Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM"— Transkript prezentace:

1 MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM
POJEM MIS MARKETINGOVÝ VÝZKUM

2 Pojem MIS Organizovaný způsob zjišťování informací:
Neustálým shromažďováním údajů Analyzování údajů Využívaný marketingovými manažéry Bez dobrých informací není možné provádět objektivní rozhodování

3 Systémy MIS Systém marketingového okolí
Systém marketingového personálů Informační systém Vnitřní informační systém Marketingový zpravodajský systém Marketingový výzkumný systém Systém podpory marketingových rozhodnutí

4 Prvky komplexního MIS

5 Vnitřní informační systém
Zahrnuje informace o: Objednávkách Prodeji Cenách Zásobách Pohledávkách Analýza těchto informací umožňuje manažerům identifikovat včas problémy Poskytuje informace o tom co se stalo

6 Marketingový zpravodajský systém
Poskytuje informace o očekávaném vývoji v okolí Využívá 4 způsoby sledování okolí: Nepřímé sledování – sběr všech I. bez cíle a určení Podmíněné sledování – sledování informací z určité oblasti bez cílevědomého vyhledávání specifických I.

7 Neformální výzkum – zaměření se na omezené nestrukturované specifické I.Není stanovena přesná struktura postupu Formální výzkum – cílově zaměřený sběr I.Má plán a postup. Tyto I. Se získávají: Čtením odborné literatury Od prodejců a prod.zástupců Falešní zákazníci Výstavy, veletrhy Využití externích firem

8 Systém podpory mark.rozhodnutí
Soubor metodických nástrojů jako např. Statistické metody Metody lineárního programování Metody simulace a modelování Podporují manažéry v jejich rozhodnutí

9 Marketingový výzkumný systém
Tvoří jej marketingový výzkum

10 Marketingový výzkum systematické určování, sběr, analýza, vyhodnocování informací a závěrů odpovídajících určité marketingové situaci, před kterou společnost stojí Zahrnuje i výzkum trhu pro daný výrobek či službu

11 Výzkum trhu Shromažďování, zaznamenávaní a analýza dat
Realizovaný na určitém trhu Trh představuje specifickou skupinu zákazníků ve specifické geografické oblasti Historicky se vyvinul s sociologického výzkumu

12 Rozsah marketingového výzkumu
určení charakteristik trhů analýza tržních podílů analýza prodeje studie obchodních trendů krátkodobá prognostika studie konkurenčních výrobků dlouhodobá prognostika cenové analýzy hodnocení stávajících výrobků

13 Proces marketingového výzkumu
Definování problému a výzkumných cílů Sestavení plánu výzkumu Definování zdroje dat Shromáždění informací Metody a techniky výzkumu Určení velikosti vzorků Analýza informací Zpracování a prezentace výsledků Vyřešení problémů

14 Typy marketingového výzkumu
ROZDĚLENÍ: Podle úrovně společenské reality Podle metod získávání informací Podle způsobu řešení dané problematiky Podle obecné metodologie

15 1. Rozdělní podle úrovně společenské reality:
Makrospolečenský - v ČR je zadavatelem na této úrovni Akademie věd České republiky, vláda, ministerstva a další centrální instituce zadavatelem Mezospolečenský - zejména krajské úřady a velké podniky Mikrospolečenský - malí podnikatelé

16 2. Rozdělení podle metod získávání informací
Primární b. Sekundární

17 a. Primární výzkum vlastní zjištění hodnot vlastností u samotných jednotek tzv. sběr informací v terénu dělí se na výzkum kvantitativní a kvalitativní

18 Primární výzkum - kvantitativní
rozsáhlejší soubory snaha postihnout dostatečně velký, reprezentativní vzorek techniky - osobní rozhovory, pozorování, experiment a písemné dotazování, ale také obsahová analýza textů časově i finančně náročnější Úkolem je statisticky popsat závislosti mezi proměnnými Výsledky se dají zobecnit na celou populaci

