Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plán ukrytí objektu a jeho dokumentace pplk.Ing. Jaroslav Hegar Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plán ukrytí objektu a jeho dokumentace pplk.Ing. Jaroslav Hegar Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 2005."— Transkript prezentace:

1 Plán ukrytí objektu a jeho dokumentace pplk.Ing. Jaroslav Hegar Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 2005

2 Kolektivní ochrana ukrytím Způsob a rozsah kolektivní ochrany ukrytím je stanoven Plánem ukrytí obyvatelstva, který je součástí Havarijního plánu kraje.Plánem ukrytí Ukrytí se při mimořádných událostech zajišťuje: - v budovách s využitím jejich ochranných vlastností (mírový stav) - v improvizovaných úkrytech (IÚ) - ve stálých úkrytech (SÚ) (válečný stav)

3 Improvizované úkryty (IÚ) Improvizované úkryty jsou předem vybrané optimálně vyhovující prostory ve vhodných částech budov, provozních a výrobních objektů, které budou upravovány osobami svépomocně k získání dalších ochranných vlastností. budují se v místech, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálé úkryty, budují se k ochraně obyvatelstva před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení v případě krizových stavů, Ochranné vlastnosti IÚ proti radioaktivnímu záření se vyjadřují ochranným součinitelem stavby Ko, který udává, kolikrát je úroveň radiace radioaktivního záření v úkrytu menší než nad odkrytým terénem.ochranným součinitelem stavby Ko Nejvhodnější prostory pro zřízení IÚ jsou: - podzemní prostory v budovách, - prostory částečně zapuštěné pod úrovni terénu, nejlépe se vstupem do úkrytu z budovy. Evidenci improvizovaných úkrytů vedou obecní úřady podle místa dislokace úkrytů. Evidenční čísla se přidělují po zpracování základních listů.

4 Základní požadavky na IÚ a jejich budování prostory mají mít minimální počet oken a dveří v obvodovém zdivu s minimálním množstvím prací nutných pro úpravu (všeobecně platí: čím silnější je zdivo, tím kvalitnější je ochrana). podlahová plocha pro ukrývanou osobu se volí v závislosti na způsobu větrání úkrytu (1-5 m 2 ). doporučuje se, aby IÚ měl kapacitu 50 ukrývaných osob. improvizované úkryty se budují po vyhlášení krizového stavu podle určených postupů do 5 dnů v těchto etapách: - v první etapě se provádí vyklizení vybraného prostoru, kontrola uzávěru páry, plynu, vody, elektrické energie a příprava k příjmu ukrývaných osob, - v druhé etapě se provádějí úpravy v úkrytu zejména přívod vzduchu, utěsnění, vnitřní a venkovní úpravy,přívod vzduchuvenkovní úpravy - ve třetí etapě se provádějí opatření ke zvýšení ochranných vlastností, zejména zesílení únosnosti stropních konstrukcí podpěrami, zvětšení zapuštění úkrytů násypy a provedení opatření k nouzovému opuštění úkrytu. zesílení únosnosti stropních konstrukcí podpěrami k budování se využívá metodická pomůcka vydaná MV- generálním ředitelstvím HZS ČR „Sebeochrana obyvatelstva“.Sebeochrana obyvatelstva

5 Stálé úkryty (SÚ) Tvoří ochranné prostory v podzemních částech staveb jako úkryty vestavěné nebo úkryty samostatně stojící. Dělí se na: stálé tlakově odolné úkryty (STOÚ), stálé tlakově neodolné úkryty (STNÚ), ochranné systémy podzemních dopravních staveb (metro, některé tunely).

