Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Karel Čada Průmyslověprávní informace Praha, 12.2.2014 Karel Čada.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Karel Čada Průmyslověprávní informace Praha, 12.2.2014 Karel Čada."— Transkript prezentace:

1 Karel Čada Průmyslověprávní informace Praha, 12.2.2014 Karel Čada

2 Karel Čada 1.Úvod 2.Změny v průmyslověprávním prostředí 3.Průmyslověprávní rešerše 4.SMLUVNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝZKUMU 5.MOŽNOSTI VYUŽITÍ DOTACÍ

3 Karel Čada

4

5

6

7 Globální elektronický obchod Výzva presidenta USA 1. července 1997 – 8 základních aspektů, jedním z nich pokrok v oblasti intelektuálního vlastnictví. Záměry v oblasti patentové ochrany. 1. Zásadně rozšířit spolupráci US PTO se soukromým sektorem pro zajištění veškerých patentových dokumentů v elektronické podobě pro patentové úřady a veřejnost. 2. Významně posílit vzdělávání patentových specialistů k využití patentů prostřednictvím elektronických nosičů a tím zajistit zlepšení patentového průzkumu. 3. Podpořit legislativní záměry k urychlení dřívější publikace patentových přihlášek, zejména v oblasti rychle se rozvíjejících technologií. 4. Podpořit spolupráci v oblasti patentových informací v rámci zvláštního výboru WIPO pro patentové informace směřující k zajištění elektronického obchodu

8 Karel Čada Podstatné změny v průmyslověprávním prostředí 1.Přijetí TRIPS ve WTO 2.Právní úprava patentů v rámci EU 3.Zvýšení zájmu politiků a ekonomů o průmyslověprávní problematiku 4.Zásadní změny v oblasti telekomunikací a výpočetní techniky 5.Každý rok přibude asi 2 mil. patentů 6.Nové patentové třídění - CPC 7.Strojové překlady

9 Karel Čada Průmyslověprávní rešerše Očekávání 1. Zjištění stavu techniky 2. Zabránění duplicitnímu vývoji 3. Zjištění výsledků technického rozvoje konkurence 4. Zjištění výsledků technické a vědecké činnosti konkrétních osob 5. Tendence rozvoje technického oboru 6. Omezení vlastní produkce nebo exportu s porušením práv třetích osob 7. Ověření technické úrovně nakupované licence 8. Zjištění platnosti práv třetích osob 9. Nalezení podkladů pro zrušení či výmaz práv třetích osob

10 Karel Čada Příprava k rešeršní činnosti. 1. Přesné, jasné a úplné zadání rešerše (název, zaměření rešerše na podstatné znaky či uzly daného předmětu, klíčová slova i v cizích jazycích, časová retrospektiva, teritoriální rozsah) 2. Dotazník a osobní komunikace (může nahradit objednávku, pokud obsahuje i obvyklé formální náležitosti, nejlépe samostatný dotazník pro každý typ rešerše, podrobný popis předmětu, včetně jeho funkcí, vlastností a technických parametrů, odlišení zaměření rešerše na věci či zařízení nebo na způsoby a postupy, zahrnutí jednotlivých průmyslověprávních institutů – patenty, užitné a průmyslové vzory, ochranné známky, shrnutí známých důležitých poznatků o předmětu rešerše, například články, patenty, ochranné známky, prospekty, katalogy, názvy firem přesně podle obchodního rejstříku, podrobnější vymezení časového a teritoriálního rozsahu rešerše, význam navazující osobní konzultace pro odstranění vzájemného nepochopení či jiných nejasností)

11 Karel Čada 3. Rešerše a rešeršní zpráva (důsledně se zaměřuje na otázky a požadavky, které byly uvedeny v objednávce či dotazníku, má být přesvědčivým dokladem o odbornosti, pečlivosti a úplnosti rešeršní činnosti, většinou má dvě části – tabulku a komentář, přesně uvádí veškeré zdroje, které byly předmětem rešerše, často včetně podrobnějších údajů, zvláště výrazně a úplně se uvádějí relevantní nalezené dokumenty, jejichž obsah má být i odborně stručně komentován, včetně případných námětů na další postup)

12 Karel Čada Druhy patentových rešerší 1.Rešerše na stav techniky Je zaměřena na získání veškerých poznatků o předmětu rešerše, často i bez jakéhokoli omezení ať již časové, teritoriální, jazykové či předmětné povahy. Předmět rešerše má být určen velmi přesně, včetně motivu a zaměření této činnosti. Zdroje informací zpravidla nejsou omezeny a to ani požadavky na řádné zveřejnění. V případě patentové literatury není podstatné, zda-li jde o informace z platných či neplatných dokumentů, patentů či přihlášek, patentových nároků, anotace či popisu. Řadu technických aspektů lze nalézt i v užitných a průmyslových vzorech. Rešerši často napomáhají publikované rešeršní zprávy některých patentových úřadů. Omezení rešerše (např. časové či teritoriální) má zásadní vliv na cenu za její provedení.

13 Karel Čada 2. Rešerše na novost Někdy se tento typ rešerše označuje jako rešerše na zápisnou způsobilost. Jedná se o rešerši, která se zásadně zaměřuje pouze na řádně publikované informační zdroje a vztahuje se vždy ke konkrétnímu časovému údaji, většinou datu nabytí práva přednosti ke konkrétnímu dokumentu, zejména patentu, užitnému či průmyslovému vzoru. Není omezena pouze na průmyslověprávní zdroje. Provádějí je především patentové úřady v rámci úplného průzkumu přihlášek, nebo přihlašovatelé před podáním přihlášky k ochraně nebo žadatelé o zrušení patentu či výmaz užitného nebo průmyslového vzoru.

