Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Rozváděče nn pro distribuční soustavu dle požadavků PNE Nové normativní požadavky na elektroměrové rozváděče Praha, 9.11.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Rozváděče nn pro distribuční soustavu dle požadavků PNE Nové normativní požadavky na elektroměrové rozváděče Praha, 9.11.2012."— Transkript prezentace:

1 1 Rozváděče nn pro distribuční soustavu dle požadavků PNE Nové normativní požadavky na elektroměrové rozváděče Praha, 9.11.2012

2 2 Obecně ROZVÁDĚČ nn je obecně definován normami souboru ČSN EN 61439 jako: „ Kombinace jednoho nebo více spínacích přístrojů nn spolu s přidruženými řídícími, měřícími, signalizačními, ochrannými, regulačními zařízeními, se všemi vnitřními elektrickými a mechanickými propojeními a konstrukčními částmi“. POZNÁMKA: Pro pochopení celkové problematiky rozváděčů je nutné vycházet z ustanovení základních termínů a definic, které normy souboru obsahují.

3 3 Obecně Rozváděč nn je považován za výrobek a proto všichni výrobci musí dodržovat platná ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a platná ustanovení NV č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí. Elektrické zařízení může být uvedeno na trh pouze tehdy, splňuje-li požadavky NV a bylo-li vyrobeno ve shodě s harmonizovanými českými normami

4 4 Obecně Dle platného znění zákona č 22/1997 Sb. musí každý výrobce před uvedením výrobku na trh vydat „ES prohlášení o shodě“ a označit výrobek příslušnou značkou CE, která vyjadřuje bezpečnost tohoto výrobku a splnění požadavků konkrétního nařízení vlády. Dle NV č. 17/2003 Sb. § 3 vydává výrobce elektrického zařízení nebo jeho zplnomocněný zástupce před jeho uvedením na trh, ES prohlášení o shodě ve stanoveném rozsahu a výrobek opatřuje značkou CE.

5 5 Obecně Výrobcem se ve smyslu platného znění zákona č. 22/1997 Sb. §2 odst. d) rozumí: „Osoba, která vyrábí nebo i jen navrhla výrobek a v případech stanovených nařízením vlády též osoba, která sestavuje, balí, zpracovává nebo označuje výrobek, za který odpovídá podle tohoto zákona a který hodlá uvést na trh pod svým jménem, popřípadě ochrannou známkou; za výrobce se, stanoví-li tak pro výrobek nebo skupinu výrobků NV, považuje také osoba, která upraví výrobek již uvedený na trh takovým způsobem, který může ovlivnit jeho soulad s příslušnými technickými požadavky“.

6 6 PNE 35 7149 ed.3 Rozváděče nn pro distribuční transformovny vn/nn do 630 kVA Rozváděče dle této normy jsou určeny pro distribuční transformovny vn/nn stožárové nebo věžové tj. pro transformovny na příhradových stožárech, sloupech z předpjatého betonu, pro transformovny věžové zděné nebo věžové panelové s transformátory do výkonu 630 kVA včetně. Norma platí od 1.ledna 2012.

7 7 Rozváděč provedený dle PNE 35 7149 pro stožárovou transformovnu

8 8 Technické podklady Podkladem pro provedení rozváděčů dle této PNE jsou normy zaváděného souboru norem ČSN EN 61439: - ČSN EN 61439-1 (35 7107) Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče z října 2010 - ČSN EN 61439-5 (35 7107) Rozváděče nízkého napětí – Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě ze září 2011. PNE neřeší rozváděče pro distribuční transformovny jako jsou blokové, kioskové, nebo vestavěné v objektech – rozváděče nutno řešit podle příslušných norem souboru ČSN EN 61439.

9 9 Základní elektrické charakteristiky Rozváděčem se rozumí kompletní sestava skříně a montážního panelu nebo montážního rámu – nosných konstrukcí pro osazení a zapojení přístrojů. Rozváděče jsou určeny pro instalaci ve venkovních prostorách běžně používaných distribučních transformoven 22/0,4 kV a 35/0,4 kV. - jmenovité pracovní napětí hlavního obvodu je 230/400 V ±10% AC - jmenovitý proud je stanoven podle jmenovitého proudu přípojnic hlavního obvodu rozváděče a je dán hodnotami 100 A, 160 A, 400 A, 630 A a 1 000 A - zkratová odolnost rozváděče od jmenovitého proudu 100 A do 630 A je min. 20 kA; nad 630 A do 1 000 A včetně je min. 25 kA. V případě výskytu vyšších zkratových proudů v síti, je nutno volit vyšší zkratovou odolnost rozváděče.

