Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doložka civilní ochrany regulačního plánu Ing. Jaroslav Hegar Kpt. Ing. Danuše Kratochvílová Ing. Rudolf Konečný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doložka civilní ochrany regulačního plánu Ing. Jaroslav Hegar Kpt. Ing. Danuše Kratochvílová Ing. Rudolf Konečný."— Transkript prezentace:

1 Doložka civilní ochrany regulačního plánu Ing. Jaroslav Hegar Kpt. Ing. Danuše Kratochvílová Ing. Rudolf Konečný

2 Cíl výkladu Podat návod ke zpracování doložky civilní ochrany regulačního plánu obce, kterou zpracovávají oprávněné organizace pro zadavatele. Podat návod ke zpracování doložky civilní ochrany regulačního plánu obce, kterou zpracovávají oprávněné organizace pro zadavatele. Poskytnout informace ke zpracování požadavků ochrany obyvatelstva stanovených právními předpisy k doložkám civilní ochrany při využití zejména dokumentace HP kraje. Poskytnout informace ke zpracování požadavků ochrany obyvatelstva stanovených právními předpisy k doložkám civilní ochrany při využití zejména dokumentace HP kraje.

3 Vyhláška č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva ČÁST ŠESTÁ ČÁST ŠESTÁ Požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování a stavebně technické požadavky na stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany ( k § 7 odst. 7 písm. h) zákona 239/2000 Sb., o IZS)  § 18 Požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování se uplatňují jako požadavky CO vyplývající z havarijních plánů a krizových plánů v rozsahu, který odpovídá charakteru území a druhu územně plánovací dokumentace.

4 Vyhláška č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva  § 21 Požadavky civilní ochrany k regulačnímu plánu odst. (1) Na základě stanoviska dotčeného orgánu (podle z.č. 239/2000 Sb., o IZS : HZS kraje a obec) uplatněného k návrhu zadání regulačního plánu se v souladu s územním plánem obce zapracuje do regulačního plánu doložka civilní ochrany členěná na textovou a grafickou část. Na základě stanoviska dotčeného orgánu (podle z.č. 239/2000 Sb., o IZS : HZS kraje a obec) uplatněného k návrhu zadání regulačního plánu se v souladu s územním plánem obce zapracuje do regulačního plánu doložka civilní ochrany členěná na textovou a grafickou část.

5 Doložka CO z pohledu stavebního zákona Doložka CO z pohledu stavebního zákona Podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), vymezuje územní plánování také území dotčená požadavky ochrany obyvatelstva [(§ 2 odst. 1 písm. l)]. Podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), vymezuje územní plánování také území dotčená požadavky ochrany obyvatelstva [(§ 2 odst. 1 písm. l)]. Regulační plán (územně plánovací dokumentace) se zpracovává pro část území obce nebo pro celé území obce [§11 odst.(2)]. Regulační plán (územně plánovací dokumentace) se zpracovává pro část území obce nebo pro celé území obce [§11 odst.(2)]. Podle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci a její přílohy č. 2 řešící Základní obsah územně plánovací dokumentace obsahuje regulační plán doložku civilní ochrany. Podle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci a její přílohy č. 2 řešící Základní obsah územně plánovací dokumentace obsahuje regulační plán doložku civilní ochrany.

6 Doložka CO Musí být chápána jako zmapování daného území pro potřeby civilní ochrany. Nejde o omezování vlastnických práv vlastníků pozemků v dotčeném území. Doložka nemění funkční vymezení a uspořádání ploch ani druh pozemků. V případě nutnosti budou některé stávající pozemky a objekty dočasně využívány pro potřeby civilní ochrany za náhradu a to v rámci plánované pomoci na vyžádání. Musí být chápána jako zmapování daného území pro potřeby civilní ochrany. Nejde o omezování vlastnických práv vlastníků pozemků v dotčeném území. Doložka nemění funkční vymezení a uspořádání ploch ani druh pozemků. V případě nutnosti budou některé stávající pozemky a objekty dočasně využívány pro potřeby civilní ochrany za náhradu a to v rámci plánované pomoci na vyžádání. Podklady pro zpracování mohou poskytnout zejména: Podklady pro zpracování mohou poskytnout zejména: - hasičské záchranné sbory krajů a jejich územní odbory (havarijní plán kraje, vnější havarijní plán, krizový plán kraje), - obecní úřady (pořizují doložku jako součást RP), § 13 stavebního zákona). § 13 stavebního zákona).