14 Karel Čada 3. Rešerše na průmyslověprávní nezávadnost (1) Někdy se tento druh rešerše označuje jako rešerše na právní čistotu. Zaměřuje se na zjištění, zda-li předmět rešerše na konkrétním území neporušuje práva třetích osob, zejména patentů, vzorů a ochranných známek. Zdroje tohoto typu rešerše jsou významně omezeny pouze na platné dokumenty na uvažovaném území. Z povahy této rešerše plyne, že průmyslověprávní nezávadnost je časově a teritoriálně proměnná. Každým okamžikem velké množství dokumentů na jednotlivých územích zaniká a jiné nabývají platnosti. Rizika představují zejména podané, ale dosud nezveřejněné patentové přihlášky. Významnou okolností je právní prostředí včetně způsobů interpretace průmyslových práv na konkrétním teritoriu. Často se nesprávně zaměňují pojmy průmyslověprávní nezávadnost a patentovatelnost či schopnost zápisu. Provádět by se měly při uvádění výrobků na jednotlivé trhy, zejména v rizikových oblastech techniky, při zásadních rozhodnutích o směrech vlastního vývoje a také při poskytování licencí a převodech.

15 Karel Čada Průmyslověprávní nezávadnost (2) Technické aspekty příprava rešerše, technická řešení a jejich znaky, které mají být předmětem rešerše, vlastní průmyslověprávní ochrana nepředstavuje záruku průmyslověprávní nezávadnosti. Právní aspekty právní prostředí a druhy průmyslověprávních institutů na konkrétním teritoriu, včetně interpretace práv z nich plynoucí, praxe správních orgánů, precedenty a judikáty soudů. Ekonomické aspekty právní úprava týkající se uplatňování a výše škody na konkrétním teritoriu při porušení práv z průmyslového vlastnictví, skutečná škoda, ušlý zisk, bezdůvodné obohacení, přiměřené zadostiučinění. Vlastní nepříznivé dopady. Přímé ztráty týkající se nevyužitelného zboží, včetně přípravy výroby. Nepřímé dopady ztráty trhu a poškození goodwillu.

16 Karel Čada 4. Rešerše na patentové rodiny Tento typ rešerše směřuje ke zjištění teritoriální šíře patentové ochrany souvisejících vynálezů. Patentová rodina představuje dokumenty, které mají alespoň jedno společné právo přednosti. Zahrnuje zveřejněné přihlášky i udělené patenty. Používá se jako doplňková rešerše pro jiné druhy průzkumů a k jejímu provádění se využívají specializované databáze. Usnadňuje přístup k některým dokumentům z jazykového hlediska.

17 Karel Čada 5. Jmenná rešerše Poskytuje informace o průmyslověprávních aktivitách určitého subjektu, například univerzity, obchodní společnosti nebo fyzické osoby. Používá se zpravidla jako doplňková rešerše v rámci nejrůznějších způsobů nakládání s jednotlivými právy průmyslověprávní povahy. Problémem zůstává orientace ve správném uvádění jednotlivých jmen a jejich zachycení v jednotlivých databázích.

18 Karel Čada 6. Rešerše na právní stav Poskytuje informace o platnosti či neplatnosti konkrétních dokumentů. Dynamika v rámci právního stavu dokumentů a rychlost a správnost záznamu uvedených skutečností do příslušných databází je výrazným omezujícím faktorem. Rozlišuje například mezi podanou přihláškou, zveřejněnou přihláškou, uděleným či zapsaným právem a dále mezi ukončením platnosti, uplynutím doby platnosti, nezaplacením poplatků, vzdání se práva či jeho zrušení. Závazným zdrojem informace o právním stavu je originální čerstvý výpis z rejstříku vystavený oprávněným orgánem.

19 Karel Čada 7. Zvláštní druhy a zdroje rešerší Internacionalizace vztahů v oblasti průmyslových práv, požadavky na komplexnost informací a omezení sporů občas vyžaduje informace, které se mohou zdát z pohledu standardního rešeršéra okrajové nebo zvláštní. Chceme se alespoň okrajově zabývat i těmito databázemi a informacemi. Ochranné známky Průmyslové vzory Označení původu a zeměpisné označení Právní předpisy Správní rozhodnutí Soudní rozhodnutí Ekonomické informace

20 Karel Čada 147/181 Kvalita a přednosti patentových informací Desítky milionů patentových dokumentů – ročně přibývá asi 2 mil. 10 – 500 000 stran textu každého z dokumentů. 240 000 skupin patentového třídění (CPC). Nejčerstvější informace o stavu techniky (18 měsíců po přihlášení) zachycuje trendy vývoje. Obsahuje 80% všech zveřejněných technických informací. Obsahuje detailní popis, podle kterého je odborník schopen informace využívat, včetně vzorců a výkresů. Z podstatné části dostupné zdarma na internetu –

21 Karel Čada 148/181 Patentové rešerše – urychlují výzkum, omezují dvojí výzkum

22 Karel Čada 149/181 EVROPSKÝ PATENTOVÝ DOKUMENT EP 794 305 1.Textová část 2.Obrazová část 3.Rešeršní zpráva

23 Karel Čada 150/181 REŠERŠNÍ ZPRÁVA K EVROPSKÉMU PAT. DOKUMENTU Č. 794 305

24 Karel Čada Děkuji za pozornost a přeji hezký den…


Stáhnout ppt "Karel Čada Průmyslověprávní informace Praha, 12.2.2014 Karel Čada."

Podobné prezentace


Reklamy Google