10 10 Základní elektrické charakteristiky - ochrana krytem rozváděčů, které jsou osazovány v místech přístupných veřejnosti: · u rozváděčů pro stožárové transformovny a transformovny na betonových sloupech – min. IP 43, · u rozváděčů osazovaných do stěn věžových transformoven – z vnější strany min. IP 43, z vnitřní strany IP 00, · při otevřených dveřích skříně je krytí rozváděče IP 00, · ochrana krytem jističů a pojistkových odpínačů v místě ovládání min. IP 20. - ochrana před úrazem elektrickým proudem je řešena podle ČSN EN 61439-1 s doplňujícími požadavky podle ČSN EN 61439-5, ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a PNE 33 0000-1 ed.5.

11 11 Provozní podmínky Rozváděče jsou určeny pro venkovní instalaci v normálních provozních podmínkách: - teplota okolního vzduchu nepřekročí + 40 ºC - průměrná hodnota teploty během 24 hod. nepřekročí + 35 ºC - dolní mez teploty okolního vzduchu nepřekročí – 25 ºC - relativní vlhkost vzduchu může být přechodně až 100%. Vnitřní prostor rozváděče může být klimatizován.

12 12 Přístrojové vybavení Norma stanovuje základní vybavení rozváděčů a navazující schémata zapojení podle způsobu provedení jištění transformátoru, způsobu jištění vývodů a způsobu měření elektrické energie. V normě je uvedeno 5 základních schémat, která by měla pokrýt většinu požadavků na vnitřní zapojení rozváděčů. Je-li požadována výroba rozváděče jiného zapojení než uvádí norma, lze toto provést po dohodě uživatele s výrobcem (6 – atypické zapojení dle dokumentace uživatele a na základě konzultace s výrobcem).

13 13 Schémata zapojení rozváděčů - popis 1 - hlavní jištění – přímé měření spotřeby elektrické energie – bez jištění vývodů 2 - hlavní jištění – přímé měření spotřeby elektrické energie – vývody jištěny 3 - hlavní jištění – nepřímé měření spotřeby elektrické energie – bez jištění vývodů 4 - hlavní jištění – nepřímé měření spotřeby elektrické energie – vývody jištěny 5 - hlavní jištění – měřící transformátory proudu pro universální monitor – vývody jištěny 6 - atypické zapojení dle dokumentace uživatele

14 14 Přístrojové vybavení Hlavní jistič podle ČSN EN 60947-2 ed.3 (s charakteristikou vhodnou pro jištění distribučních transformátorů) nebo pojistkový odpínač pro pojistky gTr. Umísťují se na přední stranu montážního panelu (montážního rámu). Vývody z rozváděče (lze předpokládat max. 8 vývodů) jsou jištěny buď jističi nebo výkonovými pojistkami v pojistkových odpínačích nebo pojistkových lištách (pokud není v objednávce uvedeno jinak). Rozváděče se vybavují na základě požadavku uživatele vhodným monitorovacím přístrojem (např. universální monitor MEg 40, pro zobrazení hodnot fázových nebo sdružených napětí, fázových proudů, činných výkonů, maxima fázových proudů a dalších provozních informací). Rozváděč se z přední strany montážního panelu (montážního rámu) doporučuje vybavit svítidlem a zásuvkou 10/16 A, 230 V.

