Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ú ČETNÍ VÝKAZY BANKY V ÝKAZ ZISKU A ZTRÁT. V ÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Výkaz zisku s ztrát obsahuje nákladové a výnosové položky. Banky jsou povinny publikovat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ú ČETNÍ VÝKAZY BANKY V ÝKAZ ZISKU A ZTRÁT. V ÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Výkaz zisku s ztrát obsahuje nákladové a výnosové položky. Banky jsou povinny publikovat."— Transkript prezentace:

1 Ú ČETNÍ VÝKAZY BANKY V ÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

2 V ÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Výkaz zisku s ztrát obsahuje nákladové a výnosové položky. Banky jsou povinny publikovat následující údaje. Výnosy z úroků z úvěrů a z cenných papírů Náklady na úroky z vkladů a z cenných papírů Zisk/ztráta z úroků Výnosy z dividend Zisk/ztráta z poplatků a provizí Zisk/ztráta z devizových operací Zisk/ztráta z ostatních finančních operací včetně leasingu Zisk/ztráta z ze zajišťovacích derivátových operací Zisk/ztráta z ostatních derivátových operací

3 Z ISKOVOST A EFEKTIVNOST BANKOVNÍHO SEKTORU 1.Zisk z finanční činnosti77 273 1.1Úrokový zisk50 614 1.2Zisk z poplatků a provizí16 554 1.3Zisk z akcii a podílů654 1.4Zisk z ostatních finančních operací9 451 A)Operace s cennými papíry1 847 B)Devizové operace9 434 C)Derivátové operace-1 830 D)Převod pohledávek k obchodování0 2.Správní náklady41 840 3.Čistá tvorba rezerv, opravných položek s odpisy52 661 4Ostatní provozní náklady (-) resp. Výnosy (+)28 110 5Hrubý provozní zisk10 881 6Mimořádné provozní náklady (-) resp. Výnosy (+)1 403 7Hrubý zisk před zdaněním12 284 8Daň z příjmu-2 100 9Čistý zisk (-) resp. Ztráta (+)14 385

4 Z ISKOVOST A EFEKTIVNOST BANKOVNÍHO SEKTORU 1.Zisk z bankovních činností k průměrným aktivům v %3,59 2.Čistý zisk k průměrným aktivům v %0,67 3Čistý zisk ke kapitálu v %11,92 4Výnosnost úvěrů v%6,35 5Nákladovost vkladů v %4,08 6Úrokové rozpětí v %2,26 7Počet pracovníků v bankovním sektoru44 932 8Na 1 pracovníka připadá V tis. Kč bilanční sumy50 193 Zisku z bankovních činností1 720 Čistého zisku320 Provozních nákladů931 Nákladů na zaměstnance434 Počet pracovních míst1 807 9.Správní náklady k průměrným aktivům v %1,94 1.Zisk z bankovních činností k průměrným aktivům v %3,59 2.Čistý zisk k průměrným aktivům v %0,67

5 B ANKOVNÍ MANAGEMENT Zásady bankovních operací Zásada bankovní likvidity Zásada bankovní ziskovosti Zásada bankovní jistoty (bezpečnosti)

6 Z ÁSADA BANKOVNÍ LIKVIDITY Schopnost banky dostát svým závazkům (krátkodobým) vůči zákazníkům (věřitelům) SOLVENTNOST – schopnost okamžitě hradit právě splatné závazky Každý podnik musí být schopen dostát svým závazkům K placení je možné použít pouze likvidní prostředky Bankovní aktiva mají různý stupeň likvidity: Pokladní hotovost, devizové prostředky, vklady u ostatních bank (u ČNB) Splatné úvěry, směnky, státní cenné papíry Ostatní cenné papíry Pozemky, zařízení, inventář

7 B ANKA SE NACHÁZÍ V TZV. D VOJLIKVIDNÍ POZICI Sama vyplácí mzdy, platí faktury, odvádí daně Současně musí být schopna kdykoliv vyplatit svým klientům svěřené vklady

8 BANKOVNÍ LIKVIDITA Obchodní banka je likvidní, jestliže je schopna vyplácet na požádání z účtu hotové peníze

9 DŮSLEDKY, KDY BANKA ZTRÁCÍ DŮVĚRU KLIENTŮ Zákazníci přestávají vkládat nová depozita, dosavadní vkladatelé si vyzvedávají své vklady Úpadek banky

