Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

21. zasedání zastupitelstva města 9.února 2006, 17:00 Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "21. zasedání zastupitelstva města 9.února 2006, 17:00 Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města."— Transkript prezentace:

1 21. zasedání zastupitelstva města 9.února 2006, 17:00 Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 21. zasedání zastupitelstva města

2 Program:1)Zahájení zasedání - určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise 2)Uzavření zápisu a usnesení z 20.zasedání ZM 3)Zpráva o činnosti rady města v době od 15.12.2005 do 9.2.2006 4)Představení záměru výstavby prodejny potravin 5)Finanční záležitosti 6)Rozpočet města na rok 2006 7)Majetkové záležitosti 8)Schválení konceptu a návrhu změny územního plánu města č.4 9)Výstavba TI pro závod Czech Lana s.r.o. 10)Rekonstrukce domu čp.119 a 120 11)Informace o přípravě výstavby bytového domu 12)Vstup města do obecně prospěšné společnosti 13)Vyhodnocení veřejné soutěže č.19/2005 14)Zadání vypracování studie sportovního centra Kopanina 15)Příspěvek na výstavbu veřejných WC na nádraží 16)Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání 17)Závěr zasedání Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 21. zasedání zastupitelstva města

3 1) Zahájení zasedání – určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 21. zasedání zastupitelstva města

4 2) Uzavření zápisu a usnesení z 20.zasedání zastupitelstva města Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 21. zasedání zastupitelstva města

5 3) Zpráva o činnosti rady města v době od 15.12.2005 do 9.2.2006 Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 21. zasedání zastupitelstva města

6 4) Představení záměru výstavby prodejny potravin Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 21. zasedání zastupitelstva města Družstvo Jednota Havlíčkův Brod a společnost NIMIRU s.r.o. mají zájem v průběhu 10 min. představit svůj záměr výstavby obchodního centra; zastupitelstvo se seznámilo se záměrem družstva Jednota 5.8.2004 a 16.12.2004 a se záměrem společnosti NIMIRU 22.9.2005 a 27.10.2005.

7 4) Představení záměru výstavby prodejny potravin Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 21. zasedání zastupitelstva města

8 4) Představení záměru výstavby prodejny potravin Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 21. zasedání zastupitelstva města

9 5) Finanční záležitosti 1) Zpráva - o stavu účtů města k 31.12.2005 Stav finančních prostředků na BÚ u ČS2,063.117,44 Účet pro splácení hypotečního úvěru29.609,86 Fond rozvoje bydlení553.818,42 Sociální fond obce141.844,- Nesplacené úvěry:ČS (komunikace a DPS) 6,500.000,- ČMHB (úhrada nájemným) 3,737.688,- - o stavu běžného účtu města k 9.2.2006 Stav finančních prostředků na BÚ u ČS3,350.290.78 Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 21. zasedání zastupitelstva města

10 5) Finanční záležitosti 1) Zpráva - Výčet ziskových kapitol města v roce 2005 Příjem Výdej Zisk Lesní hospodářství2,413.516,601,133.590,701,279.925,90 Splátka bytu12.000,-12.000,- Prodej pozemků354.000,-354.000,- Pronájem pozemků 47.719,5047.719,50 Služby DSPS, elektro52.380,5052.380,50 Nájemné čp.400 631,20 631,20 Celkem 2,880.247,601,133.590,701,746.657,10 Základ daně 1,746.657,10 - 523.997,1330 % 1,222.659,97 Daň 26%317.891,59 Výsledná daň317.892,- Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 21. zasedání zastupitelstva města

11 5) Finanční záležitosti 1) Zpráva - zpráva o obdržených dotacích v roce 2005 výkon státní správy 636 236,- Kraj Vysočina školství 529 829,- dávka sociální péče 6 000,- zájmové a sportovní aktivity mládeže 5 100,- akceschopnost JPO II – hasiči 150 000,- akceschopnost SDH 70 000,- vybudování autobusového terminálu-projekt 27 000,- rekonstrukce sociálního zařízení -sportovní areál města80 000,- veřejná informační služba knihoven 17 000,- podpora realizace projektu pečovatelské služby 150 000,- oprava a údržba sportovního areálu ZŠ 25 000,- sportovní aktivity mládeže na školských zařízeních 1 400,- rozšíření sběru a třídění odpadu 75 000,- rozšíření činnosti knihovny a informačního centra 49 000,- obnova a zajištění lesních porostů 32 400,- cyklomaraton 50 000,- revitalizace Doubravy 99 648,- bezdrátový rozhlas 120 000,- akceschopnost JPO II a III 26 040,- bezpečná silnice 17 000,- obce příspěvky na žáky v ZŠ 58 680,- (příspěvek neuhradil Slavíkov) Limitované dotace:Dům s peč. službou 6,911.490,- Státní fond bydlení (doplatek) Dopravní napojení -zóna 16,328 000,- Ministerstvo pro MR Přístavba tělocvičny 4,500 000,- Ministerstvo financí Dotace v roce 2005 celkem 29,964.823,- Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 21. zasedání zastupitelstva města