7 Doložka CO Nejdůležitějším zdrojem informací pro zpracovatele doložky je Havarijní plán kraje. Tento dokument představuje soubor opatření k provádění záchranných a likvidačních prací k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení ohrožení vzniklých MU. Je základním dokumentem kraje pro řešení mimořádných situací v případě živelních pohrom, havárií nebo jiných nebezpečí, ohrožující životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo ŽP. Nejdůležitějším zdrojem informací pro zpracovatele doložky je Havarijní plán kraje. Tento dokument představuje soubor opatření k provádění záchranných a likvidačních prací k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení ohrožení vzniklých MU. Je základním dokumentem kraje pro řešení mimořádných situací v případě živelních pohrom, havárií nebo jiných nebezpečí, ohrožující životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo ŽP.

8 Obsah HP Kraje HP kraje zpravidla obsahuje: Charakteristiku kraje, Charakteristiku kraje, Analýzu vzniku MU, Analýzu vzniku MU, Síly a prostředky pro Z a LP Síly a prostředky pro Z a LP Vyrozumění o MU, spojení, komunikaci a předávání informací veřejnosti, Vyrozumění o MU, spojení, komunikaci a předávání informací veřejnosti, Monitoring, Monitoring, Havarijní informační systém, Havarijní informační systém, Asanaci jednotlivých druhů MU, Asanaci jednotlivých druhů MU, Plán vyrozumění, Plán vyrozumění, Traumatologický plán, Traumatologický plán, Plán varování obyvatelstva, Plán varování obyvatelstva,

9 Obsah HP Kraje Plán ukrytí obyvatelstva, Plán ukrytí obyvatelstva, Plán evakuace obyvatelstva, Plán evakuace obyvatelstva, Povodňový plán, Povodňový plán, Plán ochrany území pod vybranými vodními díly před zvláštními povodněmi, Plán ochrany území pod vybranými vodními díly před zvláštními povodněmi, Plán mimořádných veterinárních opatření, Plán mimořádných veterinárních opatření, Plán veřejného pořádku a bezpečnosti, Plán veřejného pořádku a bezpečnosti, Plán ochrany kulturních památek, Plán ochrany kulturních památek, Plán hygienických a protiepidemických opatření, Plán hygienických a protiepidemických opatření, Plán komunikace s veřejností a sdělovacími prostředky, Plán komunikace s veřejností a sdělovacími prostředky, Zvláštní plány (Metanový havarijní plán apod.) Zvláštní plány (Metanový havarijní plán apod.)

10 Členění doložky (§ 21 Vyhl. 380/2002 Sb.) Doložka se člení na: Doložka se člení na: 1) Textovou část 2) Grafickou část (obsahuje podle potřeby znázornění pozemků (objektů, zařízení) obsažených v textové části).

11 Textová část [§21 odst. (2) V.č. 380/2002 Sb.,] Stanoví požadavky na pozemky a požadavky na jejich využití pro: 1) opatření vyplývající z určení záplavových území a zón havarijního plánování, 2) umístění stálých a improvizovaných úkrytů, 3) ubytování evakuovaného obyvatelstva, 4) skladování materiálu civilní ochrany, 5) zdravotnické zabezpečení obyvatelstva, 6) ochranu před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území,

12 Textová část 7) umístění nově navrhovaných objektů zvláštního významu, 8) nouzové zásobování obyvatelstva vodou, 9) záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události, 10) zřízení humanitární základny, 11) požární nádrže a místa odběru vody k hašení požárů.

