Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář Účetnictví a rozpočet ÚSC Výkazy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář Účetnictví a rozpočet ÚSC Výkazy"— Transkript prezentace:

1 Seminář Účetnictví a rozpočet ÚSC Výkazy
Lektor : Ing. Jiří Lorenc

2 Změny v účetnictví 2010 Odstranění úzké vazby mezi účetnictvím a rozpočtovým hospodaření Odstranění účtování o regulaci příjmů a výdajů Zrušení dosavadních (kontrolních) okruhů a vazeb Nový systém tvorby výsledku hospodaření – akruální princip

3 Výkaznictví rok 2010 Mezitímní účetní závěrka Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty Příloha Fin 2-12 M Roční účetní závěrka Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, Fin 2-12M + Přehled o peněžních tocích Přehled o změnách vlastního kapitálu

4 Minulá období v účetních výkazech
Účetní závěrky do 31. prosince 2010 Rozvaha – počáteční stavy 2010 (1. leden 2010) U výsledovky se neuvádí V dalších obdobích již standardní přístup k minulému období

5 Významnost informací – mezitímní účetní závěrka
náklady na získání informace převyšují přínos informace z ní plynoucí Vztah k uživateli informace - ovlivnění jeho úsudku nebo rozhodování Uživatel - využívá účetní závěrku účetní jednotky (i CSUIS) Volba neznamená zákaz Kdy uvést i nepovinné údaje? Významnost (např. významné časové rozlišení, opravné položky k pohledávkám) Požadavky dalších subjektů = uživatelů Význam Věrné a poctivé zobrazení skutečnosti ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví

6 Použití účetních metod – časový rámec
Účetní metoda První aplikace u USC Odepisování dlouhodobého majetku 2011 Tvorba opravných položek k majetku mimo pohledávek Tvorba opravných položek k pohledávkám 2010 (nutno řešit již od 1. 1.) Tvorba účetních rezerv 2010 (v průběhu období) Ocenění reálnou hodnotou – cenné papíry Ocenění reálnou hodnotou – majetek určený k prodeji do Časové rozlišení nákladů a výnosů

7 Tři pilíře účetních výkazů
Výkaz o cash- flow Rozvaha Výkaz zisků a ztrát 1 2 3 4 Transakce: 1 jsou finančně účinné, (ovlivňuji peněžní prostředky, neovlivňují zisk) 2 jsou ziskově účinné (ovlivňují zisk, neovlivňují peněžní prostředky) 3 jsou ziskově i finančně účinné 4. neovlivňují zisk ani peněžní prostředky

8 Rozvaha Aktiva Pasiva Základní vazby rozvahy Vysvětlit sloupce
Brutto (pořizovací cena) Korekce (úprava hodnoty – oprávky, opravné položky) Netto (Brutto – Korekce) Minulé období (pouze netto z počátečních stavů) Pasiva Běžné x minulé účetní období Základní vazby rozvahy Aktiva = Pasiva BRUTTO – KOREKCE = NETTO Výsledek hospodaření ve výkazu zisků a ztrát (B.VI.4) = výsledek hospodaření v rozvaze (C.III.1)

9 Základní kontroly rozvahy – dle CSUIS
Vykázání „plovoucích“ účtů v rozvaze kladný zůstatek (336, 341 – 345, 363) Aktiva B.II.11 – B.II.15 (20) Pasiva D.IV.16 – D.IV.20 (25) Vykázání zůstatku 0,- Kč – pouze k SU 111, 131 – pořízení materiálu, zboží SU 044, 045 – uspořádací účty technického zhodnocení SU 431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Vazba rozvahy a přílohy Tuzemské a zahraniční úvěry a závazky SU 281 = příloha A.10 ř SU 289 = příloha A.10 ř SU 451 = příloha A.10 ř SU 459 = příloha A.10 ř

10 Základní body reformy účetnictví
Zachování „peněžního účetnictví“ – existence rozpočtové skladby Změna finančního účetnictví – zejména rozšíření akruálního principu Zásadně rozšířená možnost popisu hospodaření účetní jednotky Možnost analýzy nákladů (výnosů) Výkonnost aktivit, lepší porovnání nákladů, porovnání v čase, mezi účetními jednotkami Nové informační systémy!!! Nové způsoby řízení (státní pokladna) Management Zastupitelé, občané

11 Specifika veřejné služby (odlišnost od obchodní společnosti)
Smyslem je regulace výdajů (nákladů) – ne dosahování zisků Různorodé aktivity bez vzájemné závislosti poskytované služby bez úplaty přerozdělení veřejných prostředků dalším subjektům příjmy inkasované základě právních předpisů

