Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

21. zasedání zastupitelstva města 21. zasedání zastupitelstva města

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "21. zasedání zastupitelstva města 21. zasedání zastupitelstva města"— Transkript prezentace:

1 21. zasedání zastupitelstva města 21. zasedání zastupitelstva města
Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města 21. zasedání zastupitelstva města 9.února 2006, 17:00

2 21. zasedání zastupitelstva města
Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města Program: Zahájení zasedání - určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Uzavření zápisu a usnesení z 20.zasedání ZM Zpráva o činnosti rady města v době od do Představení záměru výstavby prodejny potravin Finanční záležitosti Rozpočet města na rok 2006 Majetkové záležitosti Schválení konceptu a návrhu změny územního plánu města č.4 Výstavba TI pro závod Czech Lana s.r.o. Rekonstrukce domu čp.119 a 120 Informace o přípravě výstavby bytového domu Vstup města do obecně prospěšné společnosti Vyhodnocení veřejné soutěže č.19/2005 Zadání vypracování studie sportovního centra Kopanina Příspěvek na výstavbu veřejných WC na nádraží Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání Závěr zasedání

3 21. zasedání zastupitelstva města
Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města 1) Zahájení zasedání – určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise

4 21. zasedání zastupitelstva města
Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města 2) Uzavření zápisu a usnesení z 20.zasedání zastupitelstva města

5 21. zasedání zastupitelstva města
Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města 3) Zpráva o činnosti rady města v době od do

6 21. zasedání zastupitelstva města
Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města 4) Představení záměru výstavby prodejny potravin Družstvo Jednota Havlíčkův Brod a společnost NIMIRU s.r.o. mají zájem v průběhu 10 min. představit svůj záměr výstavby obchodního centra; zastupitelstvo se seznámilo se záměrem družstva Jednota a a se záměrem společnosti NIMIRU a

7 21. zasedání zastupitelstva města
Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města 4) Představení záměru výstavby prodejny potravin

8 21. zasedání zastupitelstva města
Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města 4) Představení záměru výstavby prodejny potravin

9 21. zasedání zastupitelstva města
Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města 5) Finanční záležitosti 1) Zpráva - o stavu účtů města k Stav finančních prostředků na BÚ u ČS 2, ,44 Účet pro splácení hypotečního úvěru ,86 Fond rozvoje bydlení ,42 Sociální fond obce ,- Nesplacené úvěry: ČS (komunikace a DPS) 6, ,- ČMHB (úhrada nájemným) 3, ,- - o stavu běžného účtu města k Stav finančních prostředků na BÚ u ČS 3,

10 21. zasedání zastupitelstva města
Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města 5) Finanční záležitosti 1) Zpráva - Výčet ziskových kapitol města v roce 2005 Příjem Výdej Zisk Lesní hospodářství 2, ,60 1, ,70 1, ,90 Splátka bytu , ,- Prodej pozemků , ,- Pronájem pozemků , ,50 Služby DSPS, elektro , ,50 Nájemné čp , ,20 Celkem , ,60 1, ,70 1, ,10 Základ daně 1, , , % 1, ,97 Daň 26% ,59 Výsledná daň ,-

11 21. zasedání zastupitelstva města
Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města 5) Finanční záležitosti 1) Zpráva - zpráva o obdržených dotacích v roce 2005 výkon státní správy , Kraj Vysočina školství ,- dávka sociální péče ,- zájmové a sportovní aktivity mládeže ,- akceschopnost JPO II – hasiči ,- akceschopnost SDH ,- vybudování autobusového terminálu-projekt ,- rekonstrukce sociálního zařízení -sportovní areál města ,- veřejná informační služba knihoven ,- podpora realizace projektu pečovatelské služby ,- oprava a údržba sportovního areálu ZŠ ,- sportovní aktivity mládeže na školských zařízeních ,- rozšíření sběru a třídění odpadu ,- rozšíření činnosti knihovny a informačního centra ,- obnova a zajištění lesních porostů ,- cyklomaraton ,- revitalizace Doubravy ,- bezdrátový rozhlas ,- akceschopnost JPO II a III ,- bezpečná silnice ,- obce příspěvky na žáky v ZŠ ,- (příspěvek neuhradil Slavíkov) Limitované dotace: Dům s peč. službou , , Státní fond bydlení (doplatek) Dopravní napojení -zóna , , Ministerstvo pro MR Přístavba tělocvičny , , Ministerstvo financí Dotace v roce 2005 celkem , ,-