12 5) Finanční záležitosti 2) Zpráva o způsobu využití půjčky na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu za rok 2005 V roce 2005 využilo možnosti vypůjčit si finanční prostředky z Fondu rozvoje bydlení na opravy a údržbu celkem 11 zájemců z řad občanů - půjčky v celkové výši 880.000,- a Město Ždírec nad Doubravou ve výši 150.000,-. Celkem z FRB bylo v roce 2005 čerpáno 1,030.000,- Kč. ------------------------------------------------------------------------------------------ Na účtu FRB u ČS je k 31.12.2005 zůstatek 553.818,- Kč ------------------------------------------------------------------------------------------ Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 21. zasedání zastupitelstva města

13 5) Finanční záležitosti 3) Zpráva o hospodaření města v roce 2005, zprávu o finančním vypořádání k 31.12.2005 a výsledek hospodaření města v roce 2005 Příjmy61,305.965,57 Výdaje66,965.853,57 Stav finančních prostředků na BÚ u ČS2,063.117,44 Účet pro splácení hypotečního úvěru29.609,86 Fond rozvoje bydlení553.818,42 Sociální fond obce141.844,- Nesplacené úvěry:ČS (komunikace a DPS) 6,500.000,- ČMHB (úhrada nájemným) 3,737.688,- Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 21. zasedání zastupitelstva města

14 5) Finanční záležitosti 4) Úprava rozpočtu města na rok 2005 Rozpočtové opatření k 31.12.2005 – celková úprava za měsíc prosinec. Zvýšení rozpočtu o 16.558 tis. projednáno v zastupitelstvu města dne 15.12.2005, ostatní změny projednány ve finančním výboru dne 16.1.2006 dle skutečnosti ke 31.12.2005. Příjmy:20.828,- tis.limitky – komunikace, tělocvična 2.385,- daňové příjmy ( DPH, FO) - 64,40 správní poplatky (vynětí zemědělské půdy, ubytovací kapacita) - 48,60příspěvek na žáky Slavíkov - 55,- lesní hospodářství (neuhrazené faktury DOS) - 75,- stočné - 12,- kino - 114,- prodej pozemků 40,- odpady 60,- služby DSPS 47,30 nájem z bytů DSPS ( nový dům čp. 560) - 4.528,- předpokládané dotace v rozpočtu na položkách 2329 --------------------------------------------------------------------------- 18.463,30 Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 21. zasedání zastupitelstva města

15 5) Finanční záležitosti 4) Úprava rozpočtu města na rok 2005 k 31.12.2005 Výdaje:16.238,- tis.komunikace – napojení ZÓNA SEVER 117,-opravy MK 233,- odstavné plochy a chodníky 50,- příspěvky na autobusy 75,- údržby kanalizace a provoz ČOV 83,- revitalizace Doubravky (projekty) 90,- školská zařízení (údržba a opravy) 41,30 kino (školení promítače, doplatek elektřiny) 44,- knihovna ( mzdy, telefony, ostatní služby) 3,- kronikáři 80,- veřejný rozhlas 260,- kulturní zařízení (H.Studenec-WC a dvůr,Benátky WC) 20,- balíčky k jubileu a příspěvky k narození dítěte 115,- bytové hospodářství(opravy a stavba chatky k bytům v DSPS) 271,- výstavba nového VO – Ždírec 20,- údržba hřbitova v H.Studenci 485,- nákup pozemků + služby spojené s nákupem 252,- odpadové hospodářství(služby ODAS, kontejnery) 80,- veřejná zeleň (mzdové náklady, nákup a údržba DDHM) 280,- pečovatelská služba (mzdové náklady, dovybavení,zálohy plyn a el. DSP) 321,- hasiči (dovybavení opravy a údržba zařízení – hrazeno z dotace, stavba provozní budovy) 25,- správa (poplatky a služby) ----------------------------------------------------------------------------- 18.463,30 Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 21. zasedání zastupitelstva města