10 POJISTKY PROTI KRACHU a)pojištění depozit  fond pojištění vkladů (pobočky zahraničních bank)  výpočet náhrady (základna) = součet vkladů klienta u banky mínus  Vkladatelovy závazky (úvěr) b)úvěry centrální banky – poskytované bankám, u kterých došlo k dočasnému ohrožení likvidity z důvodů úpadku jiné banky c)banky se snaží odhadnout své likvidní potřeby d)banka si vytváří rezervy pohotových platebních prostředků e)Primární rezervy = peněžní hotovost, neterminovaná depozita držená na účtech u ostatních bank f)Sekundární rezervy = nejlikvidnější investice – vysoce likvidní cenné papíry g)Úvěry od jiných obchodních bank

11 PRAVIDLA LIKVIDITY Ústřední banka stanovuje ostatním bankám Cílem je zajistit schopnost banky dostát svým závazkům v termínu splatnosti Stanoví obecné podmínky způsobu financování – smyslem je zamezit tomu, aby banka získané krátkodobé zdroje půjčovala ve formě dlouhodobých úvěrů – sladění splatnosti aktiv a pasiv

12 Z ÁSADA BANKOVNÍ ZISKOVOSTI VÝNOSY BANKY Výnosy z finančních činností – přijaté úroky z úvěru, výnosové úroky z vkladů banky u jiných bank, výnosy z investic do CP, přijaté poplatky za poskytnutí bankovních služeb Použití rezerv a opravných položek Ostatní provozní výnosy Mimořádné výnosy

13 Z ÁSADA BANKOVNÍ ZISKOVOSTI NÁKLADY BANKY Úroky z vkladů a z emitovaných obligací – nákladové úroky = náklady na finanční činnosti Provozní náklady – mzdové, sociální náklady, odpisy Tvorba rezerv a opravných položek Mimořádné náklady

14 Z ÁSADA BANKOVNÍ JISTOTY Banka se musí vyhnout velkému riziku při svých činnostech Jde proti zásadě ziskovosti

15 RIZIKA Úvěrové riziko – spojené s nesplácením poskytovaných úvěrů Kurzové riziko – spojené s výkyvy devizového kurzu Inflační riziko – hromadný útěk od peněz Politicko-ekonomické riziko – spojené s politickými událostmi a ekonomickým vývojem

16 ČNB VYTVÁŘÍ PRO OB PRAVIDLA OBEZŘETNOSTI PODNIKÁNÍ OBCHODNÍCH BANK Hlavním cílem je omezit některá rizika Opatření o kapitálové přiměřenosti bank Opatření o pravidlech likvidity bank Opatření o úvěrové angažovanosti bank Zásada klasifikace pohledávek z úvěrů a tvorby rezerv a opravných položek

17 VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM  existence závazných pracovních postupů při provádění bankovních operací  dvojitá kontrola (komisionálnost)  předčíslování účetních dokladů a listů v účetních knihách  zajištění bezpečnosti dat  pravidelné revize  instalace kamer a poplašných zařízení  kamery a poplašná zařízení  pracovníci ochranné služby  zaměstnanci jsou školeni na mimořádné situace  povinná dovolená

18 VNĚJŠÍ KONTROLA Provádí ČNB u obchodních bank + další orgány – finanční úřady Obecné zásady chování bank bankovní tajemství banka musí čelit snahám zakrývat nelegální původ peněz

19 M ANAGEMENT BANKOVNÍCH AKTIV Banky se snaží využít finanční prostředky, které získaly tak, aby jim přinesly co největší zisk – zásada ziskovosti, ale musí dodržovat také zásady bankovní likvidity a jistoty MAGICKÝ TROJÚHELNÍK – určité zásady jdou proti sobě, zásada ziskovosti jde proti zásadě bezpečnosti a likvidity 1. Dané aktivum je tím výnosnější, čím je méně likvidní a více rizikové a naopak – banka se snaží najít vhodnou skladbu svých aktiv. 2. Banka má zajištěnou dostatečnou výši likvidních aktiv a potom se může zaměřit na poskytování úvěrů a bankovní investice. 3. Úvěry jsou velice výnosné, ale rizikové a méně likvidní.