6 Základní charakteristika stálých úkrytů jsou vybaveny kapacitně odpovídajícím filtroventilačním zařízením s filtry, (prachovými, chemickými) a dalším projektovaným instalačním zařízením, zajišťují tlakovou odolnost nebo částečnou tlakovou odolnost a plynotěsnost, umožňují dlouhodobý provoz po dobu až 3 dnů (doba provozu je uvedena v EL) kapacita úkrytu může být překročena nejvýše o 20%, doběhové vzdálenosti jsou do 500 m, zpohotovují se po vyhlášení krizového stavu do 3 dnů, vybavují se radiovými vysílači, udržují se podle dokumentace ověřené stavebním úřadem (rozsah údržby je určen ČSN 73 9050 – „Údržba stálých úkrytů civilní ochrany“) jsou vedeny v evidenci hasičských záchranných sborů kraje a obecních úřadů, jsou určeny k plnění úkolu havarijního plánu kraje, využívají se k ochraně obyvatelstva proti účinkům zbraní hromadného ničení, a to proti účinkům světelného a tepelného záření, pronikavé radiaci, kontaminaci radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení (v závislosti na typu SÚ) v případě stavu ohrožení státu a válečného stavu.

7 Zásady ukrytí Počet osob v obci je určen počtem osob trvale bydlících a počtem osob v daném místě dočasně přítomných (zaměstnání, studium apod.), zvýšený v důsledku evakuace nebo vyvedení (např. z prostorů ohroženého průlomovou vlnou) po jednotlivých kategoriích, kterými jsou: - obyvatelstvo (O), - žactvo (Ž), - zaměstnanci (Z) nebo též osazenstvo objektu (OO) v objektech se ukrytí zajišťuje pro počet osob nejsilnější směny (mírové nebo válečné), ve školách se ukrytí zajišťuje pro počet žáků a personál školy, v objektech, v nichž jsou ubytovány osoby (zdravotnická zařízení, domovy důchodců, internáty, ubytovny, hotely, ústavy nápravné výchovy, uprchlické tábory a pod.) se ukrytí zajišťuje pro maximální ubytovací kapacitu daného zařízení včetně personálu, v objektech, kde dochází k většímu shromažďování osob (nádraží, obchodní domy, tržnice a pod.) se zabezpečuje ukrytí pro největší kapacitu, jakou je možné v objektu zajistit. Přednostně se zabezpečuje ukrytí zaměstnanců objektu.

8 Plán ukrytí objektu Plán ukrytí objektu (zaměstnanců, žactva) obsahuje: - evidenční listy SÚ (u vlastníků SÚ), - seznam stálých úkrytů (u vlastníků SÚ), - základní listy IÚ, - seznam IÚ, - grafický plán ukrytí zaměstnanců (žactva) objektu s přehledem o ukrytí.

9 Evidenční list SÚ Zpracovává vlastník SÚ ve třech vyhotoveních a to pro vlastní potřebu, pro hasičský záchranný sbor kraje a pro obecní úřad. Obsah je dán vyplněním údajů tiskopisu evidenčního listu a zakreslením situačního schématu dislokace úkrytu. Evidenční číslo SÚ přiděluje HZS kraje. V EL se vedou tyto údaje: evidenční číslo SÚ, kraj, okres, místo, kapacita, doba zpohotovení, doba provozu, třída odolnosti,majitel, ochranný součinitel stavby, určení, použití, mírové využití,směrnice, typ, konstrukce, telefon, rozhlas, radiomaják, ES, signalizace, studna, odvod splašků, FVZ, prostorové údaje, vodní hospodářství, vybavení, dveře, poklopy, uzávěry, doba izolace, doba regenerace, velitel, údržbář, společné ukrytí, revize, souřadnice, poznámka, rozpočtové náklady, realizace, uložení dokumentace, uživatel, údaje o zpracovateli a kontrole.V EL se vedou tyto údaje Údaje vedené v EL nemají tajný charakter! Proto se údaj v kolonce 2 Evidenčního listu předepsaného tiskopisu „Po vyplnění TAJNÉ“ začerní. Údaje v EL se upřesňují s orgány vedoucími evidenci SÚ (HZS, obec).

