Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Normativní požadavky na elektroměrové rozváděče v návaznosti na ČSN EN

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Normativní požadavky na elektroměrové rozváděče v návaznosti na ČSN EN"— Transkript prezentace:

1 Normativní požadavky na elektroměrové rozváděče v návaznosti na ČSN EN 61439-3
Praha,

2 Obecně ROZVÁDĚČ nn je obecně definován normami souboru ČSN EN jako: „Kombinace jednoho nebo více spínacích přístrojů nn spolu s přidruženými řídícími, měřícími, signalizačními, ochrannými, regulačními zařízeními, se všemi vnitřními elektrickými a mechanickými propojeními a konstrukčními částmi“. POZNÁMKA: Pro pochopení celkové problematiky rozváděčů je nutné vycházet z ustanovení základních termínů a definic, které normy souboru obsahují.

3 Obecně Rozváděč nn je považován za výrobek a proto všichni výrobci musí dodržovat platná ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a platná ustanovení NV č. 17/2003 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí. Elektrické zařízení může být uvedeno na trh pouze tehdy, splňuje-li požadavky NV a bylo-li vyrobeno ve shodě s harmonizovanými českými normami

4 Obecně Dle platného znění zákona č 22/1997 Sb. musí každý výrobce před uvedením výrobku na trh vydat „ES prohlášení o shodě“ a označit výrobek příslušnou značkou CE, která vyjadřuje bezpečnost tohoto výrobku a splnění požadavků konkrétního nařízení vlády. Dle NV č. 17/2003 Sb., kterým se stanovují technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí § 3, vydává výrobce elektrického zařízení nebo jeho zplnomocněný zástupce před jeho uvedením na trh, ES prohlášení o shodě ve stanoveném rozsahu a výrobek opatřuje značkou CE, kterou osvědčuje, že bylo vydáno prohlášení o shodě.

5 Obecně Výrobcem se ve smyslu platného znění zákona č. 22/1997 Sb. §2 odst. d) rozumí: „Osoba, která vyrábí nebo i jen navrhla výrobek a v případech stanovených nařízením vlády též osoba, která sestavuje, balí, zpracovává nebo označuje výrobek, za který odpovídá podle tohoto zákona a který hodlá uvést na trh pod svým jménem, popřípadě ochrannou známkou; za výrobce se, stanoví-li tak pro výrobek nebo skupinu výrobků NV, považuje také osoba, která upraví výrobek již uvedený na trh takovým způsobem, který může ovlivnit jeho soulad s příslušnými technickými požadavky“.

6 Normativní požadavky na elektroměrové rozváděče (rozvodnice)
Elektroměrový rozváděč je elektrické rozvodné zařízení obsahující konstrukci a přípravky pro montáž měřícího zařízení a souvisejících přístrojů, konstrukčně uzpůsobený na podmínky ve kterých bude provozován. Elektroměrový rozváděč – zařízení, které je investicí odběratele – zákazníka, do kterého energetická společnost osazuje své měřící zařízení pro fakturační měření spotřeby elektrické energie.

7 ČSN EN ( ) Rozváděče nízkého napětí – Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO) Jejím vydáním (říjen 2012) byla zrušena ČSN :1971 Rozvodnice a elektrorozvodná jádra. Rozvodnice a jádra dle této normy byly určeny pro vnitřní instalace S účinností od se zrušuje ČSN EN ( ) Rozváděče nn – Část 3: Zvláštní požadavky pro rozváděče nn určené k instalaci do míst přístupných laické obsluze – Rozvodnice z února 1995, kterou lze do uvedeného data souběžně používat s novou normou. Norma ČSN EN platí od 1. listopadu 2012

8 ČSN EN se musí používat společně s navazující ČSN EN ed.2 z května 2012 (nikoliv s ČSN EN z října 2010). Ustanovení všeobecných pravidel o kterých pojednává norma části 1 souboru, platí pro novou normu části 3 kde je to výslovně uvedeno. Je-li v normě uvedeno „doplněk“, „modifikace“ nebo „nahrazení“ má být příslušný text části 1 podle textu části 3 upraven. Vydání ČSN EN :2012 bylo oproti předcházející ČSN EN  :1995 a ČSN 35 7030:1971 zcela přepracováno Norma definuje specifické požadavky na rozvodnice určené k provozování laiky.

