Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

21. zasedání zastupitelstva města 9.února 2006, 17:00 Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "21. zasedání zastupitelstva města 9.února 2006, 17:00 Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města."— Transkript prezentace:

1 21. zasedání zastupitelstva města 9.února 2006, 17:00 Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města

2 Program:1)Zahájení zasedání - určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise 2)Uzavření zápisu a usnesení z 20.zasedání ZM 3)Zpráva o činnosti rady města v době od do )Představení záměru výstavby prodejny potravin 5)Finanční záležitosti 6)Rozpočet města na rok )Majetkové záležitosti 8)Schválení konceptu a návrhu změny územního plánu města č.4 9)Výstavba TI pro závod Czech Lana s.r.o. 10)Rekonstrukce domu čp.119 a )Informace o přípravě výstavby bytového domu 12)Vstup města do obecně prospěšné společnosti 13)Vyhodnocení veřejné soutěže č.19/ )Zadání vypracování studie sportovního centra Kopanina 15)Příspěvek na výstavbu veřejných WC na nádraží 16)Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání 17)Závěr zasedání Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města

3 1) Zahájení zasedání – určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města

4 2) Uzavření zápisu a usnesení z 20.zasedání zastupitelstva města Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města

5 3) Zpráva o činnosti rady města v době od do Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města

6 4) Představení záměru výstavby prodejny potravin Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města Družstvo Jednota Havlíčkův Brod a společnost NIMIRU s.r.o. mají zájem v průběhu 10 min. představit svůj záměr výstavby obchodního centra; zastupitelstvo se seznámilo se záměrem družstva Jednota a a se záměrem společnosti NIMIRU a

7 4) Představení záměru výstavby prodejny potravin Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města

8 4) Představení záměru výstavby prodejny potravin Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města

9 5) Finanční záležitosti 1) Zpráva - o stavu účtů města k Stav finančních prostředků na BÚ u ČS2, ,44 Účet pro splácení hypotečního úvěru29.609,86 Fond rozvoje bydlení ,42 Sociální fond obce ,- Nesplacené úvěry:ČS (komunikace a DPS) 6, ,- ČMHB (úhrada nájemným) 3, ,- - o stavu běžného účtu města k Stav finančních prostředků na BÚ u ČS3, Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města

10 5) Finanční záležitosti 1) Zpráva - Výčet ziskových kapitol města v roce 2005 Příjem Výdej Zisk Lesní hospodářství2, ,601, ,701, ,90 Splátka bytu12.000, ,- Prodej pozemků , ,- Pronájem pozemků , ,50 Služby DSPS, elektro52.380, ,50 Nájemné čp ,20 631,20 Celkem 2, ,601, ,701, ,10 Základ daně 1, , ,1330 % 1, ,97 Daň 26% ,59 Výsledná daň ,- Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města

11 5) Finanční záležitosti 1) Zpráva - zpráva o obdržených dotacích v roce 2005 výkon státní správy ,- Kraj Vysočina školství ,- dávka sociální péče 6 000,- zájmové a sportovní aktivity mládeže 5 100,- akceschopnost JPO II – hasiči ,- akceschopnost SDH ,- vybudování autobusového terminálu-projekt ,- rekonstrukce sociálního zařízení -sportovní areál města80 000,- veřejná informační služba knihoven ,- podpora realizace projektu pečovatelské služby ,- oprava a údržba sportovního areálu ZŠ ,- sportovní aktivity mládeže na školských zařízeních 1 400,- rozšíření sběru a třídění odpadu ,- rozšíření činnosti knihovny a informačního centra ,- obnova a zajištění lesních porostů ,- cyklomaraton ,- revitalizace Doubravy ,- bezdrátový rozhlas ,- akceschopnost JPO II a III ,- bezpečná silnice ,- obce příspěvky na žáky v ZŠ ,- (příspěvek neuhradil Slavíkov) Limitované dotace:Dům s peč. službou 6, ,- Státní fond bydlení (doplatek) Dopravní napojení -zóna 16, ,- Ministerstvo pro MR Přístavba tělocvičny 4, ,- Ministerstvo financí Dotace v roce 2005 celkem 29, ,- Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města