16 5) Finanční záležitosti 5) Zpráva o provedení inventarizace majetku města k 31.12.2005 Řádná inventarizace majetku a závazků byla provedena ke dni, ke kterému se sestavuje řádná účetní závěrka, to je k 31. 12. 2005. Povinnost provádět inventarizace vyplývá ze zákona č. 563/1991 Sb. Inventarizací se zjišťoval skutečný stav veškerého majetku a závazků a tento stav se porovnával se stavem účetním. Inventarizaci provedla inventarizační komise jmenovaná Radou Města Ždírec nad Doubravou č. 66 dne 27. 10. 2005. a) Fyzická inventarizace hmotného a nehmotného majetku b) Fyzická inventarizace materiálu c) Fyzická inventarizace pokladní hotovosti a cenin d) Dokladová inventarizace Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 21. zasedání zastupitelstva města

17 5) Finanční záležitosti 6) Snížení daňového základu daně z hospodářské činnosti města v roce 2005 Město může rozhodnout o snížení daňového základu z hospodářské činnosti o částku 1 mil.Kč. Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 21. zasedání zastupitelstva města

18 5) Finanční záležitosti 7) Přezkoumání hospodaření města v roce 2006 Přezkoumání hospodaření dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích provede zdarma krajský úřad, nebo za úhradu auditor. Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 21. zasedání zastupitelstva města

19 6) Rozpočet města na rok 2006 - PŘÍJMY Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 21. zasedání zastupitelstva města 200520062006 skutečné plnění návrh 15.12.2005 návrh k 9.2.2006 Třída 1 - daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 440142004200 Daň z příjmů fyz.osob ze samost.výd.činnosti192718001800 Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů214230230 Daň z příjmů právnických osob 462545004500 Daň z přidané hodnoty737972707270 Sdílené daně185461800018000 Daň z příjmů práv.osob z podnikání placená obcí*500500 Poplatky za znečišťování ovzduší 111010 Odvody za vynětí zemědělské a lesní půdy ze ZPF13200200 Poplatek za likvidaci domovních odpadů101211001100 Poplatky ze psů494950 Poplatky za užívání veřejného prostranství 665050 Ostatní poplatky(ubyt.kapacita apod.)4105 Poplatek za provoz.výh.hracích přístrojů11190100 Správní poplatky249190200 Daň z nemovitostí 231523002330 Třída 1 - daňové příjmy celkem 223762250022545

20 6) Rozpočet města na rok 2006 - PŘÍJMY Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 21. zasedání zastupitelstva města 200520062006 skutečné plnění návrh 15.12.2005 návrh k 9.2.2006 Třída 2 - nedaňové příjmy Příjmy z pronájmu zemědělských pozemků 495050 Lesní hospodářství 195218001900 Správa v lesním hospodářství389350380 Příspěvky na investice (VAK, SET)19560506000 Stočné a odvod dešťových vod147415501500 Základní škola1------ Provoz kina (vstupné)118120120 Knihovna (půjčovné, poplatky za internet a služby)313030 Kulturní zařízení (nájem z prostor)343030 Tělovýchovná zařízení v majetku města828080 Tělovýchovná činnost (cyklomaraton)283------ Bytové hospodářství 884600600 Nebytové hospodářství127125125 Služby poskytované TS – elektroslužby100------ Správa hřbitova (poplatky)91010 Sběr a svoz komunálních odpadů – firmy, prodej nádob191180180 Příspěvky Eko-kom za třídění odpadů289350300 Služby poskytované TS – údržba zeleně301010 Pečovatelská služba (poplatky, nájemné z bytů)208470470 Činnost místní správy (nájemné, nahodilé příjmy)253250250 Obec. příjmy z finančních operací (příjmy z úroků)6110060 Ostatní činnosti98100100 Pojistné (hasičská zbrojnice Kohoutov)127------ Splátky půjček na byty356400356 Třída 2 - nedaňové příjmy celkem73141265512551

