Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jištění kvality technologických procesů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jištění kvality technologických procesů"— Transkript prezentace:

1 Jištění kvality technologických procesů
1. Správná výrobní praxe ve farmaceuticko-chemické výrobě Jištění kvality technologických procesů

2 VŠCHT JKTP pd v. 2014 Jištění kvality Jištění nebo lépe zajištění kvality – Quality assurance představuje činnosti spojené s opatřeními, jimiž provozovatel zajišťuje trvale vysokou kvalitu procesů. Jde např. o práce na kvalifikovaných zařízení, validované a dokumentované metody, reprodukovatelné technologie, dokumentované požadavky na používané materiály, systémy řízené dokumentace vyhovující výrobní, laboratorní prostředí, udržované a kalibrované zařízení, promyšlený a funkční systém vzdělávání, zacvičený a zkušený personál, postupy kontrol, monitorování systémů atd.

3 VŠCHT JKTP pd v. 2014 Jištění kvality Na celou problematiku jištění (zabezpečení, řízení ) kvality resp. farmaceutického systému jakosti se musíme dále dívat komplexně jako na soubor činností. Zabezpečování jakosti souvisí se: Správnou výrobní praxi (SVP) Systémem standardů dle ISO 9001 Ochranou výrobního prostředí Bezpečností práce a protipožární ochrany Ochranou okolí (Environment ) Zlepšováním kvality produktu Zvyšováním efektivnosti procesů Úsporou nákladů ve všech oblastech činnosti

4 VŠCHT JKTP pd v. 2014 Jištění kvality Způsob jištění kvality zahrnuje řízení kvality všeobecně vnímaném v koncepci standardů ISO řady 9000 spec Jsou základní rozdíly mezi ISO a GMP: ISO je mezinárodní norma, a i když termín GMP je používán mezinárodně, není to mezinárodní standard. ISO normy jsou určeny pro průmysl obecně a GMP standardy jsou především pro farmaceutický průmyslu. GMP předpisy jsou formou Zákonů v jednotlivých zemích stanoveny, kdežto ISO standardy jsou zcela dobrovolné. (na závěr této přednášky bude uvedeno porovnání Správné výrobní praxe s obecnými zásadami těchto ISO standardů ).

5 VŠCHT JKTP pd v. 2014 Jištění kvality Farmaceutický průmysl Evropské unie zachovává vysokou úroveň jištění jakosti ve vývoji, výrobě a kontrole léčivých přípravků. Systém registrací zajišťuje hodnocení přípravků příslušnými orgány, čímž je zajištěna shoda se současnými požadavky na bezpečnost, jakost a účinnost. Systém povolení výroby zajišťuje, aby všechny přípravky registrované na evropském trhu vyráběli pouze schválení výrobci, jejichž činnost podléhá pravidelným inspekcím ze strany příslušných orgánů. Držiteli povolení k výrobě mají být všichni farmaceutičtí výrobci v Evropském společenství bez ohledu na to, zda jsou přípravky prodávány v rámci Společenství nebo mimo něj.

6 VŠCHT JKTP pd v. 2014 SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE Farmaceutická výroba: výroba léků, léčivých přípravků a výroba aktivních farmaceutických substancí, léčivých látek se řídí specifickými zásadami, které vycházejí z oborových znalostí a znalostí získaných dlouhodobými zkušenostmi spojenými se správnou manipulací s materiálem a se souvisejícími operacemi. Způsob jak vyrábět léky a léčivé přípravky je znám jako Správná výrobní praxe. Správná výrobní praxe je způsob jištění kvality.

7 VŠCHT JKTP pd v. 2014 SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE SVP- Správní výrobní praxe resp. GMP- Good Manufacturing Practice GxP - zkratka používaná pro činnosti relevantní správné praxi v oblastech výroby, laboratoří, transportu, inženýrské praxe ap. (Manufacturing, Laboratory, Transport, Engineering, …) c GxP -zkratka přibírá předponu c což znamená „current“ tento symbol související s průběžným zlepšováním