12 5) Finanční záležitosti 2) Zpráva o způsobu využití půjčky na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu za rok 2005 V roce 2005 využilo možnosti vypůjčit si finanční prostředky z Fondu rozvoje bydlení na opravy a údržbu celkem 11 zájemců z řad občanů - půjčky v celkové výši ,- a Město Ždírec nad Doubravou ve výši ,-. Celkem z FRB bylo v roce 2005 čerpáno 1, ,- Kč Na účtu FRB u ČS je k zůstatek ,- Kč Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města

13 5) Finanční záležitosti 3) Zpráva o hospodaření města v roce 2005, zprávu o finančním vypořádání k a výsledek hospodaření města v roce 2005 Příjmy61, ,57 Výdaje66, ,57 Stav finančních prostředků na BÚ u ČS2, ,44 Účet pro splácení hypotečního úvěru29.609,86 Fond rozvoje bydlení ,42 Sociální fond obce ,- Nesplacené úvěry:ČS (komunikace a DPS) 6, ,- ČMHB (úhrada nájemným) 3, ,- Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města

14 5) Finanční záležitosti 4) Úprava rozpočtu města na rok 2005 Rozpočtové opatření k – celková úprava za měsíc prosinec. Zvýšení rozpočtu o tis. projednáno v zastupitelstvu města dne , ostatní změny projednány ve finančním výboru dne dle skutečnosti ke Příjmy:20.828,- tis.limitky – komunikace, tělocvična 2.385,- daňové příjmy ( DPH, FO) - 64,40 správní poplatky (vynětí zemědělské půdy, ubytovací kapacita) - 48,60příspěvek na žáky Slavíkov - 55,- lesní hospodářství (neuhrazené faktury DOS) - 75,- stočné - 12,- kino - 114,- prodej pozemků 40,- odpady 60,- služby DSPS 47,30 nájem z bytů DSPS ( nový dům čp. 560) ,- předpokládané dotace v rozpočtu na položkách ,30 Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města

15 5) Finanční záležitosti 4) Úprava rozpočtu města na rok 2005 k Výdaje:16.238,- tis.komunikace – napojení ZÓNA SEVER 117,-opravy MK 233,- odstavné plochy a chodníky 50,- příspěvky na autobusy 75,- údržby kanalizace a provoz ČOV 83,- revitalizace Doubravky (projekty) 90,- školská zařízení (údržba a opravy) 41,30 kino (školení promítače, doplatek elektřiny) 44,- knihovna ( mzdy, telefony, ostatní služby) 3,- kronikáři 80,- veřejný rozhlas 260,- kulturní zařízení (H.Studenec-WC a dvůr,Benátky WC) 20,- balíčky k jubileu a příspěvky k narození dítěte 115,- bytové hospodářství(opravy a stavba chatky k bytům v DSPS) 271,- výstavba nového VO – Ždírec 20,- údržba hřbitova v H.Studenci 485,- nákup pozemků + služby spojené s nákupem 252,- odpadové hospodářství(služby ODAS, kontejnery) 80,- veřejná zeleň (mzdové náklady, nákup a údržba DDHM) 280,- pečovatelská služba (mzdové náklady, dovybavení,zálohy plyn a el. DSP) 321,- hasiči (dovybavení opravy a údržba zařízení – hrazeno z dotace, stavba provozní budovy) 25,- správa (poplatky a služby) ,30 Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města

16 5) Finanční záležitosti 5) Zpráva o provedení inventarizace majetku města k Řádná inventarizace majetku a závazků byla provedena ke dni, ke kterému se sestavuje řádná účetní závěrka, to je k Povinnost provádět inventarizace vyplývá ze zákona č. 563/1991 Sb. Inventarizací se zjišťoval skutečný stav veškerého majetku a závazků a tento stav se porovnával se stavem účetním. Inventarizaci provedla inventarizační komise jmenovaná Radou Města Ždírec nad Doubravou č. 66 dne a) Fyzická inventarizace hmotného a nehmotného majetku b) Fyzická inventarizace materiálu c) Fyzická inventarizace pokladní hotovosti a cenin d) Dokladová inventarizace Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města