21 6) Rozpočet města na rok 2006 - PŘÍJMY Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 21. zasedání zastupitelstva města 200520062006 skutečné plnění návrh 15.12.2005 návrh k 9.2.2006 Třída 3 - kapitálové příjmy Prodej nemovitostí (pozemky)35710001000 Třída 3 - kapitálové příjmy celkem35710001000 Třída 4 - přijaté dotace 4112 Dotace na výkon státní správy117212351233 4116 Neinvest.dotace ze SR17------ 4121 Dotace přijaté od obcí na provoz ZŠ59100150 4122 Neinvestiční dotace od kraje651500500 4134 Převody z rozpočtových účtů (FRB)720500500 4139 Převody z vlastních fondů (SF)150---141 4211 Investiční dotace ze SR (tělocvična)4500------ 4213 Dotace na výstavbu bytů 691111001100 4216 Ost.invest.dotace ze SR (komunikace, 119+120)16328---2000 4222 Invest.dotace od kraje (hasiči)327100100 Třída 4 - přijaté dotace celkem3083539356073 PŘÍJMY MĚSTA CELKEM609094009042169 * Daň placená obcí není započtena!

22 6) Rozpočet města na rok 2006 - VÝDAJE Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 21. zasedání zastupitelstva města 20062006 návrh k 15.12.2005 návrh k 9.2.2006 Lesní hospodářství a zemědělství 1012 Nájemné za půdu33 1031 Pěstební činnost 1010 1032 Nákup služeb590590 1036 Správa v lesním hospodářství350350 Lesní hospodářství celkem 950950 Místní komunikace a veřejná doprava 2212 Místní komunikace1065010585 z toho: stavby 77507650 opravy a údržba24002400 zimní údržba+dopravní značení500535 2219 Projektová dokumentace200300 2221 Příspěvek na veřejnou autobusovou dopravu220200 Místní komunikace a veřejná doprava celkem1107011085 Vodní hospodářství 2310 Pitná voda - výstavba vodovod.řadů400400 2321 Odvádění a čištění odpadní vod13501350 z toho: nové stavby, projekty650650 opravy a udržování200200 režijní náklady ČOV450450 Vodní hospodářství celkem17501750

23 6) Rozpočet města na rok 2006 - VÝDAJE Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 21. zasedání zastupitelstva města 20062006 návrh k 15.12.2005 návrh k 9.2.2006 Školství 3313 Základní školy 24002400 z toho: dotace státu535535 dotace města na provoz ZŠ16001600 opravy budov a zařízení ZŠ 150150 Školství celkem24002400 Kultura 3311 Divadelní činnost22 3313 Městské kino 320320 z toho:služby - půjčovné120120 mzdy zaměstnanců100100 energie100100 3314 Městská knihovna + IC900950 z toho: knihy7075 mzdy zaměstnaců560580 energie, ostatní výdaje (kult.akce)180180 zařízení (výst.panely, PC)5070 3319 Vedení obecních kronik2020 3341 Veřejný rozhlas5050 3392 Provoz kulturních zařízení 250250 z toho:opravy a udržování 180180 oprava budovy kina Brodská 120----700 3399 Dary při narození dětí a životních jubileích 150150 Kultura celkem16922442

24 6) Rozpočet města na rok 2006 - VÝDAJE Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 21. zasedání zastupitelstva města 20062006 návrh k 15.12.2005 návrh k 9.2.2006 Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Tělovýchovná zařízení města32003500 z toho: stavby27202920 energie230250 opravy a udržování200200 3419 Ostatní tělovýchovná činnost250250 Tělovýchova a zájmová činnost celkem34503670 3523,3543,3549 Zdravotnictví, prevence proti drogám1010 Výstavba 3612 Bytové hospodářství28002600 z toho: budovy a stavby (TI)27002500 3613 Nebytové hospodářství5050 3633 Výst.a údržba míst.inženýrských sítí300300 3699 Pozemky300500 Výstavba celkem34503450

25 6) Rozpočet města na rok 2006 - VÝDAJE Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 21. zasedání zastupitelstva města 20062006 návrh k 15.12.2005 návrh k 9.2.2006 Technické služby 3631 Veřejné osvětlení12501250 z toho:stavby 5050 3632 Pohřebnictví 100120 z toho: stavby7575 3745 Péče o veřejnou zeleň 15001600 z toho: mzdové a soc.náklady, režie 870900 stroje a zařízení70100 údržba zeleně (externí)100100 3639 Ostatní komunální služby (poj.prodejna)55 Technické služby celkem28552970 Sběr a likvidace komunálního odpadu 3721 Sběr nebezpečných odpadů7575 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů11001100 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (nákup kontejnerů)500500 Sběr a likvidace komunálního odpadu celkem16751675 Sociální věci 4314 Pečovatelská služba 12002980 z toho:mzdy, prac.pomůcky900900 energie, režie DPS, PHM120150 rekonstrukce DPS 119----1750 4318 Klub seniorů (příspěvek na činnost)2525 Sociální věci celkem12253005

