Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Údržba stálých úkrytů civilní ochrany

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Údržba stálých úkrytů civilní ochrany"— Transkript prezentace:

1 Údržba stálých úkrytů civilní ochrany
pplk.Ing. Jaroslav Hegar Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 2005

2 Legislativa Zákon č.50/1976 Sb.,(stavební zákon), §86 ukládá vlastníkovi stavby povinnost udržovat stavbu v dobrém stavebním stavu v souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a jeho rozhodnutím (stavební povolení, kolaudační rozhodnutí) tak, aby nevznikalo nebezpečí požárních a hygienických závad, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení nebo ohrožení jejího vzhledu a aby se co nejvíce prodloužila její uživatelnost. Zákon č. 239/2000 Sb., (o integrovaném záchranném systému), §23 odst.2),písm.d) a §24 odst.2) písm. f), ukládá povinnosti právnickým, podnikajícím fyzickým a fyzickým osobám, pokud jsou vlastníky stavby CO dbát při užívání této nemovitostí a veškerých činnostech s tím spojených, aby nedošlo ke změně charakteru stavby ve vztahu k jejímu účelu a umožnit její využití pro potřeby CO. ČSN „Údržba stálých úkrytů civilní ochrany“ stanovuje zásady údržby stálých úkrytů civilní ochrany, provádění pravidelných revizí a obsah dokumentace stálých úkrytů. Havarijní plán kraje – Plán ukrytí.

3 Cyklická péče

4 Údržba SÚ CO Základní pojmy:
stálý úkryt civilní ochrany ( SÚ CO) trvalý ochranný prostor v podzemní části staveb nebo stavby samostatně stojící, které se budují investičním způsobem k ukrytí obyvatelstva; dělí se na stálé tlakově odolné úkryty CO a stálé tlakově neodolné úkryty CO stálý tlakově odolný úkryt CO (STOÚ CO) stálý úkryt CO zabezpečující ochranu proti účinkům zbraní hromadného ničení stálý tlakově neodolný úkryt CO (STNÚ CO) stálý úkryt CO, který nesplňuje požadavek tlakové odolnosti, popř. některý z dalších požadavků na stálý tlakově odolný úkryt CO provoz stálého úkrytu CO konkrétní způsob využití prostor a zařízení stálého úkrytu CO ochranný provoz stálého úkrytu CO soubor činností a opatření k zabezpečení ochrany ukrývaných osob ve stálém úkrytu CO; v závislosti na jeho vybavení a na venkovní situaci je možno zavést provozní režim částečné filtroventilace (ČFV), filtroventilace (FV), izolace (I) anebo regenerace (R) běžný provoz stálého úkrytu CO způsob využívání stálého úkrytu CO, není-li zaveden ochranný provoz, včetně jeho údržby a údržby jeho zařízení; představuje soubor činností a opatření zabezpečujících takový technický stav stálého úkrytu CO, aby v případě potřeby bylo možno urychleně přejít na ochranný provoz

5 filtroventilační zařízení (FVZ)
filtroventilační zařízení (FVZ) nezbytná součást vybavení stálého úkrytu CO zabezpečující především dodávku čistého vzduchu do stálého úkrytu CO, přetlak vzduchu ve vnitřních prostorech stálého úkrytu CO a odvod vzduchu ze stálého úkrytu CO provozní režim částečné filtroventilace provozní režim FVZ zajišťující ochranu proti radioaktivnímu prachu ze spadu; při tomto provozním režimu je atmosférický vzduch filtrován pomocí prachových filtrů provozní režim filtroventilace režim FVZ zajišťující filtraci vzduchu od radioaktivního prachu ze spadu, od otravných látek a bakteriologických (biologických) prostředků; tento provozní režim je využíván ve stálých tlakově odolných úkrytech CO; při tomto provozním režimu je atmosférický vzduch filtrován přes prachové filtry (PF) a přes soustavu kolektivních (protichemických) filtrů (KF) provozní režim izolace provozní režim zamezující průchodu oxidu uhelnatého přes filtry FVZ a rychlému zanesení filtrů vysokými koncentracemi prachu, radioaktivního prachu, otravných látek a bakteriologických (biologických) prostředků; je zaváděn bezprostředně po zamoření, při poruchách zařízení a při přípravě FVZ na jiné provozní režimy provozní režim regenerace provozní režim zajišťující po skončení provozního režimu izolace úpravu vzduchu uvnitř stálého úkrytu CO odstraněním oxidu uhličitého a doplněním kyslíku provozní režim větrání provozní režim zajišťující v době běžného provozu větrání, popřípadě klimatizaci prostor v souladu s běžným provozem stálého úkrytu CO