13 Opatření vyplývající z určení záplavových území a zón havarijního plánování - legislativa Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií Vyhláška č. 383/2000 Sb., kterou se stanoví zásady pro stanovení zóny havarijního plánování a rozsah a způsob vypracování vnějšího havarijního plánu pro havárie způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky Vyhláška č. 383/2000 Sb., kterou se stanoví zásady pro stanovení zóny havarijního plánování a rozsah a způsob vypracování vnějšího havarijního plánu pro havárie způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření Nařízení vlády č. 11/1999 Sb., o zóně havarijního plánování Nařízení vlády č. 11/1999 Sb., o zóně havarijního plánování

14 Opatření vyplývající z určení záplavových území a zón havarijního plánování Záplavová území Záplavová území Stanovuje územně příslušný vodoprávní úřad, a to vymezením pravděpodobných hranic území ohroženého: - přirozenými povodněmi (záplavová čára při stoletém průtoku vody) - zvláštními povodněmi (záplavová čára při průchodu průlomové vlny) Mapové podklady se předají stavebním úřadům dotčených území a MŽP Mapové podklady se předají stavebním úřadům dotčených území a MŽP

15 Opatření vyplývající z určení záplavových území a zón havarijního plánování Havarijní plán kraje Havarijní plán kraje - Povodňový plán - Plán ochrany území pod vybranými vodními díly před zvláštními povodněmi

16 Opatření vyplývající z určení záplavových území a zón havarijního plánování Opatření Opatření  Evakuace do předem stanovených prostorů - osob (stravování, náhradní ubytování) - zvířat (ustájení) - věcí (uskladnění)  Povodňové zabezpečovací práce – vymezit: - území k těžení materiálu - místa, kde se zpracovává nebo skladuje stavební materiál - místa, kde je parkována a používána automobilní a speciální technika  Odstraňování povodňových škod – vymezit: - místa pro dočasné skladování suťového materiálu, naplavenin, velkoobjemového odpadu apod.

17 Opatření vyplývající z určení záplavových území a zón havarijního plánování Zóny havarijního plánování Zóny havarijního plánování  Únik nebezpečné chemické látky nebo chemického přípravku - krajský úřad  Radiační havárie (nepřípustné uvolnění radionuklidů nebo ionizujícího záření) – držitel povolení Podklady poskytne: Podklady poskytne:  Krajský úřad  Krajské ředitelství HZS  Držitel povolení (k umístění, výstavbě nebo provozu jaderného zařízení nebo pracoviště s velmi významným zdrojem ionizujícího záření)  SÚJB (státní úřad jaderné bezpečnosti)

18 Opatření vyplývající z určení záplavových území a zón havarijního plánování Opatření Opatření  Evakuace při úniku chemické látky – obdobně jako u povodní  Evakuace u radiační havárie: - z části nebo z celého urbanistického celku, příp. z většího územního prostoru, a to  přímá  s ukrytím

19 Umístění stálých a improvizovaných úkrytů Plán ukrytí obyvatelstva (HP kraje) – způsob a rozsah kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím Plán ukrytí obyvatelstva (HP kraje) – způsob a rozsah kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím Plán ukrytí obce – ukrytí v obci Plán ukrytí obce – ukrytí v obci Ukrytí se zajišťuje ( pro období stavu ohrožení státu nebo válečného stavu ): Ukrytí se zajišťuje ( pro období stavu ohrožení státu nebo válečného stavu ): - ve stálých úkrytech postavených pro tyto účely ve stavu míru (přehled o umístění na území obce mají HZS krajů a obce, které vedou evidenci stálých úkrytu ze zákona) - v improvizovaných úkrytech budovaných svépomocí obyvatelstva (přehled o umístění na území mají obce, které vedou jejich evidenci, přidělují jim evidenční čísla. Až po zbudování IÚ předává obec evidenci HZS kraje) - v improvizovaných úkrytech budovaných svépomocí obyvatelstva (přehled o umístění na území mají obce, které vedou jejich evidenci, přidělují jim evidenční čísla. Až po zbudování IÚ předává obec evidenci HZS kraje)