9 Rozvodnice určené k provozování laiky jsou rozváděče, používané pro rozvod elektrické energie v aplikacích v domácnosti a na jiných místech, kde mají provoz provádět laici (jako je spínání nebo výměna pojistkových tavných vložek). Norma platí pro všechny rozvodnice, ať jsou navrženy, vyrobeny a ověřeny jednorázově, nebo jsou plně normalizované a vyráběné hromadně. Rozvodnice mohou být smontovány mimo závod původního výrobce. Norma neplatí pro jednotlivá zařízení a samostatné součásti jako jsou jističe, pojistkové vypínače, elektronická zařízení a další, která budou odpovídat příslušným normám výrobků.

10 Základní elektrické charakteristiky rozvodnic a vazba ČSN EN na elektroměrové rozváděče (rozvodnice – krytý rozváděč, který má být namontován ve svislé rovině) rozvodnice jsou určené pro rozvod elektrické energie; NP1) NP1) NÁRODNÍ POZNÁMKA Rozvodnice mohou být konstruovány a používány pro přímé i nepřímé měření spotřeby elektrické energie V některých případech se v ČR navíc požaduje splnění technických podmínek pro osazení a zapojení měřících zařízení provozovatelů distribučních soustav.

11 Základní elektrické charakteristiky rozvodnic a vazba ČSN EN 61439-3 na elektroměrové rozváděče
jmenovité napětí proti zemi není větší jak 300 V AC; jmenovitý proud rozvodnice není větší jak 250 A; jmenovitý proud výstupních obvodů není větší jak 125 A; jsou kryté, stabilní; jsou určené pro vnitřní nebo venkovní použití; mohou též obsahovat řídící a/nebo signalizační zařízení spojená s rozvodem elektrické energie. výstupní obvody zahrnují ochranná zařízení, která mají být provozována laiky jako jsou např. jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací, proudové chrániče pro domovní a podobné použití s vestavěnou nadproudovou ochranou nebo bez vestavěné nadproudové ochrany případně pojistky určené pro nekvalifikovanou obsluhu.

12 Normy (stávající) určující použití elektroměrových rozváděčů (rozvodnic) z hlediska provozních a pracovních podmínek ČSN :1978 Elektroměrové a přístrojové desky – desky podle této normy jsou určeny do prostorů s prostředím obyčejným dle dříve platné ČSN : 1989 (obdobné podmínky jako podmínky pro vnitřní instalace, tj. pro prostory, kde teplota okolního vzduchu nepřekročí +40 ºC, průměrná teplota během 24 hod. nepřesáhne +35 ºC a dolní mez hranice teploty okolního vzduchu je -5 ºC). Norma je stále platná.

13 Normy (stávající) určující použití elektroměrových rozváděčů (rozvodnic) z hlediska provozních a pracovních podmínek ČSN EN :1995 ( ) – norma stanovuje požadavky pro rozváděče (rozvodnice) vnitřního provedení určené k instalaci do míst přístupných laické obsluze. Souběžná platnost s novou ČSN EN do ČSN EN ed.2:2007 ( ) – stanovuje zvláštní požadavky na rozváděče určené pro venkovní instalaci – pro venkovní provedení (kde dolní hranice teploty okolního vzduchu je -25 ºC v mírném klimatu neb -50 ºC v arktickém klimatu, čemuž musí odpovídat konstrukční a materiálové provedení). Platnost normy je do

14

15

16

17

18

19

20 Značení pro identifikaci rozváděče dle ČSN EN 61439-3
Identifikační štítek musí obsahovat následující informace: označení nebo ochrannou známku výrobce rozváděče; typové označení nebo identifikační číslo, nebo jakékoliv jiné prostředky umožňující obdržet příslušné informace od výrobce rozváděče; prostředky určení data výroby; IEC ; jmenovitý proud rozváděče s použitím značky InA např. InA 250 A; stupeň ochrany krytem, pokud je větší než IP 2XC. Další údaje o rozváděči podle ČSN EN ed.2 kapitoly 5. musí být uvedeny v dodávané technické dokumentaci výrobce rozváděče.

