Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plán ukrytí obce a jeho dokumentace pplk.Ing. Jaroslav Hegar Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plán ukrytí obce a jeho dokumentace pplk.Ing. Jaroslav Hegar Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 2005."— Transkript prezentace:

1 Plán ukrytí obce a jeho dokumentace pplk.Ing. Jaroslav Hegar Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 2005

2 Kolektivní ochrana ukrytím Způsob a rozsah kolektivní ochrany ukrytím je stanoven Plánem ukrytí obyvatelstva, který je součástí Havarijního plánu kraje.Plánem ukrytí Ukrytí se při mimořádných událostech zajišťuje: - v budovách s využitím jejich ochranných vlastností (mírový stav) - v improvizovaných úkrytech (IÚ) - ve stálých úkrytech (SÚ) (válečný stav)

3 Zajišťování ukrytí obcemi Obecní úřady při výkonu státní správy za účelem připravenosti obce na mimořádné události k ochraně obyvatelstva zajišťují ukrytí osob před hrozícím nebezpečím (§15 odst.(2), písm. c) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému) ve stálých a improvizovaných úkrytech v obci a to zejména: v obytných domech, školách a zařízeních ve vlastnictví obce, v objektech právnických a podnikajících fyzických osob, v rodinných domech fyzických osob. - vedou evidenci SÚ a IÚ podle místa dislokace úkrytů. IÚ přidělují po zpracování základních listů evidenční čísla (§15 odst.(2), písm. g) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a Plán ukrytí Havarijního plánu Moravskoslezského kraje) - vedou a upřesňují souhrnné přehledy o ukrytí - zpracovávají Plán ukrytí obce se souhrnným přehledem o ukrytí.

4 Improvizované úkryty (IÚ) Improvizované úkryty jsou předem vybrané optimálně vyhovující prostory ve vhodných částech budov, provozních a výrobních objektů, které budou upravovány osobami svépomocně k získání dalších ochranných vlastností. budují se v místech, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálé úkryty, budují se k ochraně obyvatelstva před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení v případě krizových stavů, Ochranné vlastnosti IÚ proti radioaktivnímu záření se vyjadřují ochranným součinitelem stavby Ko, který udává, kolikrát je úroveň radiace radioaktivního záření v úkrytu menší než nad odkrytým terénem.ochranným součinitelem stavby Ko Evidenci improvizovaných úkrytů vedou obecní úřady podle místa dislokace úkrytů. Evidenční čísla se přidělují po zpracování základních listů.

5 Vhodnost prostorů IÚ úkrytový prostor volíme především v podzemních místnostech zcela zapuštěných nebo částečně zapuštěných budov pod úrovni terénu s vícepatrovou nadstavbou, vhodné jsou stavby skeletové (železobetonové nebo ocelové), masivní stavby zděné (cihelné nebo kamenné) s velkou únosností stropních konstrukcí v suterénech, vhodné jsou vícepodlažní stavby, které svým charakterem, umístěním okolní zástavby a konstrukcí lépe odolávají účinkům vzdušného napadení, skýtají dobré podmínky pro opuštění a dávají předpoklady hospodárného řešení úprav, při výběru je nutno přihlédnout k účelu stavby (suterénu), k zachovalosti stavby, kvalitě zdiva a malty a hlavně nosných prvků suterénu u starších zděných staveb. Vhodné jsou stavby vícetraktové s umístěním IÚ ve středním traktu. nevhodné jsou stavby, kde převládá hořlavý stavební materiál méně vhodné jsou stavby přízemní nebo jednopatrové, zřizování úkrytů v budovách se složitým a rozsáhlým instalačním zařízením je obtížné. Pokud prochází úkrytovými prostory instalační zařízení je nutné, aby bylo pro včasné odstavení opatřeno uzávěry.

6 Základní požadavky na IÚ a jejich budování prostory mají mít minimální počet oken a dveří v obvodovém zdivu s minimálním množstvím prací nutných pro úpravu (všeobecně platí: čím silnější je zdivo, tím kvalitnější je ochrana). podlahová plocha pro ukrývanou osobu se volí v závislosti na způsobu větrání úkrytu (1-5 m 2 ). doporučuje se, aby IÚ měl kapacitu 50 ukrývaných osob. improvizované úkryty se budují po vyhlášení krizového stavu podle určených postupů do 5 dnů v těchto etapách: - v první etapě se provádí vyklizení vybraného prostoru, kontrola uzávěru páry, plynu, vody, elektrické energie a příprava k příjmu ukrývaných osob, - v druhé etapě se provádějí úpravy v úkrytu zejména přívod vzduchu, utěsnění, vnitřní a venkovní úpravy,přívod vzduchuvenkovní úpravy - ve třetí etapě se provádějí opatření ke zvýšení ochranných vlastností, zejména zesílení únosnosti stropních konstrukcí podpěrami, zvětšení zapuštění úkrytů násypy a provedení opatření k nouzovému opuštění úkrytu. zesílení únosnosti stropních konstrukcí podpěrami k budování se využívá metodická pomůcka „Sebeochrana obyvatelstva“ vydaná Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím HZS ČR.Sebeochrana obyvatelstva

7 Stálé úkryty (SÚ) Tvoří ochranné prostory v podzemních částech staveb jako úkryty vestavěné nebo úkryty samostatně stojící. Dělí se na: stálé tlakově odolné úkryty (STOÚ), stálé tlakově neodolné úkryty (STNÚ), ochranné systémy podzemních dopravních staveb (metro, některé tunely).

