Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak enzymy pracují.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak enzymy pracují."— Transkript prezentace:

1 Jak enzymy pracují

2 Specifický charakter uspořádání bílkovinných řetězců
Prostorové uspořádání molekuly enzymu je determinováno jeho chemickou strukturou Je na vyšší úrovni než struktura syntetických polymerů Části molekuly enzymu mají periodicky se opakující uspořádání (strukturní domény, např. kofaktorové domény) Vznikají unikátní struktury kombinací uspořádaných a neuspořádaných úseků Stabilizace finální konformace disulfidovými můstky Prostorové uspořádání je flexibilní možnost citlivé regulace na vnější podněty Struktura s minimální Gibbsovou energií

3 Specifické rozpoznávání biomolekul
Na úrovni molekul se jedná o „vázání specifickým způsobem“ Nemůže vést k trvalému spojení rozpoznávaných molekul kovalentními vazbami Realizace probíhá slabými interakcemi nekovalentní (nevazebné) interakce

4 Charakter nekovalentních interakcí
Vodíkové vazby (atom vodíku vázán na silně elektronegativní atom kyslíku nebo dusíku  polarizace vazby  positivní náboj na atomu vodíku  interakce s jiným negativním atomem Vazebná energie (síla vazby) je asi 5 % typické kovalentní vazby

5 Charakter nekovalentních interakcí
Elektrostatické interakce mezi nabitými a dipolárními částmi biomolekul (realizovány např. karboxylovými a aminoskupinami molekul bílkovin) Hydrofobní interakce (nositelem jsou nepolární části molekul, mají malou afinitu k vodě a projevují tendenci vzájemně se seskupovat)

6 Charakter nekovalentních interakcí
π – π interakce  vytvářejí se mezi aromatickými a heterocyklickými kruhy umístěnými blízko u sebe a plochami kruhů k sobě (patrové interakce) Londonovy dispersní síly  uplatňují se mezi atomy které nejsou spojeny kovalentní vazbou Většinou působí zároveň několik typů nekovalentních vazeb (kooperativa nekovalentních vazeb)  poměrně silná stabilita fixovaných struktur)

7 Klíčové oblasti molekul enzymů
Aktivní centrum  prostorově vymezená malá oblast molekuly enzymu, obsahující určité, přesně rozmístěné funkční skupiny Aktivní centrum je tvořeno několika typy skupin: Katalyticky aktivní skupiny (katalytické centrum) Skupiny specificky vážící substrát (vazebné centrum) Skupiny vážící koenzym NAD+ vazebná doména (všechny pyridinové oxidoreduktasy)

8 Aktivní centrum Fisherova teorie Koshlandova teorie
komplementarity indukovaného přizpůsobení

9 Základní typy aktivních center u hydrolas
Tvar štěrbiny (pukliny)  štěpení jednotlivých biopolymerních řětězců Tvar mělké povrchové prohlubně štěpení vazeb přímo v nerozbaleném svazku řetězců Tvar jamky  odštěpení koncových struktur (např. dekarboxylace)

10 Aktivace enzymů

11 Substrátová specifita
Specifita enzymů Substrátová specifita  Strukturní specifita (rozpoznání obecných strukturních rysů substrátu)  Stereospecifita (dodržení stereospecifického průběhu katalysy)

12 Strukturní specifita Absolutní specifita [přeměna jediného substrátu; ureasa (močovina); aspartasa (aspartát  fumarát)] Skupinová specifita [přeměna skupiny substrátů téhož typu; alkoholdehydrogenasa (různé alifatické alkoholy); hexokinasa (transfer fosforylové skupiny z ATP na různé hexosy) Relativní skupinová specifita (přednostní reakce jedné skupiny substrátů, schopnost působit i na jiné skupiny substrátů)

13 Reakční specifita Specifita k typu katalyzované reakce
Přeměna jednoho substrátu několika enzymy s různou specifitou účinku na různé produkty Aminokyselina  dekarboxylace (dekarboxylasa)  přenos aminoskupiny (aminotransferasa)

14 Enzymy a energie Chemické reakce mohou být klasifikovány podle energetického průběhu: Exergonické reakce (přeměny z nestálého stavu o vyšší chemické energii do stabilnějšího stavu s nižším obsahem chemické energie  pokles Gibbsovy energie) Endergonické reakce (spojeny se vzrůstem Gibbsovy energie)

15 Enzymy a energie

16 Aktivační energie Aktivační energie je nezbytná pro vznik přechodových stavů (komplex enzym – substrát) Aktivační energie je nezbytná i pro průběh exergonické reakce !!! Čím vyšší aktivační energie, tím pomalejší průběh chemické reakce

17 Urychlení reakce Enzymy urychlují reakce snížením aktivační energie EA.  Přechodový stav může být dosažen při fysiologických teplotách Enzymy nemění ∆ G. Enzymy nemění rovnovážné složení směsi

