Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název ŠVP: 26-51-H/02 elektrikář - silnoproud LLLll Název ŠVP: 26-51-H/02 elektrikář - silnoproud LLLll Základní údaje: Délka přípravy:3 roky Učební obor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název ŠVP: 26-51-H/02 elektrikář - silnoproud LLLll Název ŠVP: 26-51-H/02 elektrikář - silnoproud LLLll Základní údaje: Délka přípravy:3 roky Učební obor."— Transkript prezentace:

1

2 Název ŠVP: 26-51-H/02 elektrikář - silnoproud LLLll Název ŠVP: 26-51-H/02 elektrikář - silnoproud LLLll Základní údaje: Délka přípravy:3 roky Učební obor je určen pro:hochy a dívky s ukončenou povinnou školní docházkou Způsob ukončení přípravy:závěrečná zkouška (výuční list) Poskytované vzdělání:střední vzdělání s výučním listem Přijímací zkoušky:ne Zdravotní způsobilost žáka ke studiu zvoleného oboru posoudí příslušný lékař dle nařízení vlády č. 224/2007 Možnosti dalšího studia Absolvent učebního oboru může pokračovat přímo na naší škole v nástavbovém studiu 64-41-L/51 Podnikání, které je zaměřeno na přípravu pro podnikatelskou činnost, vedení živnosti a je zakončeno maturitní zkouškou. Toto studium je denní (trvá 2 roky) nebo večerní (trvá 3 roky).

3 Uplatnění absolventa: Absolvent oboru je středoškolsky vzdělaný odborník se vzděláním odborným i všeobecným. Po absolvování nástupní praxe a přiměřené době zapracování je připraven k výkonu náročných dělnických činností. Absolvent se uplatní při výkonu povolání elektrikář, elektromechanik, opravář v energetice, provozní elektrikář železniční dopravy, elektromontér rozvodných sítí, montér elektrotechnických zařízení budov – stavební elektrikář v energetice, provozní elektrikář železniční dopravy, elektromontér rozvodných sítí, montér elektrotechnických zařízení budov – stavební elektrikář a v celé řadě dalších zaměření, které má škola možnost ve vzdělávacích cyklech realizovat s ohledem na požadavky trhu práce. Po zvýšení kvalifikace může zastávat funkce technicko-hospodářských pracovníků. Může se uplatnit v samostatném podnikání v oblasti montáže, údržby, oprav a revize elektrických zařízení. Praktická výuka se po týdnu střídá s teoretickou výukou. Odborný výcvik vykonávají žáci v dobře vybavených školních dílnách a ve třetím ročníku též na pracovištích různých firem Uplatnění absolventa: Absolvent oboru je středoškolsky vzdělaný odborník se vzděláním odborným i všeobecným. Po absolvování nástupní praxe a přiměřené době zapracování je připraven k výkonu náročných dělnických činností. Absolvent se uplatní při výkonu povolání elektrikář, elektromechanik, opravář v energetice, provozní elektrikář železniční dopravy, elektromontér rozvodných sítí, montér elektrotechnických zařízení budov – stavební elektrikář v energetice, provozní elektrikář železniční dopravy, elektromontér rozvodných sítí, montér elektrotechnických zařízení budov – stavební elektrikář a v celé řadě dalších zaměření, které má škola možnost ve vzdělávacích cyklech realizovat s ohledem na požadavky trhu práce. Po zvýšení kvalifikace může zastávat funkce technicko-hospodářských pracovníků. Může se uplatnit v samostatném podnikání v oblasti montáže, údržby, oprav a revize elektrických zařízení. Praktická výuka se po týdnu střídá s teoretickou výukou. Odborný výcvik vykonávají žáci v dobře vybavených školních dílnách a ve třetím ročníku též na pracovištích různých firem

