Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zásady bezpečnosti v elektrotechnice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zásady bezpečnosti v elektrotechnice"— Transkript prezentace:

1 Zásady bezpečnosti v elektrotechnice

2 Bezpečnost elektrického zařízení
Bezpečnost elektrického zařízení zahrnuje: * ochranu před úrazem elektrickým proudem * ochrana majetku (nebezpečí požáru, výbuchu, …) Bezpečnost elektrického zařízení je dána podmínkami provozu: * způsob připojení * kvalitní zdroj * odpovídající prostředí * pracovníci, kteří provádějí činnost na tomto zařízení

3 Odborná způsobilost v elektrotechnice
Podmínky odborné způsobilosti: * elektrotechnické vzdělání (SOU, SŠ, VŠ) * základní znalosti o možných nebezpečích při činnosti na elektrickém zařízení, které se získají: - praxí - odborným školením, které je zakončeno odpovídajícím zápisem nebo zkouškou Odborná způsobilost je určena kvalifikací, podle které může pracovník vykonávat určitou činnost

4 Činnost na elektrickém zařízení
Činnost na elektrickém zařízení je rozdělena: (nová mezinárodní norma následují rozdělení zrušila, z pohledu názornosti se ale u nás i nadále používá) * obsluha elektrického zařízení činnost spojená provozem elektrického zařízení - spínání - regulace - měření z pevně instalovaných přístrojů, zkoušečky - běžná údržba – čištění, výměna pojistek, žárovek * práce na elektrickém zařízení činnost spojená s údržbou a opravou elektrického zařízení - montážní a demontážní práce, rekonstrukce - opravy, výměna součástek, seřizování - měření přenosnými přístroji

5

6 Vysvětlení pojmů Vedoucí práce Osoba odpovědná za elektrické zařízení
je pověřený vedením pracovní skupiny, která zodpovídá: * za postup práce a její výsledek * dbá na dodržování bezpečnostních předpisů * poučí všechny pracovníky o možných rizikách Osoba odpovědná za elektrické zařízení má přímou zodpovědnost za elektrické zařízení. Může to být zároveň vedoucí práce. Práce podle pokynů je práce, kdy za dodržování bezpečnostních předpisů zodpovídají pracovníci. Práce pod dohledem se provádí podle podrobnějších pokynů. Osoba, která provádí dohled zkontroluje zabezpečení pracoviště a provádí občasnou kontrolu. Za dodržování bezpečnostních předpisů zodpovídají pracovníci. Práce pod dozorem se provádí za trvalé přítomnosti vedoucího práce, který zodpovídá za dodržování bezpečnostních předpisů.

7 Práce na elektrickém zařízení
Práce bez napětí Pokud je to možné, mělo by se pracovat na elektrickém zařízení bez napětí. Z důvodů rychlosti provedení práce a plynulosti dodávky elektrické energie se v současné době využívá stále častěji práce v blízkosti napětí nebo práce pod napětím. Zásady pro práci na nn: * vypnout * odzkoušet vypnutý stav * zabezpečit vypnutý stav (pracujeme-li mimo místo vypnutí) Zásady pro práci na vn a vvn: * zajistit vypnutý stav * odzkoušet * uzemnění a zkratování * oddělení živých a neživých částí (ohrazení a označení pracoviště)

8 Práce na elektrickém zařízení
Práce v blízkosti napětí Zařízení není odpojeno, ale pracovník se pohybuje v těsné blízkosti živých částí. Pracovník je oddělen od živých částí dostatečnou vzdáleností nebo izolační přepážkou. Práce v blízkosti napětí je zakázána: * ve stísněných prostorech * pracuje-li pracovník ve skrčené pozici a živá část je nad ním * je-li živá část po obou stranách pracovníka Práce pod napětím: Předpokladem je náležité pracovní a ochranné vybavení pracovníka Způsob práce: * pracovník je izolován od země a ostatních živých částí * pracovník pracuje s izolovanými pomůckami a nářadím Práce pod napětím je zakázána: * ve venkovním prostředí za tmy a za ztíženým povětrnostních podmínek (déšť, mlha)

