Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porovnání připojovacích podmínek pro osazení a připojení měřících zařízení (pro měření typu C) regionálních provozovatelů distribučních soustav v odběrných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porovnání připojovacích podmínek pro osazení a připojení měřících zařízení (pro měření typu C) regionálních provozovatelů distribučních soustav v odběrných."— Transkript prezentace:

1 Porovnání připojovacích podmínek pro osazení a připojení měřících zařízení (pro měření typu C) regionálních provozovatelů distribučních soustav v odběrných místech napojených ze sítí nízkého napětí Václav M a c h á č e k

2 Zákon č. 458/2000 Sb. - energetický zákon - § 49 odst. 2 Výrobci a koneční zákazníci jsou povinni na svůj náklad upravit předávací místo nebo odběrné místo pro instalaci měřícího zařízení v souladu s podmínkami obsaženými v Pravidlech provozování distribuční soustavy po předchozím projednání s příslušným provozovatelem distribuční soustavy.

3 Systém elektroenergetické legislativy

4 PREdistribuce, a.s. Technické podmínky připojení – Část A: Obchodní měření – Díl I: Distribuční síť nn (účinnost verze 5: od ) ČEZ Distribuce, a.s. Připojovací podmínky pro osazení měřících zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn (účinnost od , změna č.1 k , změna č. 2 k , změna č. 3 k !)

5 E.ON Distribuce, a.s. Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav u zákazníků připojených k elektrické síti nízkého napětí - původní verze - platnost od nová verze – platnost od *** Zásada – vždy platí poslední verze (změna) TP!

6 Shody a rozdíly v platných technických podmínkách (přehled nelze považovat za vyčerpávající) Platnost technických podmínek se vztahuje: •PRE - na všechna nově zřizovaná a rekonstruovaná odběrná místa – v přiměřené míře i pro všechna ostatní odběrná místa se zřetelem na dříve stanovené podmínky. •ČEZ - na nová a rekonstruovaná odběrná místa nebo stávající OM bez platné rezervace příkonu. •E.ON - pro odběrná zařízení uvedená nově do provozu nebo rekonstruovaná.

7 Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům Shoda •HDV a odbočky k elektroměrům (přívody) vždy v soustavě TN-C, z celistvých vodičů bez přerušení. •Průřezy vodičů odbočky se volí s ohledem na očekávané zatížení – minimální průřezy vodičů odboček 6 mm 2 Cu. (max. průřez PRE – 25 mm², ČEZ + E.ON – 16 mm²) •Průřez a materiál odboček musí být shodný s průřezem a materiálem vedení od elektroměru k přístrojové rozvodnici.

8 Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům - rozdělení vodiče PEN Rozdíly (zásadní) •PRE – rozdělení vodiče PEN na samostatné vodiče PE a N možno provést až v měřené části instalace - v podružném rozváděči. ČEZ – připouští možnost změny soustavy TN-C na TN-C-S již v elektroměrovém rozváděči (vývod z ER). E.ON – připouští i řešení dle PRE. Jsou-li však k tomu technické nebo ekonomické důvody, lze v síti TN v elektroměrovém rozváděči provést rozdělení vodiče PEN na PE a N a před hlavní jistič osadit proudový chránič ( nejedná se o řešení standardní – možnost provedení ve stanovisku k připojení). V sítích TT – ochrana samočinným odpojením od zdroje použitím proudového chrániče.

9 Hlavní domovní vedení u rozsáhlých objektů •PRE upřesňuje provedení HDV u rozsáhlých objektů tak, že rozdělení na jednotlivé větve (nejsou-li vedení provedena přímo z přípojkové nebo rozpojovací skříně) musí být umístěno v neměřené části elektroměrového rozváděče a jednotlivé větve samostatně jištěny jističi. ČEZ stanovuje podmínky pro provedení HDV v souladu s ČSN E.ON provedení HDV blíže neupřesňuje.

10 Hlavní jistič před elektroměrem – vypínací charakteristika jističů Shoda •Jističe před elektroměrem musí být s vypínací charakteristikou „B“, na základě individuálního posouzení se připouští i charakteristika „C“, vždy se stejným počtem pólů jako má elektroměr fází. Rozdíl •ČEZ a E.ON připouští (o proti PRE) v odůvodněných a zcela výjimečných případech i povolení charakteristiky „D“.

