Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porovnání připojovacích podmínek pro osazení a připojení měřících zařízení (pro měření typu C) regionálních provozovatelů distribučních soustav v odběrných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porovnání připojovacích podmínek pro osazení a připojení měřících zařízení (pro měření typu C) regionálních provozovatelů distribučních soustav v odběrných."— Transkript prezentace:

1 Porovnání připojovacích podmínek pro osazení a připojení měřících zařízení (pro měření typu C) regionálních provozovatelů distribučních soustav v odběrných místech napojených ze sítí nízkého napětí Václav M a c h á č e k

2 Zákon č. 458/2000 Sb. - energetický zákon - § 49 odst. 2
Výrobci a koneční zákazníci jsou povinni na svůj náklad upravit předávací místo nebo odběrné místo pro instalaci měřícího zařízení v souladu s podmínkami obsaženými v Pravidlech provozování distribuční soustavy po předchozím projednání s příslušným provozovatelem distribuční soustavy.

3 Systém elektroenergetické legislativy

4 PREdistribuce, a.s. Technické podmínky připojení – Část A: Obchodní měření – Díl I: Distribuční síť nn (účinnost verze 5: od ) ČEZ Distribuce, a.s. Připojovací podmínky pro osazení měřících zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn (účinnost od , změna č.1 k , změna č. 2 k , změna č. 3 k !)

5 E.ON Distribuce, a.s. Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav u zákazníků připojených k elektrické síti nízkého napětí - původní verze - platnost od - nová verze – platnost od *** Zásada – vždy platí poslední verze (změna) TP!

6 Shody a rozdíly v platných technických podmínkách (přehled nelze považovat za vyčerpávající)
Platnost technických podmínek se vztahuje: PRE - na všechna nově zřizovaná a rekonstruovaná odběrná místa – v přiměřené míře i pro všechna ostatní odběrná místa se zřetelem na dříve stanovené podmínky. ČEZ - na nová a rekonstruovaná odběrná místa nebo stávající OM bez platné rezervace příkonu. E.ON - pro odběrná zařízení uvedená nově do provozu nebo rekonstruovaná.

7 Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
Shoda HDV a odbočky k elektroměrům (přívody) vždy v soustavě TN-C, z celistvých vodičů bez přerušení. Průřezy vodičů odbočky se volí s ohledem na očekávané zatížení – minimální průřezy vodičů odboček 6 mm2 Cu. (max. průřez PRE – 25 mm², ČEZ + E.ON – 16 mm²) Průřez a materiál odboček musí být shodný s průřezem a materiálem vedení od elektroměru k přístrojové rozvodnici.

8 Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům - rozdělení vodiče PEN
Rozdíly (zásadní) PRE – rozdělení vodiče PEN na samostatné vodiče PE a N možno provést až v měřené části instalace v podružném rozváděči. ČEZ – připouští možnost změny soustavy TN-C na TN-C-S již v elektroměrovém rozváděči (vývod z ER). E.ON – připouští i řešení dle PRE. Jsou-li však k tomu technické nebo ekonomické důvody, lze v síti TN v elektroměrovém rozváděči provést rozdělení vodiče PEN na PE a N a před hlavní jistič osadit proudový chránič (nejedná se o řešení standardní – možnost provedení ve stanovisku k připojení). V sítích TT – ochrana samočinným odpojením od zdroje použitím proudového chrániče.

9 Hlavní domovní vedení u rozsáhlých objektů
PRE upřesňuje provedení HDV u rozsáhlých objektů tak, že rozdělení na jednotlivé větve (nejsou-li vedení provedena přímo z přípojkové nebo rozpojovací skříně) musí být umístěno v neměřené části elektroměrového rozváděče a jednotlivé větve samostatně jištěny jističi. ČEZ stanovuje podmínky pro provedení HDV v souladu s ČSN E.ON provedení HDV blíže neupřesňuje.

10 Hlavní jistič před elektroměrem – vypínací charakteristika jističů
Shoda Jističe před elektroměrem musí být s vypínací charakteristikou „B“, na základě individuálního posouzení se připouští i charakteristika „C“, vždy se stejným počtem pólů jako má elektroměr fází. Rozdíl ČEZ a E.ON připouští (o proti PRE) v odůvodněných a zcela výjimečných případech i povolení charakteristiky „D“.

