Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 1 MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 1 MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM."— Transkript prezentace:

1

2 3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 1 MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

3 3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 2 Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přání (stále vybíravější zákazník) cenová konkurence se mění na necenovou konkurenci (více reklamy a více informací o jejím působení)

4 3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 3 Pojetí a prvky MIS Definice: MIS zahrnuje pracovníky,zařízení a informační technologie pro sběr, třídění, analýzy,vyhodnocování a distribuování potřebných, včasných a přesných informací tvůrcům marketingových rozhodnutí.

5 3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 4 MIS - prvky/ subsystému/ Vnitřní IS marketingový zpravodajský systém marketingový výzkumný systém podpůrný IS

6 3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 5 Vnitřní informační systém Zahrnuje informace o objednávkách, cenách, prodeji, pohledávkách, dluzích… analýza umožní poznat příležitosti a problémy poskytuje informace o tom, co se stalo.

7 3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 6 Vnitřní IS Systém objednávka - dodávka - faktura / to vede ke kvalitním službám pro zákazníky/ systém podávání zpráv o prodeji - v případě poklesu prodeje nutno reagovat- jak? IS projektovat jako uživatelský systém MISMIS

8 3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 7 Marketingový zpravodajský systém Poskytuje informace o očekávaném vývoji v okolí je to soubor postupů a informačních zdrojů, na jejich základě manažeři provádí odhad očekávaného vývoje v okolí

9 3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 8 Okolí lze sledovat Nepřímé sledování je všeobecné sledování informací bez konkrétního cíle nebo účelu

10 3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 9 Nebo Podmíněné sledování je sledování informací v určité oblasti bez konkrétního zaměření

11 3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 10 Další způsob Neformální výzkum je zaměřen na získávání specifických informací libovolným způsobem

12 3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 11 Poslední způsob Formální výzkum Získávání specifických informací podle stanoveného plánu a předem stanoveným postupem

13 3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 12 KDE získávat informace? Z odborných publikací z rozhovorů se zákazníky, dodavateli i se zaměstnanci od prodejních zástupců od „ falešných zákazníků“ Návštěvou veletrhů, výstav… noviny i časopisy nákupem od externích dodavatelů/ výzkumných informačních firem/ od vlastního mar. odělění MISMIS

14 3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 13 Marketingový výzkumný systém Nutnost provedení výzkumných studií zaměřených na získání specifických informací provádí se marketingovým výzkumem

15 3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 14 Marketingový výzkum Definice: je systematické určování, sběr, analýza, vyhodnocování informací a závěrů odpovídajících určité mar. situaci, před kterou společnost stojí.

16 3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 15 Kdy provádět marketingový výzkum? když se mění produktové portfolio, nebo když uvádíte nový výrobek na trh když potřebujete znát potřeby a reakce trhu na novou službu když dochází k nějaké inovaci když klesá tržní podíl firmy když klesají tržby když chcete znát pozici vaší značky v podvědomí spotřebitelů

17 3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 16 KDO jsou dodavatelé marketingového výzkumu? Vysoké školy - toho využívají menší firmy vlastní marketingová výzkumná oddělení firmy specializující se na marketingový výzkum

18 3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 17 Proces marketingového výzkumu- etapy 1.Definování problému a výzkumných cílů 2.sestavování plánu výzkumu 3.shromažďování informací 4.Analýza informací 5.prezentace výsledků

19 3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 18 1. Etapa: definování problému Je nutné stručně a jednoznačně stanovit co chceme zjistit výzkumem „dobrá definice problému je poloviční řešení“ Je třeba zjistit potřeby, hloubku a šíři marketingového výzkumu a jasně definovat cíle marketingového výzkumu. Zadání by mělo by obsahovat:  Jaké informace chci získat  Kde je budu získávat a od koho  Kdo je bude získávat  Pomocí jakých metod a forem je budu získávat  Výše nákladů  Personální zajištění (vlastní režie, agentura)  Materiálně-technické zajištění

20 3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 19 2. Etapa - sestavení plánu výzkumu Stanovit zdroje informací KDE BUDEME HLEDAT stanovit výzkumné přístupy ZPŮSOB VÝZKUMU stanovit metody výzkumu JAK ZÍSKÁME INFORMACE (dotazník..) určit plán výběru vzorku U KOHO stanovit metody KONTAKTU

21 3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 20 KDE budeme hledat - INFORMAČNÍ ZDROJE SEKUNDÁRNÍ informace: již byly shromážděny za jiným účelem a lze jich využít a/ interní zdroje b/ externí zdroje PRIMÁRNÍ informace: jsou původní informace, které budou shromážděny pro specifický výzkumný úkol

22 3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 21 INTERNÍ zdroje sekundárních informací Přehledy zisků a ztrát bilance prodejní přehledy účetní evidence přehledy zásob zprávy z předchozích výzkumů

23 3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 22 EXTERNÍ zdroje sekundárních informací Státní publikace odborná literatura komerční údaje firem

24 3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 23 Výhody sekundárních údajů Jsou relativně levné celkem dobře přístupné rychle je vyhledáme

