Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochranný součinitel stavby pplk.Ing. Jaroslav Hegar Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochranný součinitel stavby pplk.Ing. Jaroslav Hegar Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 2005."— Transkript prezentace:

1 Ochranný součinitel stavby pplk.Ing. Jaroslav Hegar Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 2005

2 CO je ochranný součinitel stavby improvizovaný úkryt Odkrytý terén 1 m Ochranné vlastnosti improvizovaného úkrytu proti radioaktivnímu záření se vyjadřují ochranným součinitelem stavby Ko, který udává, kolikrát je dávka radioaktivního záření v úkrytu menší než je dávka radioaktivního záření ve výšce 1 m nad odkrytým terénem za předpokladu, že radioaktivní spad je rovnoměrně rozložen na horizontálních plochách a s radioaktivním spadem na vertikálních plochách se neuvažuje. Výpočet Ko řešil vojenský předpis MO CO-6-1 „Příprava, projektování a výstavba protiradiačních úkrytů“ z roku 1978.

3 Orientační hodnoty ochranného součinitele stavby Ko Suterénem se v tabulce rozumí prostor, jehož podlaha je zapuštěna více než 1,7m pod úroveň terénu. Budovou se rozumí cihlová, panelová nebo kamenná budova.

4 Charakteristiky IÚ pro výpočet Ko •Přízemní nebo částečně zapuštěný úkryt s nadstavbou,částečně zapuštěný •Úkryt umístěný ve středním traktu budov,ve středním traktu •Zapuštěný úkryt s nadstavbou,Zapuštěný úkryt •Zcela zapuštěný úkryt bez nadstavby.Zcela zapuštěný

5 Výchozí údaje o konstrukcí budovy a rozměrech místností IÚ pro určení Ko Pro určení Ko je nezbytné znát tyto výchozí údaje o obvodových konstrukcích budov a rozměrech místností: •plošnou hustotu vnějších a vnitřních stěn a stropních konstrukcí, •plochu okenních i ostatních otvorů ve vnějších obvodových zdech a výšku jejich umístění nad podlahou úkrytu (výška parapetu), •rozměry místností (délku, šířku a výšku), •hloubku zapuštění podlahy pod úroveň terénu, •šířku nezastavěných prostorů nebo ulic přiléhajících k úkrytu.

6 1. Typ IÚ Přízemní nebo částečně zapuštěný úkryt s nadstavbou •IÚ je částečně zapuštěn pod úroveň terénu (podlaha zapuštěna méně než 1,7m), •není vyloučeno radioaktivní zamoření místností sousedících s úkrytem nebo nad ním, hodnoty Ko získané ze vzorce pro úkryty umístěné v přízemí se násobí koeficientem 0,8. • Ko = 0,65*K 1 *K st / (1-V 2 )* (K z *K st +1)*K M nebo Ko = 0,65*K 1 *K st / (1-V 2 )*K M (nejsou-li v IÚ prosvětlovací otvory) K 1 – součinitel vlivu vnějších stěn, určuje se z grafu v závislosti na délce vnějších stěn v % obvodu místnosti,grafu K st – součinitel zeslabení záření vnější stěnou. Odečítá se z grafu na základě tabulky plošných hustot ochranné konstrukce nebo jejím výpočtem,grafuplošných hustot jejím výpočtem K z – součinitel pronikání záření do místnosti otvory, určuje se pro daný úkryt v závislosti na výšce spodní hrany (parapetu) v obvodové stěně,určuje se K M – součinitel snížení expoziční rychlosti záření v budovách vlivem stínících účinků sousedních staveb se určí podle tabulky,tabulky V 2 – součinitel závislý na šířce budovy se stanoví podle tabulky,tabulky