21

22 Rozdílné požadavky pro vnitřní nebo venkovní provedení rozvodnic dle ČSN EN 61439-3 - příklady
V dokumentaci rozváděče (rozvodnice) musí být uvedeno, zda je určen (určena) pro vnitřní a/nebo venkovní instalaci. Provozní podmínky – pro vnitřní instalace: Teplota okolního vzduchu nepřekračuje +40 ºC a její průměrná hodnota během 24 h nepřesáhne +35 ºC. Dolní mez teploty okolního vzduchu je -5 ºC. Relativní vlhkost vzduchu nepřesáhne 50% při max. teplotě +40 ºC, případně 90% při +20 ºC. Provozní podmínky – pro venkovní instalace: Teplota okolního vzduchu nepřekračuje +40 ºC a její průměrná hodnota během 24 h nepřesáhne +35 ºC. Dolní mez teploty okolního vzduchu je -25 ºC. Relativní vlhkost vzduchu může být přechodně až 100% při max. teplotě +25 ºC.

23 Rozdílné požadavky pro vnitřní nebo venkovní provedení rozvodnic dle ČSN EN 61439-3 - příklady
Konstrukční požadavky - ochrana před mechanickými rázy dle ČSN EN ( ). Rozvodnice musí odpovídat minimálně následujícím kódům IK: - IK 05 pro vnitřní použití; - IK 07 pro venkovní použití. Zkouška se provádí pomocí zkušebního zařízení poté, co byl vzorek vystaven po dobu 2 h teplotě -5 ºC pro vnitřní použití nebo teplotě -25 ºC pro rozvodnice venkovního použití. Konstrukční požadavky – ochrana krytem: - pro vnitřní instalaci min. IP 2XC (zavřené); - pro venkovní instalaci min. IP23. U rozvodnic pro venkovní instalace je normou stanovena zkouška ověřující stálost (čitelnost) identifikačního značení.

24

25 Zkoušky rozváděče Ověřování návrhu (typové zkoušky) – dle ČSN EN , kapitoly 10 a doplňujících požadavků ČSN EN Kusové ověřování (kusové zkoušky) – dle ČSN EN , kapitoly 11 (u každého vyrobeného rozváděče – provedení dokládá protokol o kusovém ověření).

26 Platné technické normy souboru ČSN EN 61439 pro rozváděče nn s možností provedení měřícího místa
ČSN EN ( ) Rozváděče nízkého napětí - Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS) - ze srpna 2013 Měřící jednotka staveništního rozváděče má být navržena dodavateli elektrické energie nebo s jejich souhlasem, pokud měřící zařízení má být použito pro měření spotřebované energie pro účely placení energie dodavatelům elektrické energie (čl normy). ČSN EN ( ) Rozváděče nízkého napětí - Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě - ze září Část 1- POZNÁNKA 1 normy připouští vybavení rozváděče přídavným zařízením např. elektroměry. Pro tyto případy mohou platit i další normy. Norma je podkladem na kterou navazuje např. PNE ed.3 Rozváděče pro distribuční transformovny vn/nn do 630 kVA.

27 Platné technické normy souboru ČSN EN 61439 pro rozváděče nn s možností provedení měřícího místa
ČSN EN ed.2 ( ) Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče – z května 2012 V Části 1 – Rozsah platnosti normy je uvedeno (kromě dalšího), že pro rozváděče, na něž se nevztahují jiné části souboru ČSN EN 61439, platí tato část 2. Uvedené ustanovení lze využít pro návrh, výrobu a ověřování elektroměrových rozváděčů pro nepřímé měření spotřeby elektrické energie se jmenovitým proudem nad 250 A Jedná se o elektroměrové rozváděče řešené nad rámec kritérií stanovených v ČSN EN

28 Platné technické podmínky pro osazení a zapojení měřících zařízení provozovatelů DS
PRE Distribuce, a.s. Technické podmínky připojení – Část A: Obchodní měření Verze 9: účinnost od ČEZ Distribuce, a.s. Připojovací podmínky nn pro osazení měřících zařízení v odběrných místech napojených z distribuční soustavy nízkého napětí Změna č. 5: účinnost od E.ON Distribuce, a.s. Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav u zákazníků a malých výroben s připojovacím výkonem do kW, připojených k elektrické síti nízkého napětí Účinnost od

29 Děkuji všem za pozornost. Václav M a c h á č e k


Stáhnout ppt "Normativní požadavky na elektroměrové rozváděče v návaznosti na ČSN EN"

Podobné prezentace


Reklamy Google