Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM"— Transkript prezentace:

1 MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

2 Proč je nutná existence MIS ve firmě?
Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přání (stále vybíravější zákazník) cenová konkurence se mění na necenovou konkurenci (více reklamy a více informací o jejím působení)

3 Pojetí a prvky MIS Definice:
MIS zahrnuje pracovníky,zařízení a informační technologie pro sběr, třídění, analýzy,vyhodnocování a distribuování potřebných , včasných a přesných informací tvůrcům marketingových rozhodnutí.

4 MIS - prvky/ subsystému/
Vnitřní IS marketingový zpravodajský systém marketingový výzkumný systém podpůrný IS

5 Vnitřní informační systém
Zahrnuje informace o objednávkách, cenách, prodeji, pohledávkách, dluzích… analýza umožní poznat příležitosti a problémy poskytuje informace o tom, co se stalo.

6 Vnitřní IS Systém objednávka - dodávka - faktura / to vede ke kvalitním službám pro zákazníky/ systém podávání zpráv o prodeji - v případě poklesu prodeje nutno reagovat- jak? IS projektovat jako uživatelský systém MIS

7 Marketingový zpravodajský systém
Poskytuje informace o očekávaném vývoji v okolí je to soubor postupů a informačních zdrojů, na jejich základě manažeři provádí odhad očekávaného vývoje v okolí

8 Okolí lze sledovat Nepřímé sledování
je všeobecné sledování informací bez konkrétního cíle nebo účelu

9 Nebo Podmíněné sledování
je sledování informací v určité oblasti bez konkrétního zaměření

10 Další způsob Neformální výzkum
je zaměřen na získávání specifických informací libovolným způsobem

11 Poslední způsob Formální výzkum
Získávání specifických informací podle stanoveného plánu a předem stanoveným postupem

12 KDE získávat informace?
Návštěvou veletrhů, výstav… noviny i časopisy nákupem od externích dodavatelů/ výzkumných informačních firem/ od vlastního mar. odělění MIS Z odborných publikací z rozhovorů se zákazníky, dodavateli i se zaměstnanci od prodejních zástupců od „ falešných zákazníků“

13 Marketingový výzkumný systém
Nutnost provedení výzkumných studií zaměřených na získání specifických informací provádí se marketingovým výzkumem

14 Marketingový výzkum Definice: je systematické určování, sběr, analýza, vyhodnocování informací a závěrů odpovídajících určité mar. situaci, před kterou společnost stojí.

15 Kdy provádět marketingový výzkum?
když se mění produktové portfolio, nebo když uvádíte nový výrobek na trh když potřebujete znát potřeby a reakce trhu na novou službu když dochází k nějaké inovaci když klesá tržní podíl firmy když klesají tržby když chcete znát pozici vaší značky v podvědomí spotřebitelů

16 KDO jsou dodavatelé marketingového výzkumu?
Vysoké školy - toho využívají menší firmy vlastní marketingová výzkumná oddělení firmy specializující se na marketingový výzkum

17 Proces marketingového výzkumu- etapy
Definování problému a výzkumných cílů sestavování plánu výzkumu shromažďování informací Analýza informací prezentace výsledků

18 1. Etapa: definování problému
Je nutné stručně a jednoznačně stanovit co chceme zjistit výzkumem „dobrá definice problému je poloviční řešení“ Je třeba zjistit potřeby, hloubku a šíři marketingového výzkumu a jasně definovat cíle marketingového výzkumu. Zadání by mělo by obsahovat: Jaké informace chci získat Kde je budu získávat a od koho Kdo je bude získávat Pomocí jakých metod a forem je budu získávat Výše nákladů Personální zajištění (vlastní režie, agentura) Materiálně-technické zajištění

19 2. Etapa - sestavení plánu výzkumu
Stanovit zdroje informací KDE BUDEME HLEDAT stanovit výzkumné přístupy ZPŮSOB VÝZKUMU stanovit metody výzkumu JAK ZÍSKÁME INFORMACE (dotazník..) určit plán výběru vzorku U KOHO stanovit metody KONTAKTU

20 KDE budeme hledat - INFORMAČNÍ ZDROJE
SEKUNDÁRNÍ informace: již byly shromážděny za jiným účelem a lze jich využít a/ interní zdroje b/ externí zdroje PRIMÁRNÍ informace: jsou původní informace, které budou shromážděny pro specifický výzkumný úkol

21 INTERNÍ zdroje sekundárních informací
Přehledy zisků a ztrát bilance prodejní přehledy účetní evidence přehledy zásob zprávy z předchozích výzkumů