19 Primární výzkum - kvalitativní
umožňuje poznat motivy chování lidí, vysvětlit příčiny resp.hledáme určující proměnné např: Co ovlivňuje spotřebu kávy tj.vztah : Spotřebou kávy a příjmem Životním style Způsobem přípravy kávy apod. soubor respondentů je velmi malý základní techniky – individuální rozhovory, skupinové rozhovory vhodný pro první seznámení se s problematikou Otázky jsou s otevřeným koncem né typu (ano,ne)

20 b. Sekundární výzkum zpravidla dodatečné další využití, zejména v podobě statistického zpracování dat, dříve nashromážděných dat pro jiné cíle či zadavatele agregovaná data – hodnoty vlastností sumarizované za celý soubor, případně zpracované do podoby statistických dat neagregovaná data - původní podoba hodnot zjištěných za každou jednotku

21 3. Rozdělení podle způsobu řešení dané problematiky
základní (badatelský) výzkum aplikovaný výzkum

22 4. Rozdělení podle obecné metodologie
popisný neboli deskriptivní diagnostický neboli kauzální prognostický

23 Vývoj prodeje oken západní Evropa

24 Porovnání tržního vývoje prodej 2004/2003

25 Vývoj prodeje oken ve východní Evropě

26 Vývoj prodeje oken vČR

27 Tržní růst ve východní Evropě 2004/2003

28 Informace a data Dělí se na: Musí být: primární relevantní sekundární
validní reliabilní efektivní

29 a) Primární data Získány vlastním marketingovým výzkumem

30 Druhy primárních údajů
Charakteristiky Charakteristiky popisné Chování zákazníka Demografické Socio-ekonomické Psychologické proměnné Osobnostní charakteristiky Životní styl Postoje, názory, motivy, informovanost

31 I. Charakteristiky 1) Charakteristiky popisné Demografické Geografické
Socioekonomické 2) Chování zákazníka Kupní Spotřební Nákupní úmysl

32 II. Psychologické proměnné
Osobnostní charakteristiky Životní styl Postoje Názory Motivy Informovanost

33 b) Sekundární data vnitřní vnější
údaje o vstupech marketingu (časové plány, rozpočty,...) údaje o výstupech ( objednávky, tržby,...) zdroje: časové plány, rozpočty, objednávky, tržby, styk se zákazníkem (zelená linka) vnější zdroje: státní statistiky, periodika, noviny, knihy, výroční zprávy, standardizované prameny

34 Metodika marketingového výzkumu
vymezení nezbytných informací určení zdrojů informací určení metody sběru primárních dat způsob kontaktování respondentů vypracování dotazníku eventuálně výběr technických pomůcek výběru reprezentativního vzorku (statistické metody – výběry náhodné, kvótní)

35 Techniky marketingového výzkumu
způsob sběru primárních dat umožňující evidovat výskyt jevů, chování lidí, zjistit jejich názory, postoje a motivy

36 Techniky marketingového výzkumu
Dotazování Pozorování Experiment

37 a) Dotazování patří k nejrozšířenějším postupům marketingového výzkumu
Přímý, bezprostřední kontakt Zprostředkovaný kontakt – tazatelem Osobně, telefonicky, poštou, elektronicky

38 Osobní dotazování – existuje zpětná vazba Telefonické dotazování
Rychlost získání informací Nízké náklady Riziko nepřesného pochopené otázky Písemné dotazování Respondent má čas rozmyslet otázku Nízká návratnost 30%

39 b) Pozorování Uskutečňuje se bez aktivní účasti pozorovaného
Typy pozorování : přirozeně nebo uměle vyvolaná situace zřejmé nebo skryté strukturované nebo nestrukturované přímé nebo nepřímé osobní nebo pomocí technických pomůcek

40 c) Experiment sleduje vliv jednoho jevu na druhý, a to v nově vytvořené situaci v terénu – přirozené podmínky v laboratorních podmínkách testy dojmové u skutečných výrobků testy zkušenostní u skutečných výrobků slepé testy výrobků bez identifikátorů, eliminace určité image výrobku

41 Oblasti využití marketingového výzkumu
Celková analýza trhu Výzkum konečného spotřebitele Výzkum průmyslového trhu Výrobkový význam Výzkum reklamy Výzkum prodeje Prognostický výzkum Výzkum zahraničních trhů


Stáhnout ppt "MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM"

Podobné prezentace


Reklamy Google