7 2. Typ IÚ Úkryt umístěný ve středním traktu víceposchoďových budov •úkryt se nachází ve středním traktu víceposchoďových budov, •vzorec platí, nesousedí-li žádná stěna úkrytu s terénem, •K o = 3,25 * K st / ( 1 - V 2 )* ( K z * K st + 1 )* K M K st – součinitel zeslabení záření vnější stěnou. Odečítá se z grafu na základě plošných hustot ochranné konstrukce určených tabulkou nebo jejím výpočtem,grafuplošných hustot jejím výpočtem K z – součinitel pronikání záření do místnosti otvory, určuje se pro daný úkryt v závislosti na výšce spodní hrany (parapetu) v obvodové stěně,určuje se K M – součinitel snížení expoziční rychlosti záření v budovách vlivem stínících účinků sousedních staveb se určí podle tabulky,tabulky V 2 – součinitel závislý na šířce budovy se stanoví podle tabulky,tabulky

8 3.Typ IÚ Zapuštěný úkryt s nadstavbou •podlaha IÚ je zapuštěna více než 1,7 m pod úrovni terénu, •vzorec platí i při obsypání stěn úkrytu v plné výšce, •není –li vyloučeno zamoření místnosti nad úkrytem radioaktivním prachem, násobí se hodnota součinitele Ko získaná ze vzorce součinitelem 0,45 •Ko = 0,77*K 1 *K st *K p / ( 1-V 2 )*( K zn* K st +1)*(K zn *K p +1)*K M K 1 – součinitel vlivu vnějších stěn, určuje se z grafu v závislosti na délce vnějších stěn v % obvodu místnosti,grafu K st – součinitel zeslabení záření vnější stěnou. Odečítá se z grafu na základě tabulky plošných hustot ochranné konstrukce nebo jejím výpočtem,grafu plošných hustot jejím výpočtem K M – součinitel snížení expoziční rychlosti záření v budovách vlivem stínících účinků sousedních staveb se určí podle tabulky,tabulky V 2 – součinitel závislý na šířce budovy se stanoví podle tabulky,tabulky K p – součinitel zeslabení záření pronikajícího do úkrytu stropní konstrukcí. Odečítá se z grafu v závislosti na plošné hustotě stropní konstrukce IÚ, grafu K zn – součinitel vyjadřující pronikání záření ve stěnách místnosti nad úkrytem. Stanovuje se v závislosti na umístění spodní hrany okenního otvoru (parapetu) ve výšce od úrovně podlahy místnosti.Stanovuje se

9 4. Typ IÚ Zcela zapuštěný úkryt bez nadstavby •vrchní líc stropní konstrukce je v úrovni nebo pod úrovni rostlého nebo upraveného terénu, •K o = 0,77*K pr / V 1 +K vch *K pr •K pr – součinitel zeslabení záření stropní konstrukcí úkrytu. Odečítá se z grafu v závislosti na plošné hustotě stropní konstrukce. grafuplošné hustotě konstrukce •u staveb klenbového typu se za tloušťku násypu na nosných prvcích konstrukce bere tloušťka vrstvy v nejvyšším bodě klenby, •V 1 – součinitel závislosti na výšce a šířce úkrytu, určuje se z tabulky,tabulky •K vch – součinitel pronikání záření do úkrytu vchody, určí se výpočtem.určí se výpočtem

10 Příklad Vypočtěte Ko pro IÚ nacházející se v částečně zapuštěné stavbě obytného domu podle obrázku pro původní stav a po provedených úpravách. Provedení úprav navrhněte. 10m 1x1 m 10m 0,4m IÚ 1,2 m 10m1,5m 1x1m A A1A1 ŘEZ A – A 1 3m

11 Z obrázku a podle místa dislokace určíme tyto údaje: •délka místnosti IÚ d= 10m, •šířka místnosti IÚ š= 10m, •výška místnosti IÚ v= 3m, •délka vnějších obvodových stěn IÚ (měří se uvnitř místnosti) D= 2*10m= 20m, •počet a plocha okenních otvorů v IÚ (8 oken o rozměru 1x1m) S o = 8*1*1= 8m², •výška oken v IÚ nad podlahou (výška parapetu) vp= 1,5m, •plošná hustota obvodové stěny (0,4m -železový beton ručně pěchovaný) ρ=H*x= 2400*0,4= 960 kgmˉ², •zapuštění pod úrovni terénu z = 1,2m, •obytný dům je umístěn v sídlištním útvaru. Základní údaje pro výpočet Ko