17 5) Finanční záležitosti 6) Snížení daňového základu daně z hospodářské činnosti města v roce 2005 Město může rozhodnout o snížení daňového základu z hospodářské činnosti o částku 1 mil.Kč. Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města

18 5) Finanční záležitosti 7) Přezkoumání hospodaření města v roce 2006 Přezkoumání hospodaření dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích provede zdarma krajský úřad, nebo za úhradu auditor. Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města

19 6) Rozpočet města na rok PŘÍJMY Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města skutečné plnění návrh návrh k Třída 1 - daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyz.osob ze samost.výd.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Sdílené daně Daň z příjmů práv.osob z podnikání placená obcí* Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za vynětí zemědělské a lesní půdy ze ZPF Poplatek za likvidaci domovních odpadů Poplatky ze psů Poplatky za užívání veřejného prostranství Ostatní poplatky(ubyt.kapacita apod.)4105 Poplatek za provoz.výh.hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Třída 1 - daňové příjmy celkem

20 6) Rozpočet města na rok PŘÍJMY Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města skutečné plnění návrh návrh k Třída 2 - nedaňové příjmy Příjmy z pronájmu zemědělských pozemků Lesní hospodářství Správa v lesním hospodářství Příspěvky na investice (VAK, SET) Stočné a odvod dešťových vod Základní škola Provoz kina (vstupné) Knihovna (půjčovné, poplatky za internet a služby) Kulturní zařízení (nájem z prostor) Tělovýchovná zařízení v majetku města Tělovýchovná činnost (cyklomaraton) Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Služby poskytované TS – elektroslužby Správa hřbitova (poplatky)91010 Sběr a svoz komunálních odpadů – firmy, prodej nádob Příspěvky Eko-kom za třídění odpadů Služby poskytované TS – údržba zeleně Pečovatelská služba (poplatky, nájemné z bytů) Činnost místní správy (nájemné, nahodilé příjmy) Obec. příjmy z finančních operací (příjmy z úroků) Ostatní činnosti Pojistné (hasičská zbrojnice Kohoutov) Splátky půjček na byty Třída 2 - nedaňové příjmy celkem

21 6) Rozpočet města na rok PŘÍJMY Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města skutečné plnění návrh návrh k Třída 3 - kapitálové příjmy Prodej nemovitostí (pozemky) Třída 3 - kapitálové příjmy celkem Třída 4 - přijaté dotace 4112 Dotace na výkon státní správy Neinvest.dotace ze SR Dotace přijaté od obcí na provoz ZŠ Neinvestiční dotace od kraje Převody z rozpočtových účtů (FRB) Převody z vlastních fondů (SF) Investiční dotace ze SR (tělocvična) Dotace na výstavbu bytů Ost.invest.dotace ze SR (komunikace, ) Invest.dotace od kraje (hasiči) Třída 4 - přijaté dotace celkem PŘÍJMY MĚSTA CELKEM * Daň placená obcí není započtena!

22 6) Rozpočet města na rok VÝDAJE Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města návrh k návrh k Lesní hospodářství a zemědělství 1012 Nájemné za půdu Pěstební činnost Nákup služeb Správa v lesním hospodářství Lesní hospodářství celkem Místní komunikace a veřejná doprava 2212 Místní komunikace z toho: stavby opravy a údržba zimní údržba+dopravní značení Projektová dokumentace Příspěvek na veřejnou autobusovou dopravu Místní komunikace a veřejná doprava celkem Vodní hospodářství 2310 Pitná voda - výstavba vodovod.řadů Odvádění a čištění odpadní vod z toho: nové stavby, projekty opravy a udržování režijní náklady ČOV Vodní hospodářství celkem

23 6) Rozpočet města na rok VÝDAJE Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města návrh k návrh k Školství 3313 Základní školy z toho: dotace státu dotace města na provoz ZŠ opravy budov a zařízení ZŠ Školství celkem Kultura 3311 Divadelní činnost Městské kino z toho:služby - půjčovné mzdy zaměstnanců energie Městská knihovna + IC z toho: knihy7075 mzdy zaměstnaců energie, ostatní výdaje (kult.akce) zařízení (výst.panely, PC) Vedení obecních kronik Veřejný rozhlas Provoz kulturních zařízení z toho:opravy a udržování oprava budovy kina Brodská Dary při narození dětí a životních jubileích Kultura celkem