10 Seznam stálých úkrytů Zpracovává se ve dvou výtiscích a to pro potřebu vlastníka a pro potřebu obce. Návod k vyplnění Seznamu SÚ:Seznamu SÚ úsek ukrytí je název objektu ( např. Stavební obnova a.s., Základní škola Komenského a pod.) typ stálého úkrytu může být STOÚ (stálý tlakově odolný úkryt), STNÚ (stálý tlakově neodolný úkryt), OSPDS (ochranný systém podzemních ochranných staveb), kapacita SÚ může být překročena nejvýše o 20%, u plánu ukrytí zaměstnanců (osazenstva objektu) se v kolonce Čísla popisná… uvede budova, stavební objekt, provozovna, cech a u plánu ukrytí žactva třída, školské zařízení apod. kapacita udává maximální počet osob, kterým může být úkryt naplněn, plánováno ukrýt pak skutečný počet osob, který se bude ve SÚ ukrývat.

11 Základní list IÚ Zpracovává se pro prostory, které budou sloužit za krizových situací jako IÚ. Zpracovává se ve dvou vyhotoveních (jeden výtisk je určen majiteli úkrytu, druhý pro obecní úřad). Evidenční číslo uvedené v Základním listě IÚ přiděluje obec.Základním listě Obsahuje evidenční údaje o zpracovateli, místu IÚ, kapacitě, evidenčním čísle úkrytu dále prostorové údaje s údaji o vybavení úkrytu, údaje o typu, a ochranných vlastnostech úkrytu, jednoduché schéma, orientační plán, postup prací pro budování úkrytu, vybavení úkrytu materiálem a doplňující údaje. Vzor vyplněného základního listu IÚ.Vzor vyplněného základního listu

12 Seznam IÚ Zpracovává se ve dvou výtiscích a to pro potřebu vlastníka úkrytu a pro potřebu obce. Návod k vyplnění Seznamu IÚSeznamu IÚ úsek ukrytí je název objektu, u plánu ukrytí zaměstnanců (osazenstva objektu) se v kolonce Čísla popisná… uvede budova, stavební objekt, provozovna, cech a u plánu ukrytí žactva třída, školské zařízení apod., kapacita udává maximální počet osob, kterým může být úkryt naplněn, plánováno ukrýt pak skutečný počet osob, pro které je plánováno ukrytí v IÚ, ochranný součinitel stavby Ko stávající je vypočten bez navržených úprav IÚ, ochranný součinitel stavby Ko korigovaný je vypočten pro navržené úpravy IÚ.

13 Grafický plán ukrytí Zpracovává ho objekt pro zaměstnance nebo škola pro žáky a personál a odsouhlašuje jej obecní úřad.objekt škola Grafický plán obsahuje: údaj o počtu ukrývaných osob, Tabulkový přehled o ukrytí, potřebu pracovníků pro zpohotovení úkrytu, grafické řešení ukrytí s legendou významu použitých zkratek a značek, údaje o zpracovateli o schválení a odsouhlasení grafického plánu.

14 Přehled o ukrytí Přehled o ukrytí zpracovává objekt nebo škola ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení slouží pro potřeby zpracovatele, druhé pro potřeby obecního úřadu ke zpracování souhrnného přehledu o ukrytí, který je veden v Plánu ukrytí HP Kraje.Přehled o ukrytí

15 Zařízení pro zabezpečení ukrytí osob ve stálých úkrytech X – počet osob se určuje v závislosti na kapacitě stálého úkrytu

16 Věcné prostředky Materiální vybavení krytového družstva: protichemický oděv ……. 2 soupravy ochranná maska ……. 2 soupravy chemický průkazník ……. 1 kus radiometr ……. 1 kus zdravotnická brašna, jejíž obsah odpovídá autolékarničce ……. 2 kusy Uvedeno minimální množství.

17 Závěr Ukrytí je významným prvkem kolektivní ochrany. Proto mu musí být ze strany všech stupňů řízení věnována zvláštní pozornost a to jak v etapě zpracování dokumentace tak v etapě vlastní realizace. K tomu by měla pomoci také tato prezentace.


Stáhnout ppt "Plán ukrytí objektu a jeho dokumentace pplk.Ing. Jaroslav Hegar Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google