25 3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 24 Nevýhody Nemusí být naprosto pravdivé neodpovídají přesně našim požadavkům

26 3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 25 PRIMÁRNÍ informace Výhody přesně zjištěny pro naše potřeby vzhledem k danému problému jsou významnější

27 3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 26 PRIMÁRNÍ informace Nevýhody jsou velmi finančně nákladné jejich zjišťování je časově náročné

28 3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 27 Zjišťování primárních informací

29 3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 28 Výzkumné přístupy sběru informací Výzkum pozorováním: pouhé sledování zákazníků, konkurence, okolí… výzkum průzkumem: používá se při zjišťování znalostí, názorů, preferencí, spokojenosti… experimentální výzkum: význam pro vědecká zpracování

30 3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 29 NÁSTROJE výzkumu technická zařízení dotazníky

31 3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 30 Nástroje výzkumu Dotazníky - nejčastěji, musí být pečlivě sestaveny, vyzkoušeny nutno klást důraz na volbu otázek na stylizaci dbát na sled otázek vhodně volit formu otázek Forma otázek: s uzavřeným koncem u kterých si respondent vybírá z nabízených odpovědí s otevřeným koncem u kterých dotváří dokončení sám respondent

32 3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 31 Otázky s uzavřeným koncem Jsou jednoduché na zpracování pro respondenta jsou jednodušší na vyplnění

33 3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 32 Otázky s otevřeným koncem Jsou obtížně zpracovatelné - často je zpracovává psycholog pro respondenta jsou náročnější na odpovídání vypovídají nám o vnímání a podvědomí respondenta

34 3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 33 PLÁN VÝBĚRU - u koho Pravděpodobnostní výběr : prostý náhodný soubor - každý člen má stejnou pravděpodobnost, že bude vybrán vrstvený náhodný výběr - populaci rozdělíme do skupin/ věkových/ a z každé náhodně vybíráme shlukový výběr - populaci rozdělíme do skupin a z nich náhodně vybereme stejný počet respondentů

35 3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 34 Plán výběru- druhý typ Nepravděpodobostní výběr: soubor vhodné příležitosti- snadno dosažitelní jedinci populace soubor vhodného úsudku- výběr dle vlastního úsudku výzkumníka určený soubor - předem stanovený počet lidí v každé z několika kategorií

36 3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 35 METODY KONTAKTU Dotazník pošleme poštou- malá návratnost, vyžaduje pečlivou přípravu dotazování telefonem - rychlé, lze objasnit nepochopené otázky, pouze stručné dotazování osobní dotazování a)dohodnutý rozhovor- respondenti jsou honorováni b)rozhovor při zastavení pouze krátké dotazování

37 3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 36 3. Etapa - SBĚR INFORMACÍ Jedná se o zajištění sběru informací vybrat vhodné výzkumníky zajistit technické prostředky vhodné jsou inteligentní terminály, umístěné v obchodních centrech

38 3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 37 4. Etapa- ANALÝZA INFORMACÍ Odvození ze shromážděných informací potřebné závěry zpracování do tabulek a grafů porovnávání veličin podle několika hledisek etapyetapy

39 3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 38 5. Etapa- PREZENTACE VÝSLEDKŮ Prezentovat pouze důležitá zjištění výzkumník je předkládá vedení společnosti k dalšímu zpracování pře strategickém rozhodování

40 3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 39 Dobrý marketingový výzkum Používat a respektovat vědecké metody k výzkumu přistupovat tvořivě, hledat i nové způsoby jak problém řešit používat vícenásobné metody - používat více metod při analyzování a získávání informací (informace z více nezávislých zdrojů) porovnávání hodnoty informací s náklady na jejich zjištění

41 3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 40 Podpůrný systém MIS Jsou různé statistické nástroje a rozhodovací modely, které s podporou informačních technologií pomáhají mar. manažerům při analyzování údajů a tvorbě jejich rozhodnutí

42 3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 41 Jak sestavit dotazník? Sled otázek: otázky vzbuzující zájem respondenta obtížné a osobní ponechat ke konci vynechat otázky, které o ničem nevypovídají identifikační otázky o respondentovi na začátek nebo nakonec

43 3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 42 Nejlépe vyzkoušet si tvorbu dotazníku sami na sobě

44 3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 43 Dichotomická otázka 1. Jste muž nebo žena? ANO NE 2. Máte děti? ANO NE 3. Máte auto? ANO NE

45 3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 44 Otázka - mnohonásobný výběr S kým trávíte volný čas? s rodiči sám s kamarády s přítelkyní s příbuznými jinak

46 3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 45 Otázka typu - škála souhlasu S výukou marketingu na této VŠ: silně nesouhlasím nesouhlasím ani to souhlasím silně souhlasím

47 3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 46 Otázka typu - škála důležitosti Přestávka během přednášky je pro mne: mimořádně důležitá velmi důležitá částečně důležitá málo důležitá nevýznamná

48 3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 47 Otázka typu - hodnotící škála Úroveň vybavení školy: je výborná velmi dobrá dobrá vyhovující nevyhovující


Stáhnout ppt "3. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 1 MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM."

Podobné prezentace


Reklamy Google