Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zásady bezpečnosti v elektrotechnice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zásady bezpečnosti v elektrotechnice"— Transkript prezentace:

1 Zásady bezpečnosti v elektrotechnice

2

3 Bezpečnost elektrických zařízení (ČSN 33 1500)
Lidské zdraví Užitková zvířata Majetek Podmínky provozu

4 Odborná způsobilost v elektrotechnice
Kvalifikace pracovníků Vodítko pro činnosti ČSN EN ed.2 ( obsluha a práce na EZ) Rozdělení kvalifikací Vyhláška č.50/1978 Sb.

5 Odborná způsobilost v elektrotechnice

6 Rozdělení elektrických zařízení z hlediska bezpečnostních rizik
Spotřebiče pro domácnost Zařízení kancelářské a výpočetní techniky Elektrická zařízení v průmyslu Elektrická zařízení v energetice Elektrická zařízení ve zdravotnictví Elektrická zařízení držená v ruce

7 Bezpečnostní značení – bezpečnostní barvy Obecný význam barev – ČSN ISO 3864 NV č.11/2002 Sb.
Barevné značení vodičů (ČSN EN ed.2, ČSN , ČSN ) Barevné značení sdělovačů a ovládačů (ČSN EN ed.2) Barvy ve významu bezpečnostních značek (ČSN ISO 3864 NV č.11/2002 Sb.)

8 Bezpečnostní značení – bezpečnostní barvy Obecný význam barev – ČSN ISO 3864 NV č.11/2002 Sb.
Barevné značení vodičů holé vodiče kabely

9 Bezpečnostní značení – bezpečnostní barvy Obecný význam barev – ČSN ISO 3864 NV č.11/2002 Sb.
Barevné značení sdělovačů a ovládačů

10 Barvy ve významu bezpečnostních značek
Bezpečnostní značení – bezpečnostní barvy Obecný význam barev – ČSN ISO 3864 NV č.11/2002 Sb. Barvy ve významu bezpečnostních značek

11 Ochranná pásma Vymezení činnosti v ochranném pásmu: Zakázané činnosti
Venkovní vedení Podzemní vedení Elektrické stanice Výrobny Zakázané činnosti

12 Ochranná pásma

13 Systém povinné péče o bezpečnost elektrických zařízení
Zákon č.89/2012 Sb. – občanský zákoník (účinnost od ) Zákon č.513/1991 Sb. – obchodní zákoník Zákon č.309/2006 Sb. – zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Zákon č.269/2006 Sb. – zákoník práce Zákon č.174/1968 Sb. – o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Zákon č.22/1997 Sb. – o technických požadavcích na výrobky, o změně a doplnění některých zákonů v platném znění Zákon č.102/2001 Sb. – o obecné bezpečnosti výrobků

14 Systém povinné péče o bezpečnost elektrických zařízení
Vyhláška č. 48/1982 Sb. – stanoví základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. – podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí Značky na elektrotechnických výrobcích Dozorčí instituce Zákon č.174/1968 Sb. – o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Zákon č. 251/2005 Sb. – o inspekci práce Vyhláška č.73/2010 Sb. – o stanovení vyhrazených technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti a další související dokumenty

15 Průvodní a provozní dokumentace (NV č.378/2001 Sb.)
Průvodní dokumentace Provozní dokumentace Místní provozní bezpečnostní předpis

16 Rozdělení elektrických zařízení
Druhy elektrických zařízení: Elektrický obvod Elektrická instalace Elektrický předmět Elektrická zařízení podle účelu, kterému slouží: Silová Sdělovací Řídící Zvláštní Podle nebezpečí úrazu elektrickým proudem: Silnoproudá Slaboproudá

17 Rozdělení elektrických zařízení
Pozor na nebezpečí krokového napětí!

18 Rozdělení elektrických zařízení
Podle druhu proudu: Stejnosměrná DC (Direct Current) Střídavá AC (Alternating Current) Podle napětí: Do 1000 V (malé – 6, 12, 24, 48, 110, max. 120 V, nízké) Nad 1000 V (VN, VVN, ZVN, UVN)

19 Druhy sítí Označování sítí:
Počet vodičů Typ sítě Napětí sítě Způsob uzemňování sítě Označování písmeny První písmeno – T, I Druhé písmeno – T, N Další písmeno – S, C Příklady schémat sítí – TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT

20

21 Práce na elektrických zařízeních a jejich obsluha (ČSN EN 501 10-1 ed
Bezpečnost při činnostech na elektrických zařízeních: Rozdíl mezi obsluhou elektrických zařízení a prací na elektrických zařízení Kvalifikace osob určených pro obsluhu elektrických zařízení a pro práci na EZ Vedoucí práce osoba odpovědná za elektrické zařízení Práce podle pokynů, práce s dohledem a pod dozorem Práce na elektrických zařízení a jejich obsluha vykonávaná osobami seznámenými, poučenými, znalými a znalými s vyšší kvalifikací Nářadí, výstroj (osobní, ochranné a pracovní prostředky) a přístroje Označení elektrických zařízení Oděv při práci a obsluze elektrických zařízení

