Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚPRPŠ, PedF UK Zbyněk Zicha. Témata jsou dělena na 4 okruhy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚPRPŠ, PedF UK Zbyněk Zicha. Témata jsou dělena na 4 okruhy."— Transkript prezentace:

1 ÚPRPŠ, PedF UK Zbyněk Zicha

2 Témata jsou dělena na 4 okruhy

3 1. Základní informace o kurzu; 2. anotace kurzu; 3. obsah kurzu; 4. výběr z doporučené literatury 5. podmínky zápočtu; 6. možná témata ke zpracování

4 1) Základní informace o kurzu: Filosofie výchovy a hodnotová etika učitelství Rozsah: 14 hodin; 8 hodin přímé výuky 6 hodin samostudia Zakončení: zápočet Kurz by měl probíhat také v podobě webináře na stránkách: http://dl1.cuni.cz/course/category.php?id=2 Zbyněk Zicha, 2012

5 2) Anotace předmětu: Cílem kurzu je uvádět do obzoru filosofie výchovy a do problematiky hodnotové etiky učitelství. Filosofie výchovy zde není pojímána jako specializovaný filosofický obor zabývající se výchovou, ale je jí rozuměno jako svérázné filosofické perspektivě nahlížející výchovu jako klíčový fenomén pro porozumění lidské existenci. Kurz uvádí do základních otázek filosofie výchovy vyvěrajících z tradice evropské kultury, seznamuje s tázáním po filosofických předpokladech výchovy, věnuje se aktuálním problémům výchovy a vzdělávání a otázkám profesní etiky učitele. Smyslem kurzu je poskytovat zájemcům půdu pro samostatnou a kritickou reflexi nadčasových i soudobých otázek výchovy a vzdělávání. Zbyněk Zicha, 2012

6 3. Obsah kurzu: tematické okruhy 1. Filosofie výchovy jako jedinečný způsob tázání na lidský život 2. Vybrané základní motivy filosofie výchovy. Seznámení s tradičními základními pojmy a základními motivy filosofie výchovy: řecké, latinské a křesťanské kořeny výchovy a jejich rozvinutí: Např. educatio jako vy-vádění, schólé a aschólia, moudrost a mnohoučenost, logos (dialog), mýtus o jeskyni a péče o duši, schopnost úcty vztahu a úžasu … 3. Filosofická antropologie a Finkovy antinomie výchovy Historická antropologická paradigmata a podoby moderní filosofické antropologie (člověk jako bytost vychovávající a vychovávaná) 4. Konkrétní a současné problémy výchovy a vzdělávání, hodnotová etika učitelství Zbyněk Zicha, 2012

7 4. Výběr z doporučené literatury KRATOCHVÍL, Zdeněk. Výchova, zřejmost, vědomí. Praha: Herrmann & synové, 1995. ISBN 80-238-0473-1. Kniha dostupná k 2008-12-03 online na fysis.cz (též na www.ulozto.cz ) PALOUŠ, R. K filosofii výchovy : východiska fundamentální agogiky. 1. vyd. Praha : SPN, 1991. ISBN 80-04-25390-3. PELCOVÁ, N. Vzorce lidství : filosofie o člověku a výchově. Vyd. 1. Praha: ISV, 2001. ISBN 80-85866-64-1. Zbyněk Zicha, 2012

8 4. Výběr z doporučené literatury Časopisy věnované filosofii výchovy: PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY. ISSN 1214-8725 (online: http://userweb.pedf.cuni.cz/paideia/)http://userweb.pedf.cuni.cz/paideia/ Journal of philosophy of education. Philosophy of Education Society of Great Britain.[Oxford] : Blackwell Publishers. (Dostupné online prostřednictvím NK Praha.) Časopisy věnované výchově a vzdělávání PEDAGOGIKA. Časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. Vydává Univerzita Karlova v Praze — Pedagogická fakulta. (http://userweb.pedf.cuni.cz/pedagogika/) PAIDAGOGOS. Časopis pro pedagogiku v souvislostech. (Online: http://www.paidagogos.net/ ) Zbyněk Zicha, 2012

