Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Antimonzinekzlatoměďželezo olovofosforrtuťarsenhořčík stříbrosíracínplatina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Antimonzinekzlatoměďželezo olovofosforrtuťarsenhořčík stříbrosíracínplatina."— Transkript prezentace:

1 antimonzinekzlatoměďželezo olovofosforrtuťarsenhořčík stříbrosíracínplatina

2 chemické názvosloví  chemický vzorec je název chemické sloučeniny název anorganické sloučeniny se skládá z:  podstatné jméno - typ sloučeniny, např. oxid, sulfid, halogenid, síran - charakterizuje negativní část sloučeniny, anion  přídavné jméno - udává, od kterého prvku je sloučenina odvozena, např. sodný, vápenatý, hlinitý, amonný, charakterizuje elektropozitivní složku sloučeniny kation

3 chemické vzorce I  stechiometrické, empirické vzorce - udávají vzájemný poměr atomů v molekule -ve stechiometrických vzorcích se atomy zapisují v abecedním pořadí -např. {HO} = peroxid vodíku, {CaH 2 O 2 } = hydroxid vápenatý  molekulové vzorce vyjadřují nejen stechiometrické složení, ale i relativní molekulovou hmotnost např. NaNO 3, H 2 SO 4

4  funkční, racionální vzorce jsou spolu s molekulovými vzorci nejběžnější,zaznamenávají charakteristická seskupení atomů, tzv. funkční skupiny např. Ca (OH) 2, NaNO 3, Bi (OH) (NO 3 ) 2  konstituční, strukturní vzorce vyjadřují vazebné poměry v molekule, neudávají ale rozložení atomů v prostoru  elektronové vzorce někdy doplňujeme k atomům volné elektronové páry  geometrické vzorce v rámci možností ukazují prostorové uspořádání atomů v molekule nebo v komplexním iontu

5 binární sloučeniny  podstatné jméno - anion se tvoří z kořene latinského názvu prvku tvořícího elektronegativní součást a zakončení -id. Toto zakončení nevyjadřuje číselnou hodnotu oxidačního čísla, ale jen skutečnost, že atom prvku je v záporném oxidačním stupni  přídavné jméno - kation se skládá z kmene českého názvu prvku, tvořícího elektropozitivní součást sloučeniny a ze zakončení, které vyjadřuje jeho oxidační číslo

6 prve k latinský názevox. stupeň názevanionnázev aniontu HhydrogeniumH -I hydridH-H- hydridový FfluorumF -I fluoridF-F- fluoridový ClchlorumCl -I chloridCl - chloridový BrbromumBr -I bromidBr - bromidový IiodumI -I jodidI-I- jodidový OoxygeniumO -II oxidO 2- oxidový OoxygeniumO 2 -I peroxidperoxidový SsulfurS -II sulfidS 2- sulfidový SsulfurS 2 -I disulfiddisulfidový NnitrogeniumN -III nitridN 3- nitridový PphosphorusP -III fosfidP 3- fosfidový CcarboneumC -IV karbidC 4- karbidový názvy aniontů

7 o.č.koncovkasloučeninakation I- nýLi I Cl chlorid lithnýAg + stříbrný II- natýSr II O oxid strontnatýZn 2+ zinečnatý III- itýAl III Cl 3 chlorid hlinitýFe 3+ železitý IV- ičitýSi IV O 2 oxid křemičitýSn 4+; ciničitý V- ečný, - ičnýN 2 V O 5 oxid dusičný VI- ovýS VI F 6 fluorid sírový VII- istýCl 2 VII O 7 oxid chloristý VIII- ičelýOs VIII O 4 oxid osmičelý názvy kationtů

8 bezkyslíkaté kyseliny  Sloučeniny halogenů s vodíkem se nazývají halogenovodíky, např. HF – fluorovodík HBr - bromovodík HCl - chlorovodík HI - jodovodík a podobně také HCN – kyanovodík H 2 S – sirovodík - sulfan

9  jejich vodné roztoky se nazývají kyselina fluorovodíková, chlorovodíková, bromovodíková, jodovodíková kyanovodíková, sulfanová – sirovodíková  jejich soli jsou fluoridy, chloridy,bromidy, jodidy kyanidy, sulfidy Fluorid vápenatý Chlorid hlinitý Bromid stříbrný Jodid rtuťný Kyanid draselný Sulfid železitý

10 kyslíkaté kyseliny podstatné jméno kyselina přídavné jméno - kmen názvu základního prvku a zakončení udávající jeho oxidační číslo Např.: kyselina sírová, dusičná název kyseliny můžeme tvořit dvěma způsoby: - přičtením jedné nebo více molekul vody k molekule příslušného oxidu: oxid sírový + voda = sírová kyselina - výpočtem vzorce za pomoci oxidačních čísel:  atom kyslíku v kyselinách má vždy oxidační číslo –II  atom vodíku má vždy oxidační číslo I  oxidační číslo základního prvku je určeno zakončením v názvu kyseliny.

