Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jištění kvality technologických procesů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jištění kvality technologických procesů"— Transkript prezentace:

1 Jištění kvality technologických procesů
1. Správná výrobní praxe ve farmaceuticko-chemické výrobě Jištění kvality technologických procesů

2 Jištění kvality Úvod k přednáškovému cyklu
VŠCHT JKTP pd 2011 Jištění kvality Úvod k přednáškovému cyklu Naším úkolem není zabývat se zpracováním surovin až do podoby konečného léku. Tato disciplína je samostatným vědním oborem a předmětem Technologie léků. Předmětem našeho výkladu je Procesní inženýrství farmaceutických procesů. Student se seznámí jednak s podmínkami farmaceutické výroby, s vybranými procesy, které jsou nedílnou součástí farmaceutické výroby a jejich řízením, způsoby ověřování a měření technických parametrů, které přímo nebo nepřímo ovlivňují kvalitu výrobku a s pomocnými a podpůrnými objekty výroby ( čisté prostory a farmaceutická media). Nedílnou součástí našeho výkladu jsou rovněž základy zpracování inženýrských dat jako součást dokumentování sledování procesů. Jedná se o dokumentované důkazy o kvalitě postupů a o dodržování správných podmínek výroby. Parametry operací jsou svázány pochopitelně s kvalitou surovin, ale rovněž s nastavením a seřízením zařízení, se stavem řídících systémů, s výcvikem a znalostmi obsluhujícího personálu a s podpůrnými systémy mezi něž m.j. patří čisté prostory, vodní systémy a systémy medií .

3 VŠCHT JKTP pd 2011 Jištění kvality K naplnění všech těchto nutných podmínek je třeba nejen seřídit zařízení, systémy a vycvičit personál, ale rovněž je prověřit a vyzkoušet a výsledky také zdokumentovat s cílem, abychom mohli prohlásit, že soubor všech uvedených objektů a subjektů potřebných k realizaci výroby je pod kontrolou. Součástí jištění kvality výroby jsou tedy vedle kontroly analytické kvality materiálů a produktu a jeho výrobních fází (meziproduktů ) rovněž zkoušky a kontroly kvality podmínek výroby. Vliv těchto prvků na kvalitu produktu je evidentní a je významně sledován pravidly SVP. Těmito otázkami a se souvisejícími procesy a činnostmi se zabývá právě tento předmět. Úlohou inženýra je připravit technické podmínky výrobních zařízení a systémů tak, aby parametry procesů byly správně nastavitelné a podmínky výroby byly reprodukovatelné. Nástroje jištění technických parametrů výrobních zařízení a systémů jsou jejich kvalifikace, monitoring a údržba. Nástrojem jištění parametrů podpůrných procesů je rovněž jejich kvalifikace a monitoring. Dokladem jistících operací je řádná, přehledná a promyšleně ukládaná dokumentace. V dalším se seznámíme s pojmy správné výrobní praxe a speciálními technologiemi a nástroji souvisejícími s kvalitou výrobních procesů a procesů podpůrných systémů.

4 VŠCHT JKTP pd 2011 SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE Správná výrobní praxe Klíčové pojmy farmaceuticko-chemických výroba Základní oblasti správné výrobní praxe Legislativa a předpisy k výrobě léčivých látek a přípravků Lékopisy

5 SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE Úvod
VŠCHT JKTP pd 2011 SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE Úvod Farmaceutická výroba léků, léčivých přípravků a výroba aktivních farmaceutických substancí, léčivých látek se řídí specifickými zásadami, které vycházejí z oborových znalostí a znalostí získaných dlouhodobými zkušenostmi spojenými se správnou manipulací s materiálem a se souvisejícími operacemi. Způsob jak vyrábět léky a léčivé přípravky je znám jako Správná výrobní praxe. Správná výrobní praxe je způsob jištění kvality. Farmaceutický průmysl Evropské unie zachovává vysokou úroveň jištění jakosti ve vývoji, výrobě a kontrole léčivých přípravků. Systém registrací zajišťuje hodnocení přípravků příslušnými orgány, čímž je zajištěna shoda se současnými požadavky na bezpečnost, jakost a účinnost. Systém povolení výroby zajišťuje, aby všechny přípravky registrované na evropském trhu vyráběli pouze schválení výrobci, jejichž činnost podléhá pravidelným inspekcím ze strany příslušných orgánů. Držiteli povolení k výrobě mají být všichni farmaceutičtí výrobci v Evropském společenství bez ohledu na to, zda jsou přípravky prodávány v rámci Společenství nebo mimo něj.