8 Základní charakteristika stálých úkrytů jsou vybaveny kapacitně odpovídajícím filtroventilačním zařízením s filtry, (prachovými, chemickými) a dalším projektovaným instalačním zařízením, zajišťují tlakovou odolnost nebo částečnou tlakovou odolnost a plynotěsnost, umožňují dlouhodobý provoz po dobu až 3 dnů (doba provozu je uvedena v EL) kapacita úkrytu může být překročena nejvýše o 20%, doběhové vzdálenosti jsou do 500 m, zpohotovují se po vyhlášení krizového stavu do 3 dnů, vybavují se radiovými vysílači, udržují se podle dokumentace ověřené stavebním úřadem ( rozsah údržby určuje ČSN 73 9050 – „Údržba stálých úkrytů civilní ochrany“) jsou vedeny v evidenci hasičských záchranných sborů kraje a obecních úřadů, jsou určeny k plnění úkolu havarijního plánu kraje, využívají se k ochraně obyvatelstva proti účinkům zbraní hromadného ničení, a to proti účinkům světelného a tepelného záření, pronikavé radiaci, kontaminaci radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení (v závislosti na typu SÚ) v případě stavu ohrožení státu a válečného stavu.

9 Zásady ukrytí Počet osob v obci je určen počtem osob trvale bydlících a počtem osob v daném místě dočasně přítomných (zaměstnání, studium apod.), zvýšený v důsledku evakuace nebo vyvedení (např. z prostorů ohroženého průlomovou vlnou) po jednotlivých kategoriích, kterými jsou: - obyvatelstvo (O), - žactvo (Ž), - zaměstnanci (Z) nebo též osazenstvo objektu (OO) v sídelních útvarech se zajišťuje ukrytí pro obyvatelstvo trvale bydlící, v objektech právnických a podnikajících fyzických osob se ukrytí zajišťuje pro počet zaměstnanců nejsilnější směny (mírové nebo válečné), ve školách se ukrytí zajišťuje pro počet žáků a personál školy, v objektech, v nichž jsou ubytovány osoby (zdravotnická zařízení, domovy důchodců, internáty, ubytovny, hotely, ústavy nápravné výchovy, uprchlické tábory a pod.) se ukrytí zajišťuje pro maximální ubytovací kapacitu daného zařízení včetně personálu, v objektech, kde dochází k většímu shromažďování osob (nádraží, obchodní domy, tržnice a pod.) se zabezpečuje ukrytí pro největší kapacitu, jakou je možné v objektu zajistit. Přednostně se zabezpečuje ukrytí zaměstnanců objektu.

10 Plán ukrytí objektu Plán ukrytí objektu (zaměstnanců, žactva) obsahuje: - evidenční listy SÚ (u vlastníků SÚ), - seznam stálých úkrytů (u vlastníků SÚ), - základní listy IÚ, - seznam IÚ, - grafický plán ukrytí zaměstnanců (žactva) objektu s přehledem o ukrytí. Zpracovává ho také obec k zajištění ukrytí zaměstnanců obecního úřadu.

11 Evidenční list SÚ (EL) Zpracovává vlastník SÚ ve třech vyhotoveních a to pro vlastní potřebu, pro hasičský záchranný sbor kraje a pro obecní úřad. Obsah je dán vyplněním údajů tiskopisu evidenčního listu a zakreslením situačního schématu dislokace úkrytu. Evidenční číslo SÚ přiděluje HZS kraje. V EL se vedou zejména tyto údaje: evidenční číslo SÚ, kraj, okres, místo, kapacita, doba zpohotovení, doba provozu, třída odolnosti,majitel, ochranný součinitel stavby, určení, použití, mírové využití,směrnice, typ, konstrukce, telefon, rozhlas, radiomaják, ES, signalizace, studna, odvod splašků, FVZ, prostorové údaje, vodní hospodářství, vybavení, dveře, poklopy, uzávěry, doba izolace, doba regenerace, velitel, údržbář, společné ukrytí, revize, souřadnice, poznámka, rozpočtové náklady, realizace, uložení dokumentace, uživatel, údaje o zpracovateli a kontrole. EL nemá TAJNÝ charakter! Proto se údaj v kolonce 2 Evidenčního listu „Po vyplnění TAJNÉ“ začerní.V EL se vedou zejména tyto údaje Údaje v EL upřesňují vlastníci úkrytů s orgány vedoucími evidenci SÚ (HZS kraje a obce).

