Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plán ukrytí obce a jeho dokumentace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plán ukrytí obce a jeho dokumentace"— Transkript prezentace:

1 Plán ukrytí obce a jeho dokumentace
pplk.Ing. Jaroslav Hegar Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 2005

2 Kolektivní ochrana ukrytím
Způsob a rozsah kolektivní ochrany ukrytím je stanoven Plánem ukrytí obyvatelstva, který je součástí Havarijního plánu kraje. Ukrytí se při mimořádných událostech zajišťuje: - v budovách s využitím jejich ochranných vlastností (mírový stav) - v improvizovaných úkrytech (IÚ) - ve stálých úkrytech (SÚ) (válečný stav) Havarijní plán kraje (HP) je účelový dokument představující soubor opatření k provádění záchranných a likvidačních prací na území kraje k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení ohrožení vzniklých mimořádnou událostí a k odstranění jejich vzniklých následků. Obsah HP je určen vyhláškou č. 328/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.,. Jedním z dokumentů HP je „Plán ukrytí obyvatelstva“,jako plán konkrétních činností, řešící zásady zabezpečení ukrytí, rozdělení odpovědností za ukrytí a podávající přehled o stálých úkrytech (SÚ) po správních obvodech obcí s rozšířenou působností a o vhodných prostorech pro budování IÚ (přehled IÚ, které jsou evidované obecními úřady, mají zpracovány „základní listy IÚ“ a jsou obci evidovány přiděleným evidenčním číslem). Plán ukrytí je základním organizačním opatřením k zajištění ukrytí, zpracovává se pro stupeň objekt a obec. Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. Záchranné práce jsou činnosti k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí (zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí), které vedou k přerušení jejich příčin. Likvidační práce jsou činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí.

3 Zajišťování ukrytí obcemi
Obecní úřady při výkonu státní správy za účelem připravenosti obce na mimořádné události k ochraně obyvatelstva zajišťují ukrytí osob před hrozícím nebezpečím (§15 odst.(2), písm. c) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému) ve stálých a improvizovaných úkrytech v obci a to zejména: v obytných domech, školách a zařízeních ve vlastnictví obce, v objektech právnických a podnikajících fyzických osob, v rodinných domech fyzických osob. - vedou evidenci SÚ a IÚ podle místa dislokace úkrytů. IÚ přidělují po zpracování základních listů evidenční čísla (§15 odst.(2), písm. g) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a Plán ukrytí Havarijního plánu Moravskoslezského kraje) - vedou a upřesňují souhrnné přehledy o ukrytí - zpracovávají Plán ukrytí obce se souhrnným přehledem o ukrytí.

4 Improvizované úkryty (IÚ)
Improvizované úkryty jsou předem vybrané optimálně vyhovující prostory ve vhodných částech budov, provozních a výrobních objektů, které budou upravovány osobami svépomocně k získání dalších ochranných vlastností. budují se v místech, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálé úkryty, budují se k ochraně obyvatelstva před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení v případě krizových stavů, Ochranné vlastnosti IÚ proti radioaktivnímu záření se vyjadřují ochranným součinitelem stavby Ko, který udává, kolikrát je úroveň radiace radioaktivního záření v úkrytu menší než nad odkrytým terénem. Evidenci improvizovaných úkrytů vedou obecní úřady podle místa dislokace úkrytů. Evidenční čísla se přidělují po zpracování základních listů. Improvizované úkryty se dříve nazývaly protiradiační úkryty budované svépomocí. Krizové stavy jsou: nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav.

5 Vhodnost prostorů IÚ úkrytový prostor volíme především v podzemních místnostech zcela zapuštěných nebo částečně zapuštěných budov pod úrovni terénu s vícepatrovou nadstavbou, vhodné jsou stavby skeletové (železobetonové nebo ocelové), masivní stavby zděné (cihelné nebo kamenné) s velkou únosností stropních konstrukcí v suterénech, vhodné jsou vícepodlažní stavby, které svým charakterem, umístěním okolní zástavby a konstrukcí lépe odolávají účinkům vzdušného napadení, skýtají dobré podmínky pro opuštění a dávají předpoklady hospodárného řešení úprav, při výběru je nutno přihlédnout k účelu stavby (suterénu), k zachovalosti stavby, kvalitě zdiva a malty a hlavně nosných prvků suterénu u starších zděných staveb. Vhodné jsou stavby vícetraktové s umístěním IÚ ve středním traktu. nevhodné jsou stavby, kde převládá hořlavý stavební materiál méně vhodné jsou stavby přízemní nebo jednopatrové, zřizování úkrytů v budovách se složitým a rozsáhlým instalačním zařízením je obtížné. Pokud prochází úkrytovými prostory instalační zařízení je nutné, aby bylo pro včasné odstavení opatřeno uzávěry.