6 VŠCHT JKTP pd 2011 Definice a pojmy Systém registrací zajišťuje hodnocení přípravků příslušnými orgány např.: SUKL: Státní ústav pro kontrolu léčiv, FDA - Food and Drug Administration a další Systém povolení výroby zajišťuje, aby všechny přípravky registrované na evropském trhu vyráběli pouze schválení výrobci. Rozšířit definici, více informací doplnit

7 VŠCHT JKTP pd 2011 Definice a pojmy Léčivo 1 ( léčivá látka, aktivní farmaceutická látka - API ) je látka nebo soustava látek, která má schopnost interagovat s organismem a výsledkem této interakce je poznání chorob, ochrana před nimi, mírnění příznaků onemocnění a jejich léčení. Dále chápáno jako surovina. Lékem 1 nebo léčivým přípravkem míníme produkt získaný z léčiv a farmaceutických pomocných látek určitým technologickým postupem, všestranně uzpůsobený na to, aby léčivo, které obsahuje mohlo vstoupit do interakce s organismem. Dále chápáno jako výrobek, produkt. Léková forma 1 je daná potřebou podání ( užití nebo použití ) léku a koexistencí v ní potřebných léčiv a pomocných látek. Do tohoto pojmu se zahrnuje tvar , složení a fyzikální strukturu. Jde např. o tablety, tobolky , injekce, masti, krémy, čípky. Pomocné látky jsou chemicky jednotné či nejednotné látky popř. jejich směsi potřebné k přípravě léčivých přípravků a léků, které jsou buď jejich součástí (farmaceutické pomocné látky (excipienty)) nebo v hotovém přípravku- léku nejsou obsaženy, byly pouze součástí technologie výroby . Pomocné látky dělíme také na ty, které dávají přípravku jeho konstituci ( masťové základy, voda na injekci apod.) toto jsou tzv. vehikula a dále na látky dodávající smyslové vjemy ( barviva, chuťové látky), potřebné pro konzervaci apod. Ostatní technické prostředky jsou další materiály, používané pro výrobu konečného produktu a mezi ně patří materiály pro balení, dávkování, označování apod. Technologie léků 1 je farmaceutický vědní obor, který se zabývá složením, formulací, výrobou , hodnocením a jištěním jakosti léků. Studuje podmínky za nichž je možné léčiva a pomocné látky přetvářet na léky.

8 VŠCHT JKTP pd 2011 Definice a pojmy Konečné léčivé přípravky a léčivé látky budeme nadále označovat jako produkty . Jakýkoliv stupeň předcházející konečnému produktu budeme označovat jako meziprodukty (intermediáty, polotovary ) Veškeré objekty jak neopracované suroviny ať aktivní či pomocné, částečně opracované suroviny, obaly apod. budeme označovat materiál

9 Základní oblasti správné výrobní praxe
VŠCHT JKTP pd 2011 Základní oblasti správné výrobní praxe Řízení jakosti Pracovníci Prostory Zařízení Dokumentace Výroba Kontrola jakosti

10 Základní oblasti správné výrobní praxe
VŠCHT JKTP pd 2011 Základní oblasti správné výrobní praxe Definice co je to Správná výrobní praxe Správná výrobní praxe je součást jištění jakosti zaměřená na sledování toho, zda léčiva jsou trvale vyráběna v kvalitě vhodné pro zamýšlený účel. SVP je částí jištění jakosti, která má za cíl zabezpečit, že výrobky jsou stále vyráběny v kvalitě vhodné pro jejich zamýšlený účel. SVP je souhrn doporučení, požadavků a norem, jejichž realizace zabezpečuje produkci jakostních léčiv. SVP je systém ochrany spotřebitele, který minimalizuje riziko, že se na trh dostane lék nevyhovující kvality či nevhodný pro zamýšlené použití. Správnou výrobní praxí se rozumí soubor pravidel, která zabezpečují, aby se výroba a kontrola léčiv, popřípadě výroba pomocných látek, uskutečňovaly v souladu s požadavky na jejich jakost, se zamýšleným použitím a příslušnou dokumentací.