6 plynotěsnost stálého úkrytu CO
plynotěsnost stálého úkrytu CO vlastnost stálého úkrytu CO zabezpečující ochranu proti účinkům radioaktivních látek, otravných látek a bakteriologických (biologických) prostředků vytvořením přetlaku vzduchu ve stálém úkrytu CO zpohotovení stálého úkrytu CO příprava stálého úkrytu CO k jeho použití v ochranném provozu a k zahájení ochranného provozu stálého úkrytu CO kontrola stálého úkrytu CO zjištění stavu stavební konstrukce a technických zařízení stálého úkrytu CO údržba stálého úkrytu CO soubor úkonů a činností k zabezpečení provozuschopnosti stálého úkrytu CO revize technických zařízení stálého úkrytu CO soubor úkonů a činností směrovaných ke zjištění stavu a funkčnosti technických zařízení stálého úkrytu CO, zjištění předepsaných provozních parametrů a úplnosti předepsaných materiálů a náhradních dílů; součástí revize je provedení seřízení a regulace předepsaných prvků a zařízení; v rámci revize jsou prováděny úkony, kterými se zajistí funkčnost jednotlivých součástí náhradní zdroj elektrické energie (EZS) zařízení, které slouží jako náhradní zdroj elektrické energie při přerušení její dodávky z elektrorozvodné sítě; nejčastěji se využívá elektrické zdrojové soustrojí s naftovým motorem

7 Orgány provádějící kontroly SÚ
Hasičský záchranný sbor kraje §10 odst. (5) písm. i) - vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany v kraji. Kontrolou stavu stálého úkrytu se zjišťuje stav stavební a strojní části úkrytu, pravidelnost prováděné údržby, připravenost ke zpohotovení, zhodnotí se jeho provozuschopnost a stanoví nápravná opatření vlastníkům úkrytů k odstranění zjištěných závad. O provedené kontrole pořizuje HZS Moravskoslezského kraje zápis. Obecní úřad §15 odst. (2) písm. g) – vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany v obci.

8 Požadavky na zajištění provozuschopnosti SÚ
Majitelé stálých úkrytů CO zajišťují: - kontrolu stálých úkrytů CO; údržbu stálých úkrytů CO; revize technických zařízení stálých úkrytů CO v pravidelných lhůtách: filtroventilační zařízení x za 5 roků; elektrické zdrojové soustrojí x za 2 roky; rozvaděč elektrického zdrojového soustrojí x za 2 roky; elektrická instalace x za 2 roky; tlakové nádoby na vodu x za 5 roků; ocelové tlakové láhve na kyslík x za 10 roků; dispečerské zařízení x za 1 rok. Revize technických zařízení provádí právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, které jsou držiteli požadované odborné způsobilosti. O výsledku revize se vyhotoví protokol.

