Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VOŠ, SPŠ, SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VOŠ, SPŠ, SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB,"— Transkript prezentace:

1 VOŠ, SPŠ, SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB,
VOŠ, SPŠ, SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB, STRAKONICE, ZVOLENSKÁ 934

2 Název ŠVP: 26-51-H/02 elektrikář - silnoproud LLLll
Základní údaje: Délka přípravy: 3 roky Učební obor je určen pro: hochy a dívky s ukončenou povinnou školní docházkou Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška (výuční list) Poskytované vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Přijímací zkoušky: ne Zdravotní způsobilost žáka ke studiu zvoleného oboru posoudí příslušný lékař dle nařízení vlády č. 224/2007 Možnosti dalšího studia Absolvent učebního oboru může pokračovat přímo na naší škole v nástavbovém studiu L/51 Podnikání, které je zaměřeno na přípravu pro podnikatelskou činnost, vedení živnosti a je zakončeno maturitní zkouškou. Toto studium je denní (trvá 2 roky) nebo večerní (trvá 3 roky).

3 Uplatnění absolventa:
Absolvent oboru je středoškolsky vzdělaný odborník se vzděláním odborným i všeobecným. Po absolvování nástupní praxe a přiměřené době zapracování je připraven k výkonu náročných dělnických činností. Absolvent se uplatní při výkonu povolání elektrikář, elektromechanik, opravář v energetice, provozní elektrikář železniční dopravy, elektromontér rozvodných sítí, montér elektrotechnických zařízení budov – stavební elektrikář v energetice, provozní elektrikář železniční dopravy, elektromontér rozvodných sítí, montér elektrotechnických zařízení budov – stavební elektrikář a v celé řadě dalších zaměření, které má škola možnost ve vzdělávacích cyklech realizovat s ohledem na požadavky trhu práce. Po zvýšení kvalifikace může zastávat funkce technicko-hospodářských pracovníků. Může se uplatnit v samostatném podnikání v oblasti montáže, údržby, oprav a revize elektrických zařízení. Praktická výuka se po týdnu střídá s teoretickou výukou. Odborný výcvik vykonávají žáci v dobře vybavených školních dílnách a ve třetím ročníku též na pracovištích různých firem

4 Žáci jsou připravováni:
Žáci jsou připravováni: Provádět montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických zařízeních pod odborným dohledem v souladu s požadavky BOZP a s vyhláškou o odborné způsobilosti v elektrotechnice, tzn. aby absolventi: využívali technické poznatky z oblasti úpravy, zpracování a užití rozličných materiálů v elektrikářské praxi; rozuměli technickým principům výroby a rozvodu elektrické energie; rozlišovali při práci různá bezpečnostní a kvalitativní specifika pro nízké, vysoké a velmi vysoké napěťové a výkonové úrovně; zabezpečovali před započetím práce na elektrickém zařízení pracoviště s ohledem na úroveň elektrického připojení k rozvodům vysokého nebo nízkého napětí; připevňovali, instalovali a propojovali jednotlivé části elektrické sítě včetně síťových prvků, kontrolovali instalaci; zhotovovali kabelové přípojky, pokládali kabely; montovali a připojovali rozvodné skříně, koncovky, přípojky a odbočky, popřípadě lokalizovali možné vzniklé závady na provedené instalaci; zapojovali, uváděli do provozu, diagnostikovali a opravovali s pomocí technické dokumentace elektrotechnické obvody nebo zařízení s pasivními i aktivními součástkami a integrovanými obvody, rozlišovali druhy točivých elektrických strojů, na základě diagnostikovaných hodnot prováděli opravu stroje, včetně řídící či regulační části; b) Provádět elektrotechnická měření a vyhodnocovat naměřené výsledky, tzn. aby absolventi: volili nejvhodnější měřicí metodu pro měření na elektrotechnických a elektronických zařízeních; navrhovali a dokázali realizovat vhodný měřicí obvod; vyhodnocovali naměřené hodnoty účelově pro kontrolu, diagnostiku, odstraňování závad, pro uvádění zařízení do provozu, jeho seřízení a provozní nastavení. c) Používat technickou dokumentaci, tzn. aby absolventi: znali různé druhy technické a elektrotechnické dokumentace, rozuměli této dokumentaci, tj. rozuměli údajům na elektrotechnických, strojních a stavebních výkresech; schematicky zobrazovali prvky a obvody elektrických a elektronických přístrojů a zařízení; d) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi: znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence; byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout.

5 Elektrikář - silnoproud
Vyučované předměty Elektrikář - silnoproud Předměty všeobecné Předměty odborné Český jazyk Informační a komunikační technologie Cizí jazyk Ekonomika a finance Občanská nauka Elektrotechnika Fyzika Měření Základy ekologie a chemie Technologie Matematika Rozvody a užití elektrické energie Literární a estetická výchova Odborný výcvik Tělesná Výchova

6 1. ročník seznámení s pracovištěm a školním řádem, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, protipožární předpisy; základy ručního zpracování kovů; základy strojního obrábění; jednoduché elektrotechnické a instalační práce;

7 2. ročník výroba, montáž, demontáž a opravy částí nebo celků mechanismů elektrických zařízení elektromontážní práce výroba, montáž, demontáž a opravy elektrických strojů a přístrojů

8

9

10 3. ročník rozdělení pracovníků dle el. kvalifikace
bezpečné a dotykové napětí osvětlovací prvky zapojení tepelných spotřebičů rozdělení transformátorů a motorů ochrana zemněním a nulováním spouštění a zapojení motorů schéma zapojení a el. značky spouštění motorů pomocí stykače rozdělení pojistek a jističů chrániče a spouštěče tranzistory, tyristory, hradla

11 Proudové chrániče, ochrana proti přepětí

12

13

14 JEDNOTNÉ ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK
Závěrečné zkoušky JEDNOTNÉ ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Reforma závěrečných zkoušek má podobně jako u maturit zvýšit jejich úroveň, prestiž a vzájemnou srovnatelnost. Nová závěrečná zkouška je založená na tom, že školy vyučující stejný obor provádějí závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Významným rysem nové závěrečné zkoušky je širší spolupráce škol s odborníky z praxe. Odborníci z praxe se účastní realizace závěrečné zkoušky na školách jako členové zkušební komise.


Stáhnout ppt "VOŠ, SPŠ, SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB,"

Podobné prezentace


Reklamy Google