12 21. zasedání zastupitelstva města
Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města 5) Finanční záležitosti 2) Zpráva o způsobu využití půjčky na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu za rok 2005 V roce 2005 využilo možnosti vypůjčit si finanční prostředky z Fondu rozvoje bydlení na opravy a údržbu celkem 11 zájemců z řad občanů - půjčky v celkové výši ,- a Město Ždírec nad Doubravou ve výši ,-. Celkem z FRB bylo v roce 2005 čerpáno , ,- Kč. Na účtu FRB u ČS je k zůstatek ,- Kč

13 21. zasedání zastupitelstva města
Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města 5) Finanční záležitosti 3) Zpráva o hospodaření města v roce 2005, zprávu o finančním vypořádání k  a výsledek hospodaření města v roce 2005 Příjmy , ,57 Výdaje , ,57 Stav finančních prostředků na BÚ u ČS 2, ,44 Účet pro splácení hypotečního úvěru ,86 Fond rozvoje bydlení ,42 Sociální fond obce ,- Nesplacené úvěry: ČS (komunikace a DPS) 6, ,- ČMHB (úhrada nájemným) 3, ,-

14 21. zasedání zastupitelstva města
Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města 5) Finanční záležitosti 4) Úprava rozpočtu města na rok 2005 Rozpočtové opatření k – celková úprava za měsíc prosinec. Zvýšení rozpočtu o tis. projednáno v zastupitelstvu města dne , ostatní změny projednány ve finančním výboru dne dle skutečnosti ke Příjmy: ,- tis. limitky – komunikace , tělocvična , daňové příjmy ( DPH, FO) ,40 správní poplatky (vynětí zemědělské půdy, ubytovací kapacita) ,60 příspěvek na žáky Slavíkov , lesní hospodářství (neuhrazené faktury DOS) - 75, stočné - 12, kino - 114,- prodej pozemků 40, odpady 60, služby DSPS 47, nájem z bytů DSPS ( nový dům čp. 560) , předpokládané dotace v rozpočtu na položkách 2329 18.463,30

15 21. zasedání zastupitelstva města
Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města 5) Finanční záležitosti 4) Úprava rozpočtu města na rok 2005 k Výdaje: ,- tis. komunikace – napojení ZÓNA SEVER 117,- opravy MK 233, odstavné plochy a chodníky 50, příspěvky na autobusy 75, údržby kanalizace a provoz ČOV 83, revitalizace Doubravky (projekty) 90, školská zařízení (údržba a opravy) 41, kino (školení promítače, doplatek elektřiny) 44, knihovna ( mzdy, telefony, ostatní služby) 3, kronikáři 80, veřejný rozhlas 260, kulturní zařízení (H.Studenec-WC a dvůr,Benátky WC) 20, balíčky k jubileu a příspěvky k narození dítěte 115, bytové hospodářství(opravy a stavba chatky k bytům v DSPS) 271, výstavba nového VO – Ždírec 20, údržba hřbitova v H.Studenci 485, nákup pozemků + služby spojené s nákupem 252, odpadové hospodářství(služby ODAS, kontejnery) 80, veřejná zeleň (mzdové náklady, nákup a údržba DDHM) 280, pečovatelská služba (mzdové náklady, dovybavení,zálohy plyn a el. DSP) 321, hasiči (dovybavení opravy a údržba zařízení – hrazeno z dotace, stavba provozní budovy) 25, správa (poplatky a služby) 18.463,30

16 21. zasedání zastupitelstva města
Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města 5) Finanční záležitosti 5) Zpráva o provedení inventarizace majetku města k Řádná inventarizace majetku a závazků byla provedena ke dni, ke kterému se sestavuje řádná účetní závěrka, to je k Povinnost provádět inventarizace vyplývá ze zákona č. 563/1991 Sb. Inventarizací se zjišťoval skutečný stav veškerého majetku a závazků a tento stav se porovnával se stavem účetním. Inventarizaci provedla inventarizační komise jmenovaná Radou Města Ždírec nad Doubravou č. 66 dne a) Fyzická inventarizace hmotného a nehmotného majetku b) Fyzická inventarizace materiálu c) Fyzická inventarizace pokladní hotovosti a cenin d) Dokladová inventarizace

17 21. zasedání zastupitelstva města
Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města 5) Finanční záležitosti 6) Snížení daňového základu daně z hospodářské činnosti města v roce 2005 Město může rozhodnout o snížení daňového základu z hospodářské činnosti o částku 1 mil.Kč.