15 15 Měření spotřeby elektrické energie Přístrojové měřicí transformátory proudu (MTP) pro nepřímé měření se montují za hlavní jistič nebo pojistkový odpínač pro pojistky gTr. Pro fakturační (odběratelské) měření musí být MTP úředně ověřené ve třídě přesnosti 0,5 S nebo přesnější, 5 VA nebo 10 VA a manipulační (zkušební) svorkovnice musí být opatřena zaplombovatelným krytem. Pro distribuční měření mohou být MTP ve třídě přesnosti 1, jmenovité zátěže 5 VA nebo 10 VA, kryt manipulační svorkovnice nemusí být plombovatelný. Propojení mezi MTP a manipulační svorkovnicí musí být provedeno měděnými vodiči. Minimální průřezy vodičů pro proudový obvod jsou 6 x 2,5 mm2 a pro napěťový obvod 4 x 1,5 mm2. Požadovanou jmenovitou zátěž MTP, požadovaný průřez vodičů dle délky propojení a barvu vodičů stanovují a upřesňují technické připojovací podmínky jednotlivých provozovatelů distribučních soustav ČEZ, E.ON a PRE.

16 16 Zkoušky rozváděče Ověřování návrhu (typové zkoušky) – dle ČSN EN 61439-1, kapitoly 10 a doplňujících požadavků ČSN EN 61439-5 Kusové ověřování (kusové zkoušky) – dle ČSN EN 61439-1, kapitoly 11 (u každého vyrobeného rozváděče). Přejímací zkouška - (je-li předem objednána provádí se obvykle u výrobce za přítomnosti uživatele) dle dohodnutého rozsahu vycházejícího z ČSN EN 61439-1, kapitoly 11.

17 17 Skříně pro montážní panely (montážní rámy) Kompletní sestavení skříně a panelu (rámu) tvoří rozváděč Z hlediska druhů trafostanic a rozměrů skříní se skříně pro potřebu objednávky označují písmeny SVS neb SMS a písmenem určujícím jejich použití (-B,-P,-K,-V,-U,-Z). Např.: Bude-li použita skříň SVS-P, jde o skříň pro transformovny na příhradových stožárech rozměrů (š x h x v) 1050 x 800 x 1180 mm. Pro jmenovitý proud přípojnic 630 A a 1 000 A jsou doporučeny skříně v provedení SVS-B, SVS-P (je nutné zvážit způsob chlazení skříně), SVS-V a SVS-Z. Pro jmenovitý proud přípojnic 630 A lze také použít skříň SVS-U. Uvnitř skříně, z přední strany montážního panelu (montážního rámu) musí být provedeno opatření pro uložení technické dokumentace rozváděče.

18 18 Typové značení rozváděčů Označení typu rozváděče je řešeno písmeny RST a kombinací šesti skupin znaků a jejich upřesňujících kódů (kódovaných písmeny a číslicemi) rozdělených dělícím znakem (lomítko /) do dvou částí. Znak č. 123456 Kódy znaků RSTXX /XxXXX

19 19 Typové značení rozváděčů Znak 1 - udává jmenovitý proud přípojnic Znak 2 - označuje jmenovitý proud hlavního jističe případně jmenovitý proud pojistkového odpínače pro pojistky gTr Znak 3 - určuje způsob jištění vývodů Znak 4 - určuje maximální počet vývodů (včetně rezervních pozic) Znak 5 - určuje způsob měření el. energie Znak 6 - určuje číslo schématu zapojení

20 20 Identifikační štítek rozváděče typového označení RST – 0663/4635

21 21 Typové označení RST – 0663/4635 znamená: Znak 1 – kód 06: Jmenovitý proud přípojnic 630 A Znak 2 – kód 63: Jmenovitý proud hlavního jističe - 630 A Znak 3 – kód 4: Jištění vývodů provedeno pojistkovými odpínači 400 A Znak 4 – kód 6: Maximální počet vývodů – 6 Znak 5 – kód 3: Osazeny MTP pro distribuční měření neb universální monitor Znak 6 – kód 5: Schéma zapojení 5 – (hlavní jištění – MTP pro universální monitor – vývody jištěny)

22 22 Jištění distribučních transformátorů pojistkami s charakteristikou gTr Dle ČSN 33 3051 – Změny 1 z května 2000, čl. 8.2.4, lze distribuční transformátory vn/nn do výkonu 1 000 kVA včetně, jistit na sekundární straně proti přetížení a zkratu kromě jističů též pojistkami s charakteristikou gTr. PNE 35 4701 stanovuje požadavky na pojistky gTr pro jištění transformátorů vn/nn. PNE 35 7149 v příloze D upřesňuje volbu pojistkového odpínače v návaznosti na jmenovitý výkon transformátoru a rozměrovou velikost pojistek gTr (kódy P1 až P4).