8 SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE Co je to Správná výrobní praxe
VŠCHT JKTP pd v. 2014 SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE Co je to Správná výrobní praxe Správná výrobní praxe je součást jištění jakosti zaměřená na sledování toho, zda léčiva jsou trvale vyráběna v kvalitě vhodné pro zamýšlený účel. SVP je souhrn doporučení, požadavků a norem, jejichž realizace zabezpečuje produkci jakostních léčiv. SVP je systém ochrany spotřebitele, který minimalizuje riziko, že se na trh dostane lék nevyhovující kvality či nevhodný pro zamýšlené použití. Správnou výrobní praxí se rozumí soubor pravidel, která zabezpečují, aby se výroba a kontrola léčiv, popřípadě výroba pomocných látek, uskutečňovaly v souladu s požadavky na jejich jakost, se zamýšleným použitím a příslušnou dokumentací. SVP jsou postupy, které jištěním kvality výroby zajišťují stálou, řízenou a dokumentovanou produkci účinné látky a léčivého přípravku podle standardů vhodných pro jejich účel a v souladu s regulatorními požadavky autorit.

9 Legislativa a předpisy k výrobě léčivých látek a přípravků
VŠCHT JKTP pd v. 2014 Legislativa a předpisy k výrobě léčivých látek a přípravků Evropská léková agentura (European Medicines Agency). EMA resp. EMEA. Evropská agentura pro léčivé přípravky je agentura Evropské unie, která se nachází v Londýně. Agentura odpovídá za vědecké hodnocení léčivých přípravků vyvinutých farmaceutickými společnostmi pro použití v Evropské unii. Začala fungovat v roce Hlavním úkolem Evropské lékové agentury je ochrana a podpora veřejného zdraví prostřednictvím hodnocení a kontroly léčivých přípravků pro humánní a veterinární použití. V rámci centralizovaného postupu mohou farmaceutické společnosti podat pouze jednu žádost o registraci, autorizaci k EMA. Evropskou komisí centralizovaná registrace je platná ve všech státech Evropské unie (EU), členských států, jakož i v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) ze zemí, na Islandu, v Lichtenštejnsku a Norsku. Podle zákona, může společnost zahájit distribuci na trh lék pouze poté, co obdržela rozhodnutí o registraci. The MHRA is responsible for regulating all medicines and medical devices in the UK by ensuring they work and are acceptably safe. Underpinning all our work lies robust and fact-based judgements to ensure that the benefits justify any risks. 

10 Legislativa a předpisy k výrobě léčivých látek a přípravků
VŠCHT JKTP pd v. 2014 Legislativa a předpisy k výrobě léčivých látek a přípravků Zákon č. 378/2007 Sb., Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) – nabyl účinnosti dne Poslední novelizace byla uvedena k Aktuální verze SbCR-2013c033z070 :Zákon 70 ze dne 19. února 2013, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie: a) výzkum, výrobu a přípravu, kontrolu, distribuci, a odstraňování léčivých přípravků a léčivých látek, b) registraci, poregistrační sledování, předepisování a výdej léčivých přípravků, prodej vyhrazených léčivých přípravků a poskytování informací, c) mezinárodní spolupráci při zajišťování ochrany veřejného zdraví a vytváření jednotného trhu léčivých přípravků Evropské unie, d) vedení dokumentace o činnostech uvedených v písmenech a) a b).

11 Legislativa a předpisy k výrobě léčivých látek a přípravků
VŠCHT JKTP pd v. 2014 Legislativa a předpisy k výrobě léčivých látek a přípravků Součástí novely jsou zejména změny v oblasti farmakovigilance +) , ochrany před padělky a úprava některých legislativních nedostatků.   Novela zákona zahrnuje např.: nově pravomoc SÚKL posuzovat klamavost názvu přípravku ve vztahu k cílové skupině a obsahu SPC++) při registraci; možnost udělení podmíněné registrace léčivého přípravku; mění podmínky klasifikace humánních léčivých přípravků pro výdej a prodej vyhrazených léčiv + zavedení nové kategorie výdeje léčivého přípravku na lékařský předpis s omezením; zavedení nemocniční výjimky pro léčivé přípravky pro moderní terapie; doplnění pravidel a definic pojmů v souvislosti s realizací neintervenčních poregistračních studií; držitel rozhodnutí o registraci má nově hradit provozovatelům prokázané náklady na stažení přípravků + náklady zdravotních pojišťoven a pacientů; rozšíření správních deliktů a zvýšení sankcí → nejvyšší sankce až 20 mil. Kč (např. nezajištění služby kvalifikované osoby), další limit 5 mil. Kč, 2 mil. Kč, 300 tis. Kč a 100 tis. Kč atd. nová definice „padělaného léčivého přípravku“, zavedení ochranných prvků na obalu; úprava pravidel pro výrobu, dovoz, distribuci i využití účinných látek, nová pravidla pro zprostředkování; nové povinnosti distributora – např. ověřit, zda distributor, od kterého nakupuje, dodržuje správnou distribuční praxi, že přípravky nejsou padělané apod. +) Farmakovigilance: dozor nad léčivými přípravky za účelem zajištění maximálních léčivých účinků při minimálním riziku nežádoucích účinků ++) Osvědčení o dodatkové ochraně; SPC supplementary protection certificate

