Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje, o.p.s. Bratislavská 2166 407 47 Varnsdorf Tel.: +420 412 354 773

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje, o.p.s. Bratislavská 2166 407 47 Varnsdorf Tel.: +420 412 354 773"— Transkript prezentace:

1 Centrum uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje, o.p.s. Bratislavská 2166 407 47 Varnsdorf Tel.: +420 412 354 773 info@centrum-uznavani.cz www.centrum-uznavani.cz

2 Lektor: Mgr. Bc. Richard Kropáček RNDr. Jana Adamcová V prezentaci použity materiály: Mgr. Bc. Richard Kropáček, VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most Ing. Taťána Vencovská, NÚOV, Praha Obsah 1. Evaluace nezbytná podmínka kvalitního ŠVP 2. Evaluace ŠVP Českou školní inspekcí 3. Autoevaluace ŠVP 4. Inovace ŠVP 5. Příklady inovací ŠVP

3 1. Evaluace nezbytná podmínka kvalitního ŠVP

4 - Tvorbu ŠVP lze chápat jako příležitost ke změně (naplňována kurikulární reforma školy) - ŠVP se nesmí stát nepružným dokumentem a výuka mechanickým plněním zadaných úkolů - Nezbytnou podmínkou smysluplného ŠVP je efektivní evaluace EVALUACE JE PROSTŘEDKEM HLEDÁNÍ OPTIMÁLNÍCH CEST VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

5 Evaluace (z fr. évaluer, vyhodnotit) znamená:fr. vyhodnocení nějakého předmětu, projektu, oblasti, to jest získání spolehlivých informací o něm, případně i jeho zhodnocení, to jest systematické přisouzení hodnoty, stanovení kvality.hodnoty kvality

6 Evaluace se zaměřuje na: evaluaci cílů (stanoveny v ŠVP)cílů evaluaci procesů (vzdělávání)procesů evaluaci kvalitativních změn (výsledky vzdělávání)kvalitativních

7 Evaluace se zakládá na: důkladném sběru informací,informací jejich odborném zpracování, získání spolehlivých podkladů (zjištění), kvalifikovaném rozhodnutí (opatření).rozhodnutí

8 Fáze evaluace: plánovací evaluace (při plánování, resp. před započetím procesu/projektu),plánováníprojektu (např. před zahájením tvorby ŠVP) formativní evaluace (v průběhu realizace procesu/projektu, někdy označována též jako průběžná evaluace)realizace (v průběhu vzdělávacího cyklu ŠVP) sumativní evaluace (souhrnné zhodnocení po ukončení procesu/projektu) (po ukončení vzdělávacího cyklu ŠVP - ZZ,MZ)

9 Evaluaci provádí: ČŠI, sociální partneři a pod. evaluace externí Škola evaluace vnitřní (autoevaluace)

10 2. Evaluace ŠVP Českou školní inspekcí

11 EVALUACE ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ I. Fáze hodnocení ( viz příloha Hodnocení formálního souladu ŠVP ČŠI) Požadovaná struktura a obsah ŠVP Soulad ŠVP s RVP a dalšími přepisy II. Fáze hodnocení (bude navazovat) Obsahové naplnění cílů Soulad výuky s ŠVP

12 Kritéria hodnocení 1.Rovný přístup ke vzdělávání (Přijímání uchazečů v souladu s právními předpisy, přístup žáků se SVP, účinnost preventivních systémů ve škole) 2. Školní vzdělávací programy (soulad s rejstříkem, oprávněnost vzdělávací nabídky) 3. Řízení školy (koncepce, rozhodovací pravomoci a výkonné kompetence, vykazování ve statistických výkazech, výroční zpráva, zapracování vlastního hodnocení do koncepce školy) 4.Personální podmínky (kvalifikovanost včetně dokladů, zastupitelnost) 5.Materiální podmínky (bezpečnost prostředí, obnova materiálního vybavení, vazba vybavení na vlastní ŠVP)

13 6. Finanční předpoklady pro realizaci ŠVP (rozpočet od zřizovatele, další zdroje financování, projektová činnost sponzorská činnost 7. Efektivní organizace vzdělávání (rozvrh, počty hodin pro předmět, v rámci celého dne, přestávky na oběd, ředitelská volna, rozsah předmaturitního volna, učební plány a rozvrh 8. Účinná podpora rozvoje osobnosti žáka (spolupráce s poradenskými zařízeními, využívání a účinnost forem a metod ve vzdělávání 9. Partnerství (sociální partneři, zajištění praxe – smlouvy, průběh praxe, podmínky praxe, odměňování žáků v produktivní činnosti 10.Účinná podpora rozvoje funkčních gramotností žáků (hodnocení výsledků vzdělávání dosažených v oblastech sociální, přírodovědné, čtenářské, matematické, informační gramotnosti a v komunikaci v cizím jazyce)

