Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FTK UP Olomouc přednáška č. 9:Motivace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FTK UP Olomouc přednáška č. 9:Motivace"— Transkript prezentace:

1 FTK UP Olomouc přednáška č. 9:Motivace
Psychologie 1 KKI/PSFA1 FTK UP Olomouc přednáška č. 9:Motivace

2 Motivace Motivace je síla, která hýbe člověkem - dává jeho chování a prožívání směr a energii. Umožňuje nám porozumět, předvídat a ovlivňovat chování druhých lidí potřeba (hlad) incentiva (jídlo) motiv (nasycení) Potřeba je stavem nedostatku nebo přebytku něčeho v organismu; incentiva tím co tento nedostatek nebo přebytek odstraňuje; a motiv je žádoucím (uspokojivým) výsledným stavem.

3 Primární a sekundární potřeby
Primární (biologické ) potřeby - vrozené, společné se zvířaty - hlad, žízeň, sex, … Sekundární (psycho-sociální) potřeby - naučené - láska, uznání, obdivu, sebeuplatnění

4 Vnitřní a vnější motivace
Motivace je určena interakcí vnitřních a vnějších činitelů Vnitřní (intrinsická) motivace je uspokojována ve vlastní činnosti. práce - činnost, výkon, poznání, smysl a seberealizace Vnější motivace je uspokojována důsledky činnosti. Činnost je prostředkem k uspokojení motivace. práce - peníze, sociální kontakt, moc, … Příběh - Stařík a děti V klidné čtvrti velkoměsta bydlí starší muž, který nade vše miluje pohodu a klid. Před dům si však den co den chodí hrát skupina hochů, kteří jsou nesmírně hluční. Muž si je jednoho dne zavolá a řekne jim: Jsem starý a osamělý a nesmírně rád Vás poslouchám jak si hrajete. Když přijdete i zítra tak vám dám 500 Kč, ale musí vás být pořádně slyšet Druhý den chlapci přijdou a celé odpoledne řvou jak tygři. Stařík je pochválí a s omluvou, že je chudý jim nabídne 300 Kč když přijdou také zítra. Další den jim nabídne 100kč, čtvrtý den 50 Kč a další den jim nabídne 5 Kč. Hoši se rozčílí a volají:“ Za 5 korun dědku zatracená ti tady rambajz dělat nebudeme.“ A jdou pryč. Přesuneme-li původně vnitřní motivaci na vnější, začnou platit zákony ekonomiky a ty jsou často demotivující...

5 Vnitřní a vnější motivace
Původci - vnímá odpovědnost za své chování - aktivní - odpovědný - ponořený do činnosti - nezávislý na ocenění druhých Pěšáci - vnímá se jako nástroj druhých - reaktivní nebo pasivní (čeká na impuls) - malá odpovědnost - mimo (neangažuje se v činnosti) - závislý (podřizuje se s odporem, nebo touží po ocenění) Příběh - Stařík a děti V klidné čtvrti velkoměsta bydlí starší muž, který nade vše miluje pohodu a klid. Před dům si však den co den chodí hrát skupina hochů, kteří jsou nesmírně hluční. Muž si je jednoho dne zavolá a řekne jim: Jsem starý a osamělý a nesmírně rád Vás poslouchám jak si hrajete. Když přijdete i zítra tak vám dám 500 Kč, ale musí vás být pořádně slyšet Druhý den chlapci přijdou a celé odpoledne řvou jak tygři. Stařík je pochválí a s omluvou, že je chudý jim nabídne 300 Kč když přijdou také zítra. Další den jim nabídne 100kč, čtvrtý den 50 Kč a další den jim nabídne 5 Kč. Hoši se rozčílí a volají:“ Za 5 korun dědku zatracená ti tady rambajz dělat nebudeme.“ A jdou pryč. Přesuneme-li původně vnitřní motivaci na vnější, začnou platit zákony ekonomiky a ty jsou často demotivující...