23 23 Technické náležitosti objednávky Rozváděče se objednávají dle uvedeného typového označení event. doplněného upřesňující slovní specifikací, požadovanou konkrétním výrobcem. V objednávce rozváděče (tj. kompletní sestavy skříně a montážního panelu nebo rámu) podle PNE 35 7149 ed.3 se uvede především: typové označení rozváděče; označení skříně; materiál skříně (ocelový plech, nerezový plech); specifikace jistících prvků na vývodech (jmenovitý proud pojistkových spodků, pojistkových lišt, pojistkových odpínačů a jističů); kompenzační výkon kondensátoru pro kompenzaci proudu naprázdno transformátoru.

24 24

25 25

26 26 PNE 35 7040 ed.3 Značení kabelových rozvodných skříní používaných v distribuční soustavě a elektrických přípojkách Norma zavádí a určuje poslední projednaný způsob (systém) jednotného typového označení kabelových rozvodných skříní zhotovovaných výrobci pro použití v rozvodech nízkého napětí distribučních soustav a v elektrických přípojkách. Kabelové rozvodné skříně zhotovené pro jiné použití lze označovat dle této PNE. Třetí vydání normy nabude účinnost od 1.ledna 2013.

27 27 Normy platné pro výrobu kabelových rozvodných skříní ČSN EN 60439-1 ed.2 (35 7107) Rozváděče nn - Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče z listopadu 2000 (platnost do 1.11.2014) ČSN EN 60439-5 ed.2 (35 7107) Rozváděče nn – Část 5: Zvláštní požadavky na rozváděče distribuční soustavy z května 2007 (platnost do 3.1.2016) a dále souběžně platné ČSN EN 61439-1 (35 7107) Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče vydaná v říjnu 2010 (platnost do 23.9.2014) ČSN EN 61439-5 (35 7107) Rozváděče nízkého napětí – Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě ze září 2011 ČSN EN 61439-1 ed.2 (35 7107) Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení z května 2012.

28 28 Kabelová rozvodná skříň je platnými technickými normami definována jako „Skříňový rozváděč pro venkovní instalaci, do nějž je při používání přiváděna elektrická energie pomocí kabelů z jednoho nebo více kabelových rozváděčů pro distribuční transformovny a který rozvádí tuto energii jedním nebo více kabely do jiného zařízení“ případně jako „Rozváděč, obvykle určený pro instalování ve veřejné distribuční síti, který při používání dostává elektrickou energii z jednoho nebo více napájecích zdrojů a rozvádí tuto energii jedním nebo více kabely do jiného zařízení“. Technické normy dále upřesňují, že pod pojmem kabelová rozvodná skříň se rozumí přípojková skříň nebo rozpojovací jistící skříň.

29 29 Hlavní změny proti druhému vydání PNE 35 7040 ze září 2004 Zapracování ustanovení nových norem ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-1 ed.2 a ČSN EN 61439-5 do textu PNE. Upřesnění provedení bezpečnostního sdělení (bezpečnostního značení) na dveřích nebo na víku kabelových rozvodných skříní. Rozšíření znaku 6. Konstrukční a materiálové provedení kabelové rozvodné skříně vhodné pro její osazení o nové písmenové kódy E a F, pro možnost umístění kabelové skříně odpovídajícího provedení do nebo na hořlavý podklad, včetně příkladu typového označení takovéto skříně. Doplnění kódů znaku 7. Způsob připojení vodičů (kabelů) o rozsahy průřezů připojovaných vodičů. Úprava Tabulky 1 určující číselný kód znaku 4. Použitý jistící prvek pro tavné vložky jistící sady o doplnění jmenovitých proudů uvedených jistících prvků.