11 Legislativa a předpisy k výrobě léčivých látek a přípravků
VŠCHT JKTP pd 2011 Legislativa a předpisy k výrobě léčivých látek a přípravků Zákon č. 378/2007 Sb., o léku a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) – nabyl účinnosti dne SBÍRKA ZÁKONŮ - ZÁKON ze dne 6_ prosince 2007 o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) - Sbírka zákonů - Sagit.mht Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie (Directive 2001/83/EC of the European Parliament a Directive 2001/82/EC of the European Parliament a související aktualizace) a to ve věcech výzkumu, přípravy, výroby, distribuce, kontroly a odstraňování léčivých přípravků a léčivých látek registrace, poregistračního sledování, předepisování a výdeje léčivých přípravků, prodej vyhrazených léčivých přípravků a poskytování informací mezinárodní spolupráce při zajišťování ochrany veřejného zdraví a vytváření jednotného trhu léčivých přípravků Evropské unie vedení dokumentace o činnostech uvedených v písmenech a) a b).

12 Legislativa a předpisy k výrobě léčivých látek a přípravků
VŠCHT JKTP pd 2011 Legislativa a předpisy k výrobě léčivých látek a přípravků Navazující vyhláška o výrobě a distribuci léčiv 229/2008 Sb, VYHLÁŠKA 229_2008 o výrobě a distribuci léčiv.txt která zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství (Commission Directive 2003/94/EC a Commission Directive 91/412/EEC) a upravuje pravidla správné výrobní praxe a správné distribuční praxe, povolování výroby a distribuce léčivých přípravků, včetně medikovaných krmiv a veterinárních autogenních vakcín, jakož i vydaných povolení,vydávání povolení k činnosti kontrolních laboratoří.

13 Legislativa a předpisy k výrobě léčivých látek a přípravků
VŠCHT JKTP pd 2011 Legislativa a předpisy k výrobě léčivých látek a přípravků Pravidla pro výrobu jsou součástí pokynů SUKL označených VYR a vycházejí z evropských standardů The Rules Governing Medicinal products in the European Union Vol. IV ( Europoien Commission ) + Part I ( final products ) + Part II ( API ). Pravidla jsou vydávána Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SUKL jako pokyny VYR:: Klíčová VYR , která pojednávají o SVP jsou rozděleny do dvou základních částí (Part I a Part II) a následných doplňků. Část I se týká léčivých přípravků (VYR -32) VYR_32_revize_2[1].pdf a Část II léčivých látek ( VYR–26 ) VYR_26_verze2[1].pdf

14 Jištění a zabezpečení kvality
VŠCHT JKTP pd 2011 Jištění a zabezpečení kvality Zabezpečování jakosti v sobě zahrnuje jak Správnou výrobní praxi (SVP,GMP) tak ochranu výrobního okolí (Enviroment Ochrana prostředí) a bezpečnost práce. (HSE health and safety and environment někdy označováno rovněž OHSAS , Occupational health and safety management systems )

15 Jištění a zabezpečení kvality - HSE
VŠCHT JKTP pd 2011 Jištění a zabezpečení kvality - HSE Certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS umožňuje efektivně prokázat: závazek k zajišťování a zlepšování systému bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci přijatý na všech úrovních a všemi funkcemi v organizaci, zejména vrcholovým vedením; systematické omezování rizik, resp. nebezpečí, které ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami organizace; omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů; zvýšení výkonnosti a následné snížení nehodovosti a prostojů při práci snížení nákladů spojených s nehodami na pracovišti; závazek k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; zavedení samoregulujícího systému reagujícího pružně na změny požadavků z legislativních předpisů, bezpečnostních požadavků i změn uvnitř organizace (např. nových technologií, organizačních změn apod.).

16 VŠCHT JKTP pd 2011 Lékopisy Lékopisy se vydávají ve všech kulturních zemích světa . Představují soubor norem a předpisů, které se týkají léčivých látek a léků. Lékopis je závazný pro všechny, kteří se odborně podílejí se na přípravě , výrobě, kontrole,uchovávání, předpisování a vydávání léků, léčivých látek a všeobecně zdravotnických prostředků. Historicky byl první československý lékopis připraven již před druhou světovou válkou v roce 1937, ale vyšel až v roce 1952 pod označením ČsL 1. Pak byly pravidelně vydávány lékopisy Československu až do roku 1987 (ČsL 4). V současné době se v České republice vydává a aktualizuje lékopis, který je v plném souladu s Evropským lékopisem. Poslední vydání Českého lékopisu je z roku 2009, včetně Doplňku Tendence sjednocování kvalitativních požadavků na léčiva jsou patrné v celém světě. Z mezinárodního pohledu jsou významné vedle zmíněného Evropského lékopisu European Pharmacopoeia lékopis vydávaný v USA United States Pharmacopeia označovaný USP, Britský lékopis British Pharmacopoeia označovaný BP, japonský lékopis Pharmacopoeia of Japan a další.


Stáhnout ppt "Jištění kvality technologických procesů"

Podobné prezentace


Reklamy Google