Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zásady bezpečnosti v elektrotechnice. Bezpečnost elektrických zařízení (ČSN 33 1500) Lidské zdraví Užitková zvířata Majetek Podmínky provozu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zásady bezpečnosti v elektrotechnice. Bezpečnost elektrických zařízení (ČSN 33 1500) Lidské zdraví Užitková zvířata Majetek Podmínky provozu."— Transkript prezentace:

1 Zásady bezpečnosti v elektrotechnice

2

3 Bezpečnost elektrických zařízení (ČSN 33 1500) Lidské zdraví Užitková zvířata Majetek Podmínky provozu

4 Odborná způsobilost v elektrotechnice Kvalifikace pracovníků • Vodítko pro činnosti ČSN EN 50110-1 ed.2 ( obsluha a práce na EZ) Rozdělení kvalifikací • Vyhláška č.50/1978 Sb.

5 Odborná způsobilost v elektrotechnice

6 Rozdělení elektrických zařízení z hlediska bezpečnostních rizik Spotřebiče pro domácnost Zařízení kancelářské a výpočetní techniky Elektrická zařízení v průmyslu Elektrická zařízení v energetice Elektrická zařízení ve zdravotnictví Elektrická zařízení držená v ruce

7 Bezpečnostní značení – bezpečnostní barvy Obecný význam barev – ČSN ISO 3864 NV č.11/2002 Sb. Barevné značení vodičů (ČSN EN 60446 ed.2, ČSN 330165, ČSN 330166) Barevné značení sdělovačů a ovládačů (ČSN EN 60073 ed.2) Barvy ve významu bezpečnostních značek (ČSN ISO 3864 NV č.11/2002 Sb.)

8 Bezpečnostní značení – bezpečnostní barvy Obecný význam barev – ČSN ISO 3864 NV č.11/2002 Sb. Barevné značení vodičů holé vodičekabely

9 Bezpečnostní značení – bezpečnostní barvy Obecný význam barev – ČSN ISO 3864 NV č.11/2002 Sb. Barevné značení sdělovačů a ovládačů

10 Bezpečnostní značení – bezpečnostní barvy Obecný význam barev – ČSN ISO 3864 NV č.11/2002 Sb. Barvy ve významu bezpečnostních značek

11 Ochranná pásma Vymezení činnosti v ochranném pásmu: • Venkovní vedení • Podzemní vedení • Elektrické stanice • Výrobny Zakázané činnosti

12 Ochranná pásma

13 Systém povinné péče o bezpečnost elektrických zařízení • Zákon č.89/2012 Sb. – občanský zákoník (účinnost od 1.1.2014) • Zákon č.513/1991 Sb. – obchodní zákoník • Zákon č.309/2006 Sb. – zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci • Zákon č.269/2006 Sb. – zákoník práce • Zákon č.174/1968 Sb. – o státním odborném dozoru nad bezpečností práce • Zákon č.22/1997 Sb. – o technických požadavcích na výrobky, o změně a doplnění některých zákonů v platném znění • Zákon č.102/2001 Sb. – o obecné bezpečnosti výrobků

14 Systém povinné péče o bezpečnost elektrických zařízení • Vyhláška č. 48/1982 Sb. – stanoví základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. – podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí • Značky na elektrotechnických výrobcích • Dozorčí instituce • Zákon č.174/1968 Sb. – o státním odborném dozoru nad bezpečností práce • Zákon č. 251/2005 Sb. – o inspekci práce • Vyhláška č.73/2010 Sb. – o stanovení vyhrazených technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti a další související dokumenty

15 Průvodní a provozní dokumentace (NV č.378/2001 Sb.) Průvodní dokumentace Provozní dokumentace Místní provozní bezpečnostní předpis

16 Rozdělení elektrických zařízení Druhy elektrických zařízení: • Elektrický obvod • Elektrická instalace • Elektrický předmět Elektrická zařízení podle účelu, kterému slouží: • Silová • Sdělovací • Řídící • Zvláštní Podle nebezpečí úrazu elektrickým proudem: • Silnoproudá • Slaboproudá

17 Rozdělení elektrických zařízení Pozor na nebezpečí krokového napětí!

18 Rozdělení elektrických zařízení Podle druhu proudu: • Stejnosměrná DC (Direct Current) • Střídavá AC (Alternating Current) Podle napětí: • Do 1000 V (malé – 6, 12, 24, 48, 110, max. 120 V, nízké) • Nad 1000 V (VN, VVN, ZVN, UVN)

19 Druhy sítí Označování sítí: • Počet vodičů • Typ sítě • Napětí sítě • Způsob uzemňování sítě • Označování písmeny – První písmeno – T, I – Druhé písmeno – T, N – Další písmeno – S, C Příklady schémat sítí – TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT

20

21 Práce na elektrických zařízeních a jejich obsluha (ČSN EN 501 10-1 ed.2) Bezpečnost při činnostech na elektrických zařízeních: • Rozdíl mezi obsluhou elektrických zařízení a prací na elektrických zařízení • Kvalifikace osob určených pro obsluhu elektrických zařízení a pro práci na EZ • Vedoucí práce osoba odpovědná za elektrické zařízení • Práce podle pokynů, práce s dohledem a pod dozorem • Práce na elektrických zařízení a jejich obsluha vykonávaná osobami seznámenými, poučenými, znalými a znalými s vyšší kvalifikací • Nářadí, výstroj (osobní, ochranné a pracovní prostředky) a přístroje • Označení elektrických zařízení • Oděv při práci a obsluze elektrických zařízení