12 Legislativa a předpisy k výrobě léčivých látek a přípravků
VŠCHT JKTP pd v. 2014 Legislativa a předpisy k výrobě léčivých látek a přípravků Vyhláška o výrobě a distribuci léčiv 229/2008 Sb, která zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství (Commission Directive 2003/94/EC a Commission Directive 91/412/EEC) a upravuje pravidla správné výrobní praxe a správné distribuční praxe ve smyslu Pravidel pro léčivé přípravky v Evropském společenství, EUDRALEX +) svazek 4 – Humánní a veterinární léčivé přípravky: Správná výrobní praxe (The rules governing medicinal products in the European Community, EUDRALEX Volume 4 – Medicinal Products for Human and Veterinary Use: Good Manufacturing Practice) v aktuální verzi zveřejněné Evropskou komisí, která jsou detailně uveřejněna v VYR-32 aktuální verze jehož specifickou součástí je VYR 26 s pokyny pro výrobu léčivých látek. +) EudraLex je sbírka pravidel a předpisů pro léčivé přípravky v Evropské unii

13 Struktura Pokynů pro SVP dle SÚKL 2011/ změny 2013
VŠCHT JKTP pd v. 2014 Struktura Pokynů pro SVP dle SÚKL 2011/ změny 2013 Pravidla VYR jsou vydávána Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SUKL ) formou pokynu Dle EudraLex – Volume 4 Good manufacturing practice (GMP) Guidelines Introduction VYR-32 Obsah Part I Část I Chapter 1 Pharmaceutical Quality System VYR-32 Kapitola 1 Farmaceutický systém jakosti Chapter 2 Personnel VYR-32 Kapitola 2 Pracovníci Chapter 3 Premise and Equipment VYR-32 Kapitola 3 Prostory a zařízení Chapter 4 Documentation VYR-32 Kapitola 4 Dokumentace Chapter 5 Production VYR-32 Kapitola 5 Výroba Chapter 6 Quality Control VYR-32 Kapitola 6 Kontrola jakosti Chapter 7 Contract Manufacture and Analysis VYR-32 Kapitola 7 Smluvní výroba a laboratorní kontrola Chapter 8 Complaints and Product Recall VYR-32 Kapitola 8 Reklamace a stahování přípravků Chapter 9 Self Inspection VYR-32 Kapitola 9 Vnitřní inspekce

14 Struktura Pokynů pro SVP dle SÚKL 2011
VŠCHT JKTP pd v. 2014 Struktura Pokynů pro SVP dle SÚKL 2011 Part II Basic Requirements for Active Substances used as Starting Materials VYR-26 Pokyny pro správnou výrobní praxi při výrobě léčivých látek Part III GMP related documents Site Master File Q9 Quality Risk Management VYR-32 Doplněk 20 Řízení rizik pro jakost Q10 Note for Guidance on Pharmaceutical Quality System

15 Struktura Pokynů pro SVP dle SÚKL 2011
VŠCHT JKTP pd v. 2014 Struktura Pokynů pro SVP dle SÚKL 2011 Annexes Doplňky Annex 1 Manufacture of Sterile Medicinal Products VYR-32 Doplněk 1 Výroba sterilních léčivých přípravků Annex 2 Manufacture of Biological Medicinal Products for Human Use VYR-32 Doplněk 2 Výroba léčivých přípravků biologického původu Annex 3 Manufacture of Radiopharmaceuticals VYR-32 Doplněk 3 Výroba radiofarmak Annex 4 Manufacture of Veterinary Medicinal Products other than Immunological Veterinary Medicinal Products Výroba veterinárních léčiv (jiných než imunologických) – pokyn Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Annex 5 Manufacture of Immunological Veterinary Medicinal Products Výroba imunologických veterinárních léčiv - pokyn Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Annex 6 Manufacture of Medicinal Gases VYR-32 Doplněk 6 Výroba medicinálních plynů Annex 7 Manufacture of Herbal Medicinal Products VYR-32 Doplněk 7 Výroba rostlinných léčivých přípravků Annex 8 Sampling of Starting and Packaging Materials VYR-32 Doplněk 8 Vzorkování výchozích látek a obalových materiálů