12 Seznam stálých úkrytů Zpracovává se ve dvou výtiscích a to pro potřebu vlastníka úkrytu a pro potřebu obce. Návod k vyplnění Seznamu SÚ : Seznamu SÚ úsek ukrytí je název objektu ( např. Stavební obnova a.s., Základní škola Komenského, Obecní úřad Zbyslavice a pod.) typ stálého úkrytu může být STOÚ (stálý tlakově odolný úkryt), STNÚ (stálý tlakově neodolný úkryt), OSPDS (ochranný systém podzemních ochranných staveb), kapacita SÚ může být překročena nejvýše o 20%, u plánu ukrytí zaměstnanců (osazenstva objektu) se v kolonce Čísla popisná… uvede budova, stavební objekt, provozovna, cech a u plánu ukrytí žactva třída, školské zařízení apod. kapacita udává maximální počet osob, kterým může být úkryt naplněn, plánováno ukrýt pak skutečný počet osob, který se bude ve SÚ ukrývat.

13 Základní list IÚ Zpracovává vlastník objektu pro prostory, které budou sloužit za krizových situací jako IÚ. Zpracovává se ve dvou vyhotoveních (jeden výtisk je určen majiteli úkrytu, druhý pro obecní úřad). Evidenční číslo uvedené v Základním listě IÚ přiděluje obec.Základním listě Obsahuje evidenční údaje o zpracovateli, místu IÚ, kapacitě, evidenčním čísle úkrytu dále prostorové údaje s údaji o vybavení úkrytu, údaje o typu, a ochranných vlastnostech úkrytu, jednoduché schéma, orientační plán, postup prací pro budování úkrytu, vybavení úkrytu materiálem a doplňujícími udají. Vzor vyplněného základního listu IÚ.Vzor vyplněného základního listu

14 Seznam IÚ Zpracovává vlastník úkrytu ve dvou výtiscích a to pro vlastní potřebu a pro potřebu obce. Návod k vyplnění Seznamu IÚSeznamu IÚ úsek ukrytí je název objektu, u plánu ukrytí zaměstnanců (osazenstva objektu) se v kolonce Čísla popisná… uvede budova, stavební objekt, provozovna, cech a u plánu ukrytí žactva třída, školské zařízení apod., kapacita udává maximální počet osob, kterým může být úkryt naplněn, plánováno ukrýt pak skutečný počet osob, pro které je plánováno ukrytí v IÚ, ochranný součinitel stavby Ko stávající je vypočten bez navržených úprav IÚ, ochranný součinitel stavby Ko korigovaný je vypočten pro navržené úpravy IÚ.

15 Grafický plán ukrytí Zpracovává objekt pro své zaměstnance nebo škola pro žáky a personál a odsouhlasí jej obecní úřad.objekt škola Grafický plán obsahuje: údaj o počtu ukrývaných osob, přehled o ukrytí (tabulkový) potřebu pracovníků pro zpohotovení úkrytu, grafické řešení ukrytí s legendou významu použitých zkratek a značek, údaje o zpracovateli o schválení a odsouhlasení grafického plánu.

16 Přehled o ukrytí objektu Přehled o ukrytí zpracovává objekt nebo škola ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení slouží pro potřeby zpracovatele, druhé pro potřeby obecního úřadu ke zpracování souhrnného přehledu o ukrytí obce, který je veden také v Plánu ukrytí HP Kraje.Přehled o ukrytí

17 Souhrnný plán ukrytí obce A. Základní dokumentace : evidenční listy SÚ ( jsou-li na území obce SÚ dislokovány ); seznam stálých úkrytů v obci; základní listy IÚ v obci; seznam IÚ v obci; souhrnný grafický plán ukrytí obce (městského obvodu) se souhrnným přehledem o ukrytí.