24 6) Rozpočet města na rok VÝDAJE Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města návrh k návrh k Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Tělovýchovná zařízení města z toho: stavby energie opravy a udržování Ostatní tělovýchovná činnost Tělovýchova a zájmová činnost celkem ,3543,3549 Zdravotnictví, prevence proti drogám1010 Výstavba 3612 Bytové hospodářství z toho: budovy a stavby (TI) Nebytové hospodářství Výst.a údržba míst.inženýrských sítí Pozemky Výstavba celkem

25 6) Rozpočet města na rok VÝDAJE Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města návrh k návrh k Technické služby 3631 Veřejné osvětlení z toho:stavby Pohřebnictví z toho: stavby Péče o veřejnou zeleň z toho: mzdové a soc.náklady, režie stroje a zařízení70100 údržba zeleně (externí) Ostatní komunální služby (poj.prodejna)55 Technické služby celkem Sběr a likvidace komunálního odpadu 3721 Sběr nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů (nákup kontejnerů) Sběr a likvidace komunálního odpadu celkem Sociální věci 4314 Pečovatelská služba z toho:mzdy, prac.pomůcky energie, režie DPS, PHM rekonstrukce DPS Klub seniorů (příspěvek na činnost)2525 Sociální věci celkem

26 6) Rozpočet města na rok VÝDAJE Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města návrh k návrh k Bezpečnost 5512 Hasičské sbory z toho:mzdové a režijní náklady stavby stroje a zařízení, opravy příspěvky na činnost sborů3030 Bezpečnost celkem Veřejná správa 6112 Zastupitelstvo města , 6117 Volby Činnost místní správy z toho:správa - limit osobních výdajů správa - limit věcných výdajů z toho: opravy a údržba budov ve správě metropolitní síť Podoubraví Náklady finančních operací Pojištění Převody vlastním fondům Ostatní finanční operace (daň z placená obcí) Finanční vypořádání minulých let1010 Veřejná správa celkem

27 6) Rozpočet města na rok VÝDAJE Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města návrh k návrh k VÝDAJE MĚSTA Splátky půjčky ČS, a.s Splátka hypotéky (hradí bytové družstvo) VÝDAJE MĚSTA CELKEM Příjmy města plánované Schodek rozpočtu Krytí schodku rozpočtu v r.2006: Převod zůstatku finančních prostředků z BÚ

28 7) Majetkové záležitosti Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města 1.Prodej pozemku p.č.342/126 Společnost NIMIRU Havlíčkův Brod a družstvo Jednota Havlíčkův Brod žádají o prodej pozemku (uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě) o výměře 8597 m 2 pro výstavbu obchodního centra. Zastupitelstvo projednalo odsouhlasilo dne záměr společnosti NIMIRU a stanovilo cenu kupní 10,-Kč/m 2.

29 7) Majetkové záležitosti Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města 2.Prodej pozemku p.č.550/23 Manželé Jaroslav a Dana Černých požádali o prodej části pozemku p.č.550/5 v k.ú.Horní Studenec – průmyslová zóna. Jedná se o pozemek o výměře 52 m 2, který vznikl nechtěným záborem při výstavbě oplocení.

30 7) Majetkové záležitosti Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města 3.Prodej pozemku p.č.342/85 Město vyzvalo žadatele o koupi pozemku pro výstavbu RD k podání cenové nabídky za pozemek p.č.342/85 ve smyslu usnesení zastupitelstva z Zastupitelstvo je oprávněno rozhodnout o prodeji pozemku žadateli, který podal nejvýhodnější nabídku.

31 7) Majetkové záležitosti Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města 4.Koupě pozemku Pro výstavbu silničního napojení areálu Czech Lana na silnici I/37 je nutné vykoupit část pozemku p.č.194/2, sousedícího se silnicí, o výměře cca 350 m 2. Město uhradí veškeré náklady spojené s koupí.