11 Hlavní jistič před elektroměrem - jističe s nastavitelnou spouští Shoda V případě použití jističů s nastavitelnou nadproudovou (tepelnou) spouští, musí být tyto upraveny konstrukčně tak, aby bylo možno nastavení spouště řádně zaplombovat a aby byla v poloze nastavení výrobcem jasně definována hodnota nastaveného proudu. Uvedené požadavky se týkají i vyměnitelného modulu z hlediska jeho svévolné výměny ( jističe dle ČSN EN ) Při nedodržení požadavků bude pro stanovení platby za příkon uvažována maximální nastavitelná hodnota jističe.

12 Hlavní jistič před elektroměrem – jednofázové odběry Rozdíly •PRE a ČEZ – pro jednofázové odběry je maximální přípustná hodnota hlavního jističe před elektroměrem – 25 A, (ČSN Vnitřní elektrické rozvody - připouští 1f odběry do soudobého příkonu 5,5kW – jinak 3f). •E.ON – maximální hodnotu jističe pro jednofázové odběry v podkladech jednoznačně nestanovuje. Ve schématech jednofázového zapojení uvádí „Hlavní jistič smluvní hodnoty“.

13 Jistič sazbového spínače (spínacího prvku pro dvojtarif) Rozdíly •PRE – před přijímač HDO se v případech spojité montáže jistič neosazuje (napájení zajištěno ze svorky č. 2 elektroměru). •ČEZ – připouští jistič v obvodu HDO s maximální hodnotou 6A. •E.ON – požaduje jistič s maximální hodnotou 2 A. Shoda ČEZ a E.ON – plombovatelnost jističů v zapnuté poloze.

14 Umístění měřících zařízení Shoda a rozdíly (základní ustanovení v ČSN čl ) Poloha elektroměrového rozváděče (rozvodnice) musí umožňovat instalaci elektroměrů ve svislé poloze. Středy číselníků elektroměrů musí být ve výšce 1500–1700 mm (ČEZ mm) od podlahy nebo definitivně upraveného terénu. V případě více elektroměrů nad sebou (charakter bytových domů) mohou být středy číselníků elektroměrů ve výši 700 až 1700mm od podlahy. Před elektroměrovým rozváděčem (rozvodnicí) musí být volný prostor o hloubce a šířce (ČEZ) min. 800 mm s rovnou podlahou nebo upraveným terénem pro bezpečnost prováděné obsluhy a prací.

15 Umístění měřících zařízení Rozdíl ČEZ a E.ON připouští na rozdíl od PRE, že při umístění elektroměrového rozváděče v oplocení (pilíři) mohou být středy číselníků elektroměrů níže než 1500 mm (ČEZ stanovil spodní hranici středu elektroměru na 1000 mm) - spodní hrana ER rozváděče však musí být minimálně 600 mm nad úrovní definitivně upraveného terénu. Provedení umožňuje ČSN , Změna 1 z 05/1997, doplnění čl

16 Umístění měřících zařízení – potřebné místo Shoda a rozdíly PRE, ČEZ, E.ON – požadují pro montáž elektroměrů a spínacích prvků zabezpečit místo v rozváděči dle tabulky. PRE, ČEZ – v případě osazení pouze jednoho přístroje zvětšit šířku a výšku o 50 mm. Přístroj šířka (mm) výška (mm) hloub- ka (mm) Elektroměr jednofázový Elektroměr třífázový Spínací prvek ( ČEZ )

17 Provedení elektroměrových rozváděčů (rozvodnic) Rozdíly •PRE a E.ON stanovují pro spojovací vedení sloužící k propojení měřících a ovládacích zařízení použití vodičů Cu s jednožilovým plným (pevným) jádrem. ČEZ připouští ve výjimečných případech (po předchozím odsouhlasení) i použití laněných vodičů ukončených lisovací dutinkou. •PRE vyžaduje uzamykání dveří na trnový klíč 6x6 mm do hloubky alespoň 10 mm – kovové provedení závěru. ČEZ a E.ON stanovuje vybavení dveří typizovanými rozváděčovými zámky (?), přednostně doporučuje zámek na trnový klíč 6x6 mm (ČSN ). ČEZ – max. výška závěru 170 cm nad upraveným terénem.

