Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ř ÍZENÍ P RACOVNÍHO KAPITÁLU ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK Ing. Gabriela Dlasková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ř ÍZENÍ P RACOVNÍHO KAPITÁLU ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK Ing. Gabriela Dlasková"— Transkript prezentace:

1 Ř ÍZENÍ P RACOVNÍHO KAPITÁLU ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

2 K OMBINOVANÉ STUDIUM P FI 1. Povinná literatura: Kislingerová, E. a kol.: Manažerské finance, 3.vydání, C.H.BECK, Praha 2010 Doporučená literatura: Brealey,R. a Myers, S.: Teorie a praxe firemních financí, Computer Press, Brno 2000 Valach, J. a kol.: Finanční řízení podniku, 2. vydání, Ekopress, Praha 1999 Prezentace vychází a vznikla za použití výše uvedené povinné literatury a prezentace vytvořené J.Stembergem, MBA (s. 3-9).

3 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO KAPITÁLU Aktiva ROZVAHA Pasiva Dlouhodobý majetekVlastní kapitál - hmotný- základní kapitál - nehmotný- kapitálové fondy - dlouhodobý fin. majetek- rezervní fondy - výsledek hospodaření ML Krátkodobý majetek - výsledek hospodaření BO - pohledávky - zásoby Cizí kapitál - krátkodobý fin. majetek- bankovní úvěry - obchodní úvěry Ostatní aktiva Ostatní pasiva - příjmy příštích období- výdaje příštích období - náklady příštích období- výnosy příštích období

4 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO KAPITÁLU Aktiva ROZVAHA Pasiva Dlouhodobý majetekVlastní kapitál - hmotný- základní kapitál - nehmotný- kapitálové fondy - dlouhodobý fin. majetek- rezervní fondy - výsledek hospodaření ML Krátkodobý majetek - výsledek hospodaření BO - pohledávky - zásoby Cizí kapitál - krátkodobý fin. majetek- bankovní úvěry - obchodní úvěry Ostatní aktiva Ostatní pasiva - příjmy příštích období- výdaje příštích období - náklady příštích období- výnosy příštích období

5 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO KAPITÁLU Také někdy „oběžný majetek“, charakterizuje se oběhovými cykly Z hlediska časového: krátká doba použití Z hlediska funkčního zabezpečuje: - koloběh majetku a kapitálu v provozních potřebách podniku - potřebnou platební schopnost podniku - rezervu pro krytí rizik a nepředvídaných okolností - záruku pro splnění závazků splatných v budoucnosti Struktura: - zásoby (materiál, vl. polotovary a výrobky, zvířata, zboží) - pohledávky (z obchodního styku, vůči státu, ostatní) - závazky (negativní pohledávky) - finanční majetek (peníze, krátkodobé cenné papíry)

6 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO KAPITÁLU Pracovní kapitál Hotovost Zásoby materiálu, surovin, polotovarů Zásoby nedokončené výroby Pohledávky Nákup Výroba Prodej Expedice Inkaso Zásoby hotových výrobků

7 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO KAPITÁLU Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky 10 dní20 dní10 dní30 dní Závazek 30 dní 40 dní Potřeba finacová ní PK Platba dodavatelům Inkaso od odběratelů

8 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO KAPITÁLU CÍL ŘÍZENÍ PK: Optimalizovat jeho výši s ohledem na obchodní a provozní potřeby Řízení pracovního kapitálu spočívá v řízení jeho jednotlivých složek Koncept nulového nefinančního pracovního kapitálu (zásoby+pohledávky téměř nulové; typické pro automobilový průmysl)

9 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO KAPITÁLU Snížení objemu pohledávek a zásob uvolní hotovost Krátkodobé efekty: - úspora úrokových nákladů díky splacení části úvěrů - snížení nákladů na udržování pracovního kapitálu (vymáhání pohledávek, skladování, administrativa) Dlouhodobé efekty: - vyšší investice do rozvoje podnikání zlepší postavení na trhu - vyšší tržby a vyšší zisk