22 Práce na elektrických zařízeních a jejich obsluha (ČSN EN 501 10-1 ed
Dorozumívání při činnostech na elektrických zařízení Zajištění bezpečnosti při práci Základní technicko-organizační opatření (příkaz B) Zásady pro obsluhu elektrických zařízení Způsoby práce na elektrických zařízení Zásady pro práce na elektrických zařízení Kdo musí být seznámen s funkcí a účelem spínačů Vypínání elektrických zařízení z bezpečnostních a požárních důvodů Zajištění pracoviště – vypnutí, odpojení a další podmínky

23 Práce na elektrických zařízeních a jejich obsluha (ČSN EN 501 10-1 ed

24 Práce na elektrických zařízeních a jejich obsluha (ČSN EN 501 10-1 ed
Elektrické provozovny: Opatření pro zajištění provozu v akumulátorovnách a nabíjárnách Zajištění EZ při požáru, zátopách a jiných ohroženích Ochranné a pracovní prostředky: Používání a údržba pryžových rukavic a obuvi pro elektrotechniku Vybavení elektrických provozoven ochrannými a pracovními prostředky Vybavení elektrických zařízení bezpečnostními značkami a tabulkami

25 Revize, prohlídky a zkoušky elektrických zařízení (ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6)

26 Revize, prohlídky a zkoušky elektrických zařízení (ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6)
Výchozí a pravidelné revize EZ, periodické prohlídky a zkoušky Účel revizí (výchozí revize, pravidelné revize) Lhůty revizí a postup při revizích Kontroly a revize elektrického ručního nářadí a spotřebičů držených v ruce (ČSN ed.2)

27 Revize, prohlídky a zkoušky elektrických zařízení (ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6)

28 Revize, prohlídky a zkoušky elektrických zařízení (ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6)

29 Ochrany před úrazem elektrickým proudem
Podmínky pro zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem: Dovolená dotyková napětí (ČSN EN ed.2) Druhy prostorů Základní pravidlo ochrany před úrazem elektrickým proudem: Živé části Neživé části Základní ochrana Ochrana při poruše Zajištění ochrany z hlediska podmínek provozu: Normální podmínky – základní ochrany (ochrany před dotykem živých částí) Podmínky jedné poruchy – ochrany při poruše (ochrany před dotykem neživých částí)

30 Ochrany před úrazem elektrickým proudem
Prostředky základní ochrany: Základní izolace Přepážky a kryty Zábrany Ochrana polohou Omezení napětí Omezení ustáleného dotykového proudu a náboje Řízení potenciálu

31 Ochrany před úrazem elektrickým proudem
Prostředky ochrany při poruše: Přídavná izolace Ochranné pospojování Ochranné stínění Automatické odpojení od zdroje Jednoduché oddělení obvodů Nevodivé okolí Řízení potenciálu

32 Ochrany před úrazem elektrickým proudem
Prostředky zvýšené ochrany zajišťující zároveň ochranu základní i při poruše: Zesílená izolace Ochranné oddělení obvodů Zdroj omezeného proudu Ochranná impedance Kompletní opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem: Automatické odpojení od zdroje Dvojitá nebo zesílená izolace Elektrické oddělení SELV, PELV, FELV Méně používaná ochranná opatření (ochranné pospojování, nevodivé okolí, omezení proudu a náboje)

33 Ochrany před úrazem elektrickým proudem
Požadavky na prostředky základní ochrany Prostředky ochrany při poruše – ochranné vodiče, zemnění a pospojování, ochranné přístroje: Vedení a kladení ochranných vodičů Využití náhodných ochranných vodičů, vodičů pospojování, překlenutí vodoměrů Užití zemničů Dimenzování, uložení a spojování zemničů Ochrana zemničů před korozí Ochranné přístroje (nadproudové prvky, proudové a napěťové chrániče, hlídače izolačního stavu) Koordinace ochranných opatření – třídy ochrany elektrických předmětů, vnější vlivy, provozní stavy

34 Ochrany před úrazem elektrickým proudem

35 Provedení elektrických zařízení
Elektrické vedení – jištění a jeho volba: Základní zásady pro dimenzování vedení Proudy vodičů Jistící prvky Zásady volby jistících prvků Všeobecné a konstrukční požadavky: Označení vodičů a svorek Provedení ochranných svorek Barvy světelných návěstí a ovládacích tlačítek a jejich základní označení Elektrická zařízení v prostředí normálním Elektrická zařízení v prostředí mokrém a s nebezpečím požáru hořlavých prachů a hmot Elektrická zařízení v hořlavých hmotách a na hořlavých podkladech

36 Provedení elektrických zařízení
Kladení vedení: Zásady spojování vodičů Průchody vedením zdmi a konstrukcemi Kabelové prostory a kanály Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů: Zásuvky, vidlice, přívodky a nástrčky – hlavní zásady připojení Kladení pohyblivých přívodů a vedení

37 Provedení elektrických zařízení
Vnitřní elektrické rozvody: Připojování zásuvek Požadavky na elektrotechnické výrobky a zařízení Posuzování rizik a provedení elektrických zařízení

38 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Zásady bezpečnosti v elektrotechnice"

Podobné prezentace


Reklamy Google