14 11. Systematické hodnocení individuálních a skupinových výsledků vzdělávání žáků (úspěšnost žáků při přechodu ze ZŠ, výstupy a výsledky např. komisionálních zkoušek, školních testů, národních a mezinárodních šetření, využívání příležitostí k porovnání hodnocení výsledků z více zdrojů (PPP, zřizovatel, rodiče, žáci), podpora žákům se školní neúspěšností) 12. Systémové hodnocení celkových výsledků vzdělávání školy (sledování celkové úspěšnosti žáků v časové řadě a její soulad se ŠVP, úspěšnost ve sledovaných předmětech např. MZ, úspěšnost u MZ, ZZ, sledování efektivity nastavených systémů – BOZ, prevence, neúspěšnost)

15 3. Autoevaluace ŠVP

16 Škola hodnotí: I. Fáze evaluace (přípravná) Podmínky pro realizaci připravovaného ŠVP II. Fáze evaluace (kontrolní) Formální a obsahová správnost vytvořeného ŠVP III. Fáze evaluace (ověřovací) Soulad výuky s ŠVP Hodnocení vzdělávacího obsahu a podmínek které ho determinují VI. Fáze evaluace (výstupní) Hodnocení výstupů ŠVP (ZZ, MZ)

17 I. Fáze evaluace (příprava na tvorbu ŠVP) Příklady: Hodnocení výsledků vzdělávání Hodnocení sociálního klimatu školy Identifikaci vzdělávacích strategií Hodnocení týmové práce pedagogického sboru Hodnocení materiálních podmínek Hodnocení personálních podmínek

18 II. Fáze evaluace - kontrola vytvořeného ŠVP viz příloha Autoevaluace ŠVP společné kapitoly/učební osnova Profil absolventa Charakteristika ŠVP Učební plán a tabulka rozpracování učiva do RVP Podmínky zabezpečení výuky v ŠVP Název předmětu, počet hodin Popis cílů a didaktického pojetí; Způsoby hodnocení žáků Rozvoj klíčových kompetencí Rozvržení do ročníků (počet hodin) Výsledky vzdělávání Učivo

19 III. Fáze evaluace (ověřovací) Probíhá soustavně v procesu realizace kurikula daného ŠVP Vyhodnocujeme co je/bylo dobré – např. volené metody, způsoby hodnocení, žákovské projekty apod. co se neosvědčilo – špatný odhad hodinové dotace na tematické celky, nevhodně zařazená témata a celky do UO, nevhodně formulované výsledky vzdělávání

20 VI. Fáze evaluace (výstupní) Hodnocení absolventa sociálními partnery Zkušenosti absolventů Názory žáků Výsledky maturitních/závěrečných zkoušek Výsledky standardizovaných testů Výsledky školních srovnávacích testů

21 Zásady vlastního hodnocení Vymezení oblastí (okruhů) evaluace Stanovení kritérií evaluace Stanovení technik evaluace Vymezení kompetencí hodnotitelů (metodika hodnocení) Stanovení termínů evaluace Vytvoření metodiky administrace evaluace

22 Oblasti (okruhy) vlastního hodnocení Víceméně určeny strukturou ŠVP, škola stanovuje sama Podmínky vzdělávání Učební osnovy Výsledky vzdělávání

23 Kritéria vlastního hodnocení ŠVP Základní kritéria pro vyhodnocování jsou dána v RVP a stanovenými cíli v ŠVP Prakticky to znamená, že stav sledovaného jevu (to, co se zjistí) se porovná s požadavky RVP/ŠVP a vyhodnotí, zda a nakolik situace vyhovuje či nevyhovuje, a podle toho rozhodne, jak postupovat dál.

