Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice RNDr. Bc. Pavel Faltýsek Praha, 19. 9. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice RNDr. Bc. Pavel Faltýsek Praha, 19. 9. 2013."— Transkript prezentace:

1 Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice
RNDr. Bc. Pavel Faltýsek Praha,

2 Cíle projektu NIQES Rozpočet 2011 – 2014: 296.242.042 Kč KA:
Cílem ČŠI je s podporou projektu NIQES vytvořit nový, moderní a flexibilní systém národního inspekčního hodnocení škol a školských zařízení, včetně tvorby nových metod, postupů a nástrojů pro hodnocení české vzdělávací soustavy, a zajistit profesní rozvoj a vzdělávání všech cílových skupin v oblasti aplikace nových metod, postupů a nástrojů. Rozpočet 2011 – 2014: Kč KA: Vývoj integrovaného systému inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy Inspekční hodnocení školních vzdělávacích programů Rozvoj vzdělávání pro integrovaný systém inspekčního hodnocení Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání

3 Popis nových elektronických systémů
• iSET – modul školní testování je aplikací navazující na systém pro národní zjišťování výsledků vzdělávání žáků, která je k dispozici školám. Aplikace umožní školám využít testy a úlohy zpřístupněné Českou školní inspekcí nebo zadat a využít testy a úlohy vlastní. Systém je možné využít pro testování přímo v hodinách při výuce i pro domácí přípravu. Umožní školám, žákům i rodičům získávat dle vlastního uvážení zpětnou vazbu o jimi dosažené úrovni znalostí a dovedností. • iSET – e-learning v modulu školního testování je platforma pro distanční formu vzdělávání s návazností na školní testování. Umožní všem pedagogickým pracovníkům školy vzdělávat žáky distanční formou, využívat sdílené elektronické knihovny, zadávat domácí úkoly s kontrolními testy. • iEPIS – modul pro práci se ŠVP slouží k vytváření, editaci a úpravám ŠVP na základě příslušných RVP a jejich revizí. Umožňuje zakládání ŠVP a jeho úpravy s provazbou na odpovídající kapitoly RVP, automatizovanou kontrolu učebních plánů a vnitřních vazeb ŠVP s využitím interaktivních nápověd formou metodických poznámek a příkladů dobré praxe. • iPORTÁL – portál školy je webový portál umožňující škole veřejně publikovat zvolené informace (vybavení školy, zaměření, zájmová činnost aj.), nebo rodičům vyhledávat školy dle těchto publikovaných údajů a obsahující redakční systém pro úpravy obsahu portálu samotnými uživateli, včetně možnosti vytvoření vlastní webové prezentace školy.

4 ČŠI nabízí přímou podporu školám k využití systémů ve třech formách:
1. Prezenční školení v 6 vzdělávacích centrech (2 stabilní – v Praze a Olomouci, 4 mobilní – v krajských a okresních městech) je koncipováno jako interaktivní seminář umožňující všem účastníkům získat pod vedením zkušených lektorů praktické dovednosti při práci s novými elektronickými systémy. Postupně nabídneme čtyři vzdělávací témata odpovídající 4 elektronickým systémům, vždy pro 15 účastníků. Časová dotace každého semináře je 8 hodin. Celková kapacita připravovaných školení je 20 000 účastnických míst. Informace o termínech a místech školení a přihlášení zde. (běží od 3. března 2014 do 15. května 2015) 2. Prezenční konzultace ve školách Od dubna do června 2014 bude cca 100 konzultantů nabízet základní orientační informace týkající se všech 4 systémů. Výběr škol provádí sami konzultanti. 3. E-learningové kurzy V rámci projektu bude vyvinuta e-learningová platforma a obsahové náplně pro distanční formu vzdělávání ve všech 4 uvedených systémech, která bude přístupná všem pedagogickým pracovníkům

5 Děkuji za pozornost Pavel Faltýsek

6 KA 1 – Vývoj integrovaného systému inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy
Cíl: vyvinout nové metody, postupy a nástroje pro hodnotící činnosti ČŠI s ohledem na hodnocení základních funkčních gramotností (čtenářská, jazyková, sociální, matematická, přírodovědná, ICT) a s ohledem na obecný rámec hodnocení instituce (Národní inspekční rámec kvality).

