Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Legislativní předpisy pro elektrická zařízení s ohledem na bezpečnost práce Ing. Pavel Kraják ČEZ Distribuce, a.s. 28. 2. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Legislativní předpisy pro elektrická zařízení s ohledem na bezpečnost práce Ing. Pavel Kraják ČEZ Distribuce, a.s. 28. 2. 2014."— Transkript prezentace:

1 Legislativní předpisy pro elektrická zařízení s ohledem na bezpečnost práce Ing. Pavel Kraják ČEZ Distribuce, a.s. 28. 2. 2014

2 Hlavní zásady Zaměstnavatel je povinen pro zlepšení BOZP zavést komplexní systém prevence rizik, který zahrnuje výrobní postupy, organizaci práce, pracovní podmínky, sociální vztahy a vliv pracovního prostředí.

3 Sytém (energetické) legislativy _____________________________________________________ zákony vyhlášky ústředních orgánů (MPO, ERÚ) (PPPS + PPDS) technické normy

4 Členění technických norem A) Mezinárodní - ISO normy pro strojírenství, stavebnictví a ostatní obory, kromě elektrotechniky - IEC normy pro elektrotechniku B) Regionální - evropské (EN, HD): - CEN normy pro strojírenství, stavebnictví a ostatní obory, kromě elektrotechniky -CENELEC pro elektrotechniku - ETSI pro telekomunikace C) Národní - ČSN, DIN, BS, NF, GOST D) Organizací (podnikové) – PN, PNE, TNŽ apod.

5 Energetická legislativa (energetický zákon) • § 11 odstavec 1 písmeno c) – používat technická zařízení (bezpečnost a spolehlivost) • § 11 odstavec 1 písmeno d) – činnosti prováděné osobami s odbornou způsobilostí • § 28 odstavec 2 písmeno d) – udržovat svá odběrná ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám • § 28 odstavec 5) písmeno b) – udržovat společnou domovní instalaci

6 Vyhláška č. 540/2005 Sb. (41/2010 Sb.) o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice • § 5 standard ukončení přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny • § 21 ukazatele nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny (SAIFI, SAIDI) • Vazba na cenové rozhodnutí a „Q - komponentu“

7 Možnost snížení ukazatelů • Zlepšení údržby venkovních vedení • Rekonstrukce venkovních vedení • Kruhování venkovních vedení • Kabelizace • Automatizace provozu

8 Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů • Vztahuje se na všechny výrobky (movité věci) • § 3 odstavec 1 písmeno a): kromě jiného návod na montáž a uvedení do provozu, způsob užívání včetně vymezení prostředí užití, návod na údržbu a likvidaci – vždy v českém jazyce • § 7 dozor provádí ČOI

9 Zákon č. 174/1968 Sb. o státním dozoru nad bezpečností práce • Vykonávají organizace státního odborného dozoru • Vydávají stanoviska, kontroly (prohlídky, řídí zkoušky) • Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) – zařazení do tříd a skupin má vliv na podmínky uvádění do provozu a nepřímo i na provozování

10 Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce • Státní úřad inspekce práce + oblastní inspektoráty • § 3 odstavec 1 - Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z: • právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce • Právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení ….

11 Pravidla provozování distribuční soustavy • Na základě § EZ • Vyhláška č. 401/2010 Sb. stanovuje obsah • Základní část Kapitola 4: Provozní předpisy pro distribuční soustavu • Čl. 4.6 - Bezpečnost zařízení distribuční soustavy • Příloha č. 2 - Metodika určování spolehlivosti dodávky elektrické energie a prvků distribuční soustavy

12 ČSN EN 50110-1 obsluha a práce na elektrických zařízeních • Platí pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních všech napětí nebo v jejich blízkosti (mn až zvn) • Kapitola 4 – základní principy (zásady): Veškeré osoby vykonávající práci na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti musí být školeny z bezpečnostních předpisů a místních pracovních předpisů určených pro jejich práci …

13 PNE 33 0000-6 Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie • Rozsah platnosti • Konkrétnější a podrobnější: • Základní členění prací • Zajištění pracoviště • Osoba odpovědná za elektrické zařízení • Kvalifikace osob • Definován příkaz „B“ • Kapitola 7 – Postup při údržbě

14 ČSN EN 61936-1 + PNE 33 3201 • Mezi specifickými požadavky i požadavky na „Továrně připojené typově zkoušené rozváděče“ • Harmonogram prací: • Hlavní zásady řešení – 30. 4. 2013 • První návrh – 31. 12. 2013 • Druhý návrh - 30. 6. 2014 • Konečný návrh – 30. 11. 2014

15 ČSN EN 50341 venkovní vedení nad AC 1 kV • Stávající technické normy v ČR: • ČSN EN 50341 • ČSN EN 50423 • PNE 33 3301 • PNE 33 3300-0 • Výhled pro ČR: • ČSN EN 50341-1 • ČSN EN 50341-3 (Národní normalizační aspekt pro ČR) • PNE 33 3300 Venkovní vedení nad AC 45 kV • PNE 33 3301 Venkovní vedení nad AC 1 kV do 45 kV včetně

16 Technické normy vážící se k rozvaděčům vn • ČSN EN 62271-200 ed.2 Vysokonapěťové spínací a řídící zařízení – Část 200: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně • ČSN EN 62271-201 Vysokonapěťové spínací a řídící zařízení – Část 201: Izolačně kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně • ČSN EN 62271-203 ed.2 Vysokonapěťové spínací a řídící zařízení – Část 203: Plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV • ČSN EN 50187 Plynem izolované oddíly pro rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně • ČSN EN 61958 Vysokonapěťové rozváděče – Systémy indikace přítomnosti napětí

17 ČSN EN 61958 (35 7128) Platnost končí 2. 3. 2014

18 ČSN EN 62271-206 (35 7190) • Platí pro systémy indikace přítomnosti napětí (VPIS) integrované do rozvaděčů na střídavý proud pro které platí IEC 62271-200 nebo IEC 62271-201 • Kapitola 8 - Pokyny pro volbu VPIS: za volbu je zodpovědný výrobce rozváděče • Kapitola 10 – Návody k použití • Kapitola 11 - Bezpečnost

19 Vše je nutné provádět s rozumem


Stáhnout ppt "Legislativní předpisy pro elektrická zařízení s ohledem na bezpečnost práce Ing. Pavel Kraják ČEZ Distribuce, a.s. 28. 2. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google