12 Členění nákladů a výnosů
Náklady, výnosy provozní Nákupy Osobní náklady Odpisy, rezervy apod. Daně a poplatky Náklady, výnosy finanční Platební styk Kurzové operace Operace s c.p., deriváty Finanční činnosti – práce s penězi, zprostředkování finančních činností Transfery a další platby veřejnoprávního charakteru Podíl na daních, poplatcích ze zákona (? Bez vlastní aktivity?) Přijaté transfery Poskytnuté transfery a podobná plnění

13 Podrozvaha Doplňkové informace k rozvaze – 90x, 91x
Jiné užívání majetku našeho, cizího – nájem, výpůjčka – 92x, 96x Potenciální pohledávky Podmíněné pohledávky Podmínky Přednost hlavní knihy Významné skutečnosti – majetkoprávní situace + ekonomické zdroje účetní jednotky Informace pro rozhodování a úsudek Možno až k rozvahovému dni Významnější informace v dlouhodobém rozměru Významnější mimořádné informace před pravidelnými Vhodná věcná a cenová hranice – vnitřní předpis Krátkodobé, dlouhodobé

14 901, 902 – Jiný drobný dlouhodobý majetek 903 – Ostatní majetek
Významný, pokud není evidovaný na 018, 028 903 – Ostatní majetek Majetek svěřený příspěvkové organizaci Majetek v úschově, cennosti, vkladní knížky svěřenců Cizí majetek (námi neužívaný) – CO, armáda, Komisní prodej majetku zúčtovatelné tiskopisy… 911 – Odepsané pohledávky Není právo na vymáhání – promlčení, konkurz Předpoklad plnění (i částečného) !!! 92x – Pronájem (921, 922), výpůjčka majetku (923, 924) Zejména dlouhodobý charakter Movité věci, trvalé, dlouhodobé pronájmy - ? Nedoporučuji pronájem tělocvičny, učebny na např. 2 hod. týdně

15 931, 932 – prodej dlouhodobého majetku
933, 934 – Podmíněné pohledávky z vlastní činnosti 939, 941 – transfery z EU (ze zahraničí i rozdělované v ČR) 942, 943 – ostatní transfery 944,945 – zajištění, hypotéky, bankovní záruky 949, 951 –Ostatní podmíněná aktiva Věcná břemena 961, 962 – podmíněné závazky z leasingu Ve výši zbývajících splátek 963, 964 – majetek pronajatý , 966 – výpůjčka Zejména dlouhodobě Nemovitosti i movité věci

16 971, 972 – ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
Nákupy dlouhodobého majetku - významné 975, 976 – dotace z evropských prostředků 981, 982 – ručení bankám, ostatním 985, 986 – ostatní podmíněná pasiva Věcná břemena (na našem majetku) Poskytované dotace

17 Ocenění reálnou hodnotou
K okamžiku sestavení účetní závěrky cenné papíry určené k obchodování na veřejných trzích ostatní realizované cenné papíry deriváty zajišťovací, určené k obchodování nabyté pohledávky určené k obchodování reálnou hodnotou neoceňujeme cenné papíry držené do splatnosti primární emise dlužných cenných papírů, které nejsou určeny k obchodování ocenění ekvivalencí – volba účetní jednotky Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji

18 Stanovení reálné hodnoty
tržní hodnota – veřejné trhy ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce – není tržní cena nebo není dostatečně spolehlivá ocenění podle zvláštních právních předpisů – pokud nelze použít předešlé způsoby

19 Časové rozlišení Rozlišujeme náklady a výnosy pokud jsou současně splněny následující podmínky: účel vynaložené částky výši částky období, ke kterému se částka vztahuje Časové rozlišení není nutné použít: jde o nevýznamné částky, kdy nenarušujeme význam časového rozlišení nejde o cílenou manipulaci s výsledkem hospodaření efektivní přístup – náklady na získání informace by neměli převýšit přínos z této informace planoucí) Oprava nákladů a výnosů minulých období se zachytí výsledovkově, Výjimka - významné nesprávnosti (významnost posuzujeme u období, kam věcně a časově náleží).

20 Dohadné účty Úzce souvisejí se smyslem časového rozlišení.
Nejsou zároveň splněny všechny 3 podmínky časového rozlišení většinou známe titul, ale neznáme přesně výši částky, případně období čerpání. Smyslem je zahrnout do účetní závěrky veškeré uskutečněné operace, které jsou nám známy a zároveň ovlivnily náklady, výnosy případně aktiva. Stanovení výše dohadného účtu smlouva, dohody, dodacího listu, výše odběru, předchozí dodávky či jiného výpočtu.