7 KA 1 – Vývoj integrovaného systému inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy
Metodiky zpracování nástrojů pro sledování a hodnocení podpory a rozvoje základních funkčních gramotností a dosahování výsledků v jejich rozvoji a příprava k aplikaci těchto nástrojů v praxi tvorba souboru kvantifikovatelných indikátorů pro sledování a hodnocení podpory rozvoje gramotností během předškolního, základního a středního vzdělávání včetně nastavení hodnotící škály s vymezením alespoň 3 úrovní (minimální, optimální, excelentní) tvorba souboru kvantifikovatelných indikátorů pro sledování a hodnocení podpory dosažené úrovně gramotností v uzlových bodech průchodu žáka vzděláváním během předškolního, základního a středního vzdělávání včetně nastavení hodnotící škály s vymezením alespoň 3 úrovní (minimální, optimální, excelentní) posouzení, kvantifikace a ověření míry vlivu externích faktorů souvisejících se vzděláváním a ovlivňujících možnost rozvoje jednotlivých gramotností

8 KA 1 – Vývoj integrovaného systému inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy
vytvoření uceleného inspekčního postupu a v jeho rámci vyváženého souboru evaluačních nástrojů pro sledování a hodnocení míry podpory rozvoje jednotlivých gramotností v libovolné škole nebo školském zařízení v celé šíři hodnotících škál, definovaných indikátorů a standardů s provázaností na faktorovou klasifikaci škol a školských zařízení, a to se zohledněním efektivního čerpání a využívání zdrojů ČŠI, potřeb žáků, škol a školských zařízení a integrace vytvořeného inspekčního postupu do informačního systému ČŠI vytvoření uceleného inspekčního postupu a v jeho rámci vyváženého souboru evaluačních nástrojů pro sledování a hodnocení dosažené úrovně jednotlivých gramotností v libovolné škole nebo školském zařízení v celé šíři hodnotících škál, definovaných indikátorů a standardů s provázaností na faktorovou klasifikaci škol a školských zařízení, a to se zohledněním efektivního čerpání a využívání zdrojů ČŠI, potřeb žáků, škol a školských zařízení a integrace vytvořeného inspekčního postupu do informačního systému ČŠI modifikace indikátorů, hodnotících škál, evaluačních nástrojů a inspekčních postupů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro školy a školská zařízení, které takové žáky vzdělávají

9 KA 1 – Vývoj integrovaného systému inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy
expertní posouzení vytvořených indikátorů, hodnotících škál, evaluačních nástrojů a inspekčních postupů nezávislými hodnotiteli, jejich pilotní ověření na reprezentativním vzorku škol, školských zařízení a žáků s vyhodnocením a případnou modifikací podle zjištěných výsledků vytvoření ukázkových příkladů interpretace fiktivních zjištění pro sledování a hodnocení podpory rozvoje a dosažené úrovně jednotlivých gramotností získaných s pomocí vytvořených inspekčních postupů a evaluačních nástrojů včetně doporučení dalších vzdělávacích postupů a opatření obsahová příprava systému vzdělávání a proškolování pracovníků ČŠI realizujících podle navržených inspekčních postupů inspekční činnost a interpretujících podle stanovených indikátorů a nastavených hodnotících škál získaná zjištění včetně návrhu systému akreditace vzdělávaných pracovníků obsahová příprava systému vzdělávání pedagogických pracovníků seznamujícího je s cíli, obsahem a průběhem vytvořeného systému sledování rozvoje a výsledků jednotlivých gramotností

10 KA 2 – Inspekční hodnocení školních vzdělávacích programů
Cíl: vytvořit systém pro inspekční hodnocení a validaci školních vzdělávacích programů (soulad s RVP) a vybudovat usnadňující infrastrukturu pro tvorbu a průběžnou modifikaci dokumentace školních vzdělávacích programů pro školy, která by významně snížila administrativní náročnost a zátěž vedení škol, inspekčních pracovníků i pedagogických pracovníků při práci s tímto základním dokumentem.