22 EXTERNÍ zdroje sekundárních informací
Státní publikace odborná literatura komerční údaje firem

23 Výhody sekundárních údajů
Jsou relativně levné celkem dobře přístupné rychle je vyhledáme

24 Nevýhody Nemusí být naprosto pravdivé
neodpovídají přesně našim požadavkům

25 PRIMÁRNÍ informace Výhody přesně zjištěny pro naše potřeby
vzhledem k danému problému jsou významnější

26 PRIMÁRNÍ informace Nevýhody jsou velmi finančně nákladné
jejich zjišťování je časově náročné

27 Zjišťování primárních informací

28 Výzkumné přístupy sběru informací
Výzkum pozorováním: pouhé sledování zákazníků, konkurence, okolí… výzkum průzkumem: používá se při zjišťování znalostí, názorů, preferencí, spokojenosti… experimentální výzkum: význam pro vědecká zpracování

29 NÁSTROJE výzkumu technická zařízení dotazníky

30 Nástroje výzkumu Dotazníky - nejčastěji,
musí být pečlivě sestaveny, vyzkoušeny nutno klást důraz na volbu otázek na stylizaci dbát na sled otázek vhodně volit formu otázek Forma otázek: s uzavřeným koncem u kterých si respondent vybírá z nabízených odpovědí s otevřeným koncem u kterých dotváří dokončení sám respondent

31 Otázky s uzavřeným koncem
Jsou jednoduché na zpracování pro respondenta jsou jednodušší na vyplnění

32 Otázky s otevřeným koncem
Jsou obtížně zpracovatelné - často je zpracovává psycholog pro respondenta jsou náročnější na odpovídání vypovídají nám o vnímání a podvědomí respondenta

33 PLÁN VÝBĚRU - u koho Pravděpodobnostní výběr :
prostý náhodný soubor - každý člen má stejnou pravděpodobnost, že bude vybrán vrstvený náhodný výběr - populaci rozdělíme do skupin/ věkových/ a z každé náhodně vybíráme shlukový výběr - populaci rozdělíme do skupin a z nich náhodně vybereme stejný počet respondentů

34 Plán výběru- druhý typ Nepravděpodobostní výběr:
soubor vhodné příležitosti- snadno dosažitelní jedinci populace soubor vhodného úsudku- výběr dle vlastního úsudku výzkumníka určený soubor - předem stanovený počet lidí v každé z několika kategorií

35 METODY KONTAKTU Dotazník pošleme poštou- malá návratnost, vyžaduje pečlivou přípravu dotazování telefonem - rychlé, lze objasnit nepochopené otázky, pouze stručné dotazování osobní dotazování dohodnutý rozhovor- respondenti jsou honorováni rozhovor při zastavení pouze krátké dotazování

36 3. Etapa - SBĚR INFORMACÍ Jedná se o zajištění sběru informací
vybrat vhodné výzkumníky zajistit technické prostředky vhodné jsou inteligentní terminály, umístěné v obchodních centrech

37 4. Etapa- ANALÝZA INFORMACÍ
Odvození ze shromážděných informací potřebné závěry zpracování do tabulek a grafů porovnávání veličin podle několika hledisek etapy

38 5. Etapa- PREZENTACE VÝSLEDKŮ
Prezentovat pouze důležitá zjištění výzkumník je předkládá vedení společnosti k dalšímu zpracování pře strategickém rozhodování

39 Dobrý marketingový výzkum
Používat a respektovat vědecké metody k výzkumu přistupovat tvořivě, hledat i nové způsoby jak problém řešit používat vícenásobné metody - používat více metod při analyzování a získávání informací (informace z více nezávislých zdrojů) porovnávání hodnoty informací s náklady na jejich zjištění

40 Podpůrný systém MIS Jsou různé statistické nástroje a rozhodovací modely, které s podporou informačních technologií pomáhají mar. manažerům při analyzování údajů a tvorbě jejich rozhodnutí

41 Jak sestavit dotazník? Sled otázek:
otázky vzbuzující zájem respondenta obtížné a osobní ponechat ke konci vynechat otázky, které o ničem nevypovídají identifikační otázky o respondentovi na začátek nebo nakonec

42 Nejlépe vyzkoušet si tvorbu dotazníku sami na sobě

43 Dichotomická otázka 1. Jste muž nebo žena? ANO NE 2. Máte děti?
3. Máte auto? ANO NE

44 Otázka - mnohonásobný výběr
S kým trávíte volný čas? s rodiči sám s kamarády s přítelkyní s příbuznými jinak

45 Otázka typu - škála souhlasu
S výukou marketingu na této VŠ: silně nesouhlasím nesouhlasím ani to ani to souhlasím silně souhlasím

46 Otázka typu - škála důležitosti
Přestávka během přednášky je pro mne: mimořádně důležitá velmi důležitá částečně důležitá málo důležitá nevýznamná

47 Otázka typu - hodnotící škála
Úroveň vybavení školy: je výborná velmi dobrá dobrá vyhovující nevyhovující


Stáhnout ppt "MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM"

Podobné prezentace


Reklamy Google