30 30 Identifikační značení kabelové rozvodné skříně Každá kabelová rozvodná skříň musí mít na vnější straně dveří trvalé umístění názvu nebo loga výrobce a dále musí být označena jedním nebo více identifikačními štítky s trvanlivým popisem, umístěnými tak, aby byly viditelné po instalaci skříně. Dle ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-1 ed.2 čl. 6.1 a ČSN 61439- 5 čl. 6.1 musí identifikační štítek vždy obsahovat následující informace: - označení výrobce nebo ochrannou známku výrobce (organizace přebírající odpovědnost za hotový rozváděč); - typové označení, výrobní číslo nebo jakékoliv jiné prostředky identifikace umožňující obdržet náležité informace od výrobce rozváděče; - prostředky určení data výroby; - ČSN EN 61439-5.

31 31 Příklad identifikačního štítku kabelové rozvodné skříně

32 32 Bezpečnostní značení kabelové rozvodné skříně Kabelová rozvodná skříň - distribuční rozváděč vhodný pro venkovní instalaci na místech, která jsou přístupná veřejnosti, musí být na dveřích nebo na víku opatřena výstrahou -bezpečnostním sdělením, nesmazatelného plastického provedení, upozorňující na možné nebezpečí úrazu elektřinou - viz též PNE 35 7041 Bezpečnostní značení trvalého charakteru osazená v distribučních soustavách a přenosové soustavě. Provedení bezpečnostního sdělení (bezpečnostního značení skříní) vychází z ČSN ISO 3864:1995 a z nařízení vlády č. 11/2002 Sb. Je určeno bezpečnostní značkou výstrahy – značka č. B.3.6 významu „Výstraha, riziko úrazu elektrickým proudem“ – viz dále.

33 33 Bezpečnostní značka výstrahy významu „Výstraha, riziko úrazu elektrickým proudem“

34 34 Stanovení typového označení kabelové rozvodné skříně Typové označení kabelových rozvodných skříní dle PNE je určeno kombinací nejvíce devíti znaků a jejich upřesňujících kódů (kódovaných písmeny a číslicemi) a dělícím znakem (lomítko „/“, které člení pro přehlednost typové označení do dvou částí). Případný další zpřesňující znak nebo kód (nad rámec PNE) upravující typové označení kabelové skříně lze použít v katalogové dokumentaci příslušného výrobce kabelové skříně.

35 35 Znaky pro typové označení kabelové rozvodné skříně Znak 1 – Druh rozváděče nn (vždy S – kabelová rozvodná skříň) Znak 2 – Určení kabelové rozvodné skříně Znak 3 – Počet jistících sad Znak 4 – Použitý jistící prvek pro tavné vložky jistící sady ----------------------------------------------------------------------------------------------- Znak 5 – Materiálové provedení Znak 6 – Konstrukční a materiálové provedení kabelové rozvodné skříně vhodné pro její osazení Znak 7 – Způsob připojení vodičů (kabelů) – rozsahy průřezů připojovaných vodičů (kabelů) Znak 8 – Uzavírání dveří kabelové rozvodné skříně Znak 9 – Variabilní znak pro kódování alternativy A nebo B nebo C A – počet nejištěných přívodů B – Způsob připojení vodičů vývodů C – Počet neosazených jistících sad – volných modulů

36 36 Stanovení typového označení kabelové rozvodné skříně – počet kódů jednotlivých znaků Znak1234 / 56789 Počet kódů znaku 17104551097 A - 2 B - 5 C - 4

37 37 Příklad typového označení kabelové rozvodné jistící skříně – SD922 /NVW2

38 38 Typového označení kabelové rozvodné skříně – SD922/NVW2 značí: Kabelová rozvodná rozpojovací jistící skříň (kód S) s dělenou přípojnicí (kód D), vybavená devíti pojistkovými lištami 400 A (kódy 9, 22). Materiálové provedení skříně je celoplastové z termosetu (kód N), pro osazení do výklenku ve zděné stěně nebo zděném pilíři (kód V). Připojení vodičů k pojistkovým lištám je na praporce tvaru V jednoduchými třmeny (kód W). Uzavírání dveří skříně je tříbodové, závěrem rozvodných zařízení pro odvětví energetiky dle ČSN 35 9754 – přílohy 1 (kód 2).

39 39 Kabelová rozvodná skříň typu SD922/NVW2

40 40

41 41 Nové normativní požadavky na elektroměrové rozváděče (rozvodnice) Elektroměrový rozváděč je elektrické rozvodné zařízení obsahující konstrukci a přípravky pro montáž měřícího zařízení a souvisejících přístrojů, konstrukčně uzpůsobený na podmínky ve kterých bude provozován. Elektroměrový rozváděč – zařízení, které je investicí odběratele – zákazníka, do kterého energetická společnost osazuje své měřící zařízení pro fakturační měření spotřeby elektrické energie.