9 Rozdělení kvalifikací
A. Pracovníci bez elektrotechnického vzdělání: §3 Pracovníci seznámení * mohou samostatně obsluhovat jednoduchá elektrická zařízení nn * pracovat na zařízení nn bez napětí a v blízkosti napětí na dodržení předepsaných vzdáleností Získání kvalifikace – základní zaškolení §4 Pracovníci poučení * mohou samostatně obsluhovat jednoduchá elektrická zařízení všech napětí * pracovat na zařízení nn bez napětí a v blízkosti napětí na dodržení předepsaných vzdáleností pod dohledem * pracovat na zařízení vn a vvn bez napětí pod dohledem a v blízkosti napětí vn a vvn na dodržení předepsaných vzdáleností pod dozorem Získání kvalifikace – prokazatelné zaškolení – seznámení s provozními předpisy a s poskytováním první pomoci

10 B. Pracovníci s elektrotechnickým vzděláním: §5 Pracovníci znalí
* mohou samostatně obsluhovat elektrická zařízení všech napětí * pracovat na zařízení nn bez napětí, v blízkosti napětí a pod napětím sami * pracovat na zařízení vn a vvn bez napětí sami a v blízkosti napětí vn a vvn pod dohledem Získání kvalifikace – školení + zkouška §6 Pracovníci pro samostatnou činnost * mohou provádět všechny činnosti na elektrickém zařízení samostatně (kromě prací zakázaných) Získání kvalifikace – praxe + školení + zkouška §7 Pracovníci pro řízení činnosti * mohou řídit činnost na elektrickém zařízení §8 Pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem (podnikání) nebo pro řízení provozu

11 B. Pracovníci s elektrotechnickým vzděláním:
§9 Pracovníci pro provádění revizí * mohou provádět revize těch zařízení, pro něž mají oprávnění Získání kvalifikace – praxe + školení + zkouška (ITI – státní odborný dozor) §10 Pracovníci pro samostatné projektování a řízení projektování Získání kvalifikace – praxe + školení + zkouška §11 Pracovníci pro zvláštní případy a) Absolventi elektrotechnické nebo přírodovědné (fyzika) fakulty, kteří pracují jako asistenti na VŠ a pracovníci výzkumných a vývojových ústavů b) Učitelé škol, kteří používají při výuce elektrická zařízení pod napětím * mohou provádět činnost, pro kterou mají oprávnění Získání kvalifikace – školení + zkouška Pozn. Délka požadované praxe je dána stupněm elektrotechnického vzdělání a požadovaným paragrafem

12 Elektrotechnická kvalifikace
způsob provádění odborně řízená samostatná odborně řídící druh činnosti obsluha nn §3 vn, vvn §4 práce bez napětí §5 §7 v blízkosti napětí §6 pod napětím revize §9 projektování §10

13 Příkaz B vzor Příkaz B Příkaz B obsahuje:
stanoví technicko-organizační opatření k zabezpečení pracoviště při práci na vn a vvn. Příkaz B obsahuje: * stanovení pracovního postupu, příprava práce pro zabezpečení pracoviště * zajištění pracoviště * způsob dorozumívání (způsob předání) * povolení k zahájení práce, datum a čas zahájení práce * dozor při práci * přerušení práce (datum a hodina přerušení, opětovné zahájení) * uvedení zařízení do činnosti - ukončení a kontrolu provedené práce (/datum, hodina, kontrola) - uzavření příkazu B - zapnutí zařízení

14 Příkaz B Příkaz B se vydává: Příkaz B se nevydává:
* při práci na vn a vvn * při práci na nn a mn - jedná-li se o společné prostory s vn nebo vvn - na křižovatkách a při souběhu s venkovním vedením vn a vvn - v případě nebezpečí vzniku indukovaného napětí ze soustavy vn nebo vvn Příkaz B se nevydává: * při běžně opakující se práci, na kterou jsou vydány zvláštní provozní předpisy (výměna vn pojistek, …) * je-li nebezpečí z prodlení (velké poruchy, ohrožení života, velké škody) * pro práci na zařízení ve výstavbě * pro práci na zařízení s bezpečným proudem (do 3,5 mA)

15 Příkaz B Příkaz B schvaluje pracovník, který zodpovídá za provoz nebo řízení provozu elektrického zařízení. Práce na zařízení vn a vvn pod napětím: V současné době je tato činnost značně rozšířena, z důvodu plynulosti a nepřetržitosti dodávky elektrické energie. Pro tyto případy se vydává „Příkaz B – PPN“.