6 Základní požadavky na IÚ a jejich budování
prostory mají mít minimální počet oken a dveří v obvodovém zdivu s minimálním množstvím prací nutných pro úpravu (všeobecně platí: čím silnější je zdivo, tím kvalitnější je ochrana). podlahová plocha pro ukrývanou osobu se volí v závislosti na způsobu větrání úkrytu (1-5 m2). doporučuje se, aby IÚ měl kapacitu 50 ukrývaných osob. improvizované úkryty se budují po vyhlášení krizového stavu podle určených postupů do 5 dnů v těchto etapách: - v první etapě se provádí vyklizení vybraného prostoru, kontrola uzávěru páry, plynu, vody, elektrické energie a příprava k příjmu ukrývaných osob, - v druhé etapě se provádějí úpravy v úkrytu zejména přívod vzduchu, utěsnění, vnitřní a venkovní úpravy, - ve třetí etapě se provádějí opatření ke zvýšení ochranných vlastností, zejména zesílení únosnosti stropních konstrukcí podpěrami, zvětšení zapuštění úkrytů násypy a provedení opatření k nouzovému opuštění úkrytu. k budování se využívá metodická pomůcka „Sebeochrana obyvatelstva“ vydaná Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím HZS ČR. Podlahová plocha IÚ se volí: 1-3 m2 / ukrývanou osobu - v prostoru s nuceným větráním. 3-5 m2 / ukrývanou osobu - v prostoru bez větracího zařízení. Kapacita úkrytu vyjadřuje maximálně přípustný počet ukrývaných osob v úkrytu.

7 Stálé úkryty (SÚ) Tvoří ochranné prostory v podzemních částech staveb jako úkryty vestavěné nebo úkryty samostatně stojící. Dělí se na: stálé tlakově odolné úkryty (STOÚ), stálé tlakově neodolné úkryty (STNÚ), ochranné systémy podzemních dopravních staveb (metro, některé tunely). STNÚ – stálými tlakově neodolnými úkryty jsou stálé protiradiační úkryty (SPRÚ) a stálé protiradiační úkryty zesílené (SPRÚ – Z). STOÚ – stálými tlakově odolnými úkryty jsou úkryty s tlakovou odolností 3.třídy odolnosti-0,2MP, 4.třídy odolnosti-0,1MP, 5. třídy odolnosti-0,05MP. Ochranný systém podzemních dopravních staveb zahrnuje stavby metra, městské podzemní rychlodráhy (tunely) a podzemní části tramvajových tratí, které mohly být budovány jako dvouúčelové stavby tak, aby vedle využití k městské hromadné dopravě byly v potřebném a možném rozsahu využity i k ukrytí obyvatelstva.

8 Základní charakteristika stálých úkrytů
jsou vybaveny kapacitně odpovídajícím filtroventilačním zařízením s filtry, (prachovými, chemickými) a dalším projektovaným instalačním zařízením, zajišťují tlakovou odolnost nebo částečnou tlakovou odolnost a plynotěsnost, umožňují dlouhodobý provoz po dobu až 3 dnů (doba provozu je uvedena v EL) kapacita úkrytu může být překročena nejvýše o 20%, doběhové vzdálenosti jsou do 500 m, zpohotovují se po vyhlášení krizového stavu do 3 dnů, vybavují se radiovými vysílači, udržují se podle dokumentace ověřené stavebním úřadem ( rozsah údržby určuje ČSN – „Údržba stálých úkrytů civilní ochrany“) jsou vedeny v evidenci hasičských záchranných sborů kraje a obecních úřadů, jsou určeny k plnění úkolu havarijního plánu kraje, využívají se k ochraně obyvatelstva proti účinkům zbraní hromadného ničení, a to proti účinkům světelného a tepelného záření, pronikavé radiaci, kontaminaci radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení (v závislosti na typu SÚ) v případě stavu ohrožení státu a válečného stavu. EL- Evidenční list stálého úkrytu, je základním evidenčním dokladem evidence SÚ. Obsahuje základní údaje o úkrytu určeného evidenčním číslem v kraji. Evidenční číslo úkrytu je osmimístné číslo (např ). První dvojčíslí vyjadřuje kód kraje (08-Moravskoslezský kraj), druhé dvojčíslí vyjadřuje kód území okresu (07-Ostrava; 01-Bruntál; 02-Frýdek-Místek; 03-Karviná; 04-Nový Jičín; 06-Opava), poslední čtyřčíslí vyjadřuje pořadové číslo úkrytu (0001 – úkryt č.1). Radiový vysílač je zařízení určené k vysílání signálu pro identifikaci polohy zavaleného úkrytu troskami budovy.