42 42 ČSN EN 61439-3 (35 7107) Rozváděče nízkého napětí – Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO) Jejím vydáním (říjen 2012) se zrušuje ČSN 35 7030:1971 Rozvodnice a elektrorozvodná jádra. S účinností od 22.3.2015 se zrušuje ČSN EN 60439-3 (35 7107) Rozváděče nn – Část 3: Zvláštní požadavky pro rozváděče nn určené k instalaci do míst přístupných laické obsluze – Rozvodnice z února 1995, kterou lze do uvedeného data souběžně používat s novou normou. Norma ČSN EN 61439-3 platí od 1. listopadu 2012

43 43 Nová ČSN EN 61439-3 se musí používat společně s navazující ČSN EN 61439-1 ed.2 z května 2012 (nikoliv s ČSN EN 61439-1 z října 2010). Ustanovení všeobecných pravidel o kterých pojednává norma části 1 souboru, platí pro novou normu části 3 kde je to výslovně uvedeno. Je-li v normě uvedeno „doplněk“, „modifikace“ nebo „nahrazení“ má být příslušný text části 1 podle textu části 3 upraven. Vydání ČSN EN 61439-3:2012 je oproti předcházející ČSN EN 60439-3:1995 a ČSN 35 7030:1971 zcela přepracováno. Norma definuje specifické požadavky na rozvodnice určené k provozování laiky.

44 44 Rozvodnice určené k provozování laiky jsou rozváděče, používané pro rozvod elektrické energie v aplikacích v domácnosti a na jiných místech, kde mají provoz provádět laici (jako je spínání nebo výměna pojistkových tavných vložek). Norma platí pro všechny rozvodnice, ať jsou navrženy, vyrobeny a ověřeny jednorázově, nebo jsou plně normalizované a vyráběné hromadně. Rozvodnice mohou být smontovány mimo závod původního výrobce. Norma neplatí pro jednotlivá zařízení a samostatné součásti jako jsou jističe, pojistkové vypínače, elektronická zařízení a další, která budou odpovídat příslušným normám výrobků.

45 45 Základní elektrické charakteristiky rozvodnic (rozvodnice – krytý rozváděč, který má být namontován ve svislé rovině) rozvodnice jsou určené pro rozvod elektrické energie; NP1) jmenovité napětí proti zemi není větší jak 300 V AC; jmenovitý proud rozvodnice není větší jak 250 A; jmenovitý proud výstupních obvodů není větší jak 125 A; jsou kryté, stabilní; jsou určené pro vnitřní nebo venkovní použití; mohou též obsahovat řídící a/nebo signalizační zařízení spojená s rozvodem elektrické energie.

46 46 Vazba nové normy na elektroměrové rozváděče (elektroměrové rozvodnice) NP1) NÁRODNÍ POZNÁMKA Rozvodnice mohou být konstruovány a používány pro přímé i nepřímé měření spotřeby elektrické energie. V některých případech se v ČR navíc požaduje splnění technických podmínek pro osazení a zapojení měřících zařízení provozovatelů distribučních soustav.

47 47 Normy (stávající) určující použití elektroměrových rozváděčů (rozvodnic) z hlediska provozních a pracovních podmínek ČSN 35 7030:1971 – rozvodnice a jádra dle této normy byly určeny pro vnitřní instalace (tj. pro prostory, kde teplota okolního vzduchu nepřekročí +40 ºC, průměrná teplota během 24 hod. nepřesáhne +35 ºC a dolní mez hranice teploty okolního vzduchu je -5 ºC). Norma zrušena vydáním ČSN EN 61439-3 – říjen 2012. ČSN 35 7020:1978 Elektroměrové a přístrojové desky – desky podle této normy jsou určeny do prostorů s prostředím obyčejným dle dříve platné ČSN 33 0300: 1989 (obdobné podmínky jako podmínky pro vnitřní instalace). Norma je dosud platná.

