Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Milan Holeček ÚNMZ, Praha www.unmz.cz JSOU NETARIFNÍ PŘEKÁŽKY OBCHODU VÁŽNOU PŘEKÁŽKOU VÝVOZU DO RF? 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Milan Holeček ÚNMZ, Praha www.unmz.cz JSOU NETARIFNÍ PŘEKÁŽKY OBCHODU VÁŽNOU PŘEKÁŽKOU VÝVOZU DO RF? 1."— Transkript prezentace:

1 Ing. Milan Holeček ÚNMZ, Praha www.unmz.cz JSOU NETARIFNÍ PŘEKÁŽKY OBCHODU VÁŽNOU PŘEKÁŽKOU VÝVOZU DO RF? 1

2 ÚNMZ byl zřízen zákonem České národní rady č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví. tvorba a vydávání českých technických norem tvorba legislativy v oblasti metrologie, zabezpečování státního programu metrologie v ČR zabezpečování činností státního zkušebnictví při posuzování shody výrobků s právními předpisy před jejich uvedením na trh. 2Ing. Milan Holeček, ÚNMZ ÚNMZ

3 Mezinárodní vztahy ÚNMZ představují souhrn činností a aktivit, jejichž cílem je přispět k rozvoji spolupráce a výměny informací s relevantními partnery v zahraničí, ale i k plnění povinností v rámci uzavřených mezinárodních dohod ČR a na základě předpisů EU, přijatých postupů a pověření stanovených legislativou ČR (Zákon č. 22/1997 Sb.) s účelem přispět k fungování volného pohybu zboží (odstraňování překážek obchodu). Zabezpečení informační povinnosti - kontaktní místo ČR pro Směrnici 98/34 ES, informační středisko WTO/TBT. 3Ing. Milan Holeček, ÚNMZ ÚNMZ

4 Česká republika je zakládajícím členem WTO. Po vstupu do EU 1. 5. 2004 se změnilo postavení ČR ve WTO. Nadále zůstává členským státem, v souladu se zásadami společné obchodní politiky EU však přestala samostatně jednat a vystupovat. EU je z hlediska zásad WTO považována za celní unii, za EU vystupují ve WTO zástupci Evropské komise. 4Ing. Milan Holeček, ÚNMZ ÚNMZ

5 Činnost Informačního střediska WTO/TBT v ČR: předávání informací o notifikacích ostatních Členů Dohody všem zainteresovaným subjektům zajištění notifikace opatření ČR dle Dohody Sekretariátu WTO zpracování dotazů ostatních Členů a zainteresovaných stran ostatních Členů poskytování příslušné dokumentace týkající se přijatých nebo navrhovaných opatření v ČR na vyžádání poskytování dokumentace českým zainteresovaným subjektům ze státní i soukromé sféry a zpracování jejich dotazů 5Ing. Milan Holeček, ÚNMZ WTO/TBT

6 RF zatím k datu nenotifikovala v rámci TBT žádný technický předpis, normu či postup posuzování shody. Ale v rámci Výboru byl letos v březnu a červnu diskutován návrh ruského technického předpisu týkajícího se alkoholických nápojů (označování, definice, atd.), které RF nenotifikovala a Mexiko a EU požádali o notifikaci z důvodů možného omezení exportu alkoholu do RF. K datu se tak nestalo. 6Ing. Milan Holeček, ÚNMZ WTO/TBT

7 Je zjevné, že pokud je uvádění výrobků na trh vázáno na splnění právních předpisů, které jsou v obou státech odlišné, pak nutnost vyhovět předpisům země, do níž směřuje export nesporně překážkou obchodu je. 7Ing. Milan Holeček, ÚNMZ Odlišnosti v předpisových základnách