16 Struktura Pokynů pro SVP dle SÚKL 2011
VŠCHT JKTP pd v. 2014 Struktura Pokynů pro SVP dle SÚKL 2011 Annex 9 Manufacture of Liquids, Creams and Ointments VYR-32 Doplněk 9 Výroba tekutých lékových forem, krémů a mastí Annex 10 Manufacture of Pressurised Metered Dose Aerosol Preparation for Inhalation VYR-32 Doplněk 10 Výroba aerosolových přípravků pro inhalační použití Annex 11 Computerised Systems VYR-32 Doplněk 11 Systémy řízené počítačem Annex 12 Use of Ionising Radiation in Manufacture of Medicinal Products VYR-32 Doplněk 12 Používání ionizujícího záření ve výrobě léčivých přípravků Annex 13 Manufacture of Investigational Medicinal Products VYR-32 Doplněk 13 Výroba hodnocených léčivých přípravků Annex 14 Manufacture of Products derived from Human Blood or Human Plasma VYR-32 Doplněk 14 Výroba léčivých přípravků pocházejících z lidské krve nebo lidské plazmy Annex 15 Qualification and Validation VYR-32 Doplněk 15 Kvalifikace a validace Annex 16 Certification by a Qualified Person and Batch Release VYR-32 Doplněk 16 Schvalování a propouštění šarží kvalifikovanou osobou Annex 17 Parametric Release VYR-32 Doplněk 17 Parametrické propouštění Annex 19 Reference nad Retention Samples VYR-32 Doplněk 19 Referenční a retenční vzorky

17 VŠCHT JKTP pd v. 2014 Lékopisy Lékopis je základní farmaceutický nástroj – publikace, která je závazným podkladem k tvorbě bezpečných léků. Za správnost textů lékopisu v České republice odpovídá Lékopisná komise Ministerstva zdravotnictví České republiky. Lékopisy se vydávají ve všech kulturních zemích světa. Představují soubor norem a předpisů, které se týkají léčivých látek a léků. Lékopis je závazný pro všechny, kteří se odborně podílejí se na přípravě, výrobě, kontrole, uchovávání, předpisování a vydávání léků, léčivých látek a všeobecně zdravotnických prostředků.

18 VŠCHT JKTP pd v. 2014 Lékopisy První jednotný domácí lékopis platný na celém území habsburské monarchie vznikl za vlády Marie Terezie roku 1774 – Pharmacopoeia Austriaco-provincialis Historicky byl první československý lékopis připraven již před druhou světovou válkou v roce 1937, ale vyšel až v roce 1952 pod označením ČsL 1. Pak byly pravidelně vydávány lékopisy Československu až do roku 1987 (ČsL 4). V současné době se v České republice vydává a aktualizuje lékopis, který je v plném souladu s Evropským lékopisem. Poslední vydání Českého lékopisu je z roku 2009, včetně Doplňku Tendence sjednocování kvalitativních požadavků na léčiva jsou patrné v celém světě. Z mezinárodního pohledu jsou významné vedle zmíněného Evropského lékopisu European Pharmacopoeia lékopis vydávaný v USA United States Pharmacopeia označovaný USP, Britský lékopis British Pharmacopoeia označovaný BP, japonský lékopis Pharmacopoeia of Japan a další.

