Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 1. POJEM MIS 2. MARKETINGOVÝ VÝZKUM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 1. POJEM MIS 2. MARKETINGOVÝ VÝZKUM."— Transkript prezentace:

1 MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 1. POJEM MIS 2. MARKETINGOVÝ VÝZKUM

2 1.Pojem MIS Organizovaný způsob zjišťování informací: Neustálým shromažďováním údajů Analyzování údajů Využívaný marketingovými manažéry Bez dobrých informací není možné provádět objektivní rozhodování

3 Systémy MIS Systém marketingového okolí Systém marketingového personálů Informační systém Vnitřní informační systém Marketingový zpravodajský systém Marketingový výzkumný systém Systém podpory marketingových rozhodnutí

4 Prvky komplexního MIS

5 Vnitřní informační systém Zahrnuje informace o: Objednávkách Prodeji Cenách Zásobách Pohledávkách Analýza těchto informací umožňuje manažerům identifikovat včas problémy Poskytuje informace o tom co se stalo

6 Marketingový zpravodajský systém Poskytuje informace o očekávaném vývoji v okolí Využívá 4 způsoby sledování okolí: Nepřímé sledování – sběr všech I. bez cíle a určení Podmíněné sledování – sledování informací z určité oblasti bez cílevědomého vyhledávání specifických I.

7 Neformální výzkum – zaměření se na omezené nestrukturované specifické I.Není stanovena přesná struktura postupu Formální výzkum – cílově zaměřený sběr I.Má plán a postup. Tyto I. Se získávají: Čtením odborné literatury Od prodejců a prod.zástupců Falešní zákazníci Výstavy, veletrhy Využití externích firem

8 Systém podpory mark.rozhodnutí Soubor metodických nástrojů jako např. Statistické metody Metody lineárního programování Metody simulace a modelování Podporují manažéry v jejich rozhodnutí

9 Marketingový výzkumný systém Tvoří jej marketingový výzkum

10 Marketingový výzkum  systematické určování, sběr, analýza, vyhodnocování informací a závěrů odpovídajících určité marketingové situaci, před kterou společnost stojí Zahrnuje i výzkum trhu pro daný výrobek či službu

11 Výzkum trhu Shromažďování, zaznamenávaní a analýza dat Realizovaný na určitém trhu Trh představuje specifickou skupinu zákazníků ve specifické geografické oblasti Historicky se vyvinul s sociologického výzkumu

12 Rozsah marketingového výzkumu  určení charakteristik trhů  analýza tržních podílů  analýza prodeje  studie obchodních trendů  krátkodobá prognostika  studie konkurenčních výrobků  dlouhodobá prognostika  cenové analýzy  hodnocení stávajících výrobků

13 Proces marketingového výzkumu 1) Definování problému a výzkumných cílů 2) Sestavení plánu výzkumu 1) Definování zdroje dat 3) Shromáždění informací 1) Metody a techniky výzkumu 2) Určení velikosti vzorků 4) Analýza informací 5) Zpracování a prezentace výsledků 6) Vyřešení problémů

14 Typy marketingového výzkumu ROZDĚLENÍ: 1. Podle úrovně společenské reality 2. Podle metod získávání informací 3. Podle způsobu řešení dané problematiky 4. Podle obecné metodologie

15 1. Rozdělní podle úrovně společenské reality:  Makrospolečenský - v ČR je zadavatelem na t é to ú rovni Akademie věd Česk é republiky, vl á da, ministerstva a dal ší centr á ln í instituce zadavatelem  Mezospolečenský - zejm é na krajsk é ú řady a velk é podniky  Mikrospolečenský - mal í podnikatel é

16 2. Rozdělení podle metod získávání informací a. Primární b. Sekundární

17 a. Primární výzkum  vlastn í zji š těn í hodnot vlastnost í u samotných jednotek  tzv. sběr informac í v ter é nu  děl í se na výzkum kvantitativn í a kvalitativn í

18 Primární výzkum - kvantitativní  rozs á hlej ší soubory  snaha postihnout dostatečně velký, reprezentativn í vzorek  techniky - osobn í rozhovory, pozorov á n í, experiment a p í semn é dotazov á n í, ale tak é obsahov á analýza textů  časově i finančně n á ročněj ší  Úkolem je statisticky popsat závislosti mezi proměnnými  Výsledky se dají zobecnit na celou populaci