11 Hlavní jistič před elektroměrem - jističe s nastavitelnou spouští
Shoda V případě použití jističů s nastavitelnou nadproudovou (tepelnou) spouští, musí být tyto upraveny konstrukčně tak, aby bylo možno nastavení spouště řádně zaplombovat a aby byla v poloze nastavení výrobcem jasně definována hodnota nastaveného proudu. Uvedené požadavky se týkají i vyměnitelného modulu z hlediska jeho svévolné výměny (jističe dle ČSN EN ) Při nedodržení požadavků bude pro stanovení platby za příkon uvažována maximální nastavitelná hodnota jističe.

12 Hlavní jistič před elektroměrem – jednofázové odběry
Rozdíly PRE a ČEZ – pro jednofázové odběry je maximální přípustná hodnota hlavního jističe před elektroměrem – 25 A, (ČSN Vnitřní elektrické rozvody - připouští 1f odběry do soudobého příkonu 5,5kW – jinak 3f). E.ON – maximální hodnotu jističe pro jednofázové odběry v podkladech jednoznačně nestanovuje. Ve schématech jednofázového zapojení uvádí „Hlavní jistič smluvní hodnoty“.

13 Jistič sazbového spínače (spínacího prvku pro dvojtarif)
Rozdíly PRE – před přijímač HDO se v případech spojité montáže jistič neosazuje (napájení zajištěno ze svorky č. 2 elektroměru). ČEZ – připouští jistič v obvodu HDO s maximální hodnotou 6A. E.ON – požaduje jistič s maximální hodnotou A. Shoda ČEZ a E.ON – plombovatelnost jističů v zapnuté poloze.

14 Umístění měřících zařízení
Shoda a rozdíly (základní ustanovení v ČSN čl ) Poloha elektroměrového rozváděče (rozvodnice) musí umožňovat instalaci elektroměrů ve svislé poloze. Středy číselníků elektroměrů musí být ve výšce 1500–1700 mm (ČEZ mm) od podlahy nebo definitivně upraveného terénu. V případě více elektroměrů nad sebou (charakter bytových domů) mohou být středy číselníků elektroměrů ve výši 700 až 1700mm od podlahy. Před elektroměrovým rozváděčem (rozvodnicí) musí být volný prostor o hloubce a šířce (ČEZ) min. 800 mm s rovnou podlahou nebo upraveným terénem pro bezpečnost prováděné obsluhy a prací.

15 Umístění měřících zařízení
Rozdíl ČEZ a E.ON připouští na rozdíl od PRE, že při umístění elektroměrového rozváděče v oplocení (pilíři) mohou být středy číselníků elektroměrů níže než 1500 mm (ČEZ stanovil spodní hranici středu elektroměru na 1000 mm) - spodní hrana ER rozváděče však musí být minimálně 600 mm nad úrovní definitivně upraveného terénu. Provedení umožňuje ČSN , Změna 1 z 05/1997, doplnění čl

16 Umístění měřících zařízení – potřebné místo
Shoda a rozdíly PRE, ČEZ, E.ON – požadují pro montáž elektroměrů a spínacích prvků zabezpečit místo v rozváděči dle tabulky. PRE, ČEZ – v případě osazení pouze jednoho přístroje zvětšit šířku a výšku o 50 mm. Přístroj šířka (mm) výška hloub-ka Elektroměr jednofázový 180 300 160 Elektroměr třífázový 200 400 Spínací prvek 180 (ČEZ)

17 Provedení elektroměrových rozváděčů (rozvodnic)
Rozdíly PRE a E.ON stanovují pro spojovací vedení sloužící k propojení měřících a ovládacích zařízení použití vodičů Cu s jednožilovým plným (pevným) jádrem. ČEZ připouští ve výjimečných případech (po předchozím odsouhlasení) i použití laněných vodičů ukončených lisovací dutinkou. PRE vyžaduje uzamykání dveří na trnový klíč 6x6 mm do hloubky alespoň 10 mm – kovové provedení závěru. ČEZ a E.ON stanovuje vybavení dveří typizovanými rozváděčovými zámky (?), přednostně doporučuje zámek na trnový klíč 6x6 mm (ČSN ). ČEZ – max. výška závěru 170 cm nad upraveným terénem.