22 Práce na elektrických zařízeních a jejich obsluha (ČSN EN 501 10-1 ed.2) • Dorozumívání při činnostech na elektrických zařízení • Zajištění bezpečnosti při práci • Základní technicko-organizační opatření (příkaz B) • Zásady pro obsluhu elektrických zařízení • Způsoby práce na elektrických zařízení • Zásady pro práce na elektrických zařízení • Kdo musí být seznámen s funkcí a účelem spínačů • Vypínání elektrických zařízení z bezpečnostních a požárních důvodů • Zajištění pracoviště – vypnutí, odpojení a další podmínky

23 Práce na elektrických zařízeních a jejich obsluha (ČSN EN 501 10-1 ed.2)

24 Elektrické provozovny: • Opatření pro zajištění provozu v akumulátorovnách a nabíjárnách Zajištění EZ při požáru, zátopách a jiných ohroženích Ochranné a pracovní prostředky: • Používání a údržba pryžových rukavic a obuvi pro elektrotechniku • Vybavení elektrických provozoven ochrannými a pracovními prostředky • Vybavení elektrických zařízení bezpečnostními značkami a tabulkami

25 Revize, prohlídky a zkoušky elektrických zařízení (ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6)

26 Výchozí a pravidelné revize EZ, periodické prohlídky a zkoušky • Účel revizí (výchozí revize, pravidelné revize) • Lhůty revizí a postup při revizích Kontroly a revize elektrického ručního nářadí a spotřebičů držených v ruce (ČSN 33 1600 ed.2)

27 Revize, prohlídky a zkoušky elektrických zařízení (ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6)

28

29 Ochrany před úrazem elektrickým proudem Podmínky pro zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem: • Dovolená dotyková napětí (ČSN EN 61140 ed.2) • Druhy prostorů Základní pravidlo ochrany před úrazem elektrickým proudem: • Živé části • Neživé části • Základní ochrana • Ochrana při poruše Zajištění ochrany z hlediska podmínek provozu: • Normální podmínky – základní ochrany (ochrany před dotykem živých částí) • Podmínky jedné poruchy – ochrany při poruše (ochrany před dotykem neživých částí)

30 Ochrany před úrazem elektrickým proudem Prostředky základní ochrany: • Základní izolace • Přepážky a kryty • Zábrany • Ochrana polohou • Omezení napětí • Omezení ustáleného dotykového proudu a náboje • Řízení potenciálu

31 Ochrany před úrazem elektrickým proudem Prostředky ochrany při poruše: • Přídavná izolace • Ochranné pospojování • Ochranné stínění • Automatické odpojení od zdroje • Jednoduché oddělení obvodů • Nevodivé okolí • Řízení potenciálu

32 Ochrany před úrazem elektrickým proudem Prostředky zvýšené ochrany zajišťující zároveň ochranu základní i při poruše: • Zesílená izolace • Ochranné oddělení obvodů • Zdroj omezeného proudu • Ochranná impedance Kompletní opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem: • Automatické odpojení od zdroje • Dvojitá nebo zesílená izolace • Elektrické oddělení • SELV, PELV, FELV • Méně používaná ochranná opatření (ochranné pospojování, nevodivé okolí, omezení proudu a náboje)

33 Ochrany před úrazem elektrickým proudem Požadavky na prostředky základní ochrany Prostředky ochrany při poruše – ochranné vodiče, zemnění a pospojování, ochranné přístroje: • Vedení a kladení ochranných vodičů • Využití náhodných ochranných vodičů, vodičů pospojování, překlenutí vodoměrů • Užití zemničů • Dimenzování, uložení a spojování zemničů • Ochrana zemničů před korozí • Ochranné přístroje (nadproudové prvky, proudové a napěťové chrániče, hlídače izolačního stavu) • Koordinace ochranných opatření – třídy ochrany elektrických předmětů, vnější vlivy, provozní stavy

34 Ochrany před úrazem elektrickým proudem

35 Provedení elektrických zařízení Elektrické vedení – jištění a jeho volba: • Základní zásady pro dimenzování vedení • Proudy vodičů • Jistící prvky • Zásady volby jistících prvků Všeobecné a konstrukční požadavky: • Označení vodičů a svorek • Provedení ochranných svorek • Barvy světelných návěstí a ovládacích tlačítek a jejich základní označení • Elektrická zařízení v prostředí normálním • Elektrická zařízení v prostředí mokrém a s nebezpečím požáru hořlavých prachů a hmot • Elektrická zařízení v hořlavých hmotách a na hořlavých podkladech

36 Provedení elektrických zařízení Kladení vedení: • Zásady spojování vodičů • Průchody vedením zdmi a konstrukcemi • Kabelové prostory a kanály Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů: • Zásuvky, vidlice, přívodky a nástrčky – hlavní zásady připojení • Kladení pohyblivých přívodů a vedení

37 Provedení elektrických zařízení Vnitřní elektrické rozvody: • Připojování zásuvek • Požadavky na elektrotechnické výrobky a zařízení Posuzování rizik a provedení elektrických zařízení

38 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Zásady bezpečnosti v elektrotechnice. Bezpečnost elektrických zařízení (ČSN 33 1500) Lidské zdraví Užitková zvířata Majetek Podmínky provozu."

Podobné prezentace


Reklamy Google