6 Vnitřní a vnější motivace
Je vždy lepší budovat a rozvíjet vnitřní motivaci Ve skupině kde je vysoká vnitřní motivace je vysoká úroveň samořízení EKONOMICKÉ ZÁKONY: - vnější motivace = očekávaný zisk / vynaložené úsilí

7 Maslowova hierarchická teorie
1. Potřeby fyziologické 2. Potřeba jistoty a bezpečí 3. Potřeba lásky a sounáležitosti 4. Potřeba ocenění a kladného sebehodnocení, obdivu, úspěchu, 5. Potřeba znát, vědět, mít smysl 6. Potřeby estetické 7. Potřeba seberealizace - 1. až 4. jsou potřeby nedostatkové, jsou růstové - Dlouhodobá nebo aktuální frustrace potřeby způsobuje fixaci blokuje uspokojení vyšších potřeb

8 Sebeaktualizovaná osobnost podle Maslowa
1. Realistický přístup ke světu 2. Akceptace sebe a druhých 3. Koncentrace na problém více než na sebe 4. Přirozené chování a vlastní životní styl 5. Intimita 6. Nezávislost 7. Flexibilita 8. Kreativita 9. Smysl pro humor 10. Nekonformita

9 VÝKON = SCHOPNOSTI X MOTIVACE
Motivace a výkon VÝKON = SCHOPNOSTI X MOTIVACE

10 Teorie výkonové motivace
- Velmi podstatná pro školní, pracovní, sportovní oblasti (úroveň 4 a 7 v hierarchii potřeb) Složky potřeby dosáhnou výkon dominantní potřeba dosáhnout úspěch (50%:50%) dominantní potřeba vyhnout se neúspěchu (90%:10% nebo 10%/90%) zvl. případ: potřeba vyhnout se úspěchu

11 Převažují potřeba úspěchu
Tito jedinci ( sportovci studenti, pracovníci) jsou typičtí: soutěživostí chápou život jako výzvu, příležitost realismem soutěží sami se sebou i s ostatními volí si přiměřené soupeře či úkoly netrpí úzkostí ze selhání úspěchy připisují svým schopnostem, neúspěchy náhodě nebo nedostatečné přípravě

12 Potřeba vyhnout se neúspěchu
Tito jedinci ( sportovci studenti, pracovníci) jsou typičtí: orientace na rodinu, přátele mají rádi volný čas jsou úzkostní ve zkouškových situacích volí buď extrémně snadné nebo extrémně obtížné soupeře či úkoly úspěchy připisují náhodě, neúspěchy svým nízkým schopnostem byli za neúspěchy v dětství trestáni

13 Motivace z celkového pohledu
Každé chování a snažení je výslednicí několika současně působících potřeb a motivů. Jakémukoliv jednání předchází rozhodování, jehož součástí je vnitřní boj motivů - konflikt. 1. Boj dvou kladných motivů ( + +) 2. Boj kladného a záporného motivu (+ -) 3. Boj dvou záporných motivů (- -)

14 Motivace z celkového pohledu
Stejné chování a prožívání může být způsobeno odlišnými motivy Stejný motiv může vyvolat různé prožívání a chování Vědomí motiv může být podložen různými motivy nevědomými

15 Motivační principy - Bez ohledu na motivační teorii existují tři principy, podle kterých lidská motivace pracuje: - Princip homeostázy (psychického ekvilibria) - Princip hédonismu - Princip růstu

16 Motivace Motivace je chápána jako sociálně-kognitivní proces. Jedinec je motivován anebo demotivován na základě hodnocení vlastní schopnosti ve výkonovém kontextu a na základě významu, který výkonu přisuzuje. Motivace je zdrojem energie, udává směr jednání a reguluje výkonovou aktivitu ve sportu Týká se: Osobních cílů Emocionálního napětí Vnímání Sebe - úspěšnosti

17 Mýty o motivaci Motivace je synonymem nabuzení(nabuzení před zápasem)
Pozitivní myšlení je motivující (vidět se s medailí na krku je motivující, ale očekávání musí být realistická, postupné kroky k dosažení cíle) Motivace je dána geneticky Odměny jsou motivující Motivovanost je osobnostní charakteristika