11 KA 2 – Inspekční hodnocení školních vzdělávacích programů
Výstupy: vytvoření modulu pro inspekční hodnocení kvality vzdělávání podle ŠVP, vytvoření prostředí pro tvorbu a modifikaci ŠVP škol dle požadavků RVP a pro hodnocení ŠVP ze strany ČŠI tvorba metodik pro zpracování ŠVP zpracování expertní analytické studie s návrhem hodnotících schémat pro posuzování souladu ŠVP s RVP a výběr parametrů pro inspekční hodnocení ŠVP návrh aplikace multikriteriálního hodnocení zpracování koncepčního záměru inspekčního hodnocení a průběžné validace ŠVP vývoj platformy pro sběr a záznam zjišťovaných dat a jejich následné zpracování vytvoření helpdesku a e-learningového kurzu pilotáže systému a ověření názorů a postojů

12 KA 3 – Rozvoj vzdělávání pro integrovaný systém inspekčního hodnocení
Cíl: vybudovat komplexní systém personálního rozvoje a zajištění profesionalizace inspekčních pracovníků. Záměrem je zlepšit kvalitu inspekčních činností cestou odborného vzdělávání a profesních tréninků.

13 KA 3 – Rozvoj vzdělávání pro integrovaný systém inspekčního hodnocení
Výstupy: vybudování komplexního systému personálního rozvoje (kariérní řád) koncepční dokument pro inovaci systému dalšího vzdělávání inspekčních pracovníků (priority a oblasti vzdělávání minimálně do roku 2020) vytvoření konzultačního týmu interních i externích odborníků (lektorský sbor, externí spolupracovníci – výkon hodnocení, pilotáže, zajištění periodického vzdělávání cílových skupin) tvorba e-learningového rozhraní tvorba vzdělávacích programů + implementace do systému vzdělávání ČŠI tvorba e-learningových kurzů a jejich akreditace vytvoření konzultačních center v jednotlivých krajích mobilní vzdělávací centra mentoring v průběhu projektu (zajištění pilotáží, odpovědnost za následná distanční školení, obsluha helpdesku apod.)

14 KA 4 – Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání
Cíl: vybudovat evaluační nástroj pro národní šetření a pro periodické zjišťování vědomostí a dovedností žáků a studentů a pro zlepšování vzdělávacích procesů univerzální nástroj pro elektronické ověřování výsledků žáků v počátečním vzdělávání

15 KA 4 – Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání
Modul Certifikované testování jeden z nástrojů inspekční činnosti, zpětná vazba ověřovací testy, zjišťování míry splnění minimálních vzdělávacích standardů celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol (zapojeno cca škol, cca žáků, odesláno cca testů celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol ( – , zapojeno cca škol, cca žáků, odesláno cca testů) Plošné testování 1x za 4 roky v uzlech vzdělávání, každý rok výběrová šetření

16 KA 4 – Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání
Modul Školní testování možnost využití elektronického testovacího systému přímo pro školy ZDARMA realizace testování výhradně dle rozhodnutí ředitele školy a výhradně pro potřeby školy přístup do centrální databanky úloh možnost tvorby vlastních e-learningových kurzů výsledky k dispozici výhradně škole další nástroj běžných evaluačních procesů  Probíhá vzdělávání pedagogů v mobilních centrech.

17 KA 4 – Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání
Modul Domácí testování možnost využití elektronického testovacího systému ze strany rodičů pro případnou domácí přípravu dětí ZDARMA přístup do centrální databanky úloh možnost domácího procvičování témat dle výběru a rozhodnutí rodičů, procvičování v případě nemoci apod. (bude možné připravit a realizovat test např. na zlomky v matematice odpovídající 6. ročníku ZŠ apod.) výsledky k dispozici výhradě pro rodiče a děti  Probíhá vzdělávání pedagogů v mobilních centrech.

18 Děkuji za pozornost RNDr. Bc. Pavel Faltýsek


Stáhnout ppt "Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice RNDr. Bc. Pavel Faltýsek Praha, 19. 9. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google