Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

(2. část) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.15/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "(2. část) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.15/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501."— Transkript prezentace:

1 (2. část) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.15/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

2 1. Které 2 názorové proudy jsou jádrem noetické filozofie 17. a 18. století? 2. Jaký význam má pojem „noetika“? 3. Kterým pojmem lze nahradit slovo „noetika“? 4. Který filozof je považován za zakladatele empirismu, a který racionalismu? 5. Co je to kartezianismus? 6. Co jsou v Baconově pojetí idoly? 7. Přelož do češtiny výrok: „Cogito, ergo sum“. Kdo je jeho autorem? 8. Co je to „metafyzický dualismus“? VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.15/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

3 1. Racionalismus a empirismus. 2. Teorie poznání. 3. Gnoseologie, epistemologie. 4. Empirismus – Francis Bacon, racionalismus – René Descartes. 5. Označení filozofie René Descarta. 6. Omyly, přeludy, klamy, které ovlivňují naše poznání. 7. „Myslím, tedy jsem“. René Descartes. 8. Existence dvou světů – ducha a hmoty. VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.15/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

4 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.15/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501 anglický filozof – empirik, přírodovědec a přirozenoprávní teoretik studoval přírodní vědy, medicínu a státovědu pracoval jako učitel, rádce a lékař jedenáct let působil ve státních službách – komisař pro obchod a kolonie Obr. 1) John Locke

5 představitel novověkého anglického empirismu senzualistický empirik (senzualismus – gnoseologický směr, který veškeré poznatky odvozuje ze smyslových počitků – lat. sensus – cit, smysl, počitek) rozum je původně tabula rasa – nepopsaná tabule, nepopsaný list, do které se teprve dodatečně obtiskují dojmy získané zkušeností veškeré poznání je podle něj empirické – neexistují žádné vrozené ideje, nic není v rozumu, co by před tím nebylo ve smyslech VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.15/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

6 Locke rozlišuje 2 typy zkušeností 1. vnější zkušenost – ta je zdrojem jednoduchých idejí (základní, nejjednodušší elementy našeho vědomí). Prostřednictvím této zkušenosti neodhalíme podstatu věcí, ale pouze jejich vlastnosti: primární – stálé, reálně existující vlastnosti těles (pevnost, počet, rozloha, pohyb, tvar atd.) sekundární – vlastnosti dočasné, náhodné (barva, chuť, vůně, zvuk, teplota atd.) 2. vnitřní zkušenost – to jsou vjemy, které vznikají tak, že vědomí nepřijímá dojmy z vnějšího světa, ale pozoruje svoji vlastní činnost kromě jednoduchých idejí existují také ideje složené ty vznikají kombinováním jednoduchých idejí v rozumu právě proto, že jsou výsledkem rozumové činnosti, nejsou v zásadě skutečné VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.15/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

7 dílo: Dvě pojednání o vládě lidé jsou svobodní a sobě rovni (staví se proti teoriím o přirozené podřízenosti panovníkovi) obhájce přirozených práv (na život, svobodu, majetek apod.), která jsou nezávislá na konkrétním zákonodárství dané společnosti zastánce principu vlády většiny průkopník myšlenky dělení státní moci (zákonodárná a výkonná) zastánce teorie společenské smlouvy – lidé dobrovolně některá svá práva vládě, což jim zajišťuje veřejné blaho, ochranu lidských práv a svobod, majetku apod. Locke preferuje vládu většiny Vláda, která nenaplňuje společenskou smlouvu, může být legitimně odstraněna (i pomocí revoluce) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.15/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

8 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.15/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501 německý filozof, vědec a matematik jeden ze tří největších racionalistů 17. století autor mnoha knih, odborných publikací a desetitisíců dopisů studoval filozofii, práva a matematiku ve dvaceti letech se stal doktorem práv podílel se na vzniku první německé společnosti věd v Prusku (Berlín) v roce 1744 byla přejmenována na Akademii věd a Leibniz se stal jejím prvním prezidentem Obr. 2) G. W. Leibniz

9 základním pojmem jeho filozofie byla monáda monády – nejmenší, nedělitelné částečky duchovní povahy, které jsou podstatou světa a všech věcí všechny mají prazáklad v Bohu na rozdíl od Descarta tedy uznával nekonečné množství substancí (monád) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.15/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

10 znamená ospravedlnění Boha 1) jedná se o nábožensko filozofický problém existence zla ve světě Leibniz přišel s teorií, že Bůh stvořil nejlepší z možných světů (plyne to přímo s podstaty Boha) Kdyby totiž existoval lepší svět, pak by jej Bůh: 1. neznal (to by odporovalo jeho vševědoucnosti) 2. nedokázal stvořit (to by odporovalo jeho všemohoucnosti) 3. nechtěl stvořit (to by odporovalo jeho neskonalé dobrotě) rozlišuje 3 druhy zla: 1. Metafyzické 2. fyzické 3. mravní VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.15/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

11 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.15/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501 holandský židovský filozof – racionalista Descartův obdivovatel, který navázal na jeho nauku o substancích, ale nakonec překonal kartézský dualismus těla a ducha Obr.3) Benedikt Spinoza