9 5. Podmínky udělení zápočtu: a) aktivní účast v kurzu a plnění (samo)studijních povinností b) a sepsání a odevzdání původního eseje. ESEJ – zápočtová práce Forma eseje vyžaduje dobrou obeznámenost s tématem, jeho důkladné promyšlení a vyjádření vlastního postoje k problému. Téma práce musí odpovídat zaměření kurzu, tedy musí být zvolené z oblasti výchovy a vzdělávání a má mít potenciál stát se filosofickým tématem. Účastník si téma volí dle svého uvážení na základě zkušenosti s filosofií a výchovou, může sáhnout po jednom z témat navržených zde. Rozsah textu: 3-10 normostran. V bibliografii mají být alespoň dva tituly relevantní zaměření kurzu. Součástí eseje musí být stručná anotace obsahující záměr práce a naznačený její závěr. Termín odevzdání práce: Esej zasílejte během prosince, nejpozději do 10. ledna 2013 (kromě skupiny C; pro tu platí termín 20. únor 2013.) Zbyněk Zicha, 2012

10 6.a) Filosofie výchovy – možná témata Filosofie a výchova (vzájemný vztah filosofie a výchovy; filosofie ve výchově a výchova ve filosofii) Filosofie výchovy a pedagogika (odlišné perspektivy pohledu na výchovu) Filosofie výchovy a výchovná praxe Filosofie výchovy a výuka mého oboru (filosofické apekty výuky konkérních předmětů) Podstata (bytnost) výchovy Smysl (či úloha) filosofie výchovy Archetypy výchovy (např. paideia, educatio, novověké a soudobé modely) Péče o duši (např. v Patočkově pojetí) Vztah ve výchově (schopnost vztahu jako předpoklad výchovy) Úžas ve výchově (eusebia a hybris) Scholé a ascholia Posvátno (či nevšední) ve výchově Autentický styl výchovy Moudrost ve výchově (např. moudrost a mnohoučenost) Láska z moudrosti nebo moudrost z lásky? Sebepoznání vychovatele a filosofie výchovy Filosofie výchovy v kontextu české filosofie (např. Patočka, Palouš, Pešková, Michálek, Pinc, Pelcová, Hogenová) Zbyněk Zicha, 2012

11 6.b) Filosofie výchovy – možná témata Počátkování a filosofie výchovy (Heidegger, Hogenová) Událost ve výchově (např. Heidegger, Foucault) Areté ve výchově (Hogenová) Výchova a tělesnost (Hogenová) Podstatné (či kritické) myšlení ve výchově Autorita ve výchově Dialog ve výchově Filosofická antropologie a výchova (např. homo educandus a homo educans) Rozbor jedné z Finkových antinomií Výchova a umění (umění ve výchově, umění vychovávat) Předsudky ve výchově Média nového typu ve výchově (případně technika a nové technologie ve výchově) Výchova a práce Vztah ekonomických zájmů a vzdělání (Liessmann) Stát a výchova Krize výchovy (a postmoderní situace) Analýza konkétních výchovných proudů či hnutí Idea univerzity Zbyněk Zicha, 2012

12 6. c) Hodnotová etika učitelství – možná témata Tázání po smyslu etiky Tázání po smyslu profesní etiky Diarchie legálního a legitimního Vztah výchovy a vzdělávání Etický rozměr vzdělávání Jak a k jakým hodnotám vychovávat? Hodnoty v současné výchově (RVP) Mravní profil učitele Etický kodex učitele Etický kodex žáka/studenta Etická výchova jako vyučovaný předmět Rozhodování v náročných situacích Skeptická etika (Weischedel) Etika v pomáhajících profesích Etika a přesahy Etické postoje jako druh otevřenosti světu Analýza konkrétního etického problému Zbyněk Zicha, 2012

13 Zbyněk Zicha, e-mail: zbynek.zicha@pedf.cuni.cz URL: www.zicha.philosophy.cz Důležité: v předmětu uveďte své příjmení, FVE a písmeno označující skupinu (A, B, C). Příklad: Nováková FVE A - Esej). Pokud jste mi zaslal/a zprávu s výše uvedeným předmětem, měl/a by Vám přijít automatická odpověď. potvrzující přijetí emailu.