18 21. zasedání zastupitelstva města
Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města 5) Finanční záležitosti 7) Přezkoumání hospodaření města v roce 2006 Přezkoumání hospodaření dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích provede zdarma krajský úřad, nebo za úhradu auditor.

19 21. zasedání zastupitelstva města
Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města 6) Rozpočet města na rok PŘÍJMY skutečné plnění návrh návrh k Třída 1 - daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyz.osob ze samost.výd.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Sdílené daně Daň z příjmů práv.osob z podnikání placená obcí * Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za vynětí zemědělské a lesní půdy ze ZPF Poplatek za likvidaci domovních odpadů Poplatky ze psů Poplatky za užívání veřejného prostranství Ostatní poplatky (ubyt.kapacita apod.) Poplatek za provoz.výh.hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Třída 1 - daňové příjmy celkem

20 21. zasedání zastupitelstva města
Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města 6) Rozpočet města na rok PŘÍJMY skutečné plnění návrh návrh k Třída 2 - nedaňové příjmy Příjmy z pronájmu zemědělských pozemků Lesní hospodářství Správa v lesním hospodářství Příspěvky na investice (VAK, SET) Stočné a odvod dešťových vod Základní škola Provoz kina (vstupné) Knihovna (půjčovné, poplatky za internet a služby) Kulturní zařízení (nájem z prostor) Tělovýchovná zařízení v majetku města Tělovýchovná činnost (cyklomaraton) Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Služby poskytované TS – elektroslužby Správa hřbitova (poplatky) Sběr a svoz komunálních odpadů – firmy, prodej nádob Příspěvky Eko-kom za třídění odpadů Služby poskytované TS – údržba zeleně Pečovatelská služba (poplatky, nájemné z bytů) Činnost místní správy (nájemné, nahodilé příjmy) Obec. příjmy z finančních operací (příjmy z úroků) Ostatní činnosti Pojistné (hasičská zbrojnice Kohoutov) Splátky půjček na byty Třída 2 - nedaňové příjmy celkem

21 21. zasedání zastupitelstva města
Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města 6) Rozpočet města na rok PŘÍJMY skutečné plnění návrh návrh k Třída 3 - kapitálové příjmy Prodej nemovitostí (pozemky) Třída 3 - kapitálové příjmy celkem Třída 4 - přijaté dotace 4112 Dotace na výkon státní správy Neinvest.dotace ze SR Dotace přijaté od obcí na provoz ZŠ Neinvestiční dotace od kraje Převody z rozpočtových účtů (FRB) Převody z vlastních fondů (SF) Investiční dotace ze SR (tělocvična) Dotace na výstavbu bytů Ost.invest.dotace ze SR (komunikace, ) Invest.dotace od kraje (hasiči) Třída 4 - přijaté dotace celkem PŘÍJMY MĚSTA CELKEM * Daň placená obcí není započtena!

22 21. zasedání zastupitelstva města
Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města 6) Rozpočet města na rok VÝDAJE návrh k návrh k Lesní hospodářství a zemědělství 1012 Nájemné za půdu Pěstební činnost Nákup služeb Správa v lesním hospodářství Lesní hospodářství celkem Místní komunikace a veřejná doprava 2212 Místní komunikace z toho: stavby opravy a údržba zimní údržba+dopravní značení Projektová dokumentace Příspěvek na veřejnou autobusovou dopravu Místní komunikace a veřejná doprava celkem Vodní hospodářství 2310 Pitná voda - výstavba vodovod.řadů Odvádění a čištění odpadní vod z toho: nové stavby, projekty opravy a udržování režijní náklady ČOV Vodní hospodářství celkem

23 21. zasedání zastupitelstva města
Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města 6) Rozpočet města na rok VÝDAJE návrh k návrh k Školství 3313 Základní školy z toho: dotace státu dotace města na provoz ZŠ opravy budov a zařízení ZŠ Školství celkem Kultura 3311 Divadelní činnost Městské kino z toho: služby - půjčovné mzdy zaměstnanců energie Městská knihovna + IC z toho: knihy mzdy zaměstnaců energie, ostatní výdaje (kult.akce) zařízení (výst.panely, PC) Vedení obecních kronik Veřejný rozhlas Provoz kulturních zařízení z toho: opravy a udržování oprava budovy kina Brodská Dary při narození dětí a životních jubileích Kultura celkem

