Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Pavel Kraják ČEZ Distribuce, a.s

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Pavel Kraják ČEZ Distribuce, a.s"— Transkript prezentace:

1 Ing. Pavel Kraják ČEZ Distribuce, a.s. 28. 2. 2014
Legislativní předpisy pro elektrická zařízení s ohledem na bezpečnost práce Ing. Pavel Kraják ČEZ Distribuce, a.s.

2 Hlavní zásady Zaměstnavatel je povinen pro zlepšení BOZP zavést komplexní systém prevence rizik, který zahrnuje výrobní postupy, organizaci práce, pracovní podmínky, sociální vztahy a vliv pracovního prostředí.

3 vyhlášky ústředních orgánů (MPO, ERÚ)
Sytém (energetické) legislativy _____________________________________________________ zákony vyhlášky ústředních orgánů (MPO, ERÚ) (PPPS + PPDS) technické normy

4 Členění technických norem
A)     Mezinárodní - ISO normy pro strojírenství, stavebnictví a ostatní obory, kromě elektrotechniky - IEC normy pro elektrotechniku B) Regionální - evropské (EN, HD): - CEN normy pro strojírenství, stavebnictví a ostatní obory, kromě elektrotechniky -CENELEC pro elektrotechniku - ETSI pro telekomunikace C) Národní - ČSN, DIN, BS, NF, GOST D) Organizací (podnikové) – PN, PNE, TNŽ apod.

5 Energetická legislativa (energetický zákon)
§ 11 odstavec 1 písmeno c) – používat technická zařízení (bezpečnost a spolehlivost) § 11 odstavec 1 písmeno d) – činnosti prováděné osobami s odbornou způsobilostí § 28 odstavec 2 písmeno d) – udržovat svá odběrná ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám § 28 odstavec 5) písmeno b) – udržovat společnou domovní instalaci

6 Vyhláška č. 540/2005 Sb. (41/2010 Sb.) o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice § 5 standard ukončení přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny § 21 ukazatele nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny (SAIFI, SAIDI) Vazba na cenové rozhodnutí a „Q - komponentu“

7 Možnost snížení ukazatelů
Zlepšení údržby venkovních vedení Rekonstrukce venkovních vedení Kruhování venkovních vedení Kabelizace Automatizace provozu

8 Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů
Vztahuje se na všechny výrobky (movité věci) § 3 odstavec 1 písmeno a): kromě jiného návod na montáž a uvedení do provozu, způsob užívání včetně vymezení prostředí užití, návod na údržbu a likvidaci – vždy v českém jazyce § 7 dozor provádí ČOI

9 Zákon č. 174/1968 Sb. o státním dozoru nad bezpečností práce
Vykonávají organizace státního odborného dozoru Vydávají stanoviska, kontroly (prohlídky, řídí zkoušky) Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) – zařazení do tříd a skupin má vliv na podmínky uvádění do provozu a nepřímo i na provozování

10 Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce
Státní úřad inspekce práce + oblastní inspektoráty § 3 odstavec 1 - Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z: právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce Právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení ….

11 Pravidla provozování distribuční soustavy
Na základě § EZ Vyhláška č. 401/2010 Sb. stanovuje obsah Základní část Kapitola 4: Provozní předpisy pro distribuční soustavu Čl Bezpečnost zařízení distribuční soustavy Příloha č. 2 - Metodika určování spolehlivosti dodávky elektrické energie a prvků distribuční soustavy

12 ČSN EN 50110-1 obsluha a práce na elektrických zařízeních
Platí pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních všech napětí nebo v jejich blízkosti (mn až zvn) Kapitola 4 – základní principy (zásady): Veškeré osoby vykonávající práci na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti musí být školeny z bezpečnostních předpisů a místních pracovních předpisů určených pro jejich práci …

13 PNE Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie Rozsah platnosti Konkrétnější a podrobnější: Základní členění prací Zajištění pracoviště Osoba odpovědná za elektrické zařízení Kvalifikace osob Definován příkaz „B“ Kapitola 7 – Postup při údržbě

14 ČSN EN PNE Mezi specifickými požadavky i požadavky na „Továrně připojené typově zkoušené rozváděče“ Harmonogram prací: Hlavní zásady řešení – První návrh – Druhý návrh Konečný návrh –

15 ČSN EN 50341 venkovní vedení nad AC 1 kV
Stávající technické normy v ČR: ČSN EN 50341 ČSN EN 50423 PNE PNE Výhled pro ČR: ČSN EN ČSN EN (Národní normalizační aspekt pro ČR) PNE Venkovní vedení nad AC 45 kV PNE Venkovní vedení nad AC 1 kV do 45 kV včetně

16 Technické normy vážící se k rozvaděčům vn
ČSN EN ed.2 Vysokonapěťové spínací a řídící zařízení – Část 200: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně ČSN EN Vysokonapěťové spínací a řídící zařízení – Část 201: Izolačně kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně ČSN EN ed.2 Vysokonapěťové spínací a řídící zařízení – Část 203: Plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV ČSN EN Plynem izolované oddíly pro rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně ČSN EN Vysokonapěťové rozváděče – Systémy indikace přítomnosti napětí

17 ČSN EN ( ) Platnost končí

18 ČSN EN ( ) Platí pro systémy indikace přítomnosti napětí (VPIS) integrované do rozvaděčů na střídavý proud pro které platí IEC nebo IEC Kapitola 8 - Pokyny pro volbu VPIS: za volbu je zodpovědný výrobce rozváděče Kapitola 10 – Návody k použití Kapitola 11 - Bezpečnost

19 Vše je nutné provádět s rozumem


Stáhnout ppt "Ing. Pavel Kraják ČEZ Distribuce, a.s"

Podobné prezentace


Reklamy Google