Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účetní výkazy banky Výkaz zisku a ztrát

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účetní výkazy banky Výkaz zisku a ztrát"— Transkript prezentace:

1 Účetní výkazy banky Výkaz zisku a ztrát

2 Výkaz zisku a ztrát Výkaz zisku s ztrát obsahuje nákladové a výnosové položky. Banky jsou povinny publikovat následující údaje. Výnosy z úroků z úvěrů a z cenných papírů Náklady na úroky z vkladů a z cenných papírů Zisk/ztráta z úroků Výnosy z dividend Zisk/ztráta z poplatků a provizí Zisk/ztráta z devizových operací Zisk/ztráta z ostatních finančních operací včetně leasingu Zisk/ztráta z ze zajišťovacích derivátových operací Zisk/ztráta z ostatních derivátových operací

3 Ziskovost a efektivnost bankovního sektoru
1. Zisk z finanční činnosti 77 273 1.1 Úrokový zisk 50 614 1.2 Zisk z poplatků a provizí 16 554 1.3 Zisk z akcii a podílů 654 1.4 Zisk z ostatních finančních operací 9 451 A) Operace s cennými papíry 1 847 B) Devizové operace 9 434 C) Derivátové operace -1 830 D) Převod pohledávek k obchodování 2. Správní náklady 41 840 3. Čistá tvorba rezerv, opravných položek s odpisy 52 661 4 Ostatní provozní náklady (-) resp. Výnosy (+) 28 110 5 Hrubý provozní zisk 10 881 6 Mimořádné provozní náklady (-) resp. Výnosy (+) 1 403 7 Hrubý zisk před zdaněním 12 284 8 Daň z příjmu -2 100 9 Čistý zisk (-) resp. Ztráta (+) 14 385

4 Ziskovost a efektivnost bankovního sektoru
1. Zisk z bankovních činností k průměrným aktivům v % 3,59 2. Čistý zisk k průměrným aktivům v % 0,67 3 Čistý zisk ke kapitálu v % 11,92 4 Výnosnost úvěrů v% 6,35 5 Nákladovost vkladů v % 4,08 6 Úrokové rozpětí v % 2,26 7 Počet pracovníků v bankovním sektoru 44 932 8 Na 1 pracovníka připadá V tis. Kč bilanční sumy 50 193 Zisku z bankovních činností 1 720 Čistého zisku 320 Provozních nákladů 931 Nákladů na zaměstnance 434 Počet pracovních míst 1 807 9. Správní náklady k průměrným aktivům v % 1,94

5 Bankovní management Zásady bankovních operací
Zásada bankovní likvidity Zásada bankovní ziskovosti Zásada bankovní jistoty (bezpečnosti)

6 Zásada bankovní likvidity
 Schopnost banky dostát svým závazkům (krátkodobým) vůči zákazníkům (věřitelům) SOLVENTNOST – schopnost okamžitě hradit právě splatné závazky Každý podnik musí být schopen dostát svým závazkům K placení je možné použít pouze likvidní prostředky Bankovní aktiva mají různý stupeň likvidity: Pokladní hotovost, devizové prostředky, vklady u ostatních bank (u ČNB) Splatné úvěry, směnky, státní cenné papíry Ostatní cenné papíry Pozemky, zařízení, inventář

7 Banka se nachází v tzv. Dvojlikvidní pozici
Sama vyplácí mzdy, platí faktury, odvádí daně Současně musí být schopna kdykoliv vyplatit svým klientům svěřené vklady

8 BANKOVNÍ LIKVIDITA Obchodní banka je likvidní, jestliže je schopna vyplácet na požádání z účtu hotové peníze

9 DŮSLEDKY, KDY BANKA ZTRÁCÍ DŮVĚRU KLIENTŮ
Zákazníci přestávají vkládat nová depozita, dosavadní vkladatelé si vyzvedávají své vklady Úpadek banky

10 POJISTKY PROTI KRACHU pojištění depozit
fond pojištění vkladů (pobočky zahraničních bank) výpočet náhrady (základna) = součet vkladů klienta u banky mínus Vkladatelovy závazky (úvěr) úvěry centrální banky – poskytované bankám, u kterých došlo k dočasnému ohrožení likvidity z důvodů úpadku jiné banky banky se snaží odhadnout své likvidní potřeby banka si vytváří rezervy pohotových platebních prostředků Primární rezervy = peněžní hotovost, neterminovaná depozita držená na účtech u ostatních bank Sekundární rezervy = nejlikvidnější investice – vysoce likvidní cenné papíry Úvěry od jiných obchodních bank

11 PRAVIDLA LIKVIDITY Ústřední banka stanovuje ostatním bankám
Cílem je zajistit schopnost banky dostát svým závazkům v termínu splatnosti Stanoví obecné podmínky způsobu financování – smyslem je zamezit tomu, aby banka získané krátkodobé zdroje půjčovala ve formě dlouhodobých úvěrů – sladění splatnosti aktiv a pasiv