9 Kontrola stálých úkrytů CO majitelem zahrnuje
Kontrolu stavu stavebních konstrukcí stav stavebních konstrukcí se zjišťuje kontrolou obvodových a vnitřních konstrukcí, tj. nosných zdí, sloupů, pilířů, stropů, podlah a příček. Kontroluje se stav, funkčnost a průchodnost konstrukcí nouzových výlezů a vchodů, nasávacích a výdechových konstrukcí. Zvláštní pozornost se věnuje tlakově plynotěsným a plynotěsným předělům kontroluje se zda nevznikají trhliny, nedochází ke změnám stavebních konstrukcí, nevznikají průsaky vody a mokré skvrny a netvoří se na povrchu konstrukce obrazce vlivem vlhkosti popř. nedochází k oprýskávání povrchových vrstev Kontrolu plynotěsnosti plynotěsnost stálého úkrytu CO je podmíněna celistvostí tlakově plynotěsného pláště stálého úkrytu CO a v něm osazených dveří, poklopů, uzávěrů a prostupů. Provádí se zkouškou. Kontrolu tlakově plynotěsných a plynotěsných dveří, poklopů a uzávěrů kontroluje se celistvost konstrukce, funkčnost pohybových mechanismů (uzavíracích prvků a závěsů), stav těsnění, povrchová ochrana a označení poloh uzavíracích elementů Kontrola technických zařízení a rozvodů kontrolují se všechna technická zařízení instalovaná v úkrytu tj. FVZ, EZS, elektrické spotřebiče a rozvody, vodní hospodářství a rozvody, sociální zařízení, kanalizace, slaboproudá zařízení, popř. další zařízení stálého úkrytu CO. Kontroly se provádějí podle dokumentace pro provoz a údržbu technických zařízení Kontrola se provádí v rozsahu Přílohy A ČSN s využitím dokumentace SÚ.

10 Údržba stálých úkrytů CO
Údržba stálých úkrytů CO a jejich technických zařízení se provádí podle obecně platných zásad a podle dokumentace pro provoz a údržbu zařízení. Údržba stavebních konstrukcí údržba stavební konstrukce se provádí na základě kontrolního zjištění s cílem eliminovat závady a poškození jednotlivých částí stavební konstrukce. Zjištěné závady a poškození se podle rozsahu odstraňují v rámci údržby nebo dodavatelsky při údržbě stavebních konstrukcí se nejdříve odstraňují příčiny vzniku závad Údržba technických zařízení úkrytů údržba technických zařízení instalovaných v úkrytu se provádí podle dokumentace pro provoz a údržbu technických zařízení v rozsahu ustanovení přílohy A ČSN Větrání ve stálém úkrytu CO se musí provádět dostatečné větrání. Relativní vlhkost vzduchu uvnitř stálého úkrytu CO musí být nižší než 80 %. větrání se provádí za příznivých klimatických podmínek, kdy nedojde ke zvý­šení relativní vlhkostí vzduchu uvnitř stálého úkrytu CO.

11 Větrání úkrytu Větrání je nejdůležitější součásti údržby. Je jednou z podmínek zachování stavebních konstrukcí a vnitřního vybavení SÚ v dobrém technickém stavu. Toho lze dosáhnout při relativní vlhkosti vnitřního vzduchu nižší než 80 %. Abychom větráním snížili vlhkost vzduchu v úkrytu, musíme stanovit vhodnou větrací dobu. Jinak se může stát, že nekontrolovatelným větráním, prováděným v nevhodnou dobu vlhkost ještě zvětšíme. V zásadě lze větrat: v době, kdy je absolutní vlhkost venkovního vzduchu menší než uvnitř úkrytu, po dobu asi dvou hodin (mezi 9,00 hod-11,00 hod) v dopoledních hodinách. Nedoporučuje se větrat při deštivém počasí. Vysvětlení: V létě se teplý vzduch nasávaný do úkrytu silně ochladí čímž dochází ke srážení přebytečné vody na stěnách a stropu úkrytu. Úkryt není vysoušen ale zvlhčován. V zimě se naopak chladný vzduch (s nízkou hodnotou absolutní vlhkosti) v úkrytu ohřeje, pojme do sebe vodní páru a tu odvádí ven. Tento případ zpravidla nastává v zimním období po celý den, v létě pak pouze v noci k ránu. Je to téměř ve všech případech, kdy je teplota nasávaného atmosférického vzduchu nižší, než uvnitř úkrytu.