32 8) Schválení konceptu a návrhu změny územního plánu města č.4 Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města

33 8) Schválení konceptu a návrhu změny územního plánu města č.4 Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města

34 9) Výstavba TI pro závod Czech Lana s.r.o. Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města

35 10) Rekonstrukce domu čp.119 a 120 Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města Město získalo příslib dotace na opravu budovy knihovny a kina 1,2 mil.Kč. Na rekonstrukci budovy DPS Mírová 119 máme dotaci 0,8 mil.Kč (původní požadavek 1,3 mil. byl krácen). Rada doporučuje ZM převést část dotace z kina (0,6 mil.) na rekonstrukci starého DPS, jelikož rekonstrukce DPS se jeví radě jako důležitější (výdejna léků, ordinace pediatra, optik, masáže + pedikúra + kosmetika).

36 11) Informace o přípravě výst. bytového domu Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města Společnost Bussmark má zájem vybudovat ve Ždírci na komerční bázi nájemní bytový dům. Budoucí vlastníci bytů mohou čerpat státní půjčku na výstavbu ve výši 300 tis.Kč s 2% úrokem a zůstatek ceny musí řešit ze svého, hypotéky apod. Dle zákona o neziskových družstvech je možné, aby výstavbu zajistilo i nově založené bytové družstvo. Budoucí uživatelé bytů musí uhradit 20% z ceny domu ze svých zdrojů, následně obdrží 100 tis.Kč státní nevratnou dotaci a mohou si půjčit až 700 tis. s 3% úrokem a splácením po dobu až 20 let.

37 12) Vstup města do obecně prospěšné spol. Zemědělská a.s. nabídla městu možnost založení obecně prospěšné společnosti, která může úspěšně čerpat evropské a národní peníze z programu LEADER. Pro čerpání dotací je nutné, aby byl založen subjekt, kde všichni členové žijí v porovnatelných podmínkách, sdružené obce měly více než 10 tis. obyvatel s hustotou pod 120 ob./km 2 a jednalo se o propojené celistvé území. obyvatelérozloha [ha 2 ] Ždírec n.D Krucemburk Vojnův Městec Havlíčkova Borová Modlíkov Přibyslav celkem ,74 obyvatel/ha 2 Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města

38 13) Vyhodnocení veřejné soutěže č.19/2005 „Rekonstrukce nebytových prostor na 2 byty“ Rekonstrukce nebytových prostor v 2.NP domu čp. 1 – „stará pošta“ na 2 byty. Komise pro hodnocení nabídek předkládá zastupitelstvu zprávu o vyhodnocení soutěže. Komise pro hodnocení nabídek: Ing. Jiří Pavlíček, Ing. Jindřich Kyncl, Luděk Špinar, Ing. Václav Bártl a Petr Havel (DRUPOS-PROJEKT). Komise dle zákona o veřejných zakázkách 4. 40/2004 Sb otevřela obálky a posoudila nabídky. Z obdržených 9 nabídek musela komise hned při otevírání vyřadit 2 nabídky pro nekompletnost (jednu pro chybějící autorizaci pro obor pozemní stavby, druhou pro chybějící časový harmonogram). V dalším jednání komise zkontrolovala úplnost výkazu výměr. Ze 7mi nabídek, které postoupily do dalšího hodnocení jich 4 měly chybný výkaz výměr (nedodržené položkové množství, chybějící položkové ocenění několika položek). Na základě výše uvedených pochybení na straně zpracovatele projektu a soutěžitelů hodnotící komise doporučuje zadavateli soutěž zrušit. Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města

39 14) Zadání vypracování studie SC Kopanina Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města (další varianta)

40 14) Zadání vypracování studie SC Kopanina Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města

41 15) Příspěvek na výstavbu veřejných WC na nádraží České dráhy hodlají v letošním roce investovat do rekonstrukce osobního nádraží – WC, čekárna, peron. ČD se obrátily na město se žádostí o finanční příspěvek na výstavbu WC. Podle slov náměstka ČD, a.s. SDC Jihlava Ing.Čapka, je dobrým signálem pro vedení ČD, když chce město přispět na výstavbu. Taková nádraží prý budou mít větší šanci na další investice. Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města

42 16) Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města

43 17) Závěr zasedání Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města


Stáhnout ppt "21. zasedání zastupitelstva města 9.února 2006, 17:00 Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města."

Podobné prezentace


Reklamy Google