11 zapíšeme atomy tvořící kyselinu v pořadí vodík, základní prvek, kyslík napíšeme jejich oxidační čísla sečteme všechna kladná a záporná oxidační čísla součet kladných i záporných oxidačních čísel musí být stejný v kyselinách obsahujících základní prvek s lichým oxidačním číslem bývá obvykle jeden atom vodíku, v kyselinách obsahujících základní prvek se sudým oxidačním číslem bývají dva atomy vodíku

12 přípona názvu kyseliny obecný vzorecpříklady -náHXOHIO, HClO, HBrO -natáH 2 XO 2 H 2 ZnO 2 (známe jen její soli ) -itáHXO 2, H 3 XO 3 HClO 2, H 3 PO 3, H 3 BO 3 -ičitáH 2 XO 3 H 2 CO 3, H 2 SO 3, H 2 SeO 3, H 4 SiO 4 -ečná, -ičnáHXO 3, H 3 XO 4 HClO 3, HNO 3, H 3 PO 4, H 3 AsO 4 -ováH 2 XO 4 H 2 SO 4, H 2 TeO 4, H 2 MnO 4, H 2 CrO 4 -istáHXO 4 HIO 4, HClO 4, HBrO 4, HMnO 4 -ičeláH 2 XO 5 H 2 XeO 5, H 2 OsO 5

13  čtení vzorců kyselin počet atomů kyslíku vynásobíme dvěma a získáme počet záporných oxidačních čísel odečteme počet atomů vodíku a získáme oxidační číslo základního prvku jinou možností je využití znalosti obecných vzorců kyselin  odvození názvu soli kation (ty) vodíku nahrazujeme kationty kovu jestliže ze vzorce kyseliny odtrhneme kation vodíku, zůstane zbytek, anion příslušné kyseliny ten nese záporný náboj číselně rovný počtu odtržených iontů vodíku

14 KyselinaH + + aniont Název aniontuKyselinaH + + aniont Název aniontu HClOH + + ClO - chlornanovýH 3 PO 4 H + + H 2 PO 4 - dihydrogenfosforeč- nanový HNO 2 H + + NO 2 - dusitanovýH 3 PO 4 3H + + PO 4 3- fosforečnanový H 2 SO 3 H + + HSO 3 - hydrogensiřičita- nový H 2 SO 4 H + + HSO 4 - hydrogensíranový H 2 CO 3 2H + + CO 3 2- uhličitanovýHMnO 4 H + + MnO 4 - manganistanový HNO 3 H + + NO 3 - dusičnanovýHClO 4 H + + ClO 4 - chloristanový

15  odvození názvu soli řídíme se stejnými pravidly jako při psaní vzorců binárních sloučenin porovnáme náboj kationtu a náboj skupiny, aniontu kyseliny pomocí křížového pravidla vyrovnáme počet kationtů a aniontů tak, aby celkový součet kladných nábojů se rovnal celkovému počtu záporných nábojů

16 NH 4 S NH 4 OH (NH 4 ) 2 CO 3 Ti(MoO 4 ) 2 Cr(SbO 3 ) 6 (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7 NH 4 H 2 PO 4 (NH 4 ) 2 HPO 4 KAL(SO 4 ) 2 Pb 3 O 4 PbO 2 PbO

17 NH 4 Ssulfid amonný NH 4 OHhydroxid amonný (NH 4 ) 2 CO 3 uhličitan amonný Ti(MoO 4 ) 2 molybdenan titaničitý Cr(SbO 3 ) 6 antimoničnan chromový (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7 dvojchroman amonný NH 4 H 2 PO 4 dihydrogenfosforečnan amonný (NH 4 ) 2 HPO 4 hydrogenfosforečnan amonný KAL(SO 4 ) 2 síran hlinito-draselný Pb 3 O 4 oxid olovnato-olovičitý PbO 2 oxid olovičitý PbOoxid olovnatý

18 Na 2 S (NH 4 ) 3 PO 4 NaOH Na 2 CO 3 NaHCO 3 MgCl 2 Cr(NO 3 ) 3 Na 2 SO 4 Na 2 CrO 4 K 3 PO 4 KOH CaO CaS Ca(OH) 2 Hg 2 Cl 2

19 Na 2 Ssulfid sodný (NH 4 ) 3 PO 4 fosforečnan amonný NaOHhydroxid sodný Na 2 CO 3 uhličitan sodný NaHCO 3 hydrogenuhličitan sodný MgCl 2 chlorid hořečnatý Cr(NO 3 ) 3 dusičnan chromitý Na 2 SO 4 síran sodný Na 2 CrO 4 chroman sodný K 3 PO 4 fosforečnan draselný KOHhydroxid draselný CaOoxid vápenatý CaSsulfid vápenatý Ca(OH) 2 hydroxid vápenatý Hg 2 Cl 2 chlorid rtuťný

20 Cu 2 S Al(OH) 3 Fe 2 O 3 Fe 3 O 4 CoO CaCO 3 Ca(HCO 3 ) 2 CoO 3 FeO MnO Mn 2 O 3 Mn 2 O 7 NH 3 H 3 BO 3 Fe 3 (BO 3 ) 2