18 Charakteristiky motivace
Nasazení / vytrvalost, odhodlání Výběr úkolu – hledání výzvy (ale realistické) Čelení nesnázím Vysoká intenzita činnosti Optimální výkon

19 Postupy pro zvýšení motivace
Stanovení realistických a postupných cílů Změna motivačního klimatu (orientace na dovednosti X na výsledky) Zlepšit sebe-účinnost dítěte, sportovce Dávat pozor na kriteria úspěchu a neúspěchu, která používáme

20 Orientace na úkol (činnost, proces) / ego
Orientace na ego Přikládá největší důležitost normativnímu hodnocení Dokazuje nadřazenost Při neúspěchu snižuj úsilí Vynakládá málo úsilí Vyhýbá se výzvám Má zájem o to porážet ostatní Při opakovaném neúspěchu zanechává činnosti Orientace na úkol Dosažení mistrovství Nepřikládá největší důležitost normativnímu hodnocení Vytrvalost ve snažení i při neúspěchu Vynakládá úsilí Vyhledává takové úkoly, které jsou výzvou Zájem o úkol (intrinsická motivace)

21 Proces motivace z pohledu achievement goal teorie
Míra nasazení Zapojení ego/úkolové orientace Dispozice Motivační klima Orientace na ego Orientace na úkol Klima mistrovství, výkonnostní Klima výsledkové

22 Orientace na úkol / orientace na ego
Orientace na úkol / ego ovlivňuje to, jak dětí vnímají příčiny úspěchu, účel sportu, správné strategie pro dosažení výkonu, vnímání schopnosti, zájmů a zábavy. Jednoznačně lepší je orientace na úkol!

23 Trenér a jeho klíčová role při vytváření motivačního klimatu
Čas a úsilí vložené podněcující na úkol orientované motivační klima je nejlepší investicí Pokud chceme ovlivnit motivaci sportovce, musíme brát na vědomí dopad našeho trenérského stylu na jeho vnímání stresu, emoce a motivaci

24 Vytváření „mastery“ - na výkon orientovaného klimatu
TARGET Task – úkol Authority – autorita Rewards – způsob odměňování Grouping factors – skupinové faktory Evaluation – jak hodnotíme Time – čas který věnujeme na provedení úkolu

25 Task - úkol Způsob, jak úkol nastavíme
Úkol: zajímavý, pestrost, osobní výzva Realistické krátkodobé cíle Efektivní strategie učení Možnost výběru úkolů /činností

26 Autorita Místo kontroly – do jaké míry zapojí trenéři sportovce do procesu rozhodování a dají jim možnost vlastní autonomie, zodpovědnosti, samostatnosti Možnost výběru Podporovat rozvoj zodpovědnosti sportovce za vlastní učení a využití tréninkového času Rozvoj sebekontroly a nezávislosti

27 Reward - Odměna a uznání
Oceňte individuální úsilí, snahu a výkon Každému jedinci poskytněte odměnu za snahu a povzbuďte ho v jeho úsilí a snaze o co nejlepší individuální výkon Povzbuzení a odměny udělujte individuálně, v soukromí

28 Group - Skupina Utvářejte podmínky pro skupinové učení
Využívejte sociální aspekty skupiny Podporujte spolupráci v procesu učení Podporujte teamovou spolupráci a ducha Zařazujte team building do tréninku

29 Evaluation - Hodnocení
Hodnocení je klíčový faktor ve výkonové motivaci sportovce Hodnoťte individuální zlepšení a proces učení Hodnocení by mělo být orientováno na daného jedince Utvářejte podmínky pro možnost zlepšení výkonu Vyvarujte se normativního hodnocení

30 Timing – načasování Přizpůsobte načasování instruktáže danému úkolu a potřebám sportovce Pomalejším dětem dejte více času pro naučení se dovednosti Dejte dětem pro vytvoření vlastního tempa v procesu učení


Stáhnout ppt "FTK UP Olomouc přednáška č. 9:Motivace"

Podobné prezentace


Reklamy Google