20 Umístění stálých a improvizovaných úkrytů Budování improvizovaného úkrytu vyžaduje zajištění potřebného materiálu z místních zdrojů obcemi. Zpracovatel doložky v území obce by měl určit místa s využitelným materiálem k jeho budování obdobně, jak je uvedeno u povodňových zabezpečovacích prací. Budování improvizovaného úkrytu vyžaduje zajištění potřebného materiálu z místních zdrojů obcemi. Zpracovatel doložky v území obce by měl určit místa s využitelným materiálem k jeho budování obdobně, jak je uvedeno u povodňových zabezpečovacích prací.

21 Umístění stálých a improvizovaných úkrytů Umístění IÚ se v doložce nebude týkat jen přehledu staveb v evidenci obce. Zpracovatel doložky by měl na území obce vymezit další vhodné stavby ať již stojící nebo připravované, které lze využívat k improvizovanému ukrytí. Umístění IÚ se v doložce nebude týkat jen přehledu staveb v evidenci obce. Zpracovatel doložky by měl na území obce vymezit další vhodné stavby ať již stojící nebo připravované, které lze využívat k improvizovanému ukrytí.

22 Ubytování evakuovaného obyvatelstva Ubytování evakuovaného obyvatelstva se řadí mezi plánována evakuační opatření. Zabezpečení ubytování ve vhodných ubytovacích místech zajišťuje zpracovatel evakuačního plánu (obec). Ubytování evakuovaného obyvatelstva se řadí mezi plánována evakuační opatření. Zabezpečení ubytování ve vhodných ubytovacích místech zajišťuje zpracovatel evakuačního plánu (obec). Vhodná ubytovací zařízení vč. kapacit (např. školy, internáty, koleje, hotely) Vhodná ubytovací zařízení vč. kapacit (např. školy, internáty, koleje, hotely) Nouzové stravování (vyvařovací kapacity), zásobování pitnou vodou, potravinami a předměty nezbytné k přežití (např. hygienické potřeby) Nouzové stravování (vyvařovací kapacity), zásobování pitnou vodou, potravinami a předměty nezbytné k přežití (např. hygienické potřeby) V doložce se také navrhnou pozemky (plochy) vhodné k nouzovému ubytování polním způsobem. V doložce se také navrhnou pozemky (plochy) vhodné k nouzovému ubytování polním způsobem. Plán nouzového přežití obyvatelstva (HP kraje) Plán nouzového přežití obyvatelstva (HP kraje)

23 Skladování materiálu civilní ochrany Přehled skladů a úložišť materiálu CO na území kraje vede HZS kraje (program EMCO) Přehled skladů a úložišť materiálu CO na území kraje vede HZS kraje (program EMCO) Sklady: Sklady: - HZS kraje - obce - právnické a podnikající fyzické osoby (zahrnuty do havarijních či krizových plánů) Výdejní místa pro výdej materiálu CO Výdejní místa pro výdej materiálu CO

24 Zdravotnické zabezpečení obyvatelstva Traumatologický plán (HP kraje) Traumatologický plán (HP kraje) Zdravotnická zařízení, lékárny, sklady zdravotnických potřeb Zdravotnická zařízení, lékárny, sklady zdravotnických potřeb Vytipovat vhodné budovy jako čekárny raněných (při MU velkého rozsahu nebo krizové situaci) Vytipovat vhodné budovy jako čekárny raněných (při MU velkého rozsahu nebo krizové situaci) Fakultní nemocnice Fakultní nemocnice