19 Primární výzkum - kvalitativní  umožňuje poznat motivy chov á n í lid í, vysvětlit př í činy resp.hledáme určující proměnné např: Co ovlivňuje spotřebu kávy tj.vztah :  Spotřebou kávy a příjmem  Životním style  Způsobem přípravy kávy apod.  soubor respondentů je velmi malý  základní techniky – individuální rozhovory, skupinové rozhovory  vhodný pro první seznámení se s problematikou  Otázky jsou s otevřeným koncem né typu (ano,ne)

20 b. Sekundární výzkum  zpravidla dodatečn é dal ší využit í, zejm é na v podobě statistick é ho zpracov á n í dat, dř í ve nashrom á žděných dat pro jin é c í le či zadavatele  agregovan á data – hodnoty vlastnost í sumarizovan é za celý soubor, př í padně zpracovan é do podoby statistických dat  neagregovan á data - původn í podoba hodnot zji š těných za každou jednotku

21 3. Rozdělení podle způsobu řešení dané problematiky  z á kladn í (badatelský) výzkum  aplikovaný výzkum

22 4. Rozdělení podle obecné metodologie  popisný neboli deskriptivní  diagnostický neboli kauzální  prognostický

23 Vývoj prodeje oken západní Evropa

24 Porovnání tržního vývoje prodej 2004/2003

25 Vývoj prodeje oken ve východní Evropě

26 Vývoj prodeje oken vČR

27 Tržní růst ve východní Evropě 2004/2003

28 Informace a data Musí být:  relevantní  validní  reliabilní  efektivní Dělí se na:  primární  sekundární

29 a) Primární data  Získány vlastním marketingovým výzkumem

30 Druhy primárních údajů I. Charakteristiky 1) Charakteristiky popisné 2) Chování zákazníka 3) Demografické 4) Socio-ekonomické II. Psychologické proměnné 1) Osobnostní charakteristiky 2) Životní styl 3) Postoje, názory, motivy, informovanost

31 I. Charakteristiky 1) Charakteristiky popisné Demografické Geografické Socioekonomické 2) Chování zákazníka Kupní Spotřební Nákupní úmysl

32 II. Psychologické proměnné 1) Osobnostní charakteristiky Životní styl Postoje Názory Motivy Informovanost

33 b) Sekundární data  vnitřní  údaje o vstupech marketingu (časové plány, rozpočty,...)  údaje o výstupech ( objednávky, tržby,...) zdroje: časové plány, rozpočty, objednávky, tržby, styk se zákazníkem (zelená linka)  vnější zdroje: státní statistiky, periodika, noviny, knihy, výroční zprávy, standardizované prameny

34 Metodika marketingového výzkumu 1) vymezení nezbytných informací 2) určení zdrojů informací 3) určení metody sběru primárních dat 4) způsob kontaktování respondentů 5) vypracování dotazníku eventuálně výběr technických pomůcek 6) výběru reprezentativního vzorku (statistické metody – výběry náhodné, kvótní)

35 Techniky marketingového výzkumu  způsob sběru primárních dat umožňující evidovat výskyt jevů, chování lidí, zjistit jejich názory, postoje a motivy

36 Techniky marketingového výzkumu a) Dotazování b) Pozorování c) Experiment

37 a) Dotazování  patří k nejrozšířenějším postupům marketingového výzkumu  Přímý, bezprostřední kontakt  Zprostředkovaný kontakt – tazatelem  Osobně, telefonicky, poštou, elektronicky

38 Osobní dotazování – existuje zpětná vazba Telefonické dotazování Rychlost získání informací Nízké náklady Riziko nepřesného pochopené otázky Písemné dotazování Respondent má čas rozmyslet otázku Nízká návratnost 30%

39 b) Pozorování  Uskutečňuje se bez aktivní účasti pozorovaného  Typy pozorování : a) přirozeně nebo uměle vyvolaná situace b) zřejmé nebo skryté c) strukturované nebo nestrukturované d) přímé nebo nepřímé e) osobní nebo pomocí technických pomůcek

40 c) Experiment  sleduje vliv jednoho jevu na druhý, a to v nově vytvořené situaci  v terénu – přirozené podmínky  v laboratorních podmínkách testy dojmové u skutečných výrobků testy zkušenostní u skutečných výrobků slepé testy výrobků bez identifikátorů, eliminace určité image výrobku

41 Oblasti využití marketingového výzkumu  Celkov á analýza trhu  Výzkum konečn é ho spotřebitele  Výzkum průmyslového trhu  Výrobkový význam  Výzkum reklamy  Výzkum prodeje  Prognostický výzkum  Výzkum zahraničních trhů


Stáhnout ppt "MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 1. POJEM MIS 2. MARKETINGOVÝ VÝZKUM."

Podobné prezentace


Reklamy Google