18 Enzymová reakce probíhá uvnitř aktivního centra
Snížení aktivační energie při enzymové katalýze je způsobeno několika faktory: Vazba reagujících substrátů blízko sebe a blízko katalytickým skupinám aktivního centra (efekt přiblížení) Vytvoření specifického mikroprostředí (vytěsnění molekul vody z prostředí, zesílení elektrostatických interakcí, lokální pH...) Ztráta hydratačního obalu substrátu („holé“ skupiny jsou nraktivnější) Koncentrační efekt (vazbou v aktivním centru se substrát koncentruje) Efekt orientace substrátu

19 Energie uvolněná při vazbě substrátu na enzym
Aktivační energie Zdrojem aktivační energie je molekula enzymu Výměna energie mezi nekovalentně navázanými molekulami substrátu a přilehlými strukturami enzymu Molekula enzymu je rezervoár a převodník energie Energie uvolněná při vazbě substrátu na enzym

20 Faktory zahrnuté v katalytické aktivitě enzymu
Chemický aparát aktivního centra (deformace a polarizace vazeb substrátu větší reaktivita) Vazebné místo umožňuje koncentrovat substrát Vazba substrátu ve správné prostorové orientaci Způsob fixace substrátu ve vazebném místě, které poskytuje energii pro enzymovou reakci

21 Chemická povaha enzymové katalysy
Dva základní typy chemické katalýzy Homogenní (např. kyseliny, báze) Heterogenní (katalytické povrchy) Enzymová katalýza se blíží heterogenní katalýza

22 Chemická povaha enzymové katalysy
Enzymové reakce jsou realizovány stejnými mechanismy jako v organické chemii Nukleofilní skupiny (mají volné elektronové páry) serin (hydroxyl), cystein (thiolová skupina), histidin (dusíkové atomy v imidazolovém kruhu) Elektrofilní skupiny (akceptory elektronových párů)  kovové ionty Acidobazická katalýza (protonace nebo odštěpení protonu) kyselé a bazické skupiny (karboxylové, fenolové, aminové, thiolové, imidazolový kruh) Interakce s kofaktorem („kosubstrát“), často poskytuje i energii (např. makroergické fosforečné estery) Kovalentní katalýza

23 Histidin pK cca 6 při fysiologickém pH imidazolový kruh může fungovat jako donor i akceptor protonů Imidazolový kruh zároveň působí jako nukleofil Histidin se vyskytuje v aktivním místě velké řady enzymů

24 Příklady enzymových reakcí

25 Serinové proteinasy Molekuly trypsinu a chymotrypsinu jsou velmi podobné Polypeptidové substráty se váží podobným způsobem Rozdíl v oblasti pro vazbu aminokyselin podílejících se na štěpené vazbě štěpení různých peptidových vazeb

26 Serinové proteinasy Substrátové specifity závisí na substrátové kapse v aktivním místě • Trypsin: kladně nabité aminokyseliny v peptidovém řetězci v kapse je přítomen negativně nabitý karboxyl (štěpení za Lys, Arg) Chymotrypsin: aromatické (hydrofobní) aminokyseliny v peptidovém řetězci hydrofobní kapsa (štěpení za Phe, Trp)

27 Nábojová (protonová) štafeta
Chymotrypsin Asp 102 His 57 Ser 195 Nábojová (protonová) štafeta

28 Chymotrypsin Štěpený polypeptid se váže do aktivního centra
Postranní řetězec aminokyseliny podílející se na štěpené vazbě (Phe, Trp) se váže do hydrofobní kapsy Nábojová štafeta vyvolá vznik záporného náboje na kyslíkovém atomu serinu vzrůst nukleofility (His působí jako basický katalyzátor)

29 Chymotrypsin H+ přenesen z OH skupiny Ser na His
Nukleofilní atak kyslíku Ser na uhlík peptidické vazby Vytvoření nestálého meziproduktu O- je stabilizován vodíkovým můstkem s -NH skupinou Gly-193

30 Chymotrypsin Přenos protonu z N atomu imidazolu na N atom substrátu (kyselá katalýza) Štěpení C-N vazby a uvolnění prvého reakčního produktu Zbývající část substrátu se kovalentně váže acylovou skupinou na zbytek serinu

31 Chymotrypsin Nukleofilní atak molekuly vody (proton tvoří vodíkovou vazbu s N imidazolu a kyslíkem serinu; OH- se bude vázat na acyl štěpeného substrátu)

32 Chymotrypsin H+ přenesen z molekuly vody na N imidazolu
OH- přenesen na acyl štěpeného substrátu Opětné vytvoření O- Vytvoření druhého nestálého meziproduktu

33 Chymotrypsin Štěpení vazby mezi acylem substrátu a O skupinou serinu
Je uvolněn druhý peptid H+ je přenesen z His na Ser Enzym je zregenerován

34

35 Lipasy

36 Lipasy

37 Acetylcholinesterasa

38 Acetylcholinesterasa

39 Alkoholdehydrogenasa

40 Alkoholdehydrogenasa

41 Alkoholdehydrogenasa

42 Laktátdehydrogenasa

43 Laktátdehydrogenasa

44 Lysozym

45 Lysozym

46 Lysozym

47 Lysozym

48 Lysozym

49 Aspartátové (kyselé) proteasey

50 Karboxypeptidasa A


Stáhnout ppt "Jak enzymy pracují."

Podobné prezentace


Reklamy Google