12 Výpočet Ko pro původní stav bez úprav Jelikož se jedná o částečně zapuštěný IÚ s nadstavbou, kde zapuštění je menší než 1,7m, použije se pro výpočet Ko vzorec: K o = 0,65 * K 1 * K st / (1 - V 2 )*(K z *K st +1)*K M Do vzorce dosadíme následující součinitelé: •K 1 – určíme z grafu na základě délky vnějších obvodových stěn v % obvodu místnosti :grafu obvod místnosti IÚ : o = (d+š)*2 = (10+10)*2 = 40m, délka vnějších obvodových stěn IÚ : D = 20m délka vnějších stěn v % obvodu místnosti: 40 m ……………….. 100% 20 m ………………… x% x = 20*100 / 40 = 50%, této hodnotě odpovídá součinitel K 1 = 0,66 •K st – určíme z grafu. Plošné hustotě obvodových stěn ρ= 960 kgmˉ² odpovídá součinitel Kst = 760grafu

13 •V 2 – určíme z tabulky. Šířce budovy šb = 10 +(2*0,4) = 10,8m = 11m,tabulky odpovídá součinitel V2 = 0,225 •K z – určíme výpočtem ze vztahu pro výšku parapetu vp = 1,5 mvýpočtem K z = 0,15*α, kde α = So / Sp = 8/100 = 0,08 (So = 8*1*1= 8m², Sp = š*d = 10*10 = 100m²) K z = 0,15*0,08 = 0,012 •K M – pro stanovení použijeme průměrných hodnot pro čtvrtě s městskou zástavbou, kde K M = 0,7průměrných hodnot Po dosazení součinitelů do vzorce: Ko = 0,65*K 1 *K st / (1-V 2 )*(K z *K st +1)*K M = 0,65*0,66*760 / (1-0,225)*(0,012*760+1)*0,7= 59,4 Protože není vyloučeno zamoření místnosti sousedících s úkrytem nebo umístěných nad ním radioaktivním prachem, musí se ochranný součinitel násobit koeficientem 0,8 Ko = 0,8*59,4 = 48

14 Výpočet Ko po navržených úpravách IÚ A. Z obrázku vidíme, že se základní charakteristika IÚ z Příkladu nezměnila. Okenní otvory byly vyplněny cihlami, před okna byly osazeny dřevěné okenice a jen kolem okenních otvorů proveden ochranný zemní násyp. Hodnota Kz*Kst je proto rovna 0. 1,2 m Cihelná vyzdívka Dřevěná okenice Ochranný zemní obsyp před oknem K výpočtu použijeme vzorec: Ko = 0,65*K 1 *K st / (1-V 2 )*K M Za součinitele dosadíme stejné hodnoty jako z Příkladu: K 1 = 0,66, V 2 =0,225, K st = 760, K M = 0,7 Ko = 0,65*0,66*760 / (1-0,225)*0,7 = 388 Protože není vyloučeno zamoření místnosti sousedících s úkrytem nebo umístěných nad ním radioaktivním prachem, musí se ochranný součinitel násobit koeficientem 0,8 Ko = 0,8*388 = 310

