development Programme Clustery Management Development Programme Vstřícnost k zákazníkovi Maximální výkon Tvorba hodnot Inovativnost Respekt Odpovědnost Udržitelný rozvoj Transformační vůdcovství Kreativně inovační management Ofenzivní management Strategické řízení změny

24 Clustery Management Development Programme 1.ClusterTématické okruhy Transformační vůdcovství Vnitřní transformace jako hybná síla vůdcovství Stanovení vize a její operacionalizace Komunikace vize v rámci své sféry vlivu Energetizace podřízených Rozsah 2 + 1 den Metody a formy práce Action learning Counselling Trénink Implementace koncernových zásad Respekt Odpovědnost Inovativnost Maximální výkonnost Udržitelný rozvoj

25 Clustery Management Development Programme 2.ClusterTématické okruhy Kreativně inovační management Kreativita jako předpoklad ofenzivního managementu 21.století Kreativita jako klíčová kompetence vůdčí osobnosti Vytváření podnětného prostředí pro využití celkového myšlenkového potenciálu Nástroje a techniky tvůrčího myšlení Rozsah 0,5 + 2 dny Metody a formy práce CD ROM FLOWmetoda Trénink Implementace koncernových zásad Využití kreativity při strategickém rozhodování Kulatý stůl Respekt Odpovědnost Inovativnost Tvorba hodnot

26 Clustery Management Development Programme 3.ClusterTématické okruhy Strategické řízení změny Role managera jako architekta změny Volba správné strategie pro vyvolání a uskutečnění změny Příčiny rezistence vůči změně a metody jejího překonávání Faktory potřebné pro efektivní prosazení změny Rozsah 2 dny + zadání miniprojektu Metody a formy práce Výklad + WS Případová studie Panelová diskuse Implementace koncernových zásad Management nezdaru, kultura akceptace rizika Práce na miniprojektu Řízení vlastního procesu změny 1 den + Vstřícnost k zákazníkovi Odpovědnost Inovativnost Tvorba hodnot

27 Clustery Management Development Programme 4.ClusterTématické okruhy Ofenzivní management Ofenzivní management jako způsob myšlení, orientovaný do budoucnosti Etapy strategického myšlení (vize, strategie, záměr, status quo) Převedení vize a strategie organizační jednotky do komplexního souboru měřítek výkonnosti, EVA, příp. Balanced Scorcard Vytváření autentických strategických laboratoří jako subjektů rozvoje vlastní organizační jednotky Rozsah Metody a formy práce CD samostudium Out door trénink Implementace koncernových zásad Integrativní pojetí strategického řízení vlastní organizační jednotky WS 2 dny Vstřícnost k zákazníkovi Odpovědnost Inovativnost Tvorba hodnot Udržitelný rozvoj

28 Clustery Management Development Programme Pracovně právní minimum Právní normy – EU Pracovní právo Základní právní způsobilost manažera ŠkodaAuto Informační technologie Programy typu „Surfař“ Práce s informacemi Jazyková gramotnost Německý Anglický Ruský Francouzský Oblast ekonomiky EVA Ekonomie pro manažery Marketing Integrativní systém řízení Ekologie Kvalita Řízení procesů

29 Co nabízíme našim manažerům ? Manažerský rozvojový program Motto: „You must be the change you wish to see in the world.“ Mahatmá Gándhí Management 4 Future

30 Metody a formy práce Management 4 Future 1…informace 2…osobní mistrovství 3…inspirace 4…relaxace a energisery 5…koučování do řešení 6…modelové situace informativní moderovaný workshop s expertem rozvoj osobního mistrovství formou interaktivních činností inspirace k tématu ve workshopu s hosty, rozbor případové studie či kauzy aktivní relaxace, kreativní workshopy, pohybové aktivity skupinové koučování směřující k vlastnímu řešení řešení modelové situace z firemního prostředí