21 Cu 2 Ssulfid měďný Al(OH) 3 hydroxid hlinitý Fe 2 O 3 oxid železitý Fe 3 O 4 oxid železnato-železitý CoOoxid kobaltnatý CaCO 3 uhličitan vápenatý Ca(HCO 3 ) 2 hydrogenuhličitan vápenatý CoO 3 oxid kobaltový FeOoxid železnatý MnOoxid manganatý Mn 2 O 3 oxid manganitý Mn 2 O 7 oxid manganistý NH 3 amoniak, čpavek H 3 BO 3 kyselina trihydrogenboritá Fe 3 (BO 3 ) 2 boritan železitý

22 H2SH2S Fe(SCN) 3 H 3 PO 4 HNO 3 KCN NH 4 I NH 4 NO 3 (NH 4 ) 2 SO 4 H 2 SO 3 Co 2 (SO 3 ) 3 KAsO 3 Be(ClO 3 ) 2 Ni(ClO 4 ) 2 LiClO Sb(ClO 2 ) 3

23 H2SH2Ssulfan, sirovodík Fe(SCN) 3 rhodanid železitý, thiokyanatan železnatý H 3 PO 4 kyselina trihydrogenfosforečná HNO 3 kyselina dusičná KCNkyanid draselný, cyankali NH 4 Iiodid amonný NH 4 NO 3 dusičnan amonný (NH 4 ) 2 SO 4 síran amonný H 2 SO 3 kyselina sířičitá Co 2 (SO 3 ) 3 siřičitan kobaltitý KAsO 3 arseničnan draselný Be(ClO 3 ) 2 chlorečnan berylnatý Ni(ClO 4 ) 2 chloristan nikelnatý LiClOchlornan lithný Sb(ClO 2 ) 3 chloritan antimonitý

24 křemičitan dihlinitý vanadičnan monohlinitý tellluran hexaamonný boritan triamonný xeničelan tetradraselný tetraoxofosforečnan draselný tetraoxokřemičitan zirkoničitý pentaoxokřemičitan hlinitý chloristan zinečnatý kys.hydrogenfosforečná tetraoxovanadičnan hlinitý

25 křemičitan dihlinitýAl 2 SiO 5 vanadičnan monohlinitýAl(VO 3 ) 3 tellluran hexaamonný(NH 4 ) 6 TeO 6 boritan triamonný(NH 4 ) 3 BO 3 xeničelan tetradraselnýK 4 XeO 6 tetraoxofosforečnan draselnýK 3 PO 4 tetraoxokřemičitan zirkoničitýZrSiO 4 pentaoxokřemičitan hlinitýAl 2 SiO 5 chloristan zinečnatýZnClO 4 kys.hydrogenfosforečnáHPO 3 tetraoxovanadičnan hlinitýAlVO 4

26 trioxoboritan amonný hexaoxoxeničelan draselný tetraoxofosforečnan vápenatý trioxoboritan vápenatý síran hlinitý dusitan kobaltnatý síran vápenatý síran draselný dusitan barnatý siřičitan vápenatý dusitan amonný

27 trioxoboritan amonný(NH 4 ) 3 BO 3 hexaoxoxeničelan draselnýK 4 XeO 7 tetraoxofosforečnan vápenatýCa 3 (PO 4 ) 2 trioxoboritan vápenatýCa 3 (BO 3 ) 2 síran hlinitýAl 2 (SO 4 ) 3 dusitan kobaltnatýCo(NO 2 ) 2 síran vápenatýCaSO 4 síran draselnýK 2 SO 4 dusitan barnatýBa(NO 3 ) 2 siřičitan vápenatýCaSO 3 dusitan amonnýNH 4 NO 2

28 síran draselný wolframan cesný křemičitan sodný uhličitan hlinitý manganistan lithný dusičnan skanditý siřičitan vápenatý dusičnan titaničitý arseničnan lithný chlornan hořečnatý chloritan sodný síran olovnatý

29 síran draselnýK 2 SO 4 wolframan cesnýCs 2 WO 4 křemičitan sodnýNa 2 SiO 3 uhličitan hlinitýAl 2 (CO 3 ) 3 manganistan lithnýLiMnO 4 dusičnan skanditýSc(NO 3 ) 3 siřičitan vápenatýCaSO 3 dusičnan titaničitýTi(NO 3 ) 4 arseničnan lithnýLi 3 AsO 4 chlornan hořečnatýMg(ClO 3 ) 2 chloritan sodnýNaClO 2 síran olovnatýPbSO 4

30 kyselina dusitá kyselina dusičná kyselina trihydrogenfosforečná kyselina chlorná kyselina chloritá kyselina chlorečná kyselina chloristá kyselina jodistá kyselina pentahydrogenjodistá kyselina sírová kyselina hexahydrogentellurová kyselina uhličitá strukturní vzorce

31 konec


Stáhnout ppt "Antimonzinekzlatoměďželezo olovofosforrtuťarsenhořčík stříbrosíracínplatina."

Podobné prezentace


Reklamy Google