24 Techniky vlastního hodnocení ŠVP způsoby, jak získávat odpovědi na stanovené otázky, jak postupovat při sběru informací a jak sledované jevy vyhodnocovat rozhovory, diskuse, porady, pozorování, hospitace, analýzy plánů či příprav apod., jejichž výsledkem jsou záznamy z hospitací, různé typy dotazníků či anketních lístků, hodnotící zprávy, písemné záznamy z pozorování, audio či videonahrávky

25 METODIKA HODNOCENÍ A KOMPETENCE HODNOTITELŮ Hodnocení probíhá: Individuálně - osobní zkušenosti Týmově - výměna zkušeností s kolegy – předmětová komise S vedením školy

26 Individuálně Vyučovací hodiny, metody práce, obsah Náročnost učiva, přiměřenost, reakce žáků Způsoby hodnocení žáků Dosahování cílů hodiny, předmětu Zapsat si průběžně

27 Týmově - výměna zkušeností s kolegy v pravidelném období Co se ne/osvědčilo – metody, společné postupy Obsah – co bylo náročné, co navrhujeme upravit Společné principy hodnocení žáků Výsledky výuky Zapsat si, navrhnout závěr

28 S vedením školy v pravidelném období – pololetí/roční/ vzdělávací cyklus –Co se ne/osvědčilo – metody, společné postupy –Obsah – co bylo náročné, co navrhujeme upravit Zapsat si, navrhnout závěr

29 Příklad harmonogramu evaluace Na konci každého vzdělávacího cyklu (výstupy) Jednou ročně (předmětové komise) Průběžně (učitel předmětu)

30 Administrace evaluace Evaluační formuláře (oblasti, zjištění, navržená opatření) –archivace podkladů navržených změn Dokumentace doplňků a změn ŠVP (změnový arch součástí ŠVP) –číslo změny –změněný dokument ŠVP –charakter změny –platnost změny –podnět změny ( na podnět ČŠI, předmětová komise apod.) –schválení změny (datum a podpis ředitele školy) Informace o realizovaných změnách (učitel, žák, zákonný zástupce) Archivace dokumentů s ukončenou platností (archiv ŠVP)

31 Problematika „neřízené evaluace“ Rizika Existence rozdílných učebních osnov Nesoulad mezi reálnou výukou a učební osnovou ŠVP Nedůvěra učitelů v ŠVP (nikdo neví, co platí) Průvodní jevy Individuální pojetí výuky (nerespektování platných dokumentů ŠVP) Nekonzultované a neschválené změny v ŠVP (vznik neoficiálních učebních osnov) Nekontrolované přesuny učiva (neodučené učivo) Opatření Vytvoření plánu evaluace Jasná struktura evaluace (oblasti, kompetence, návrhy opatření) Metodika schvalování a zapracování změn

32 4. Inovace ŠVP

33 ZÁSADY INOVACE ŠVP Pečlivě zvažovat nutnost průběžných korekcí ŠVP (před ukončením vzdělávacího cyklu), odklon od plánu není důvod inovace ŠVP Častěji budou měněny části ŠVP popisující podmínky vzdělávání (organizační, materiální, personální, spolupráce se sociálními partnery) Pro změnu učebních osnov je třeba stanovit jasná pravidla Změny ŠVP musí být zdokumentovány a schváleny ředitelem školy Změny se provádí formou dodatku k ŠVP (např. popis zabezpečení podmínek výuky) nebo výměnou příslušné části ŠVP (učební osnovy, učebního plánu) Po určitou dobu mohou v ŠVP platit dva dokumenty V případě podstatných změn v profilu absolventa nebo obsahových změn větších než 30% by měl být vypracován nový ŠVP Změny provedené v ŠVP je nutné zaznamenávat (změnový arch) S provedenými změnami je nutné seznámit učitele, žáky a jejich zákonné zástupce Žák má právo dokončit vzdělávání podle oboru vzdělání a ŠVP, do kterého byl přijat ZMĚNY V ŠVP ZAVÁDÍME VŽDY K 1. 9. NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU POČÍNAJE 1. ROČNÍKEM

34 Přijatá opatření (změny ŠVP) Koordinátor ŠVP po konzultaci s ředitelem školy Charakter změn Drobné změny (pravopisné chyby, úprava): ihned Podstatné změny (změna učební osnovy) : formou dodatku k ŠVP - na konci školního roku, případně po plánované evaluaci - na konci vzdělávacího cyklu Zásadní změny (změna učebního plánu, profilu absolventa, charakteristiky ŠVP): změna celého ŠVP

35 5. Příklady inovací ŠVP

36 PŘÍKLADY INOVACE ŠVP 1. Společné kapitoly ŠVP Profil absolventa, charakteristika ŠVP, učební plán, podmínky zabezpečení výuky Charakter změny Doplnění kapitoly Materiální zabezpečení výuky Možné důsledky Změna příslušné kapitoly ŠVP, změna úvodní částí učební osnovy příslušných předmětů Doporučená forma Dodatek k ŠVP Dokumentace Záznam do změnového archu ZMĚNOVÝ ARCH (příklad) Evidenční číslo změny: 001/2010 Dokument: kapitola 7 Personální a materiální zabezpečení výuky Změna: doplněna odborná učebna ošetřovatelství v ŠVP Platnost : od 1. 9. 2011 Poznámka: původní dokument v archivu ŠVP, č. z. 001/2010 Schváleno ředitelem školy (datum podpis):