19 Legislativa a předpisy k výrobě léčivých látek a přípravků
VŠCHT JKTP pd v. 2014 Legislativa a předpisy k výrobě léčivých látek a přípravků ..\Literatura a přílohy k přednáškám\Články, předpisy, vyhlášky\Porovnání zákona 378_2007 a 70_2013.doc ..\Literatura a přílohy k přednáškám\VYR 32\VYR-32_verze_3_úvod.pdf ..\Literatura a přílohy k přednáškám\Články, předpisy, vyhlášky\Vyhláška 229_2008 platná 2012.doc ..\Literatura a přílohy k přednáškám\Zákon 378_2007 Sb. (znění ).pdf Výroba léčivých přípravků po mnoho let probíhá v souladu s pokyny pro správnou výrobní praxi a neřídí se normami CEN/ISO. Normy CEN/ISO byly uváženy, nicméně terminologie těchto norem nebyla v tomto vydání použita. Uznáváme, že existují i jiné přijatelné metody než ty, které jsou popsány v Pokynech, a jejichž prostřednictvím lze dosáhnout splnění zásad jištění jakosti. Tyto pokyny nijak neomezují vývoj nových přístupů a nových technologií, které byly zvalidovány a které zajišťují alespoň takovou úroveň jištění jakosti, jaká je stanovena v těchto pokynech. Citace z úvodu k VYR 32 v.3. CEN (Evropský výbor pro normalizaci )/ISO ( mezinárodní normy )

20 Farmaceutický systém jakosti, SVP A ISO Normy
VŠCHT JKTP pd v. 2014 Farmaceutický systém jakosti, SVP A ISO Normy SVP: Tento systém se využíval hlavně ve farmaceutickém průmyslu již v letech šedesátých a to po některých vysloveně závažných a po tragických případech jako např. případ Thalidomidu. Takže první pravidla GMP orientovaná na zásady Správné praxe (vývojové, klinické, laboratorní, výrobní, atd.) se objevují v USA po roce Rozpracovává se zavádí v US ústavem FDA v 70. letech. V Československu pak od počátku 80. let . Systém standardů spojených s kvalitou vzniká postupně v rámci mezinárodních standardů označovaných jako ISO normy (International Organization for Standardization) založená v roce Řada ISO 9000 se zrodila v roce 1987. Systém ISO a GMP jsou systémy vedoucí k jištění a řízení kvality. My se budeme orientovat pouze na ty prvky, které jsou spojeny bezprostředně s výrobou a jejich procesní podporou k realizaci kvalitního produktu.

21 Farmaceutický systém jakosti, SVP A ISO Normy
VŠCHT JKTP pd v. 2014 Farmaceutický systém jakosti, SVP A ISO Normy GMP resp. SVP je systém, který má podporu v zákoně každého příslušného státu. Výroba resp. s  ní spojené procesy, musí být v souladu s těmito zásadami. Na druhé straně ISO je dobrovolný systém jakosti a certifikace, kterou společnost může získat při dodržení norem a je výhodná pro jejich provoz a / nebo marketingové strategie. V současné době ISO je přijímaný systém jakosti jako standard pro Evropské společenství , Austrálii a Jižní Ameriku. GMP a ISO : pokud je dosaženo GMP pak firma má 75% splněno v rozsahu doporučení ISO.

22 Farmaceutický systém jakosti, SVP A ISO Normy
VŠCHT JKTP pd v. 2014 Farmaceutický systém jakosti, SVP A ISO Normy Základní rozdíly mezi ISO a GMP ISO je mezinárodní norma GMP ( jako pojem ) je používán mezinárodně. Existují rozdílnosti v interpretacích a některých detailech v jednotlivých zemích - není to tudíž mezinárodní standard, i když se v mnoha věcech zcela shoduje. Dá se říci, že v Evropě jsou prakticky v každé zemi shodné požadavky na GMP ISO normy jsou určeny pro průmysl obecně. GMP je používána pro farmaceutický průmysl, zpracování krevních derivátů a v některých zemích ( USA ) pro potravinářský průmysl. Např. GMP předpisy mají sílu zákona ve Spojených státech. ISO standardy jsou zde zcela dobrovolné.

