Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CAF v podmínkách střední a vyšší odborné školy Karel Pigl leden 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CAF v podmínkách střední a vyšší odborné školy Karel Pigl leden 2013."— Transkript prezentace:

1 CAF v podmínkách střední a vyšší odborné školy Karel Pigl leden 2013

2 Informace o projektu  název projektu: „Prohloubení a zkvalitnění aplikace modelu CAF na KrÚ JMK a zavedení modelu CAF ve vybraných PO JMK“  nositel: Krajský úřad Jihomoravského kraje a 13 jeho příspěvkových organizací  termín realizace: 2010 – 2012

3 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8

4 Informace o škole  příspěvková organizace Jihomoravského kraje  sdružuje střední školu s aktuálně 235 žáky a vyšší odbornou školu se 117 studenty  45 zaměstnanců (z toho 10 provozních)  vyučované obory: zdravotnický asistent, diplomovaná všeobecná sestra  uplatnitelnost na trhu práce k 30. 9. 2012: 1 nezaměstnaný ze SŠ, 0 z VOŠ

5 Proč dbát na kvalitu ve škole?  školství – tržní prostředí  demografický pokles – „boj“ o žáka  více žáků znamená více financí na platy, na nákup nových učebních pomůcek, na zlepšení prostředí školy  udržení image školy na trhu práce (zájem o absolventy v pražských a brněnských nemocnicích)  optimalizační tendence zřizovatelů

6 Podmínky ve středním školství posledních let  škola přijímá stejné počty žáků jako před 20 lety, avšak výrazně narostly počty přijímaných na jiných středních školách a počty nových středních škol  žák 2. stupně základní školy nemá obavy, že nebude přijat na maturitní obor střední školy, chybí vzory ve třídě  žák střední školy nemá obavy, že nebude přijat na vysokou školu (asi 70 % maturitního ročníku)

7 Podmínky ve vyšším odborném školství posledních let  vyšší odborné školy prokázaly svou životaschopnost  uplatnění na trhu práce je 100 %  minimálně 2 – 3 nabídky  v případě znalosti německého jazyka práce v německých, rakouských a švýcarských nemocnicích a domovech pro seniory  opakující se snahy o rušení VOŠ

8 Motivace k volbě standardizovaného nástroje hodnocení kvality  vnitřní snaha o zjištění stavu poskytovaných služeb a možnosti jejich zlepšování  zkušenosti autora z minulosti jako manažera kvality na Jihomoravském inspektorátu České školní inspekce

9 Cesta k modelu CAF  zkušenosti autora s modelem  vhodnost modelu CAF pro veřejnou správu  nabídka Jihomoravského kraje na zapojení do projektu  možnost odborného vedení konzultantskou firmou pro školu zdarma

10 Interní nástroje pro zjišťování kvality ve škole  výroční zpráva o činnosti školy za školní rok  výroční zpráva o hospodaření za kalendářní rok  zpráva o vlastním hodnocení školy (již bez povinné písemné podoby)  jednání pedagogických rad  hospitační činnost vedení školy a předsedů předmětových komisí

11 Externí nástroje pro zjišťování kvality ve škole  kontrolní a inspekční činnost České školní inspekce  kontrolní činnost zřizovatele  kontrolní činnost dalších kontrolních orgánů (inspektorát práce, finanční úřad, OSSZ, zdravotní pojišťovny, hasičský záchranný sbor, poskytovatelé dotací, hygienické stanice, živnostenský úřad pod.)  „státní maturita“

12 Vzájemná provázanost vnitřních kontrolních nástrojů  osnova výroční zprávy o činnosti obsahuje náznaky systematičnosti a nedefinované hloubky sledování vybraných ukazatelů  míra podloženosti tvrzení konkrétními číselnými údaji není zřejmá  hospitační činnost vedoucích pracovníků probíhá na různých školách podle různých ukazatelů

13 Přínos CAF pro hodnocení kvality školy  komplexnost a soustavnost  analytický přístup modelu, zjištění vztahů mezi zjištěními a příčinami  usnadnění sebehodnocení  motivace zaměstnanců ke zlepšování  nástin cest ke zlepšování  svorník spojující různé nástroje hodnocení  důraz na exaktně vyjádřené výsledky  možnost benchmarkingu a benchlearningu

14 Vlastní realizace modelu CAF

15 Stanovení cílů a plánu realizace projektu  komplexně analyzovat a hodnotit všechny stránky činnosti školy a stanovit cesty ke zlepšování (uzavřený cyklus PDCA)  využít silných stránek a dále je rozvíjet  identifikovat slabé stránky a minimalizovat jejich dopad na činnost školy  časový plán realizace byl dán schváleným projektem