9 Zásady ukrytí Počet osob v obci je určen počtem osob trvale bydlících a počtem osob v daném místě dočasně přítomných (zaměstnání, studium apod.), zvýšený v důsledku evakuace nebo vyvedení (např. z prostorů ohroženého průlomovou vlnou) po jednotlivých kategoriích, kterými jsou: - obyvatelstvo (O), - žactvo (Ž), - zaměstnanci (Z) nebo též osazenstvo objektu (OO) v sídelních útvarech se zajišťuje ukrytí pro obyvatelstvo trvale bydlící, v objektech právnických a podnikajících fyzických osob se ukrytí zajišťuje pro počet zaměstnanců nejsilnější směny (mírové nebo válečné), ve školách se ukrytí zajišťuje pro počet žáků a personál školy, v objektech, v nichž jsou ubytovány osoby (zdravotnická zařízení, domovy důchodců, internáty, ubytovny, hotely, ústavy nápravné výchovy, uprchlické tábory a pod.) se ukrytí zajišťuje pro maximální ubytovací kapacitu daného zařízení včetně personálu, v objektech, kde dochází k většímu shromažďování osob (nádraží, obchodní domy, tržnice a pod.) se zabezpečuje ukrytí pro největší kapacitu, jakou je možné v objektu zajistit. Přednostně se zabezpečuje ukrytí zaměstnanců objektu. Objektem se rozumí souhrn osazenstva, budov, zařízení a dalších částí, které vykonávají činnost v ohraničené nebo jiné ploše. Objekt v tomto smyslu může mít jakoukoliv velikost, tvar a určení.

10 Plán ukrytí objektu Plán ukrytí objektu (zaměstnanců, žactva) obsahuje: - evidenční listy SÚ (u vlastníků SÚ), - seznam stálých úkrytů (u vlastníků SÚ), - základní listy IÚ, - seznam IÚ, - grafický plán ukrytí zaměstnanců (žactva) objektu s přehledem o ukrytí. Zpracovává ho také obec k zajištění ukrytí zaměstnanců obecního úřadu. Plán ukrytí zaměstnanců objektů (osazenstva objektů) řeší organizaci a způsob ukrytí zaměstnanců objektů (pracovníků, kteří jsou v pracovním poměru k vlastníku objektu, a pracovníků jiných firem využívajících objektu). Plán ukrytí žactva řeší organizaci a způsob ukrytí žactva a personálu školského zařízení.

11 Evidenční list SÚ (EL) Zpracovává vlastník SÚ ve třech vyhotoveních a to pro vlastní potřebu, pro hasičský záchranný sbor kraje a pro obecní úřad. Obsah je dán vyplněním údajů tiskopisu evidenčního listu a zakreslením situačního schématu dislokace úkrytu. Evidenční číslo SÚ přiděluje HZS kraje. V EL se vedou zejména tyto údaje: evidenční číslo SÚ, kraj, okres, místo, kapacita, doba zpohotovení, doba provozu, třída odolnosti,majitel, ochranný součinitel stavby, určení, použití, mírové využití,směrnice, typ, konstrukce, telefon, rozhlas, radiomaják, ES, signalizace, studna, odvod splašků, FVZ, prostorové údaje, vodní hospodářství, vybavení, dveře, poklopy, uzávěry, doba izolace, doba regenerace, velitel, údržbář, společné ukrytí, revize, souřadnice, poznámka, rozpočtové náklady, realizace, uložení dokumentace, uživatel, údaje o zpracovateli a kontrole. EL nemá TAJNÝ charakter! Proto se údaj v kolonce 2 Evidenčního listu „Po vyplnění TAJNÉ“ začerní. Údaje v EL upřesňují vlastníci úkrytů s orgány vedoucími evidenci SÚ (HZS kraje a obce).