25 Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných na území Využití přirozených ochranných vlastností staveb k ochraně osob, příp. zvířat. V případě potřeby se provádí úpravy proti pronikání kontaminantů do staveb. Využití přirozených ochranných vlastností staveb k ochraně osob, příp. zvířat. V případě potřeby se provádí úpravy proti pronikání kontaminantů do staveb. Ochrana dýchacích cest, očí a povrchu těla improvizovaným způsobem (prostředky improvizované ochrany - prostředky dostupné v domácnosti, na pracovišti apod.) Ochrana dýchacích cest, očí a povrchu těla improvizovaným způsobem (prostředky improvizované ochrany - prostředky dostupné v domácnosti, na pracovišti apod.) Přehled skládek a spaloven nebezpečných látek na území obce (HP kraje, část asanace) Přehled skládek a spaloven nebezpečných látek na území obce (HP kraje, část asanace)

26 Umístění nově navrhovaných objektů zvláštního významu Objekty zvláštního významu jsou objekty důležité pro činnost na daném území, objekty s velkou kumulací osob a objekty, u nichž je možno předpokládat, že se mohou stát cílem teroristických útoků: Objekty zvláštního významu jsou objekty důležité pro činnost na daném území, objekty s velkou kumulací osob a objekty, u nichž je možno předpokládat, že se mohou stát cílem teroristických útoků:  Důležité hospodářské objekty, především objekty jaderných elektráren, rizikových chemických a jiných průmyslových provozů,  Objekty hrází velkých údolních nádrží,  Objekty zákonodárných sborů, presidenta republiky a vlády,

27 Objekty zvláštního významu  Objekty vybraných ústředních úřadů a zastupitelské úřady,  Objekty pro zajištění státní správy, vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku,  Objekty územních správních úřadů,  Objekty Armády ČR,  Objekty soudů, státních zastupitelství a věznic,  Sklady státních hmotných rezerv a další určené skladovací objekty,  Objekty bank a jiných finančních institucí,  Letiště, nádraží, budovy a zařízení s velkou kumulací osob, podzemní dráhy, zdravotnická zařízení,  Objekty záchranné služby a hasičských záchranných sborů apod.

28 Nouzové zásobování obyvatelstva vodou Plán nouzového přežití obyvatelstva (HP kraje) Plán nouzového přežití obyvatelstva (HP kraje) Řešeno Směrnicí Mze č.j. 416578/2001-6000 ze dne 20.12.2001 Řešeno Směrnicí Mze č.j. 416578/2001-6000 ze dne 20.12.2001 Služba nouzového zásobování vodou (seznam subjektů, zajišťujících nouzové zásobování vodou) Služba nouzového zásobování vodou (seznam subjektů, zajišťujících nouzové zásobování vodou)

29 Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminací, vzniklých při MU Chemicko-technická služba HZS ČR Chemicko-technická služba HZS ČR Ostatní složky IZS (především vyčleněné SaP ozbrojených sil a zařízení CO) Ostatní složky IZS (především vyčleněné SaP ozbrojených sil a zařízení CO) Chemické laboratoře Chemické laboratoře Stavby pro dekontaminaci (stavby dotčené požadavky CO, jejichž stávající technologické vybavení je po úpravách využitelné k dekontaminaci): Stavby pro dekontaminaci (stavby dotčené požadavky CO, jejichž stávající technologické vybavení je po úpravách využitelné k dekontaminaci):  Hygienické propusti stálých úkrytů  Stavby pro dekontaminaci osob  Stavby pro dekontaminaci zvířat  Stavby pro dekontaminaci oděvů  Stavby pro dekontaminaci věcných prostředků a dekontaminační plochy.

30 Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminací, vzniklých při MU Hygienické propusti stálých úkrytů Hygienické propusti stálých úkrytů Byly zřizovány v některých úkrytech pro dekontaminaci osob provádějící činnost v kontaminovaném prostoru. Mají malou kapacitu. Stavby pro dekontaminaci osob Stavby pro dekontaminaci osob Lázně, bazény, umývárny, sprchy apod. (rozhodující je počet sprchových růžic) Stavby pro dekontaminaci zvířat Stavby pro dekontaminaci zvířat Přizpůsobené budovy nebo zpevněné plochy mimo budovu (nepropustné plochy s odvodem kontaminované vody např. mělký příkop)