12 východiskem jeho filozofie je pojem substance (stejně jako u Descarta) substance v jeho pojetí není totožná s dnešním významem – hmota pro Spinozu znamená „to, co stojí vespod“ (to, co leží v základu) tímto pojmem tedy míní Boha, který stojí nad všemi věcmi, je souhrnem veškerého bytí je tedy totožná s pojmem Boha a jako souhrn bytí totožná s pojmem příroda VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.15/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

13 protějškem substance je modus – vše, co neexistuje samo ze sebe (existence je podmíněna něčím jiným) je to označení světa jevů, pro které se rovněž používá označení příroda Leibniz proto rozlišuje: 1. příroda tvořící – Bůh 2. příroda stvořená – příroda vůbec Bůh je nekonečná substance, která má 2 vlastnosti: 1. myšlení (jeví se jako idea) 2. rozlehlost (jeví se jako těleso) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.15/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

14 rozdíl mezi Spinozou a Descartem: Descartes – existují 2 substance Spinoza – existuje 1 substance, která má 2 vlastnosti touto teorií ovlivnil moderní antropologii (člověk není složen ze dvou oddělených substancí – těla a duše, ale jsou to dvě stránky jedné a téže bytosti VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.15/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

15 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.15/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501 irský filozof – empirik, teolog a anglikánský biskup průkopník imaterialismu nejvýznamnější dílo: „Pojednání o principech lidského poznání“ jeho filozofie navazuje především na Descarta a Locka, které později kritizuje na rozdíl od Locka tvrdí, že není důvod rozlišovat primární a sekundární kvality věcí co platí pro zrak, chuť, čich, platí také o rozloze, pevnosti, pohybu – existují pouze ve vnímajícím duchu, mimo nás nejsou ničím poukázal rovněž na problematiku jazyka ve filozofii, na jeho nesprávné používání (zbytečné a bezobsažné pojmy je po něm pojmenována státní univerzita a město Berkeley v Kalifornii Obr. 4) George Berkeley

16 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.15/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501 jeden z nejvýznamnějších anglicky píšících filozofů 18. století marně usiloval o akademickou kariéru stal se knihovníkem, což jej inspirovalo k napsání slavného díla „Dějiny Anglie“, které jej proslavilo a hmotně zabezpečilo nejvýznamnějším filozofickým dílem bylo „Pojednání o lidské přirozenosti“ ve své filozofii navazuje především na Johna Locka to, co vnímáme pomocí vnitřní nebo vnější zkušeností nazývá dojem (impression) – jsou to momentální počitky a vjemy, které získáváme, když slyšíme, vidíme, milujeme, nenávidíme apod. kopie dojmů, které vznikají díky vzpomínce a fantazii, nazývá ideje nebo představy (ideas) složené ideje vznikají v rozumu kombinováním dojmů a představ podle Huma jsme schopni vnímat pouze vlastnosti věcí nikoliv věc, která je jejich nositelkou Obr. 5) David Hume

17 1. Co je to senzualismus? 2. Co znamená označení „tabula rasa“? 3. Který noetický filozof je považován za průkopníka principu dělení státní moci? 4. Co jsou v Leibnizově pojetí monády? 5. V čem se liší pojetí substance u Descarta a Spinozy? 6. Kdo je autorem myšlenky, že Bůh stvořil nejlepší z možných světů? 7. Kdo je autorem slavných „Dějin Anglie“? 8. Po kterém noetickém filozofovi je pojmenována Univerzita v Kalifornii? VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.15/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

18 1. Noetický směr, který za základ poznání považuje smyslové počitky. 2. Nepopsaná tabule, nepopsaný list. 3. John Locke. 4. Atomy duchovní povahy, které jsou podstatou světa a všech věcí. 5. Podle Descarta existují 2 substance (duch a hmota), Spinoza tvrdí, že existuje jedna substance, která má dvě vlastnosti (myšlení a rozlehlost). 6. G. W. Leibniz. 7. D. Hume. 8. G. Berkeley. VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.15/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

19 1) http://cs.wikipedia.org/wiki/Teodicea http://cs.wikipedia.org/wiki/Teodicea Obr. 1: John Locke Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:John_Locke.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:John_Locke.jpg Obr. 2: G. W. Leibniz Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gottfried_Wilhelm_von_Leibniz.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gottfried_Wilhelm_von_Leibniz.jpg Obr.3: Benedikt Spinoza Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Spinoza.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Spinoza.jpg Obr. 4: George Berkeley Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:George_Berkeley_by_John_Smibert.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:George_Berkeley_by_John_Smibert.jpg Obr. 5: David Hume Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:David_Hume.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:David_Hume.jpg VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.15/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

20  STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filozofie. Praha: ZVON, 1996.  DUROZOI, Gérard - ROUSSEL, André. Filozofický slovník. Praha: EWA Edition, 1994.  GAARDER, Jostein. Sofiin svět. Praha : Albatros, 2006.  http://cs.wikipedia.org/wiki/Racionalismus http://cs.wikipedia.org/wiki/Racionalismus  http://cs.wikipedia.org/wiki/Empirismus http://cs.wikipedia.org/wiki/Empirismus VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.15/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501


Stáhnout ppt "(2. část) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.15/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501."

Podobné prezentace


Reklamy Google