23 Farmaceutický systém jakosti, SVP A ISO Normy
VŠCHT JKTP pd v. 2014 Farmaceutický systém jakosti, SVP A ISO Normy Tedy jaké jsou prvky ISO: Udržování dokumentace vč. Záznamů: zde je jasná shoda : přísnost na obou stranách SVP je základ systému jakosti . ISO vyžaduje přípravu, přijetí , zavedení systému jakosti. ISO audit je prováděn krok po kroku podle kontrolního protokolu. ISO vyžaduje existenci Příručky pro politiku řízení jakosti a to pro všechny činnosti a to i pro ty, které se netýkají bezprostředně procesů výrobních resp. přímo nebo nepřímo podporujících tyto výrobní procesy. Podle Kapitoly 1, VYR 32, Farmaceutický systém jakosti se uvádí, že má být připravena Příručka jakosti či obdobná dokumentace, jež má obsahovat popis systému řízení jakosti včetně odpovědnosti vedení. ISO vyžaduje projektové řízení dlouhodobých cílů ke zlepšování. Očekávají se milníkové harmonogramy. Reálnost cílů Při auditech ISO se vyžaduje přítomnost zpravidla vedoucího auditovaného útvaru. Pro GMP audity platí obdobně, ale nejde o zcela rigorozní požadavek. Pro řízení kvality ve smyslu ISO se zpravidla požaduje existence výboru kvality Školení ISO norem. To platí i o zásadách GMP. Časové nároky na dosažení souladu s ISO. U GMP je nedílnou součástí produkce. ISO je věcí až formální shody. Dosažení ISO s využitím externích poradců. S výhodou se znalostí ISO i zkušenosti s GMP.

24 Farmaceutický systém jakosti, SVP A ISO Normy
VŠCHT JKTP pd v. 2014 Farmaceutický systém jakosti, SVP A ISO Normy Porovnání kapitol Názvy základních kapitol dle ISO 9001 : 2008; výběr klíčových bodů_ soulad s GMP: Systém managementu kvality ( požadavky na dokumentaci; příručka jakosti ). GMP Řízená dokumentace. Záznamy. Identifikace dokumentů. Dohledatelnost. Stahování dokumentace; Odpovědnosti managementu ( angažovanost; zákazník ;politika kvality; plánování; odpovědnosti; přezkoumání systému managementu); dodržování zákonů; požadavků; respektování zákazníka; stanovení politiky specifické pro firmu_ GMP analogicky; cíle kvality _ není expl. V  GMP kvalita musí odpovídat registraci; jasné pravomoci a odpovědnosti_ obecné. Průkazné dokladování kvality managementu společnosti; přezkoumávání průběžně _ analogie interních auditů; prokazatelné důkazy: záznamy. Management zdrojů ( poskytování zdrojů; lidské zdroje ; infrastruktura; pracovní prostředí) zdroji se míní prostředky ke zlepšování zvyšování efektivnosti a spokojenosti zákazníka; pracovníci kompetentní, vzdělaní, vycvičení, zkoušení; školení; záznamy. Infrastruktura: budovy; pracovní prostory a prostředí; technické vybavení; hw a sw; podpůrné: přeprava a komunikace.

25 Farmaceutický systém jakosti, SVP A ISO Normy
VŠCHT JKTP pd v. 2014 Farmaceutický systém jakosti, SVP A ISO Normy Realizace produktu (plánování realizace produktu; procesy týkající se zákazníka; návrh a vývoj; nákup; výroba a poskytování služeb vč. Validace; řízení monitorovacího a měřícího zařízení) plány; kvalita _ technika a tady technologie; ověřování; validace; monitorování; měření; kontroly ( QA); normy ; důkazy o výrobě : výrobní dokumentace; požadavky zákazníka: předpisy; zákony…Registrace; soulad; vnitřní předpisy organizace; přezkoumání …QA; atd. nastavení a změny požadavků na produkt; komunikace se zákazníkem; vývoj; validace vývoje a jeho stupňů; stanovení vstupů míní se kvalita např. surovin; schválení výstupů vývoje : ověření a validace… ; kritéria přejímky vývoje; bezpečnost a správnost používání výrobku; záznamy o ověření; řízení změn ; nákup musí vyhovovat požadavkům s ohledem na následné zpracování; hodnocení dodavatele; informace pro nákup; požadavky na nákup dtto jako pro vlastní produkci : tedy audity dodavatelů; vstupní kontrola kvality materiálu; schvalování; výroba informace; pracovní instrukce; zařízení; monitorování; IPC a konečná kontrola ; validace všech procesů, které ovlivní kvalitu produktu; kvalifikace lidí; zařízení…..průběžné identifikace produktu. Péče o majetek svěřený např. zákazníkem ( to není GMP , ale může být…) Uchovávání produktu – míní se skladování; způsob balení atd. monitorování a měření kalibrace; justování zabezpečení….záznamy; sw a ověření;