18 Provedení elektroměrových rozváděčů (rozvodnic) Rozdíly PRE – u nově zřizovaných nebo rekonstruovaných odběrných místech se přijímač HDO zásadně osazuje na kryt svorkovnice elektroměru nebo je jako modul HDO součástí elektroměru (spojitá montáž). Před přijímač HDO se neosazuje jistič a na elektroměrovou desku ani PEN svorkovnice. ČEZ a E.ON uvedenou spojitou montáž ve svých podkladech neřeší.

19 Provedení elektroměrových rozváděčů (rozvodnic) Rozdíly (zásadní) PRE – ze schémat zapojení přímého měření lze odvodit, že PEN vodič přívodu odbočky k elektroměru je zapojen přímo do svorky elektroměru – PEN vodič prochází přes svorky elektroměru do bytové rozvodnice. PEN svorkovnice je osazována pouze v konkrétních případech. ČEZ a E.ON – PEN vodič přívodu odbočky k elektroměru je zapojen do PEN svorkovnice (PEN přípojnice), ze které je proveden i vývod do podružné bytové rozvodnice. Propojovací pracovní vodič mezi elektroměrem a PEN (N) svorkovnicí je světle modré barvy – ČEZ min. průřez 6 mm 2 - E.ON min. průřez 4 mm 2.

20 Provedení elektroměrových rozváděčů – zasklená okénka v krycích panelech (PRE), ve dveřích a krycích panelech (ČEZ) Rozdíly PRE – jednofázové elektroměry: 180x270 mm třífázové elektroměry: 180x325 mm (spodek okénka 100 mm pod vodorovnou osou upevňovacích otvorů přístroje – možnost vizuální kontroly celé měřící soupravy) E.ON – elektroměr a sazbový spínač nesmí být zakryt krycím plechem ČEZ - jednofázové elektroměry: 100x100 mm (spodek okénka 30 mm nad vodorovnou osou upevňovacích otvorů přístroje) - třífázové elektroměry: 120x160 mm (spodek okénka 50 mm nad vodorovnou osou upevňovacích otvorů přístroje) Okénka pouze pro čtení údajů – viz ČSN čl.40.

21 Provedení elektroměrových rozváděčů Označování přívodních, vývodních a ovládacích vodičů Rozdíly PRE a E.ON – mají stanoveno označení přívodních a vývodních vodičů elektroměru pro přímé měření ČEZ - není blíže definováno Shoda PRE, ČEZ, E.ON – mají stanoveno označení ovládacích vodičů v zapojení spínacího prvku Označení vodičů pro nepřímé měření PRE, ČEZ a E.ON stanovují rozdílně.

22 Umisťování ochran proti přepětí Rozdíly PRE – ochrany proti přepětí se umisťují v měřené části mimo elektroměrový rozváděč. ČEZ a E.ON – umisťovat přepěťové ochrany prvního stupně – typ T1 ( třídy požadavků B) v neměřené části odběrného místa lze pouze na základě souhlasu příslušného PDS, v souladu s PNE a je-li to nezbytné k realizaci celkové koncepce zón bleskové ochrany v celém objektu. Umístění přepěťové ochrany nelze provést do společného prostoru s elektroměrem a spínacím prvkem (lze provést do ostatních neměřených částí odběrného místa – např. v HDS). Místo musí být zabezpečené plombováním proti neoprávněnému odběru.

23 Měřící zařízení pro přímé měření Rozdíly (zásadní) PRE – elektroměry pro přímé měření se osazují do 100 A (včetně) jmenovitého proudu hlavního jističe ( změna od – dříve 125 A ). ČEZ a E.ON - elektroměry pro přímé měření se osazují pouze do 80 A (včetně) jmenovitého proudu hlavního jističe.