14 1. Filosofie výchovy jako jedinečný způsob tázání na lidský život; 2. Vybrané základní motivy filosofie výchovy; 3. Filosofická antropologie a Finkovy antinomie výchovy; 4. Hodnotová etika učitelství, konkrétní a současné problémy výchovy a vzdělávání

15 1.1. Filosofie … a jiné světy (oblasti lidské aktivity) 1.2. Filosofie výchovy

16 1) Co je tedy (pro mne) ta filosofie? 2) Jaký mají vzájemný vztah? Filosofie a věda Je filosofie vědou – je věda filosofií? Filosofie a umění Je filosofie uměním – je umění filosofií? 3) Co filosofie a sport (pohyb)? 4) Co filosofie a krajina? 5) Má dnes filosofie ještě nějaký smysl?

17 Filosofie (?) Kam s ní? Jak s ní? Jak do jejího živlu? Filosofie a dvě plavby (myslet myšlené > myslet myšlení) Ontologické a ontické A jak vlastně … vydržet prodlévat v otevřenosti tázání ? Zbyněk Zicha, 2012

18 1) Čím je filosofie výchovy? (A čím může být?) 2) Čím se zabývá? 3) Co od ní nelze očekávat? 4) Co od ní lze očekávat? 5) Jaký je vzájemný vztah filosofie výchovy a pedagogiky?

19 2) Vybrané (základní) motivy z filosofie výchovy 2.1 Vybrané filosofické pojmy 2.2 Výchova a vzdělání 2.3 Vybrané pojmy z filosofie výchovy 2.4 Archetypy výchovy (dle prof. Palouše) 2.5 Jan Patočka a filosofie výchovy Logos, Idea (eidos), Alétheia Sebas – Eusebia – Hybris Areté, Parrhesia, Sofia - Polymatheia Výchova, vzdělání, moudrost Schólé – Aschólia Paideia, Agogika, Metanoia Péče o duši Archetypy výchovy

20 Logos, Idea (eidos), Alétheia Sebas – Eusebia – Hybris Areté, Parrhesia, Sofia – Polymatheia Podstata - Bytnost Zbyněk Zicha, 2012

21 Podstata – Bytnost (a příčiny) Co je bytností džbánu? Čtyři Aristotelovy druhy příčin: 1) Formální 2) Látková 3) Působící 4) Účelová Zbyněk Zicha, 2012

22 Bytnost Zvolte si prosím jednu záležitost („věc“), ke které máte blízký vztah a dotažte se na její podstatu. Jaké její příčiny (počátky) se jí účastní? Jaké živly se na ní podílejí? Co je její bytností? Jaký je její smysl? (Proč jsem si jí zvolil/a?) Zbyněk Zicha, 2012

23 1. Jak říci, co je výchova? (Pokusme se o definici) 2. Co je podstatou výchovy? 3. Co je smyslem výchovy? 1. Co je vzdělání? 2. Co znamená být vzdělaný? Zbyněk Zicha, 2012

24 Schólé – Aschólia Paideia (Agogika) Metanoia Péče o duši Zbyněk Zicha, 2012

25

26

27

28


Stáhnout ppt "ÚPRPŠ, PedF UK Zbyněk Zicha. Témata jsou dělena na 4 okruhy."

Podobné prezentace


Reklamy Google