26 VŠCHT JKTP pd v. 2014 SVP A ISO Normy Měření, analýza a zlepšování (monitorování a měření; řízení neshodného produktu; analýza dat; zlepšování ) měření výkonnosti systému jakosti ( GMP: PQR…); interní audity; plánování auditů; záznamy ; nápravná opatření; ověřování splnění ; měření procesů systému managementu; měření charakteristik produktu_IPC; uvolnění produktu : GMP Kvalifikovaná osoba; řízení neshod - komise kvality ….Analýza obecná: spokojenost zákazníka; shody na produkt; charakteristiky a trendy : PQR…Neustálé zlepšování: kvalita; politika; CAPA; rozbory příčin neshod ; nápravná a preventivní opatření.

27 VŠCHT JKTP pd v. 2014 Jištění a kvality + HSE (HSE health and safety and environment ; OHSAS, Occupational health and safety management systems ) Certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS (Svou strukturou a systematickým přístupem je v souladu s normami normy ISO 9001 a ISO 14001) umožňuje efektivně prokázat: závazek k zajišťování a zlepšování systému bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci přijatý na všech úrovních a všemi funkcemi v organizaci, zejména vrcholovým vedením; systematické omezování rizik, resp. nebezpečí, které ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami organizace; omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů; zvýšení výkonnosti a následné snížení nehodovosti a prostojů při práci snížení nákladů spojených s nehodami na pracovišti; závazek k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; zavedení samoregulujícího systému reagujícího pružně na změny požadavků z legislativních předpisů, bezpečnostních požadavků i změn uvnitř organizace (např. nových technologií, organizačních změn apod.).

28 VŠCHT JKTP pd v. 2014 Definice a pojmy Léčivo ( léčivá látka, aktivní farmaceutická látka - API ) je látka nebo soustava látek, která má schopnost interagovat s organismem a výsledkem této interakce je poznání chorob, ochrana před nimi, mírnění příznaků onemocnění a jejich léčení. Dále chápáno jako surovina. Lékem nebo léčivým přípravkem míníme produkt získaný z léčiv a farmaceutických pomocných látek určitým technologickým postupem, všestranně uzpůsobený na to, aby léčivo, které obsahuje mohlo vstoupit do interakce s organismem. Dále chápáno jako výrobek, produkt. Léková forma je daná potřebou podání ( užití nebo použití ) léku a koexistencí v ní potřebných léčiv a pomocných látek. Do tohoto pojmu se zahrnuje tvar, složení a fyzikální strukturu. Jde např. o tablety, tobolky , injekce, masti, krémy, čípky. Pomocné látky jsou chemicky jednotné či nejednotné látky popř. jejich směsi potřebné k přípravě léčivých přípravků a léků, které jsou buď jejich součástí (farmaceutické pomocné látky (excipienty)) nebo v hotovém přípravku- léku nejsou obsaženy, byly pouze součástí technologie výroby . Pomocné látky dělíme také na ty, které dávají přípravku jeho konstituci ( masťové základy, voda na injekci apod.) toto jsou tzv. vehikula a dále na látky dodávající smyslové vjemy ( barviva, chuťové látky), potřebné pro konzervaci apod. Ostatní technické prostředky jsou další materiály, používané pro výrobu konečného produktu a mezi ně patří materiály pro balení, dávkování, označování apod. Technologie léků je farmaceutický vědní obor, který se zabývá složením, formulací, výrobou , hodnocením a jištěním jakosti léků. Studuje podmínky za nichž je možné léčiva a pomocné látky přetvářet na léky.

29 VŠCHT JKTP pd v. 2014 Definice a pojmy Systém registrací zajišťuje hodnocení přípravků příslušnými orgány např.: SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv, FDA - Food and Drug Administration a další Systém povolení výroby (Vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv § 43) zajišťuje, aby všechny přípravky registrované na evropském trhu vyráběli pouze schválení výrobci. Konečné léčivé přípravky a léčivé látky budeme nadále označovat jako produkty . Jakýkoliv stupeň předcházející konečnému produktu budeme označovat jako meziprodukty (intermediáty, polotovary ) Veškeré objekty jak neopracované suroviny ať aktivní či pomocné, částečně opracované suroviny, obaly apod. budeme označovat materiál


Stáhnout ppt "Jištění kvality technologických procesů"

Podobné prezentace


Reklamy Google