24 21. zasedání zastupitelstva města
Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města 6) Rozpočet města na rok VÝDAJE návrh k návrh k Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Tělovýchovná zařízení města z toho: stavby energie opravy a udržování Ostatní tělovýchovná činnost Tělovýchova a zájmová činnost celkem 3523,3543,3549 Zdravotnictví, prevence proti drogám Výstavba 3612 Bytové hospodářství z toho: budovy a stavby (TI) Nebytové hospodářství Výst.a údržba míst.inženýrských sítí Pozemky Výstavba celkem

25 21. zasedání zastupitelstva města
Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města 6) Rozpočet města na rok VÝDAJE návrh k návrh k Technické služby 3631 Veřejné osvětlení z toho: stavby Pohřebnictví z toho: stavby Péče o veřejnou zeleň z toho: mzdové a soc.náklady, režie stroje a zařízení údržba zeleně (externí) Ostatní komunální služby (poj.prodejna) Technické služby celkem Sběr a likvidace komunálního odpadu 3721 Sběr nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů (nákup kontejnerů) Sběr a likvidace komunálního odpadu celkem Sociální věci 4314 Pečovatelská služba z toho: mzdy, prac.pomůcky energie, režie DPS, PHM rekonstrukce DPS Klub seniorů (příspěvek na činnost) Sociální věci celkem

26 21. zasedání zastupitelstva města
Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města 6) Rozpočet města na rok VÝDAJE návrh k návrh k Bezpečnost 5512 Hasičské sbory z toho: mzdové a režijní náklady stavby stroje a zařízení, opravy příspěvky na činnost sborů Bezpečnost celkem Veřejná správa 6112 Zastupitelstvo města , 6117 Volby Činnost místní správy z toho: správa - limit osobních výdajů správa - limit věcných výdajů z toho: opravy a údržba budov ve správě metropolitní síť Podoubraví Náklady finančních operací Pojištění Převody vlastním fondům Ostatní finanční operace (daň z  placená obcí) Finanční vypořádání minulých let Veřejná správa celkem

27 21. zasedání zastupitelstva města
Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města 6) Rozpočet města na rok VÝDAJE návrh k návrh k VÝDAJE MĚSTA Splátky půjčky ČS, a.s Splátka hypotéky (hradí bytové družstvo) VÝDAJE MĚSTA CELKEM Příjmy města plánované Schodek rozpočtu Krytí schodku rozpočtu v r.2006: Převod zůstatku finančních prostředků z BÚ

28 21. zasedání zastupitelstva města
Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města 7) Majetkové záležitosti 1.Prodej pozemku p.č.342/126 Společnost NIMIRU Havlíčkův Brod a družstvo Jednota Havlíčkův Brod žádají o prodej pozemku (uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě) o výměře 8597 m2 pro výstavbu obchodního centra. Zastupitelstvo projednalo odsouhlasilo dne záměr společnosti NIMIRU a stanovilo cenu kupní 10,-Kč/m2.

29 21. zasedání zastupitelstva města
Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města 7) Majetkové záležitosti 2.Prodej pozemku p.č.550/23 Manželé Jaroslav a Dana Černých požádali o prodej části pozemku p.č.550/5 v k.ú.Horní Studenec – průmyslová zóna. Jedná se o pozemek o výměře 52 m2, který vznikl nechtěným záborem při výstavbě oplocení.

30 21. zasedání zastupitelstva města
Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města 7) Majetkové záležitosti 3.Prodej pozemku p.č.342/85 Město vyzvalo žadatele o koupi pozemku pro výstavbu RD k podání cenové nabídky za pozemek p.č.342/85 ve smyslu usnesení zastupitelstva z Zastupitelstvo je oprávněno rozhodnout o prodeji pozemku žadateli, který podal nejvýhodnější nabídku.

31 21. zasedání zastupitelstva města
Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města 7) Majetkové záležitosti 4.Koupě pozemku Pro výstavbu silničního napojení areálu Czech Lana na silnici I/37 je nutné vykoupit část pozemku p.č.194/2, sousedícího se silnicí, o výměře cca 350 m2. Město uhradí veškeré náklady spojené s koupí.

32 21. zasedání zastupitelstva města
Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města 8) Schválení konceptu a návrhu změny územního plánu města č.4

33 21. zasedání zastupitelstva města
Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města 8) Schválení konceptu a návrhu změny územního plánu města č.4

34 21. zasedání zastupitelstva města
Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města 9) Výstavba TI pro závod Czech Lana s.r.o.