12 Stanovení doby k větrání SÚ
Orientační Orientačně můžeme vhodnou dobu k větrání zjistit pomocí láhve naplněné vodou a trvale umístěné v rohu u obvodové stěny nejchladnější větrané místnosti  úkrytu. Láhev s vodou se vynese ze SÚ a nechá se na venku asi 10 minut stát. Orosí-li se její stěny je vlhkost venkovního vzduchu nepříznivá a větrat úkryt nelze.

13 Doba k větrání zjištěná výpočtem
Pro výpočet použijeme tabulku vztahu teploty a maximální absolutní vlhkosti. Absolutní vlhkost představuje hmotnost pár ve vzduchu ve stavu nasyceném to je při relativní vlhkosti 100%. Výpočet předpokládá změření teploty a relativní vlhkosti v úkrytu i venku. Postup : vypočteme obsah vodních pár uvnitř úkrytu (mú), vypočteme obsah vodních pár venku (mv), porovnáme vypočtené hodnoty, je –li mv > mú, úkryt nelze větrat pro stanovení obsahu vodních par použijeme vzorec: m = a*f /100 (gmˉ³) kde: m …. obsah vodních pár a ….. maximální vlhkost (zjištěna v tabulce v závislosti na teplotě) f …… relativní vlhkost (je mírou nasycení vzduchu vodní párou,)

14 Příklad Určete, zda lze větrat stálý úkryt, je-li:
v úkrytu teplota vzduchu 10°C a relativní vlhkost vzduchu 90%, venkovní teplota vzduchu 20°C a relativní vlhkost vzduchu 50%, m = a*f / 100 (gmˉ³) (m -obsah vodních pár, a - maximální vlhkost, f - relativní vlhkost) mú = 9,309 * 90/100 = 8, 4 g mˉ³ mv = 17,29 * 50/100 = 8, 65 g m-3 mv > mú - venkovní vzduch je vlhčí než vzduch v úkrytu a proto větrat nelze.

15 Dokumentace stálých úkrytů CO
Ve stálých úkrytech CO musí být k zabezpečení ochranného i běžného provozu zpracována dokumentace. Dokumentace se ukládá ve stálých  úkrytech CO tak, aby byla chráněna proti poškození (zejména proti vlhkosti) a zcizení. Za úplnost dokumentace stálého úkrytu CO odpovídá majitel stálého úkrytu CO. Obsah dokumentace stálého úkrytu je uveden v příloze C ČSN Dokumentaci stálého úkrytu CO tvoří: Základní dokumentace, uložená ve stálém úkrytu CO: – situační plánek stálého úkrytu CO vzhledem k okolní zástavbě; – půdorys stálého úkrytu CO s vyznačením únikových cest (nouzového východu, výlezu); – grafickou část s provozními schématy filtroventilačního zařízení, rozvodu vody,kanalizace a sanitárních zařízení, rozvodu elektrické energie se spotřebiči s vyznačením ovládacích a uzavíracích prvků; – dokumentaci pro provoz a údržbu technických zařízení; – knihu kontrol, údržby a provozu stálého úkrytu CO; – požární řád;

16 Rozšířená dokumentace, uložená u majitele stálého úkrytu:
– evidenční list stálého úkrytu CO; – projektová dokumentace stavby s podrobným zakreslením filtroventilačního zařízení, elektrického zdrojového soustrojí, elektrických rozvodů, vodovodních zařízení, sociálních zařízení a kanalizace a dalších technických zařízení s ovládacími prvky a s vyznačením nasávacích a výdechových míst, vstupů a únikových cest; – harmonogram a metodiku zpohotovení stálého úkrytu CO a jeho technických zařízení; – seznam materiálního vybavení stálého úkrytu CO; – seznam ukrývaných osob (podle přílohy D ČSN ); – úkrytový řád (podle přílohy E ČSN ); – plán rozmístění sedadel a lehátek. Originály protokolů o zkouškách provozuschopnosti a stanovených revizích technických zařízení, musí být uloženy u majitele stálého úkrytu CO nebo u příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby zabezpečující údržbu stálého úkrytu CO.


Stáhnout ppt "Údržba stálých úkrytů civilní ochrany"

Podobné prezentace


Reklamy Google