18 Provedení elektroměrových rozváděčů (rozvodnic)
Rozdíly PRE – u nově zřizovaných nebo rekonstruovaných odběrných místech se přijímač HDO zásadně osazuje na kryt svorkovnice elektroměru nebo je jako modul HDO součástí elektroměru (spojitá montáž). Před přijímač HDO se neosazuje jistič a na elektroměrovou desku ani PEN svorkovnice. ČEZ a E.ON uvedenou spojitou montáž ve svých podkladech neřeší.

19 Provedení elektroměrových rozváděčů (rozvodnic)
Rozdíly (zásadní) PRE – ze schémat zapojení přímého měření lze odvodit, že PEN vodič přívodu odbočky k elektroměru je zapojen přímo do svorky elektroměru – PEN vodič prochází přes svorky elektroměru do bytové rozvodnice. PEN svorkovnice je osazována pouze v konkrétních případech. ČEZ a E.ON – PEN vodič přívodu odbočky k elektroměru je zapojen do PEN svorkovnice (PEN přípojnice), ze které je proveden i vývod do podružné bytové rozvodnice. Propojovací pracovní vodič mezi elektroměrem a PEN (N) svorkovnicí je světle modré barvy – ČEZ min. průřez 6 mm E.ON min. průřez 4 mm2.

20 PRE – jednofázové elektroměry: 180x270 mm
Provedení elektroměrových rozváděčů – zasklená okénka v krycích panelech (PRE), ve dveřích a krycích panelech (ČEZ) Rozdíly PRE – jednofázové elektroměry: 180x270 mm třífázové elektroměry: x325 mm (spodek okénka 100 mm pod vodorovnou osou upevňovacích otvorů přístroje – možnost vizuální kontroly celé měřící soupravy) E.ON – elektroměr a sazbový spínač nesmí být zakryt krycím plechem ČEZ - jednofázové elektroměry: 100x100 mm (spodek okénka 30 mm nad vodorovnou osou upevňovacích otvorů přístroje) - třífázové elektroměry: x160 mm (spodek okénka 50 mm nad vodorovnou osou upevňovacích otvorů přístroje) Okénka pouze pro čtení údajů – viz ČSN čl.40.

21 Provedení elektroměrových rozváděčů
Označování přívodních, vývodních a ovládacích vodičů Rozdíly PRE a E.ON – mají stanoveno označení přívodních a vývodních vodičů elektroměru pro přímé měření ČEZ - není blíže definováno Shoda PRE, ČEZ, E.ON – mají stanoveno označení ovládacích vodičů v zapojení spínacího prvku Označení vodičů pro nepřímé měření PRE, ČEZ a E.ON stanovují rozdílně.

22 Umisťování ochran proti přepětí
Rozdíly PRE – ochrany proti přepětí se umisťují v měřené části mimo elektroměrový rozváděč. ČEZ a E.ON – umisťovat přepěťové ochrany prvního stupně – typ T1 ( třídy požadavků B) v neměřené části odběrného místa lze pouze na základě souhlasu příslušného PDS, v souladu s PNE a je-li to nezbytné k realizaci celkové koncepce zón bleskové ochrany v celém objektu. Umístění přepěťové ochrany nelze provést do společného prostoru s elektroměrem a spínacím prvkem (lze provést do ostatních neměřených částí odběrného místa – např. v HDS). Místo musí být zabezpečené plombováním proti neoprávněnému odběru.

23 Měřící zařízení pro přímé měření
Rozdíly (zásadní) PRE – elektroměry pro přímé měření se osazují do 100 A (včetně) jmenovitého proudu hlavního jističe (změna od – dříve A). ČEZ a E.ON - elektroměry pro přímé měření se osazují pouze do 80 A (včetně) jmenovitého proudu hlavního jističe.