31 Koncept nového programu pro kandidáty na manžerské funkce Project Team: L. Kouřil, J. Novotný

32 Vytvořit rozvojový program akcentující rozvoj klíčových kompetencí budoucích manažerů Provázanost jednotlivých programových bloků Samostudium literatury a využití e - learningu Pracovní setkání účastníků v mezidobí Možnost individuálního koučingu Práce na vlastních případových studiích Prezentace výsledků na závěrečném WS Programová východiska

33 FNK program nový - struktura Bloky Tématické zaměření Zisky Rozvoj kandidáta do managementu Škoda Auto úvodní vystoupení zástupce ZM - požadavky na budoucího manažera ŠkodaAuto - rozvoj budoucího manažera, nabídka ZM „Já“ v kontextu současných trendů Základní informace o systémovém přístupu firmy k rozvoji budoucích manažerů, ucelená nabídka rozvojových programů Vzájemná očekávání firmy a budoucího manažera Představení programu FNK, jeho filosofie, návaznost programu na další možnosti vzdělávání „Čemu a jak se můžeme učit“ (metody, formy rozvoje odborných a nadodborných kompetencí) emporwement-od spolupracovníka ke spolupodnikateli naladění se na výzvy budoucnosti současné trendy vzdělávání managementu Schopnost proaktivně vyhledávat příležitosti v souladu s trendy a výzvami budoucnosti, orientace vlastního výkonu k dosažení vysokých standardů kvality Schopnost modelovat a optimalizovat pracovní procesy pro udržitelnost dynamicky se rozvíjející firmy Schopnost rozpoznat ekonomické souvislosti (firma, koncern,automobil. průmysl, trhy) pro dosahování dobrých hosp. výsledků Procesy a pracovní právo dynamicky se rozvíjející firma design a management pracovních procesů Awareness pracovní a sociální právo Úvodní WS rozsah: 1 den V odpovědnosti ZM /spolupráce ZMC/ I. Kompetence pro 21. století rozsah: 2 dny V odpovědnosti ZMC II. Procesní management rozsah: 2 dny program FNK v souvislostech rozvoj osobnosti, proces učení se

34 FNK program nový - struktura Bloky Tématické zaměření Zisky Efektivní vedení a řízení jednotlivců - podřízených Vedení a řízení skupin Naučit se v souladu s cíli firmy a jejími hodnotami vytvářet strategický rámec vlastní OJ (vize, poslání, záměry) a efektivním působením (charisma, intel. stimulace, individualizace) vytvářet příznivé prostředí pro dosažení společných cílů strategie vztahového chování pozitivní využití konfliktu ve skupině dualita individuální diverzity a sdílení myšlenek Schopnost využít diverzity lidí a společně sdílených myšlenek pro efektivní fungování OJ Aktivovat potenciál skupiny vhodným vytvářením podmínek pro strategii vztahového chování zpětná vazba k programu prezentace „celoprogramové“ případové studie předání certifikačního osvědčení Závěrečný WS rozsah cca 1/2 dne III. – IV. Inovační management rozsah: 2+3 dny V. Synergický management rozsah: 2 dny Transfer do praxe transformační leadership motivace jako efektivní nástroj vedení strategické a operativní rozhodování kooperativní model řízení ( implementace jednotlivých nástrojů)

35 Legenda: 0369121518 měsíce 2. skupina 1. skupina I. II. III. IV. V. X X I. II. III. IV. X X X Úvodní WS Závěrečný WS I. II. III. IV. V. 1.modul : Kompetence pro 21. století 2.modul : Procesní management 3.modul : Vedení 4.modul : Řízení 5.modul : Synergický management FNK program nový - harmonogram


Stáhnout ppt "Současné trendy ve vzdělávání zaměstnanců ŠkodaAuto Doc. Ing. Mgr. Chadt Karel, CSc - vedoucí útvaru ZMC."

Podobné prezentace


Reklamy Google