10 P OHLEDÁVKY V PODNIKOVÉ PRAXI Pohledávky představují nároky podniku vůči jiným subjektům na příjem peněžních prostředků. Jsou to aktiva podniku, tvoří součást jeho oběžného majetku. Řízení pohledávek činnost podniku směřující k optimálnímu usměrňování jeho pohledávek Smysl řízení pohledávek Ochrana společnosti před vysokým podílem faktur, které jsou hrazeny se zpožděním Minimalizace počtu nedobytných pohledávek

11 P OHLEDÁVKY V PODNIKOVÉ PRAXI Vznik pohledávek Z obchodního styku – tedy nejčastěji z prodeje výrobků, poskytování služeb, jestliže tyto výkony hradí odběratel s časovým odstupem později po dodávce (obchodní úvěr) Z ostatních důvodů – vznikají jako nároky na dotace, odpočty daní, z půjček zaměstnancům, placením předem (pohledávky vůči dodavatelům), poskytováním záloh na dodávky zboží, aj.

12 P OHLEDÁVKY V PODNIKOVÉ PRAXI Předmět řízení Objem pohledávek a jejich vývoj Struktura pohledávek Doba splatnosti pohledávek Likvidnost pohledávek ( běžné, s prošlou lhůtou splatnosti, sporné, nedobytné) Rizika spojená s pohledávkami ( pokles odbytu, platební neschopnost či nevůle odběratelů, podvody)

13 P OHLEDÁVKY V PODNIKOVÉ PRAXI Pozitiva pohledávek Lze očekávat vyšší prodeje při poskytování dodavatelského úvěru – součást obchodní nabídky. Konkurenční výhoda – délka splatnosti zároveň zdroj financování pro odběratele Negativa pohledávek Riziko nezaplacení (odvod DPH a DP, daňové odpisy pohledávek) Zvýšené fin. náklady na financování obch. úvěru Odběratelé tímto financují i jiné aktivity

14 P OHLEDÁVKY V PODNIKOVÉ PRAXI Dvě dimenze řízení pohledávek Prevence se zaměřuje na: Limity dodavatelských úvěrů Platební podmínky Přístup k novým zákazníkům Fakturace a doklady potvrzující existenci pohledávek Vymáhání pohledávek

15 P OHLEDÁVKY V PODNIKOVÉ PRAXI Platební podmínky Splatnost faktur = vyjadřuje dobu, na kterou dodavatel poskytuje dodavatelský úvěr ve výši dané konkrétní fakturou Doba splatnosti – jeden z bodů jednání při uzavírání obchodu rozhodnutí dodavatele o plnění dvou protichůdných cílů: 1) maximalizace prodeje 2) minimalizace nároků na financování a minimalizace kreditního (úvěrového) rizika

16 P OHLEDÁVKY V PODNIKOVÉ PRAXI Minimalizace rizika : Platba předem (záloha) – výrobky na zakázku Prodej za hotové – při předání dodávky (rizikoví, noví, nepravidelní zákazníci) Splatnost běžná v oboru – podle konkurence Nadstandardní splatnost – při snaze o zvyšování tržního podílu a např. v situaci, kdy výrobky nejsou dostatečně konkurence schopné

17 P OHLEDÁVKY V PODNIKOVÉ PRAXI Skonto za včasnější platbu Pozitivní efekty pro dodavatele Menší objem pracovního kapitálu Menší riziko vzniku nedobytných pohledávek Menší administrativní náklady spojené se sledováním a vymáháním pohledávek Negativní efekty pro dodavatele Snížení ceny výrobku ZISKU Výše nabízeného skonta je závislá na přínosech pro dodavatele a na dostatečné schopnosti stimulovat odběratele k jeho využití.

18 P OHLEDÁVKY V PODNIKOVÉ PRAXI Pohledávky ovlivňují finanční hospodaření podniku, protože vznik pohledávky je většinou účetně spjat se vznikem výnosu společnosti. Tyto tržby jsou tedy součástí výsledku hospodaření. Je tedy důležité sledovat vývoj uspokojování pohledávek - objem, struktura a čas – skutečné inkaso. Nesplacené pohledávky negativně ovlivňují zejména likviditu firmy (snižování rizika zajišťovacími instrumenty). Nesplacené pohledávky znamenají náklady na jejich vymáhání.


Stáhnout ppt "Ř ÍZENÍ P RACOVNÍHO KAPITÁLU ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK Ing. Gabriela Dlasková"

Podobné prezentace


Reklamy Google