24 Nepřímé měření – měřící transformátory proudu
Rozdíly (zásadní) PRE – pro účely měření v obchodním styku je povoleno používat MTP s třídou přesnosti 0,5S, ext. 150%, (rozšířený měřící proudový rozsah) o jmenovitém příkonu 10 VA a sekundárním převodu x/5 A (tyto hodnoty musí být uvedeny na štítku MTP). ČEZ - nutno použít MTP s převodem x/5A, jmenovitou zátěží 10 VA, třídou přesnosti min. 0,5, popřípadě 0,5S. E.ON – MTP musí odpovídat třídě přesnosti 0,5, jmenovitý sekundární proud musí být 5 A, jmenovitá zátěž měřících transformátorů 10 VA.

25 Přiřazení MTP k příslušným hodnotám hlavních jističů dle podkladů PRE a ČEZ
Jmenovitá hodnota proudu hlavního jističe (A) Jmenovitý primární proud MTP (A) - PRE (rozšířený proudový rozsah MTP) Jmenovitý primární proud MTP (A) - ČEZ 100 Možné přímé měření 100, 125 125 125, 150 160 150 150, 200 200 200, 250 250 250, 300 315 300, 400 400 300 400, 500

26 E.ON přiřazení MTP k příslušným hodnotám hlavních
Jmenovitá hodnota proudu hlavního jističe (A) Jmenovitý primární proud MTP (A) - PRE Jmenovitý primární proud MTP (A) - ČEZ 500 400 500, 600 600 600, 750 800 --- E.ON přiřazení MTP k příslušným hodnotám hlavních jističů blíže nespecifikuje – uvádí pouze řadu primárních proudů MTP (max. hodnota 1000A) ze které se MTP stanoví.

27 Nepřímé měření – propojení měřících transformátorů a elektroměru
Rozdíly PRE - proudové obvody 4 mm2 Cu do délky 20 m; napěťové obvody 2,5 mm2 Cu do délky 20 m. ČEZ a E.ON – proudové obvody 2,5 mm2 Cu do délky 5 m; napěťové obvody 1,5 mm2 Cu do délky 5 m; proudové obvody 4 mm2 Cu do délky 20 m; PRE a E.ON – připouští možnost větší vzdálenosti nad 20 m po projednání.

28 Nepřímé měření – jištění napěťových obvodů
Rozdíly PRE a E.ON – jištění napěťových obvodů nepřímého měření je řešeno pouze hlavním jističem odběrného místa. ČEZ – napěťové obvody nepřímého měření se propojí se zkušební svorkovnicí přes plombovatelný (v zapnuté poloze) pojistkový odpínač s jištěním 2 A (používá se odpínač pro válcové pojistky).

29 Technické podmínky pro připojení neměřených odběrů (z hlediska hlavních jističů)
Rozdíly PRE – podmínky připojení neměřeného odběru blíže nespecifikuje ČEZ – hlavní jistič max. 6 A s vypínací charakteristikou B. Charakteristiky C nebo D pouze po projednání. Ve výjimečných případech a po projednání lze připustit hlavní jistič 10 A. E.ON – připojení přes hlavní jistič hodnoty do 6 A včetně s vypínací charakteristikou B.

30 PRE – elektroměrový rozváděč na veřejně přístupném
Prozatímní odběrná místa – umístění rozváděče měření (ER) od místa připojení Rozdíly PRE – elektroměrový rozváděč na veřejně přístupném místě – vzdálenost od místa připojení ne více než 3 m. ČEZ – ER co nejblíže k místu připojení, v kabelové síti do vzdálenosti 3 m, u venkovních vedení do vzdálenosti 10 m od místa připojení. V odůvodněných případech (např. pro cirkusy) lze připustit délku připojovacího vedení i větší. E.ON – vzdálenost ER od místa připojení blíže nestanovuje.

31 Uvedený výčet rozdílů v technických podmínkách pro připojení měřících zařízení citovaných PDS nelze považovat za vyčerpávající - viz např. rozdíly ve schématech zapojení a další upřesnění. Aktuální stav technických podmínek možno vyhledat na internetových stránkách provozovatelů DS na základních adresách: Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Porovnání připojovacích podmínek pro osazení a připojení měřících zařízení (pro měření typu C) regionálních provozovatelů distribučních soustav v odběrných."

Podobné prezentace


Reklamy Google