37 PŘÍKLADY INOVACE ŠVP 1. Učební osnova ŠVP Charakter změny rozšíření učiva zeměpisu/výuka pouze v 1. ročníku Možné důsledky změna příslušné učební osnovy Doporučená forma Výměna dokumentů Dokumentace Záznam do změnového archu ZMĚNOVÝ ARCH (příklad ) Evidenční číslo změny: 002/2011 Dokument: Učební osnova předmětu zeměpis Změna: rozšíření obsahu učiva Platnost : od 1. 9. 2011, pro 1. ročník Poznámka: původní dokument v archivu ŠVP Schváleno ředitelem školy (datum podpis):

38 PŘÍKLADY INOVACE ŠVP 1. Učební osnova ŠVP Charakter změny přesuny učiva mezi předměty Možné důsledky změna příslušných učebních osnov, případně tabulky rozepsání učiva z RVP do ŠVP Doporučená forma Výměna dokumentu Dokumentace Záznam do změnového archu ZMĚNOVÝ ARCH (příklad) Evidenční číslo změny: 003/2010 Dokument: Učební osnova předmětu zeměpis / občanská nauka Změna: přesun bloku učiva mezinárodní politické a ekonomické organizace z předmětu zeměpis do předmětu občanská nauka Platnost : UO ZEM / UO OBN od1. 9. 2011, počínaje 1. ročníkem Poznámka: učební osnova ZEM s platností od 1. 9. 2010, počínaje prvním ročníkem ( v archivu ŠVP) učební osnova OBN, s platností od 1.9. 2010 počínaje prvním ročníkem (součástí ŠVP) Schváleno ředitelem školy (datum podpis):

39 PŘÍKLADY INOVACE ŠVP 1. Učební osnova ŠVP Charakter změny Změna názvu předmětu Možné důsledky Změna učebního plánu Změna tabulky rozepsání učiva z RVP do ŠVP Změna kapitoly organizace výuky Změna příslušné osnovy Změna učebních osnov (odkazy na mezipředmětové vztahy)

40 PŘÍKLAD II - n áležitosti změnového archu školy (změnový arch uvést v obsahu ŠVP, zařadit za obsah) Datum pořízení zápisu – 30. 6. 2011 Předmět změny –přesun bloku učiva (integrace a dezintegrace, mezinárodní politické a ekonomické organizace, OSN, NATO, EU, Česká republika a svět - zapojení ČR do mezinárodních integrací) z učiva ZEM do učiva OBN Důvod změny – optimálnější využití vyšší hodinové dotace předmětu OBN, z podnětu předmětové komise společenských věd a přírodních věd Změněné dokumenty – učební osnova předmětu OBN a ZEM Platnost změny – od 1. 9. 2011 počínaje 1. ročníkem Historie změny – výuka dle učební osnovy předmětu ZEM a OBN s platností od 1. 9. 2010 ukončena dne 30. 6. 2011, dokument přesunut do archivu ŠVP Podpis koordinátora

41 NEZAPOMENOUT změny do ŠVP zapracovává koordinátor, schvaluje ředitel změna musí být podložená a zdůvodněná změna je uvedena ve změnovém archu (příloha ŠVP) v případě dočasné platnosti dvou verzí materiálů v ŠVP (nejčastěji učebních osnov) je vhodné, aby byly součástí ŠVP oba dva dokumenty, po ukončení platnosti jednoho z nich je nezbytné neplatnou verzi archivovat Zásadní změny ŠVP je nutné řešit vytvořením nového ŠVP

42 DOPORUČENÍ PRAGMATISMUS NADHLED PŘIMĚŘENÉ CÍLE JEDNODUCHÁ STRUKTURA UVÁŽENÉ INOVACE PŘEHLEDNÁ DOKUMENTACE

43 Centrum uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje, o.p.s. Bratislavská 2166 407 47 Varnsdorf Tel.: +420 412 354 773 info@centrum-uznavani.cz www.centrum-uznavani.cz


Stáhnout ppt "Centrum uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje, o.p.s. Bratislavská 2166 407 47 Varnsdorf Tel.: +420 412 354 773"

Podobné prezentace


Reklamy Google