18 B. Pomocná dokumentace: –harmonogram prací k vybudování IÚ ve prospěch žactva a obyvatelstva s jednoduchými prováděcími dokumenty ke splnění konkrétních úkolů (zpracovává se při předpokladu využití stavebních organizací k budování IÚ v obci), –přehled materiálů využitelných z místních zdrojů k budování IÚ, –doložka civilní ochrany regulačního plánu obce (kvalitně zpracovaná doložka CO je významným preventivním a informačním zdrojem k zabezpečení úkolů CO obecními úřady a orgány obce také ve vztahu k ukrytí) –EL vyřazených SÚ z evidence

19 Evidenční listy SÚ EL tvoří evidenci staveb CO (§15 odst./2/ písm.g/ - obecní úřad vede evidenci a provádí kontrolu staveb CO v obci). Každý SÚ je určen osmimístným evidenčním číslem,kontrolu staveb CO v obci obecní úřad vede Evidenční listy všech SÚ dislokovaných na území obce, které jsou určené k ukrytí jednotlivých kategorií obyvatel (O, Ž, OO),Evidenční listy EL vyřazených úkrytů z evidence se neskartují. Slouží k přehledu o vyřazených stavbách a jejich možnému využití k improvizovanému ukrytí (záznam o vyřazení SÚ se provádí v kolonce 45 EL - poznámka, kde se napíše číslo jednací vyřazovacího spisu HZS kraje a jeho datum. EL se červeně přeškrtne),vyřazovacího spisu měnící se údaje v EL SÚ upřesňuje obecní úřad s vlastníky úkrytu a s HZS kraje.

20 Seznam stálých úkrytů v obci V seznamu se vykazují všechny SÚ dislokované na území obce, které nebyly vyřazeny z evidence SÚ, V seznamu SÚ se sledují tyto údaje:V seznamu číslo SÚ, třída odolnosti a typ stálého úkrytu, adresa úkrytu (jeho dislokace), čísla popisná, z nichž se ukrývají osoby (u objektů se vychází z údajů uvedených v seznamu SÚ plánu ukrytí objektu předaného v jednom výtisku obecnímu úřadu), kapacita a plánované počty osob k ukrytí velitel úkrytu,

21 Základní listy IÚ v obci Zpracují se pro prostory, které budou sloužit za krizových situací jako IÚ. Obecní úřady vedou základní listy všech majitelů IÚ v obci. Obec přiděluje Evidenční číslo IÚ, které se zapíše do Základního listu.Základního listu Obsahují evidenční údaje o zpracovateli, místu IÚ, kapacitě, evidenčním čísle úkrytu dále prostorové údaje s údaji o vybavení úkrytu, údaje o typu, postupu prací pro zbudování a o ochranných vlastnostech úkrytu, jednoduché schéma (řez úkrytem), orientační plán, vybavení úkrytu materiálem a doplňující údaje. Po zbudování IÚ za válečného stavu se základní listy předávají HZS kraje (obsahují údaje k provedení záchranných prací).

22 Seznam IÚ v obci V seznamu se uvádějí všechny IÚ určené pro obyvatelstvo, žactvo a osazenstvo objektu, pro které byly zpracovány Základní listy. V seznamu IÚ se sledují tyto údaje:V seznamu IÚ číslo IÚ, koeficient zeslabení Ko (stávající / korigovaný), adresa úkrytu (budovy, v níž bude úkryt budován), čísla popisná, z nichž se budou ukrývat osoby, kapacita a plánované počty osob k ukrytí, (kapacita/plánováno ukrýt), velitel IÚ.

23 Souhrnný grafický plán ukrytí obce Zpracovává obecní úřad pro území obce. Souhrnný grafický plán ukrytí obce obsahuje: Souhrnný grafický plán údaje o počtu ukrývaných osob v obci, tabulku souhrnného přehledu o ukrytí obyvatelstva, žactva a osazenstva objektů v obci,tabulku souhrnného přehledu grafické řešení ukrytí se zakreslením úkrytů, uvedení jejich evidenčních čísel a kapacit, počtů osob k ukrytí po jednotlivých objektech a legendu významu použitých zkratek a značek, údaje o zpracovateli a o kontrole, u obcí s rozšířenou působností se dále vede souhrnný přehled ukrytí obce s rozšířenou působností. Slouží jako podklad pro zpracování přehledu ukrytí v Moravskoslezském kraji, který je součástí Plánu ukrytí obyvatelstva Havarijního plánu kraje.souhrnný přehled ukrytí obce s rozšířenou působnostípřehledu ukrytí v Moravskoslezském kraji

24 Zařízení pro zabezpečení ukrytí osob ve stálých úkrytech x – počet osob se určuje v závislosti na kapacitě stálého úkrytu

25 Věcné prostředky Materiální vybavení krytového družstva: protichemický oděv ……. 2 soupravy ochranná maska ……. 2 soupravy chemický průkazník ……. 1 kus radiometr ……. 1 kus zdravotnická brašna, jejíž obsah odpovídá autolékarničce ……. 2 kusy Uvedeno je minimální množství.

26 Závěr Ukrytí je významným prvkem kolektivní ochrany. Proto mu musí být ze strany všech stupňů řízení a obecními úřady zvlášť věnována pozornost a to jak v etapě zpracování dokumentace tak v etapě vlastní realizace. K tomu by měla pomoci také tato prezentace.


Stáhnout ppt "Plán ukrytí obce a jeho dokumentace pplk.Ing. Jaroslav Hegar Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google