48 48 Normy (stávající) určující použití elektroměrových rozváděčů (rozvodnic) z hlediska provozních a pracovních podmínek ČSN EN 60439-3:1995 (35 7107) – norma stanovuje požadavky pro rozváděče (rozvodnice) vnitřního provedení určené k instalaci do míst přístupných laické obsluze. Souběžná platnost s novou normou do 22.3.2015. ČSN EN 60439-5 ed.2:2007 (35 7107) – stanovuje zvláštní požadavky na rozváděče určené pro venkovní instalaci – pro venkovní provedení (kde dolní hranice teploty okolního vzduchu je -25 ºC v mírném klimatu neb -50 ºC v arktickém klimatu, čemuž musí odpovídat konstrukční a materiálové provedení). Platnost normy je do 3.1.2016.

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53 Značení pro identifikaci rozváděče dle ČSN EN 61439-3 Identifikační štítek musí obsahovat následující informace: označení nebo ochrannou známku výrobce rozváděče; typové označení nebo identifikační číslo, nebo jakékoliv jiné prostředky umožňující obdržet příslušné informace od výrobce rozváděče; prostředky určení data výroby; ČSN EN 61439-3; jmenovitý proud rozváděče s použitím značky I nA např. I nA 250 A; stupeň ochrany krytem, pokud je větší než IP 2XC. Další údaje o rozváděči podle ČSN EN 61439-1 ed.2 kapitoly 5. musí být uvedeny v dodávané technické dokumentaci výrobce rozváděče.

54 54 Rozdílné požadavky pro vnitřní nebo venkovní provedení rozvodnic dle ČSN EN 61439-3 - příklady V dokumentaci rozváděče (rozvodnice) musí být uvedeno, zda je určen (určena) pro vnitřní a/nebo venkovní instalaci. Provozní podmínky – pro vnitřní instalace: Teplota okolního vzduchu nepřekračuje +40 ºC a její průměrná hodnota během 24 h nepřesáhne +35 ºC. Dolní mez teploty okolního vzduchu je -5 ºC. Relativní vlhkost vzduchu nepřesáhne 50% při max. teplotě +40 ºC, případně 90% při +20 ºC. Provozní podmínky – pro venkovní instalace: Teplota okolního vzduchu nepřekračuje +40 ºC a její průměrná hodnota během 24 h nepřesáhne +35 ºC. Dolní mez teploty okolního vzduchu je -25 ºC. Relativní vlhkost vzduchu může být přechodně až 100% při max. teplotě +25 ºC.

55 55 Rozdílné požadavky pro vnitřní nebo venkovní provedení rozvodnic dle ČSN EN 61439-3 - příklady Konstrukční požadavky - ochrana před mechanickými rázy dle ČSN EN 62262 (33 0335). Rozvodnice musí odpovídat minimálně následujícím kódům IK: - IK 05 pro vnitřní použití; - IK 07 pro venkovní použití. Zkouška se provádí poté, co byl vzorek vystaven po dobu 2 h teplotě -5 ºC pro vnitřní použití nebo teplotě -25 ºC pro rozvodnice venkovního použití. Konstrukční požadavky – ochrana krytem: - pro vnitřní instalaci min. IP 2XC (zavřené); - pro venkovní instalaci min. IP23. U rozvodnic pro venkovní instalace je normou stanovena zkouška ověřující stálost (čitelnost) identifikačního značení.

56 56

57 57 Platné technické podmínky pro osazení a zapojení měřících zařízení provozovatelů DS PRE Distribuce, a.s. Technické podmínky připojení – Část A: Obchodní měření Verze 8: účinnost od 1.7.2012 ČEZ Distribuce, a.s. Připojovací podmínky nn pro osazení měřících zařízení v odběrných místech napojených z distribuční soustavy nízkého napětí Změna č. 5: účinnost od 1.4.2011 E.ON Distribuce, a.s. Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav u zákazníků a malých výroben připojených k elektrické síti nízkého napětí Účinnost od 1.4.2011

58 58 Děkuji všem za pozornost. Václav M a c h á č e k


Stáhnout ppt "1 Rozváděče nn pro distribuční soustavu dle požadavků PNE Nové normativní požadavky na elektroměrové rozváděče Praha, 9.11.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google