21 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
Analýza pohybu peněžních prostředků -k hodnocení vývoje finanční pozice kolik peněžních prostředků měla účetní jednotka k dispozici na počátku a kolik jich má na konci, Kolik těchto prostředků ÚJ v průběhu účetního období vytvořila a kolik jich užila Kdo tyto prostředky vytvořil, resp. kde se tyto prostředky vytvořily a jak byly užity

22 Záznamy konkrétních transakcí – příklady, Znaménka (+ ) a (-) v rozvaze znamenají přírůstky a úbytky rozvahových položek Výdaje CF Příjmy A Rozvaha P Náklady VZZ Výnosy 1a Výd1 (+) 1b Výd2 (-) 1c Př1 (-) 1d Př2 (+) 2a (-) N1 2b (+) N2 2c V1 (+) 2c (-) V2 3a Výd3 N3 3b Př3 V3 4a (+) (+) 4b (-) (-) (+) (+) 4c 4d (-) (-)

23 TRANSAKCE FINANČNĚ ÚČINNÉ- NEOVLIVŇUJÍ ZISK
1a) - nákup majetku za hotové,předplatné nákladů (náklad je vyloučen z nákladů běžného období a přechodně se aktivují v A,) 1b) Čerpání rezerv, úhrada úvěru, vyplácení dividend 1c)prodej položky majetku za účetní hodnotu 1d) přijaté zálohy, přijatý úvěr, výnosy budoucích období (předem přijatý výnos, který se týká následujících období, vylučuje se z výnosů běžného období)

24 TRANSAKCE ZISKOVĚ ÚČINNÉ (NEOVLIVŇUJÍ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY)
2a) spotřeba či opotřebení majetku 2b) tvorba rezerv, výdaje příštích období (dosud nezaplacené náklady) 2c) prodej na úvěr, korekce výkonů o změnu NV, příjmy budoucích období (výnosy dosud nepřijaté, ale danému období příslušející) 2d) Rozpuštění rezerv

25 TRANSAKCE ZISKOVĚ I FINANČNĚ ÚČINNÉ
3a) Spotřeba v hotovosti (výdaj za nákup služby) 3b) Prodej za hotové (služba)

26 TRANSAKCE NEOVLIVŇUJÍ ANI ZISK ANI PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY
4a) Nákup, pořízení na úvěr,úpisy akcií a vklady 4b) Věcné dary 4c) Transformace krátkodobých položek na dlouhodobé a naopak 4c) Transformace dlouhodobých závazků na krátkodobé a naopak

27 A. PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI
Z - zisk (ztráta) z provozní činnosti [zisk (+); ztráta (-)] A.I. Úpravy o nepeněžní operace Odpisy dlouhodobého majetku (+) Změna stavu opravných položek [zvýšení (+);snížení (-)] Změna stavu rezerv [zvýšení(+); snížení(-)] Zisk(ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku [ zisk (-);ztráta (+)] Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)

28 A. PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI
A.I. Úpravy o nepeněžní operace A.I.6 Ostatní úpravy o nepeněžní operace Změna zůstatku nákladů příštích období [zvýšení (-); snížení (+)] Změna zůstatku výdajů příštích období [zvýšení (+); snížení (-) ] Změna zůstatků výnosů příštích období [zvýšení (+);snížení (-) ] Změna zůstatku příjmů příštích období [zvýšení (-); snížení (+)] Změna zůstatku dohadných pol. aktivních [zvýšení (-); snížení (+) ] Změna zůstatku dohadných pol. pasivních [zvýšení (+); snížení (-) ] Kurzové rozdíly aktivní [zvýšení (-); snížení (+)] Kurzové rozdíly pasivní [zvýšení (+); snížení(-)]

29 ZOBRAZENÍ ZMĚN VE FINANČNÍ SITUACI NA BÁZI PENĚŽNÍCH TOKŮ (CASH FLOW)
A2 – peněžní toky ze změn oběžných aktiv a závazků Změna stavu krátkodobých pohledávek [zvýšení (-); snížení (+)] Změna stavu krátkodobých závazků [zvýšení (+); snížení (-)] Změna stavu zásob Změna stavu krátkodobého finančního majetku

30 B. PENĚŽNÍ TOKY Z DLOUHODOBÝCH AKTIV
B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv (-) B.II.Výdaje na půjčky osobám ve skupině (-) B.III. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv (+) B.III.1. Příjmy z privatizace státního majetku (+) B.III.2. Příjmy z prodeje Pozemkového fondu (+) B.III.3. Příjmy z prodeje DM určeného k prodeji (+) B.III.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv (+) B.IV. Příjmy z vrácených půjček osobám ve skupině (+) B.V. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)

31 C. PENĚŽNÍ TOKY Z VLASTNÍHO KAPITÁLU, DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ A DLOUHODOBÝCH POHLEDÁVEK
C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu Zvýšení (+) snížení (-) C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek Zvýšení (-) snížení (+)

32 Děkuji za pozornost. Ing. Jiří Lorenc


Stáhnout ppt "Seminář Účetnictví a rozpočet ÚSC Výkazy"

Podobné prezentace


Reklamy Google