12 Seznam stálých úkrytů Zpracovává se ve dvou výtiscích a to pro potřebu vlastníka úkrytu a pro potřebu obce. Návod k vyplnění Seznamu SÚ: úsek ukrytí je název objektu ( např. Stavební obnova a.s., Základní škola Komenského, Obecní úřad Zbyslavice a pod.) typ stálého úkrytu může být STOÚ (stálý tlakově odolný úkryt), STNÚ (stálý tlakově neodolný úkryt), OSPDS (ochranný systém podzemních ochranných staveb), kapacita SÚ může být překročena nejvýše o 20%, u plánu ukrytí zaměstnanců (osazenstva objektu) se v kolonce Čísla popisná… uvede budova, stavební objekt, provozovna, cech a u plánu ukrytí žactva třída, školské zařízení apod. kapacita udává maximální počet osob, kterým může být úkryt naplněn, plánováno ukrýt pak skutečný počet osob, který se bude ve SÚ ukrývat.

13 Základní list IÚ Zpracovává vlastník objektu pro prostory, které budou sloužit za krizových situací jako IÚ. Zpracovává se ve dvou vyhotoveních (jeden výtisk je určen majiteli úkrytu, druhý pro obecní úřad). Evidenční číslo uvedené v Základním listě IÚ přiděluje obec. Obsahuje evidenční údaje o zpracovateli, místu IÚ, kapacitě, evidenčním čísle úkrytu dále prostorové údaje s údaji o vybavení úkrytu, údaje o typu, a ochranných vlastnostech úkrytu, jednoduché schéma, orientační plán, postup prací pro budování úkrytu, vybavení úkrytu materiálem a doplňujícími udají. Vzor vyplněného základního listu IÚ.

14 Seznam IÚ Zpracovává vlastník úkrytu ve dvou výtiscích a to pro vlastní potřebu a pro potřebu obce. Návod k vyplnění Seznamu IÚ úsek ukrytí je název objektu , u plánu ukrytí zaměstnanců (osazenstva objektu) se v kolonce Čísla popisná… uvede budova, stavební objekt, provozovna, cech a u plánu ukrytí žactva třída, školské zařízení apod., kapacita udává maximální počet osob, kterým může být úkryt naplněn, plánováno ukrýt pak skutečný počet osob, pro které je plánováno ukrytí v IÚ, ochranný součinitel stavby Ko stávající je vypočten bez navržených úprav IÚ, ochranný součinitel stavby Ko korigovaný je vypočten pro navržené úpravy IÚ. Výpočet ochranného součinitele stavby Ko lze provést s použitím Směrnice MO CO-6-1 , „ Příprava, projektování a výstavba protiradiačních úkrytů.

15 Grafický plán ukrytí Grafický plán obsahuje:
Zpracovává objekt pro své zaměstnance nebo škola pro žáky a personál a odsouhlasí jej obecní úřad. Grafický plán obsahuje: údaj o počtu ukrývaných osob, přehled o ukrytí (tabulkový) potřebu pracovníků pro zpohotovení úkrytu, grafické řešení ukrytí s legendou významu použitých zkratek a značek, údaje o zpracovateli o schválení a odsouhlasení grafického plánu.

16 Přehled o ukrytí objektu
Přehled o ukrytí zpracovává objekt nebo škola ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení slouží pro potřeby zpracovatele, druhé pro potřeby obecního úřadu ke zpracování souhrnného přehledu o ukrytí obce, který je veden také v Plánu ukrytí HP Kraje.

17 Souhrnný plán ukrytí obce
A. Základní dokumentace:               evidenční listy SÚ (jsou-li na území obce SÚ dislokovány); seznam stálých úkrytů v obci; základní listy IÚ v obci; seznam IÚ v obci; souhrnný grafický plán ukrytí obce (městského obvodu)  se souhrnným přehledem o ukrytí.

18 B. Pomocná dokumentace:
harmonogram prací k vybudování IÚ ve prospěch žactva a obyvatelstva s jednoduchými prováděcími dokumenty ke splnění konkrétních úkolů (zpracovává se při předpokladu využití stavebních organizací k budování IÚ v obci), přehled materiálů využitelných z místních zdrojů k budování IÚ, doložka civilní ochrany regulačního plánu obce (kvalitně zpracovaná doložka CO je významným preventivním a informačním zdrojem k zabezpečení úkolů CO obecními úřady a orgány obce také ve vztahu k ukrytí) EL vyřazených SÚ z evidence