24 Nepřímé měření – měřící transformátory proudu Rozdíly (zásadní) PRE – pro účely měření v obchodním styku je povoleno používat MTP s třídou přesnosti 0,5S, ext. 150%, (rozšířený měřící proudový rozsah) o jmenovitém příkonu 10 VA a sekundárním převodu x/5 A ( tyto hodnoty musí být uvedeny na štítku MTP). ČEZ - nutno použít MTP s převodem x/5A, jmenovitou zátěží 10 VA, třídou přesnosti min. 0,5, popřípadě 0,5S. E.ON – MTP musí odpovídat třídě přesnosti 0,5, jmenovitý sekundární proud musí být 5 A, jmenovitá zátěž měřících transformátorů 10 VA.

25 Přiřazení MTP k příslušným hodnotám hlavních jističů dle podkladů PRE a ČEZ Jmenovitá hodnota proudu hlavního jističe (A) Jmenovitý primární proud MTP (A) - PRE (rozšířený proudový rozsah MTP) Jmenovitý primární proud MTP (A) - ČEZ 100 Možné přímé měření 100, , , , , , , 500

26 Jmenovitá hodnota proudu hlavního jističe (A) Jmenovitý primární proud MTP (A) - PRE Jmenovitý primární proud MTP (A) - ČEZ , , E.ON přiřazení MTP k příslušným hodnotám hlavních jističů blíže nespecifikuje – uvádí pouze řadu primárních proudů MTP (max. hodnota 1000A) ze které se MTP stanoví.

27 Nepřímé měření – propojení měřících transformátorů a elektroměru Rozdíly PRE - proudové obvody 4 mm 2 Cu do délky 20 m; napěťové obvody 2,5 mm 2 Cu do délky 20 m. ČEZ a E.ON – proudové obvody 2,5 mm 2 Cu do délky 5 m; napěťové obvody 1,5 mm 2 Cu do délky 5 m; proudové obvody 4 mm 2 Cu do délky 20 m; napěťové obvody 2,5 mm 2 Cu do délky 20 m. PRE a E.ON – připouští možnost větší vzdálenosti nad 20 m po projednání.

28 Nepřímé měření – jištění napěťových obvodů Rozdíly PRE a E.ON – jištění napěťových obvodů nepřímého měření je řešeno pouze hlavním jističem odběrného místa. ČEZ – napěťové obvody nepřímého měření se propojí se zkušební svorkovnicí přes plombovatelný (v zapnuté poloze) pojistkový odpínač s jištěním 2 A (používá se odpínač pro válcové pojistky).

29 Technické podmínky pro připojení neměřených odběrů (z hlediska hlavních jističů) Rozdíly •PRE – podmínky připojení neměřeného odběru blíže nespecifikuje •ČEZ – hlavní jistič max. 6 A s vypínací charakteristikou B. Charakteristiky C nebo D pouze po projednání. Ve výjimečných případech a po projednání lze připustit hlavní jistič 10 A. •E.ON – připojení přes hlavní jistič hodnoty do 6 A včetně s vypínací charakteristikou B.

30 Prozatímní odběrná místa – umístění rozváděče měření (ER) od místa připojení Rozdíly PRE – elektroměrový rozváděč na veřejně přístupném místě – vzdálenost od místa připojení ne více než 3 m. ČEZ – ER co nejblíže k místu připojení, v kabelové síti do vzdálenosti 3 m, u venkovních vedení do vzdálenosti 10 m od místa připojení. V odůvodněných případech (např. pro cirkusy) lze připustit délku připojovacího vedení i větší. E.ON – vzdálenost ER od místa připojení blíže nestanovuje.

31 Uvedený výčet rozdílů v technických podmínkách pro připojení měřících zařízení citovaných PDS nelze považovat za vyčerpávající - viz např. rozdíly ve schématech zapojení a další upřesnění. Aktuální stav technických podmínek možno vyhledat na internetových stránkách provozovatelů DS na základních adresách: Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Porovnání připojovacích podmínek pro osazení a připojení měřících zařízení (pro měření typu C) regionálních provozovatelů distribučních soustav v odběrných."

Podobné prezentace


Reklamy Google