15 B. Z obrázku vidíme, že okna IÚ z Příkladu byla vyplněna betonovými kvádry tak, že v horní části byl ponechán prosvětlovací otvor o výšce 0,3m. Výpočet Ko po navržených úpravách IÚ 1,2m 0,3m Prosvětlovací otvor 1x0,3m Částečné vyplnění oken betonovými kvádry 2,2m K výpočtu použijeme vzorec: Ko = 0,65*K 1 *K st / (1-V 2 )*(K z *K st +1)*K M Do vzorce dosadíme tytéž hodnoty součinitelů z Příkladu: K 1 =0,66, K st =760, V 2 =0,225, K M =0,7 Nově provedeme výpočet součinitele K z (s ohledem na vp=2,2m) :součinitele Kz = 0,09* α, kde α = So / Sp = 2,4/100=0,024 (So = 8*1*0,3= 2,4m², Sp = š*d = 10*10 =100m²) Kz = 0,09*0,024 = 0,00216 Ko= 0,65*0,66*760 / (1-0,225)*(0,00216*760+1)*0,7=228 Protože není vyloučeno zamoření místnosti sousedících s úkrytem nebo umístěných nad ním radioaktivním prachem, musí se ochranný součinitel násobit koeficientem 0,8 Ko = 0,8*228 = 182

16 C. Základní charakteristika IÚ se změnila, protože obvodové stěny IÚ jsou v celé délce zesíleny zemním násypem (zapuštění je větší než 1,7m). Okna IÚ jsou vyplněna betonovými kvádry. V horní části oken není ponechán prosvětlovací otvor. Výpočet Ko po navržených úpravách IÚ 1,2m2,6m Vyplnění oken betonovými kvádry Zemní násyp v celé délce stěny IÚ Okno 1,5x2,1 1m 0,22m Protože je zapuštění IÚ větší než 1,7 m k výpočtu Ko použijeme vzorce: Ko = 0,77*K 1 *K st *K p / (1-V 2 )*(K zn *K st +1)*(K zn *K p +1)*K M Dříve vypočtené součinitelé: K 1 = 0,66, K st = 760, V 2 = 0,225, K M = 0,7, K z = 0,00216 Další hodnoty nutné pro výpočet: • plošná hustota stropní desky (ŽB 0,22m) ……. 550kgmˉ²plošná hustota • plocha místností nad IÚ ……. 80m² • plocha 8 oken v místnostech nad úkrytem ……. 25,2m²

17 •výška parapetu oken nad úkrytem …….. 1,0m •zapuštění IÚ …….. 2,2m •Součinitel Kp určíme z grafu. Plošné hustotě stropní konstrukce ρ= 550 kgmˉ² odpovídá součinitel Kp = 240.grafu •Součinitel K zn vypočteme ze vzorce pro výšku parapetu oken nad úkrytem vp=1m.vzorce Kzn = 0,09* α, kde α = So / Sp = 25,2 / 80= 0,315 (So = 8*1,5*2,1 = 25,2m², Sp = 80m²) Kzn = 0,09*0,315 = 0,0284 Po dosazení : K 1 = 0,66, K st = 760, V 2 = 0,225, K M = 0,7, K z = 0,00216, K p =240, K zn =0,0284 Ko = 0,77*K 1 *K st +K p / (1-V 2 )*(K zn *K st +1)*(K zn *K p +1)*K M Ko = 0,77*0,66*760*240 / (1-0,225)*(0,0284*760+1)*(0,0284*240+1)*0,7 = 969 Není – li vyloučeno zamoření místnosti nad úkrytem radioaktivním prachem, násobí se hodnota součinitele Ko získaná ze vzorce součinitelem 0,45 Ko = 0,45*969 = 436

18 Závěr Prezentace podává využitelný, přehledný a srozumitelný návod právnickým, podnikajícím fyzickým osobám a obecním úřadům k výpočtu ochranného součinitele stavby pro jednotlivé typy improvizovaných úkrytů s praktickými příklady. Problematika výpočtu není v současné době řešena žádnou normou ani pomůckou v rámci Hasičského záchranného sboru ČR. Výpočet byl dříve řešen vojenským předpisem CO-6-1 „Příprava, projektování a výstavba protiradiačních úkrytů“, který byl MO zrušen a který ne vždy pro výpočet používal správné vzorce.


Stáhnout ppt "Ochranný součinitel stavby pplk.Ing. Jaroslav Hegar Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google