35 21. zasedání zastupitelstva města
Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města 10) Rekonstrukce domu čp.119 a 120 Město získalo příslib dotace na opravu budovy knihovny a kina 1,2 mil.Kč. Na rekonstrukci budovy DPS Mírová 119 máme dotaci 0,8 mil.Kč (původní požadavek 1,3 mil. byl krácen). Rada doporučuje ZM převést část dotace z kina (0,6 mil.) na rekonstrukci starého DPS, jelikož rekonstrukce DPS se jeví radě jako důležitější (výdejna léků, ordinace pediatra, optik, masáže + pedikúra + kosmetika).

36 21. zasedání zastupitelstva města
Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města 11) Informace o přípravě výst. bytového domu Společnost Bussmark má zájem vybudovat ve Ždírci na komerční bázi nájemní bytový dům. Budoucí vlastníci bytů mohou čerpat státní půjčku na výstavbu ve výši 300 tis.Kč s 2% úrokem a zůstatek ceny musí řešit ze svého, hypotéky apod. Dle zákona o neziskových družstvech je možné, aby výstavbu zajistilo i nově založené bytové družstvo. Budoucí uživatelé bytů musí uhradit 20% z ceny domu ze svých zdrojů, následně obdrží 100 tis.Kč státní nevratnou dotaci a mohou si půjčit až 700 tis. s 3% úrokem a splácením po dobu až 20 let.

37 21. zasedání zastupitelstva města
Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města 12) Vstup města do obecně prospěšné spol. Zemědělská a.s. nabídla městu možnost založení obecně prospěšné společnosti, která může úspěšně čerpat evropské a národní peníze z programu LEADER. Pro čerpání dotací je nutné, aby byl založen subjekt, kde všichni členové žijí v porovnatelných podmínkách, sdružené obce měly více než 10 tis. obyvatel s hustotou pod 120 ob./km2 a jednalo se o propojené celistvé území. obyvatelé rozloha [ha2] Ždírec n.D Krucemburk Vojnův Městec Havlíčkova Borová Modlíkov Přibyslav celkem 75,74 obyvatel/ha2

38 21. zasedání zastupitelstva města
Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města 13) Vyhodnocení veřejné soutěže č.19/2005 „Rekonstrukce nebytových prostor na 2 byty“ Rekonstrukce nebytových prostor v 2.NP domu čp. 1 – „stará pošta“ na 2 byty. Komise pro hodnocení nabídek předkládá zastupitelstvu zprávu o vyhodnocení soutěže. Komise pro hodnocení nabídek: Ing. Jiří Pavlíček, Ing. Jindřich Kyncl, Luděk Špinar, Ing. Václav Bártl a Petr Havel (DRUPOS-PROJEKT). Komise dle zákona o veřejných zakázkách 4. 40/2004 Sb otevřela obálky a posoudila nabídky. Z obdržených 9 nabídek musela komise hned při otevírání vyřadit 2 nabídky pro nekompletnost (jednu pro chybějící autorizaci pro obor pozemní stavby, druhou pro chybějící časový harmonogram). V dalším jednání komise zkontrolovala úplnost výkazu výměr. Ze 7mi nabídek, které postoupily do dalšího hodnocení jich 4 měly chybný výkaz výměr (nedodržené položkové množství, chybějící položkové ocenění několika položek). Na základě výše uvedených pochybení na straně zpracovatele projektu a soutěžitelů hodnotící komise doporučuje zadavateli soutěž zrušit.

39 21. zasedání zastupitelstva města
Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města 14) Zadání vypracování studie SC Kopanina (další varianta)

40 21. zasedání zastupitelstva města
Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města 14) Zadání vypracování studie SC Kopanina

41 21. zasedání zastupitelstva města
Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města 15) Příspěvek na výstavbu veřejných WC na nádraží České dráhy hodlají v letošním roce investovat do rekonstrukce osobního nádraží – WC, čekárna, peron. ČD se obrátily na město se žádostí o finanční příspěvek na výstavbu WC. Podle slov náměstka ČD, a.s. SDC Jihlava Ing.Čapka, je dobrým signálem pro vedení ČD, když chce město přispět na výstavbu. Taková nádraží prý budou mít větší šanci na další investice.

42 21. zasedání zastupitelstva města
Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města 16) Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání

43 21. zasedání zastupitelstva města
Město Ždírec nad Doubravou 21. zasedání zastupitelstva města 17) Závěr zasedání


Stáhnout ppt "21. zasedání zastupitelstva města 21. zasedání zastupitelstva města"

Podobné prezentace


Reklamy Google