16 Informace zaměstnancům  získání vedení školy pro realizaci projektu (ředitel školy zapojení sám inicioval)  vysvětlení smyslu a přínosu všem zaměstnancům a jejich motivování pro projekt a tím pro zlepšování výsledků jejich práce  seznámení s časovým harmonogramem  seznámení se zapojením kategorií zaměstnanců a jednotlivců do projektu

17 Ustavení projektového týmu  ve škole působila sedmičlenná pracovní skupina pro autoevaluaci školy  po zkušenostech s počtem osob v obdobném týmu byl počet stanoven na 3  všichni 3 členové se zkušenostmi z týmu pro autoevaluaci školy

18 Zkušenosti členů týmu  vedoucí týmu byl vedoucím týmu pro autoevaluaci, studující doktorandského studia  další člen se zkušenostmi z práce školního inspektora a z řídící práce ve vedoucích funkcích ve školství, studující školského managementu

19 Proškolení členů projektového týmu  v režii konzultantské společnosti  úvodní školení zástupců příspěvkových organizací  celodenní školení projektového týmu

20 Vlastní hodnocení  rozdělení jednotlivých kritérií mezi členy týmu  zahájení práce výsledkovými kritériemi  získávání podkladů od jednotlivých zaměstnanců a z již zpracovaných materiálů (výroční zpráva, zpráva o hospodaření, hlášení, výkazy, další zprávy apod.)

21 Vlastní hodnocení  zpracování, zadání a vyhodnocení vlastních dotazníků žákům, studentům, rodičům a zaměstnancům  pracovní jednání týmu a diskuse o zpracovaných kritériích a informacích od člena-zpracovatele  konsensus ve formulacích a uvedených zjištěních  hodnocení bez jemného rozlišení

22 Vypracování sebehodnotící zprávy  přenesení získaných dat do šablony vypracované konzultantskou firmou  připomínkování konzultantem  zapracování připomínek  vypracování závěrečné verze sebehodnotící zprávy

23 Akční plán zlepšování  výběr několika desítek námětů pro zlepšení  bodování z hlediska efektu a realizovatelnosti  podle součinu bodů stanoveny priority  sestavení akčního plánu zlepšování na dva roky

24 Seznámení s akčním plánem zlepšování  projednání akčního plánu zlepšování a sebehodnotící zprávy ve vedení školy a na provozní poradě  zapracování plánu do ročního plánu práce školy a do týdenních plánů  vlastní realizace akčního plánu

25 Opakované hodnocení  po roce realizace akčního plánu zlepšování provedena revize hodnocení a doplnění nových dat  vyhodnocení naplnění akčního plánu  doplnění nových opatření vzešlých z opakovaného hodnocení do akčního plánu zlepšování

26 Ukončení projektu  dvouletý projekt byl ukončen v závěru roku 2012  závěrečné jednání zástupců zapojených příspěvkových organizací proběhlo u zřizovatele v lednu 2013

27 Přínos pro školu  velmi podrobné, analyticky zaměřené zamyšlení nad misí školy, jejím aktuálním naplňováním, korekce současného stavu a promítnutí do vize školy  uvědomění si silných i slabých stránek  zapojení zaměstnanců školy do hodnocení a zvýšení jejich podílu na řízení školy vedlo k většímu jejich sepětí se školou a uvědomění si odpovědnosti za její další působení

28 Přínos pro školu  využívání výsledků sebehodnotící zprávy v jiných projektech (např. Zdravá škola)  argumentační nástroj pro tvorbu koncepčních záměrů školy na léta 2013 - 2019

29 Přínos pro management školy  nasměrování dalšího možného rozvoje školy  odhalení rezerv v řízení některých oblastí chodu školy  zlepšení kontrolního systému  zlepšení informačního systému  lepší pochopení vzájemných souvislostí fungování školy  rozvoj metody MBO v podmínkách školy

30 Problémy a úskalí při realizaci  formulace indikátorů odlišná od jiných nástrojů hodnocení – „jiný jazyk“  obtíže s pochopením obsahu jednotlivých indikátorů a vazeb mezi nimi, zvl. mezi předpoklady a výsledky  překonání negativního vztahu některých zaměstnanců ke shromažďování dat a hodnocení

31 Problémy a úskalí při realizaci  získávání dat bylo komplikované a časově náročné z důvodu jejich vyhledávání v různých materiálech a statistikách za tři roky zpět  některá data se dosud ani neshromažďovala či nesledovala  v akčním plánu bylo třeba brát v úvahu finanční možnosti školy jako jeden ze základních limitujících faktorů

32 Jak dál?  pokračovat v dalších letech v používání modelu CAF ve škole  zaměřit se na benchmarking a benchlearning  zapojit se do spolupráce s konkrétními školami používajícími model CAF

33 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "CAF v podmínkách střední a vyšší odborné školy Karel Pigl leden 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google