26 6) Rozpočet města na rok 2006 - VÝDAJE Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 21. zasedání zastupitelstva města 20062006 návrh k 15.12.2005 návrh k 9.2.2006 Bezpečnost 5512 Hasičské sbory10001050 z toho:mzdové a režijní náklady570570 stavby150150 stroje a zařízení, opravy200200 příspěvky na činnost sborů3030 Bezpečnost celkem10001000 Veřejná správa 6112 Zastupitelstvo města 14001400 6115, 6117 Volby100100 6171 Činnost místní správy48004897 z toho:správa - limit osobních výdajů26002600 správa - limit věcných výdajů22002297 z toho: opravy a údržba budov ve správě700800 metropolitní síť Podoubraví400400 6310 Náklady finančních operací100100 6320 Pojištění7575 6330 Převody vlastním fondům950950 6399 Ostatní finanční operace (daň z placená obcí)500500 6402 Finanční vypořádání minulých let1010 Veřejná správa celkem79358032

27 6) Rozpočet města na rok 2006 - VÝDAJE Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 21. zasedání zastupitelstva města 20062006 návrh k 15.12.2005 návrh k 9.2.2006 VÝDAJE MĚSTA 3976242439 Splátky půjčky ČS, a.s.14401440 Splátka hypotéky (hradí bytové družstvo)353353 VÝDAJE MĚSTA CELKEM4155544232 Příjmy města plánované 4009042169 Schodek rozpočtu14652063 Krytí schodku rozpočtu v r.2006: Převod zůstatku finančních prostředků z BÚ 14652063

28 7) Majetkové záležitosti Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 21. zasedání zastupitelstva města 1.Prodej pozemku p.č.342/126 Společnost NIMIRU Havlíčkův Brod a družstvo Jednota Havlíčkův Brod žádají o prodej pozemku (uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě) o výměře 8597 m 2 pro výstavbu obchodního centra. Zastupitelstvo projednalo odsouhlasilo dne 22.9.2005 záměr společnosti NIMIRU a stanovilo cenu kupní 10,-Kč/m 2.

29 7) Majetkové záležitosti Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 21. zasedání zastupitelstva města 2.Prodej pozemku p.č.550/23 Manželé Jaroslav a Dana Černých požádali o prodej části pozemku p.č.550/5 v k.ú.Horní Studenec – průmyslová zóna. Jedná se o pozemek o výměře 52 m 2, který vznikl nechtěným záborem při výstavbě oplocení.

30 7) Majetkové záležitosti Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 21. zasedání zastupitelstva města 3.Prodej pozemku p.č.342/85 Město vyzvalo žadatele o koupi pozemku pro výstavbu RD k podání cenové nabídky za pozemek p.č.342/85 ve smyslu usnesení zastupitelstva z 15.12.2005. Zastupitelstvo je oprávněno rozhodnout o prodeji pozemku žadateli, který podal nejvýhodnější nabídku.

31 7) Majetkové záležitosti Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 21. zasedání zastupitelstva města 4.Koupě pozemku Pro výstavbu silničního napojení areálu Czech Lana na silnici I/37 je nutné vykoupit část pozemku p.č.194/2, sousedícího se silnicí, o výměře cca 350 m 2. Město uhradí veškeré náklady spojené s koupí.

32 8) Schválení konceptu a návrhu změny územního plánu města č.4 Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 21. zasedání zastupitelstva města

33 8) Schválení konceptu a návrhu změny územního plánu města č.4 Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 21. zasedání zastupitelstva města

34 9) Výstavba TI pro závod Czech Lana s.r.o. Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 21. zasedání zastupitelstva města

35 10) Rekonstrukce domu čp.119 a 120 Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 21. zasedání zastupitelstva města Město získalo příslib dotace na opravu budovy knihovny a kina 1,2 mil.Kč. Na rekonstrukci budovy DPS Mírová 119 máme dotaci 0,8 mil.Kč (původní požadavek 1,3 mil. byl krácen). Rada doporučuje ZM převést část dotace z kina (0,6 mil.) na rekonstrukci starého DPS, jelikož rekonstrukce DPS se jeví radě jako důležitější (výdejna léků, ordinace pediatra, optik, masáže + pedikúra + kosmetika).