19 Evidenční listy SÚ EL tvoří evidenci staveb CO (§15 odst./2/ písm.g/ - obecní úřad vede evidenci a provádí kontrolu staveb CO v obci). Každý SÚ je určen osmimístným evidenčním číslem, obecní úřad vede Evidenční listy všech SÚ dislokovaných na území obce, které jsou určené k ukrytí jednotlivých kategorií obyvatel (O, Ž, OO), EL vyřazených úkrytů z evidence se neskartují. Slouží k přehledu o vyřazených stavbách a jejich možnému využití k improvizovanému ukrytí (záznam o vyřazení SÚ se provádí v kolonce 45 EL - poznámka, kde se napíše číslo jednací vyřazovacího spisu HZS kraje a jeho datum. EL se červeně přeškrtne), měnící se údaje v EL SÚ upřesňuje obecní úřad s vlastníky úkrytu a s HZS kraje.

20 Seznam stálých úkrytů v obci
V seznamu se vykazují všechny SÚ dislokované na území obce, které nebyly vyřazeny z evidence SÚ, V seznamu SÚ se sledují tyto údaje: číslo SÚ, třída odolnosti a typ stálého úkrytu, adresa úkrytu (jeho dislokace), čísla popisná, z nichž se ukrývají osoby (u objektů se vychází z údajů uvedených v seznamu SÚ plánu ukrytí objektu předaného v jednom výtisku obecnímu úřadu), kapacita a plánované počty osob k ukrytí velitel úkrytu,

21 Základní listy IÚ v obci
Zpracují se pro prostory, které budou sloužit za krizových situací jako IÚ. Obecní úřady vedou základní listy všech majitelů IÚ v obci. Obec přiděluje Evidenční číslo IÚ, které se zapíše do Základního listu. Obsahují evidenční údaje o zpracovateli, místu IÚ, kapacitě, evidenčním čísle úkrytu dále prostorové údaje s údaji o vybavení úkrytu, údaje o typu, postupu prací pro zbudování a o ochranných vlastnostech úkrytu, jednoduché schéma (řez úkrytem), orientační plán, vybavení úkrytu materiálem a doplňující údaje. Po zbudování IÚ za válečného stavu se základní listy předávají HZS kraje (obsahují údaje k provedení záchranných prací).

22 Seznam IÚ v obci V seznamu se uvádějí všechny IÚ určené pro obyvatelstvo, žactvo a osazenstvo objektu, pro které byly zpracovány Základní listy. V seznamu IÚ se sledují tyto údaje: číslo IÚ, koeficient zeslabení Ko (stávající / korigovaný), adresa úkrytu (budovy, v níž bude úkryt budován), čísla popisná, z nichž se budou ukrývat osoby, kapacita a plánované počty osob k ukrytí, (kapacita/plánováno ukrýt), velitel IÚ.

23 Souhrnný grafický plán ukrytí obce
Zpracovává obecní úřad pro území obce. Souhrnný grafický plán ukrytí obce obsahuje: údaje o počtu ukrývaných osob v obci, tabulku souhrnného přehledu o ukrytí obyvatelstva, žactva a osazenstva objektů v obci, grafické řešení ukrytí se zakreslením úkrytů, uvedení jejich evidenčních čísel a kapacit, počtů osob k ukrytí po jednotlivých objektech a  legendu významu použitých zkratek a značek, údaje o zpracovateli a o kontrole, u obcí s rozšířenou působností se dále vede souhrnný přehled ukrytí obce s rozšířenou působností. Slouží jako podklad pro zpracování přehledu ukrytí v Moravskoslezském kraji, který je součástí Plánu ukrytí obyvatelstva Havarijního plánu kraje.

24 Zařízení pro zabezpečení ukrytí osob ve stálých úkrytech
x – počet osob se určuje v závislosti na kapacitě stálého úkrytu

25 Věcné prostředky Materiální vybavení krytového družstva:
protichemický oděv ……. 2 soupravy ochranná maska ……. 2 soupravy chemický průkazník ……. 1 kus radiometr ……. 1 kus zdravotnická brašna, jejíž obsah odpovídá autolékarničce ……. 2 kusy Uvedeno je minimální množství.

26 Závěr Ukrytí je významným prvkem kolektivní ochrany. Proto mu musí být ze strany všech stupňů řízení a obecními úřady zvlášť věnována pozornost a to jak v etapě zpracování dokumentace tak v etapě vlastní realizace. K tomu by měla pomoci také tato prezentace.


Stáhnout ppt "Plán ukrytí obce a jeho dokumentace"

Podobné prezentace


Reklamy Google