12 Zásada bankovní ziskovosti
VÝNOSY BANKY Výnosy z finančních činností – přijaté úroky z úvěru, výnosové úroky z vkladů banky u jiných bank, výnosy z investic do CP, přijaté poplatky za poskytnutí bankovních služeb Použití rezerv a opravných položek Ostatní provozní výnosy Mimořádné výnosy

13 Zásada bankovní ziskovosti
NÁKLADY BANKY Úroky z vkladů a z emitovaných obligací – nákladové úroky = náklady na finanční činnosti Provozní náklady – mzdové, sociální náklady, odpisy Tvorba rezerv a opravných položek Mimořádné náklady

14 Zásada bankovní jistoty
Banka se musí vyhnout velkému riziku při svých činnostech Jde proti zásadě ziskovosti

15 RIZIKA Úvěrové riziko – spojené s nesplácením poskytovaných úvěrů
Kurzové riziko – spojené s výkyvy devizového kurzu Inflační riziko – hromadný útěk od peněz Politicko-ekonomické riziko – spojené s politickými událostmi a ekonomickým vývojem

16 ČNB vytváří pro OB PRAVIDLA OBEZŘETNOSTI PODNIKÁNÍ obchodních bank
Hlavním cílem je omezit některá rizika Opatření o kapitálové přiměřenosti bank Opatření o pravidlech likvidity bank Opatření o úvěrové angažovanosti bank Zásada klasifikace pohledávek z úvěrů a tvorby rezerv a opravných položek

17 VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM
existence závazných pracovních postupů při provádění bankovních operací dvojitá kontrola (komisionálnost) předčíslování účetních dokladů a listů v účetních knihách zajištění bezpečnosti dat pravidelné revize instalace kamer a poplašných zařízení kamery a poplašná zařízení pracovníci ochranné služby zaměstnanci jsou školeni na mimořádné situace povinná dovolená

18 VNĚJŠÍ KONTROLA Provádí ČNB u obchodních bank + další orgány – finanční úřady Obecné zásady chování bank bankovní tajemství banka musí čelit snahám zakrývat nelegální původ peněz

19 Management bankovních aktiv
Banky se snaží využít finanční prostředky, které získaly tak, aby jim přinesly co největší zisk – zásada ziskovosti, ale musí dodržovat také zásady bankovní likvidity a jistoty MAGICKÝ TROJÚHELNÍK – určité zásady jdou proti sobě, zásada ziskovosti jde proti zásadě bezpečnosti a likvidity Dané aktivum je tím výnosnější, čím je méně likvidní a více rizikové a naopak – banka se snaží najít vhodnou skladbu svých aktiv. Banka má zajištěnou dostatečnou výši likvidních aktiv a potom se může zaměřit na poskytování úvěrů a bankovní investice. Úvěry jsou velice výnosné, ale rizikové a méně likvidní.

20 Management bankovních pasiv
Banka musí zvažovat především: Poměr mezi vlastním a cizím kapitálem Charakter a strukturu vkladů – poměr mezi vklady na viděnou a terminovanými vklady Výši úrokové míry, kterou je ochotna platit vkladatelům Výši úvěrů od jiných bank Další možnosti získání finančních zdrojů (např. Emisí obligací)

21 Hlavní zásada Banka musí přizpůsobit úvěrovou politiku struktuře vkladů – Zlaté pravidlo bankovnictví – dlouhodobé úvěry poskytované bankou by měly být financovány z dlouhodobých finančních zdrojů – z terminovaných vkladů.

22 Banky zlaté pravidlo porušují
Soustřeďují se na získávání krátkodobých depozit, které využívají při dlouhodobém úvěrování. Důvodem je to, že úrokové míry z krátkodobých vkladů jsou nižší než úrokové míry z dlouhodobých vkladů. Banka finanční prostředky půjčí na delší dobu za vyšší úrokovou míru – tím si rozšíří své úrokové rozpětí. Banka se může dostat do vážných likvidních problémů, protože získané finanční zdroje jsou v krátké době splatné, ale banka tyto prostředky umístila ve formě dlouhodobého, málo likvidního aktiva Riziko změny úrokových sazeb – banka poskytuje dlouhodobé úvěry za fixní – pevnou úrokovou míru a tyto úvěry financuje z krátkodobých depozit

23 Riziko jako podstatou rizika je nahodilost, variabilita možných výsledků, stupeň neurčitosti či možnost (nebezpečí) odchylky od předem stanoveného cíle repektive předpokládaného vývoje negativní odchylky = čisté riziko negativní i pozitivní od.= spekulativní riziko „pragmatický“ přístup k riziku v bankovnictví: - je to veličina zachycující rozměr eventuální ztráty volatilní prostředí – zrychlení změn v bankovním prostředí v krátkém období motivuje subjekty, které se v něm pohybují k řízení rizik riziko svázáno s výnosem, nelze ho úplně potlačit, jelikož tím nastanou problémy s rentabilitou. V 80. letech se banky snažily riziko spíš potlačovat, dnes se ho snaží řídit = proces jejich optimálního nastavení – zvládnutí ← nový přístup k rizikům přístup bank k riziku: pokud nezvládne banka řízení rizik může to ovlivnit její ziskovost; neustále riziko sleduje a kvantifikuje; je přirozenou součástí bankovních operací