16 Revize elektrického zařízení
Účel revize: je ověřování stavu elektrického zařízení z hlediska bezpečnosti. Rozdělení revize: A. Výchozí revize * nová zařízení před uvedením do provozu * zařízení po rekonstrukci (jedná-li se o rozšíření bez změny jištění revize není nutná). B. Pravidelná revize revize v normou stanovených lhůtách (je-li zařízení pravidelně udržováno a kontrolováno, lze lhůty revize prodloužit na dvojnásobek). C. Mimořádná revize provádí se na základě mimořádného požadavku (např. po úderu blesku, oponentní revize, …)

17 Revize elektrického zařízení
Zpráva o revizi: je základní dokument pro bezpečnost elektrického zařízení, který musí obsahovat předepsané náležitosti. V závěru je uvedeno, zda je zařízení z hlediska bezpečnosti schopné provozu. V případě závad musí být přesná specifikace těchto závad. Lhůty pravidelných revizí: pohybují se v rozsahu od 6 měsíců do 5 let podle daných kritérií: * typ zařízení (zděná, prozatímní, …) * určení zařízení (kanceláře, školy, rekreační zařízení, staveniště, …) * podle prostředí – stupně nebezpečí (normální prostředí, nebezpečí výbuchu a požáru, chemicky agresivní , …)

18 Revize a kontroly ručního nářadí
Rozsah činnosti: 1. Kontrola ručního nářadí (prohlídka a zkoušení) - pracovník podle §4 2. Revize ručního nářadí (prohlídka, měření, zkoušení) - pracovník podle §9 Rozdělení ručního nářadí je podle četnosti používání: A s nářadím se pracuje jen občas * do 100 hodin/rok B s nářadím se pracuje krátkodobě * (100 – 250) hodin/rok C s nářadím se pracuje delší dobu * více než 250 hodin/rok Lhůty revizí ručního nářadí Nářadí třídy ochrany skupina I II III A 6 měsíců 12 měsíců B 3 měsíce C 2 měsíce

19 Revize ručního nářadí Rozsah revize: * měření odporu ochranného vodiče
do délky přívodu 3 m - 0,2  pro delší přívod - 0,1  na každé 3 m * měření izolačního odporu základní izolace - 2 M přídavná izolace - 5 M zesílená izolace - 7 M

20 Revize a kontroly spotřebičů
Rozsah činnosti: 1. Kontrola spotřebičů (prohlídka a zkoušení) 2. Revize spotřebičů (prohlídka, měření, zkoušení) Rozdělení spotřebičů je podle používání (výběr): B pro venkovní použití C pro vnitřní použití - průmysl D pro veřejně přístupné prostory – školy, hotely, … Lhůty revizí spotřebičů skupina třída ochrany spotřebiče držené v ruce přenosné spotřebiče B I 3 měsíce 6 měsíců II a III C 24 měsíců 12 měsíců D

21 Revize spotřebičů Rozsah revize: * měření odporu ochranného vodiče
do délky přívodu 5 m - 0,3  pro delší přívod - 0,1  na každých započatých 7,5 m * měření izolačního odporu třída I držené v ruce - 2 M ostatní - 1 M třída II držené v ruce - 7 M ostatní - 2 M třída III držené v ruce - 0,25 M ostatní - 0,25 M * měření unikajícího proudu - 3,5 mA

22 Zdroj: Odpovídající normy ČSN
Michal Kříž Příručka pro zkoušky elektrotechniků PŠIS Stručné výtah z normy z příslušných norem Materiál je určen pouze pro studijní účely


Stáhnout ppt "Zásady bezpečnosti v elektrotechnice"

Podobné prezentace


Reklamy Google