8 Soubor předpisů platných v ČR je z hlediska uvádění výrobků na trh značně liberální. Tento soubor je převážně odvozen z dokumentů Evropské unie. Základním kamenem tohoto „evropského“ přístupu je plná odpovědnost výrobce za výrobek a postupné omezování povinných aktivit subjektů, které jsou nazývány orgány třetí strany (zkušební, certifikační a inspekční místa). Výrobci v ČR si na tento přístup přivykli, takže jejich postupy před uvedením výrobků na trh (prohlášení o shodě, či značení výrobků označením CE) jsou vesměs zodpovědné. 8Ing. Milan Holeček, ÚNMZ EVROPSKÁ UNIE

9 V Ruské federaci je prozatím minimum předpisů, které jsou plně kompatibilní s předpisy platnými v EU a tedy v ČR. V RF existuje federální Zákon o technické regulaci, (č. 184-FZ z 27. 12. 2002) který v původní verzi v části 6 taxativně uváděl, které předpisy (technické reglamenty) mají být vydány do 1.1.2010. Tyto reglamenty jsou v podstatě prováděcími předpisy k uvedenému zákonu, který doznal několika novel a bohužel je nutno konstatovat, že v naplňování tohoto zákona, který měl poměry v RF v dané oblasti liberalizovat, došlo k výrazným skluzům. To mělo dopad i na existenci netarifních překážek obchodu. 9Ing. Milan Holeček, ÚNMZ RUSKÁ FEDERACE

10 Z hlediska vývozu do RF se také situace poněkud zkomplikovala tím, že došlo ke vzniku celní unie Bělorusko, Kazachstán, Ruská federace. I když je vznik této unie krokem pozitivním, přinesl do dvoustranných vztahů jisté problémy. V této unii jsou zaváděny reglamenty unijní, které neodpovídají plně reglamentům vydávaným v Ruské federaci, nicméně jejich použití je podstatně širší. Pro české vývozce je tedy nezbytné průběžně sledovat stav vývoje příslušné předpisové základny, a to jak ruské, tak unijní. 10Ing. Milan Holeček, ÚNMZ CELNÍ UNIE

11 V oblasti slaďování předpisů v EU a RF probíhá tzv. regulatorní dialog. Na plenárním zasedání SOGS (Senior Officials Group For Standardization) 11. 10. 2012 v části NLF o postupu jednání s Ruskem referoval za Evropskou komisi pan Norbert Anselmann: 11Ing. Milan Holeček, ÚNMZ CELNÍ UNIE - Regulatorní dialog

12 Rusko se zavázalo progresivně sladit svou legislativu s EU, a to jak horizontální aspekty, tak sektorovou legislativu (hlavně v oblastech regulovaných směrnicemi Nového přístupu). Zatím se podařilo přijmout odpovídající (nebo alespoň podobné) předpisy pro oblasti hraček, strojních zařízení, elektrických zařízení a energetického štítkování. Rusko slíbilo vytvořit akreditační systém podobný evropskému. Právě v neexistenci akreditačního systému a systému dozoru nad trhem jsou největší problémy, které brzdí slaďování legislativy. V oblasti norem chce Rusko převzít evropské normy, ale vzdor již dvouletému snažení se ještě nepodařilo dosáhnout dohody mezi Rosstandardem a CEN/CENELEC. 12Ing. Milan Holeček, ÚNMZ CELNÍ UNIE - Regulatorní dialog

13 Věřme, že regulatorní dialog zkrátí dobu sladění legislativy RF s EU a bude tak znamenat podstatné omezení netarifních překážek obchodu mezi podnikatelskými subjekty ČR a RF. 13Ing. Milan Holeček, ÚNMZ ZÁVĚR

14 Ing. Milan Holeček ÚNMZ, Praha www.unmz.cz DĚKUJI ZA POZORNOST 14Ing. Milan Holeček, ÚNMZ


Stáhnout ppt "Ing. Milan Holeček ÚNMZ, Praha www.unmz.cz JSOU NETARIFNÍ PŘEKÁŽKY OBCHODU VÁŽNOU PŘEKÁŽKOU VÝVOZU DO RF? 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google