24 Motivace managementu udržet plynulý vývoj hospodářského výsledku banky
vyhnout se enormnímu zájmu regulátora minimalizovat náklady refinancování (riziková přirážky při poskytování finančních prostředků) redukovat negativní dopady na vývoj tržní hodnoty banky (kolísavost snižuje tržní hodnotu)

25 Schematizace bankovních rizik
úvěrové riziko  tržní riziko  akciové – u akciových instrumentů → akciový kurz úrokové – domácí měny → úrokové sazby měnové – zahraničních měn → měnový kurs komoditní – komodity → ceny komodit likvidní riziko  riziko nelikvidity ztráta nelikvidity operační riziko 

26 Další možná členění rizik
tržní riziko může být s ohledem na skupinu finančních instrumentů, jichž se týká děleno na riziko obchodní(obchodní portfolio) a investiční (investiční portfolio) podnikatelská rizika – např. změny životního prostředí, technologie, podnikatelského prostředí či reputační riziko

27 Základní kroky řízení rizik
definovat riziko identifikovat jeho přítomnost v jednotlivých bankovních operacích př. banka si ukládá u jiné banky – expozice vůči všem rizikům riziko operační je přítomno vždy kvantifikace rizika volba optimální metody řízení

28 Základní principy řízení rizik
aplikace systémového přístupu – vidět jednotlivé vazby, neizolovat vybudovat kvalitní a hluboké datové základy – dostatečné dlouhá historie záznamů vypracování adekvátní metodické báze dostatečná a spolehlivá technologická podpora

29 Struktura řízení rizik
hlavní odpovědnost za identifikaci a kontrolu rizik nese představenstvo banky nezáviské útvary odpovědné za řízení a monitorování rizik: výbory pro řízení rizik (relativně samostatné útvary s provázaností do všech výkonných složek banky) výbor pro řízení aktiv a pasiv (ALCO) – riziko tržní a likvidity výbor pro řízení úvěrového rizika (CRC) výbor pro schvalování úvěrů (CSC) – souvisí s orientací převážné většiny bank na úvěry výbor pro řízení operačního rizika (OPC) jednou za čtvrt roku dostává dozorčí rada podrobnou zprávu o riziku (údaje nutné ke zhodnocení míry rizika, jemuž je banka vystavena → riziková expozie banky)

30 Interní události operačního rizika
oblast technologií lidský prvek 

31 Externí události Compliance  širší okolí 

32 Postup při řízení operačního rizika
vytipovat základní situaci, v nichž je riziko přítomné a identifikovat formy jeho projevu v konkrétním provozu banky (!všudypřítomné) propracovat komunikační vazby mezi útvarem řízení operačního rizka a ostatními organizačními složkami banky analyzovat možnosti dopadu externích událostí operačního rizika (UOR) na banku – kvantifikovat možnou ztrátu automatizovat systém sběru info o UOR, vybudovat funkční model jejich vyhodnocení

33 ŘÍZENÍ RIZIKA LIKVIDITY
nemá vazbu na kapitál (X solventnost) – nelze pokrýt nedostatek likvidity kapitálem banka ztrácí schopnost dostát svým finančním závazkům v době, kdy se stanou splatnými nebo banka nebude schopna financovat svá aktiva riziko cash-flow  riziko tržní likvidity 

34 Likvidní pozice přebytek nebo nedosatek zdrojů v rámci stanoveného časového pásma: splátky úvěrů vyplacené vklady v výnosové toky plnění obchodů prodej likvidních aktiv klientské platby Poskytnuté úvěry PMR krátká likvidní pozice – má méně zdrojů, než je potřeba jejich užití

35 Postupy při řízení likvidních rizik
měření a porovnání přílivu a odlivu peněžních prostředků bilance (podrozvaha) rozdělena do splatnostních pásem → likvidní pozice soustava poměrových ukazatelů a jejich hraniční hodnoty = nastavení klíčových indikátorů otevírání úvěrových linek – kontakty, jež umožňují okamžité doplnění zdrojů vypracovat scénáře pro situace ohrožení likvidity – chce ČNB(hlavně pro banky závislé na sekundárních zdrojích)

36 poměrové ukazatel

37 ČNB a řízení likvidního rizika
 – požadavky regulátora (co musí banky dělat) měření a sledování čistých peněžních toků řízení likvidity a jednotlivých měnách řízení přístupu na trh pohotovostní plány systém ukazatelů likvidity

38 Řízení rizika klienta odchylka od přepokládaného průběhu vztahu dojde k události úvěrového rizika – získání a vyhodnocení maxima informací o protistraně posuzujeme protistranu která je emitentem veřejně obchodovatelného investičního instrumentu – veřejně dostupné informace + hodnocení RA – ratingových agentur (zprostředkované informace) protistrana ve smluvně založeném vztahu – informace získané: přímo – z veřejně dostupných zdojů (HV, bilance,...) nepřímo (zprostředkované informace) – lokální hodnocení ratingových agentur;

39


Stáhnout ppt "Účetní výkazy banky Výkaz zisku a ztrát"

Podobné prezentace


Reklamy Google