31 Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminací, vzniklých při MU Stavby pro dekontaminaci oděvů Stavby pro dekontaminaci oděvů Chemické čistírny, prádelny, dezinfekční stanice, dezinfekční komory zdravotnických zařízení apod. Hygienická propust pro personál. Stavby pro dekontaminaci věcných prostředků a dekontaminační plochy Stavby pro dekontaminaci věcných prostředků a dekontaminační plochy Přizpůsobení garáží, umýváren vozidel (myček), tramvajových, trolejbusových a vlakových vozoven, velkých garáží apod., které jsou napojené na kanalizaci a vodovod (nutná neutralizace). Dekontaminační plochy – zpevněná plocha s odpadem a improvizovanou nájezdní rampou. V doložce bude uveden přehled staveb dotčených požadavky CO pro dekontaminaci.

32 Zřízení humanitární základny Humanitární základnu tvoří vhodné objekty, kde lze shromažďovat, skladovat materiál humanitární pomoci a organizovat výdej určenými pracovními skupinami. Humanitární základnu tvoří vhodné objekty, kde lze shromažďovat, skladovat materiál humanitární pomoci a organizovat výdej určenými pracovními skupinami. 1. Stávající: 1. Stávající:  Sklady materiálu humanitární pomoci HZS  Sklady materiálu humanitárních organizací  Sklady charitativních organizací a další. 2. Nově zřizované v postižených místech: 2. Nově zřizované v postižených místech:  Vhodné objekty využitelné pro shromažďování, skladování a výdej materiálu  Vhodné územní plochy ke zřízení základen polním způsobem. V doložce budou základny humanitární pomoci vymezeny.

33 Požární nádrže a místa odběru vody k hašení požárů Zdroje požární vody: Vnější odběrní místa Vnější odběrní místa  Nadzemní a podzemní hydranty  Požární výtokové stojany a plnící místa  Vodní toky (např. řeka, potok)  Přirozené a umělé vodní nádrže (např. studny, rybníky, jezera, požární nádrže, bazény, nádrže s vhodnou technologickou vodou) Vnitřní odběrní místa Vnitřní odběrní místa  Hydrantové systémy typu (C)  Hydrantové systémy typu (D) V doložce zpracovatel uvede vnější odběrní místa.

34 Závěr Věcná náplň obsahu doložky CO nebude u obcí stejná, ale bude závislá na základní charakteristice území dané obce. Věcná náplň obsahu doložky CO nebude u obcí stejná, ale bude závislá na základní charakteristice území dané obce. Je na zadavateli, aby si zvolil takového zpracovatele RP, který by dovedl požadavky civilní ochrany v doložce CO zpracovat (třeba i pomocí subdodavatele), to je zpracovatele, který dovede určit požadované potřeby civilní ochrany vymezené vyhláškou č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva (např. právnické a podnikající fyzické osoby zabývající se ochranou obyvatelstva, odborníci VŠB-TU katedry PO a OO, FBI apod.). Je na zadavateli, aby si zvolil takového zpracovatele RP, který by dovedl požadavky civilní ochrany v doložce CO zpracovat (třeba i pomocí subdodavatele), to je zpracovatele, který dovede určit požadované potřeby civilní ochrany vymezené vyhláškou č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva (např. právnické a podnikající fyzické osoby zabývající se ochranou obyvatelstva, odborníci VŠB-TU katedry PO a OO, FBI apod.). Kvalitně zpracovaná doložka CO se stane významným preventivním a informačním zdrojem k zabezpečení úkolů CO pro obecní úřady a orgány obce. Kvalitně zpracovaná doložka CO se stane významným preventivním a informačním zdrojem k zabezpečení úkolů CO pro obecní úřady a orgány obce. Doložka CO by měla být aktualizována k výše uvedenému účelu v případě vyvolaných změn. Doložka CO by měla být aktualizována k výše uvedenému účelu v případě vyvolaných změn.

35 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Doložka civilní ochrany regulačního plánu Ing. Jaroslav Hegar Kpt. Ing. Danuše Kratochvílová Ing. Rudolf Konečný."

Podobné prezentace


Reklamy Google