4 Žáci jsou připravováni: a)Provádět montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických zařízeních pod odborným dohledem v souladu s požadavky BOZP a s vyhláškou o odborné způsobilosti v elektrotechnice, tzn. aby absolventi:  využívali technické poznatky z oblasti úpravy, zpracování a užití rozličných materiálů v elektrikářské praxi;  rozuměli technickým principům výroby a rozvodu elektrické energie;  rozlišovali při práci různá bezpečnostní a kvalitativní specifika pro nízké, vysoké a velmi vysoké napěťové a výkonové úrovně;  zabezpečovali před započetím práce na elektrickém zařízení pracoviště s ohledem na úroveň elektrického připojení k rozvodům vysokého nebo nízkého napětí;  připevňovali, instalovali a propojovali jednotlivé části elektrické sítě včetně síťových prvků, kontrolovali instalaci;  zhotovovali kabelové přípojky, pokládali kabely; montovali a připojovali rozvodné skříně, koncovky, přípojky a odbočky, popřípadě lokalizovali možné vzniklé závady na provedené instalaci;  zapojovali, uváděli do provozu, diagnostikovali a opravovali s pomocí technické dokumentace  elektrotechnické obvody nebo zařízení s pasivními i aktivními součástkami a integrovanými obvody,  rozlišovali druhy točivých elektrických strojů, na základě diagnostikovaných hodnot prováděli opravu stroje, včetně řídící či regulační části; b) Provádět elektrotechnická měření a vyhodnocovat naměřené výsledky, tzn. aby absolventi:  volili nejvhodnější měřicí metodu pro měření na elektrotechnických a elektronických zařízeních;  navrhovali a dokázali realizovat vhodný měřicí obvod;  vyhodnocovali naměřené hodnoty účelově pro kontrolu, diagnostiku, odstraňování závad, pro uvádění zařízení do provozu, jeho seřízení a provozní nastavení. c) Používat technickou dokumentaci, tzn. aby absolventi:  znali různé druhy technické a elektrotechnické dokumentace, rozuměli této dokumentaci, tj. rozuměli údajům na elektrotechnických, strojních a stavebních výkresech;  schematicky zobrazovali prvky a obvody elektrických a elektronických přístrojů a zařízení; d) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi:  znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence;  byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout. Žáci jsou připravováni: a)Provádět montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických zařízeních pod odborným dohledem v souladu s požadavky BOZP a s vyhláškou o odborné způsobilosti v elektrotechnice, tzn. aby absolventi:  využívali technické poznatky z oblasti úpravy, zpracování a užití rozličných materiálů v elektrikářské praxi;  rozuměli technickým principům výroby a rozvodu elektrické energie;  rozlišovali při práci různá bezpečnostní a kvalitativní specifika pro nízké, vysoké a velmi vysoké napěťové a výkonové úrovně;  zabezpečovali před započetím práce na elektrickém zařízení pracoviště s ohledem na úroveň elektrického připojení k rozvodům vysokého nebo nízkého napětí;  připevňovali, instalovali a propojovali jednotlivé části elektrické sítě včetně síťových prvků, kontrolovali instalaci;  zhotovovali kabelové přípojky, pokládali kabely; montovali a připojovali rozvodné skříně, koncovky, přípojky a odbočky, popřípadě lokalizovali možné vzniklé závady na provedené instalaci;  zapojovali, uváděli do provozu, diagnostikovali a opravovali s pomocí technické dokumentace  elektrotechnické obvody nebo zařízení s pasivními i aktivními součástkami a integrovanými obvody,  rozlišovali druhy točivých elektrických strojů, na základě diagnostikovaných hodnot prováděli opravu stroje, včetně řídící či regulační části; b) Provádět elektrotechnická měření a vyhodnocovat naměřené výsledky, tzn. aby absolventi:  volili nejvhodnější měřicí metodu pro měření na elektrotechnických a elektronických zařízeních;  navrhovali a dokázali realizovat vhodný měřicí obvod;  vyhodnocovali naměřené hodnoty účelově pro kontrolu, diagnostiku, odstraňování závad, pro uvádění zařízení do provozu, jeho seřízení a provozní nastavení. c) Používat technickou dokumentaci, tzn. aby absolventi:  znali různé druhy technické a elektrotechnické dokumentace, rozuměli této dokumentaci, tj. rozuměli údajům na elektrotechnických, strojních a stavebních výkresech;  schematicky zobrazovali prvky a obvody elektrických a elektronických přístrojů a zařízení; d) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi:  znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence;  byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout.

5 Vyučované předměty Elektrikář - silnoproud Předměty všeobecnéPředměty odborné Český jazykInformační a komunikační technologie Cizí jazykEkonomika a finance Občanská naukaElektrotechnika FyzikaMěření Základy ekologie a chemieTechnologie MatematikaRozvody a užití elektrické energie Literární a estetická výchovaOdborný výcvik Tělesná Výchova

6 1. ročník  seznámení s pracovištěm a školním řádem, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, protipožární předpisy;  základy ručního zpracování kovů;  základy strojního obrábění;  jednoduché elektrotechnické a instalační práce;

7 2. ročník  výroba, montáž, demontáž a opravy částí nebo celků mechanismů elektrických zařízení elektromontážní práce  výroba, montáž, demontáž a opravy elektrických strojů a přístrojů

8

9

10 3. ročník  rozdělení pracovníků dle el. kvalifikace  bezpečné a dotykové napětí  osvětlovací prvky  zapojení tepelných spotřebičů  rozdělení transformátorů a motorů  ochrana zemněním a nulováním  spouštění a zapojení motorů  schéma zapojení a el. značky  spouštění motorů pomocí stykače  rozdělení pojistek a jističů  chrániče a spouštěče  tranzistory, tyristory, hradla

11 Proudové chrániče, ochrana proti přepětí

12

13

14 Závěrečné zkoušky JEDNOTNÉ ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Reforma závěrečných zkoušek má podobně jako u maturit zvýšit jejich úroveň, prestiž a vzájemnou srovnatelnost. Nová závěrečná zkouška je založená na tom, že školy vyučující stejný obor provádějí závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Významným rysem nové závěrečné zkoušky je širší spolupráce škol s odborníky z praxe. Odborníci z praxe se účastní realizace závěrečné zkoušky na školách jako členové zkušební komise.


Stáhnout ppt "Název ŠVP: 26-51-H/02 elektrikář - silnoproud LLLll Název ŠVP: 26-51-H/02 elektrikář - silnoproud LLLll Základní údaje: Délka přípravy:3 roky Učební obor."

Podobné prezentace


Reklamy Google