36 11) Informace o přípravě výst. bytového domu Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 21. zasedání zastupitelstva města Společnost Bussmark má zájem vybudovat ve Ždírci na komerční bázi nájemní bytový dům. Budoucí vlastníci bytů mohou čerpat státní půjčku na výstavbu ve výši 300 tis.Kč s 2% úrokem a zůstatek ceny musí řešit ze svého, hypotéky apod. Dle zákona o neziskových družstvech je možné, aby výstavbu zajistilo i nově založené bytové družstvo. Budoucí uživatelé bytů musí uhradit 20% z ceny domu ze svých zdrojů, následně obdrží 100 tis.Kč státní nevratnou dotaci a mohou si půjčit až 700 tis. s 3% úrokem a splácením po dobu až 20 let.

37 12) Vstup města do obecně prospěšné spol. Zemědělská a.s. nabídla městu možnost založení obecně prospěšné společnosti, která může úspěšně čerpat evropské a národní peníze z programu LEADER. Pro čerpání dotací je nutné, aby byl založen subjekt, kde všichni členové žijí v porovnatelných podmínkách, sdružené obce měly více než 10 tis. obyvatel s hustotou pod 120 ob./km 2 a jednalo se o propojené celistvé území. obyvatelérozloha [ha 2 ] -------------------------------------------------------------- Ždírec n.D.29302796 Krucemburk16562918 Vojnův Městec 7141647 Havlíčkova Borová9222282 Modlíkov161509 Přibyslav39803531 -------------------------------------------------------------- celkem1036313683 75,74 obyvatel/ha 2 Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 21. zasedání zastupitelstva města

38 13) Vyhodnocení veřejné soutěže č.19/2005 „Rekonstrukce nebytových prostor na 2 byty“ Rekonstrukce nebytových prostor v 2.NP domu čp. 1 – „stará pošta“ na 2 byty. Komise pro hodnocení nabídek předkládá zastupitelstvu zprávu o vyhodnocení soutěže. Komise pro hodnocení nabídek: Ing. Jiří Pavlíček, Ing. Jindřich Kyncl, Luděk Špinar, Ing. Václav Bártl a Petr Havel (DRUPOS-PROJEKT). Komise dle zákona o veřejných zakázkách 4. 40/2004 Sb otevřela obálky a posoudila nabídky. Z obdržených 9 nabídek musela komise hned při otevírání vyřadit 2 nabídky pro nekompletnost (jednu pro chybějící autorizaci pro obor pozemní stavby, druhou pro chybějící časový harmonogram). V dalším jednání komise zkontrolovala úplnost výkazu výměr. Ze 7mi nabídek, které postoupily do dalšího hodnocení jich 4 měly chybný výkaz výměr (nedodržené položkové množství, chybějící položkové ocenění několika položek). Na základě výše uvedených pochybení na straně zpracovatele projektu a soutěžitelů hodnotící komise doporučuje zadavateli soutěž zrušit. Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 21. zasedání zastupitelstva města

39 14) Zadání vypracování studie SC Kopanina Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 21. zasedání zastupitelstva města (další varianta)

40 14) Zadání vypracování studie SC Kopanina Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 21. zasedání zastupitelstva města

41 15) Příspěvek na výstavbu veřejných WC na nádraží České dráhy hodlají v letošním roce investovat do rekonstrukce osobního nádraží – WC, čekárna, peron. ČD se obrátily na město se žádostí o finanční příspěvek na výstavbu WC. Podle slov náměstka ČD, a.s. SDC Jihlava Ing.Čapka, je dobrým signálem pro vedení ČD, když chce město přispět na výstavbu. Taková nádraží prý budou mít větší šanci na další investice. Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 21. zasedání zastupitelstva města

42 16) Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 21. zasedání zastupitelstva města

43 17) Závěr zasedání Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 21. zasedání zastupitelstva města


Stáhnout ppt "21. zasedání zastupitelstva města 9.února 2006, 17:00 Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města."

Podobné prezentace


Reklamy Google