20 M ANAGEMENT BANKOVNÍCH PASIV Banka musí zvažovat především: Poměr mezi vlastním a cizím kapitálem Charakter a strukturu vkladů – poměr mezi vklady na viděnou a terminovanými vklady Výši úrokové míry, kterou je ochotna platit vkladatelům Výši úvěrů od jiných bank Další možnosti získání finančních zdrojů (např. Emisí obligací)

21 H LAVNÍ ZÁSADA Banka musí přizpůsobit úvěrovou politiku struktuře vkladů – Zlaté pravidlo bankovnictví – dlouhodobé úvěry poskytované bankou by měly být financovány z dlouhodobých finančních zdrojů – z terminovaných vkladů.

22 B ANKY ZLATÉ PRAVIDLO PORUŠUJÍ Soustřeďují se na získávání krátkodobých depozit, které využívají při dlouhodobém úvěrování. Důvodem je to, že úrokové míry z krátkodobých vkladů jsou nižší než úrokové míry z dlouhodobých vkladů. Banka finanční prostředky půjčí na delší dobu za vyšší úrokovou míru – tím si rozšíří své úrokové rozpětí. Banka se může dostat do vážných likvidních problémů, protože získané finanční zdroje jsou v krátké době splatné, ale banka tyto prostředky umístila ve formě dlouhodobého, málo likvidního aktiva Riziko změny úrokových sazeb – banka poskytuje dlouhodobé úvěry za fixní – pevnou úrokovou míru a tyto úvěry financuje z krátkodobých depozit

23 R IZIKO JAKO podstatou rizika je nahodilost, variabilita možných výsledků, stupeň neurčitosti či možnost (nebezpečí) odchylky od předem stanoveného cíle repektive předpokládaného vývoje negativní odchylky = čisté riziko negativní i pozitivní od.= spekulativní riziko „pragmatický“ přístup k riziku v bankovnictví: - je to veličina zachycující rozměr eventuální ztráty volatilní prostředí – zrychlení změn v bankovním prostředí v krátkém období motivuje subjekty, které se v něm pohybují k řízení rizik riziko svázáno s výnosem, nelze ho úplně potlačit, jelikož tím nastanou problémy s rentabilitou. V 80. letech se banky snažily riziko spíš potlačovat, dnes se ho snaží řídit = proces jejich optimálního nastavení – zvládnutí ← nový přístup k rizikům přístup bank k riziku: pokud nezvládne banka řízení rizik může to ovlivnit její ziskovost; neustále riziko sleduje a kvantifikuje; je přirozenou součástí bankovních operací

24 M OTIVACE MANAGEMENTU udržet plynulý vývoj hospodářského výsledku banky vyhnout se enormnímu zájmu regulátora minimalizovat náklady refinancování (riziková přirážky při poskytování finančních prostředků) redukovat negativní dopady na vývoj tržní hodnoty banky (kolísavost snižuje tržní hodnotu)

25 S CHEMATIZACE BANKOVNÍCH RIZIK úvěrové riziko tržní riziko akciové – u akciových instrumentů → akciový kurz úrokové – domácí měny → úrokové sazby měnové – zahraničních měn → měnový kurs komoditní – komodity → ceny komodit likvidní riziko riziko nelikvidity ztráta nelikvidity operační riziko

26 D ALŠÍ MOŽNÁ ČLENĚNÍ RIZIK tržní riziko může být s ohledem na skupinu finančních instrumentů, jichž se týká děleno na riziko obchodní (obchodní portfolio) a investiční (investiční portfolio) podnikatelská rizika – např. změny životního prostředí, technologie, podnikatelského prostředí či reputační riziko

27 Z ÁKLADNÍ KROKY ŘÍZENÍ RIZIK definovat riziko identifikovat jeho přítomnost v jednotlivých bankovních operacích př. banka si ukládá u jiné banky – expozice vůči všem rizikům riziko operační je přítomno vždy kvantifikace rizika volba optimální metody řízení

28 Z ÁKLADNÍ PRINCIPY ŘÍZENÍ RIZIK aplikace systémového přístupu – vidět jednotlivé vazby, neizolovat vybudovat kvalitní a hluboké datové základy – dostatečné dlouhá historie záznamů vypracování adekvátní metodické báze dostatečná a spolehlivá technologická podpora

29 S TRUKTURA ŘÍZENÍ RIZIK hlavní odpovědnost za identifikaci a kontrolu rizik nese představenstvo banky nezáviské útvary odpovědné za řízení a monitorování rizik: výbory pro řízení rizik (relativně samostatné útvary s provázaností do všech výkonných složek banky) výbor pro řízení aktiv a pasiv (ALCO) – riziko tržní a likvidity výbor pro řízení úvěrového rizika (CRC) výbor pro schvalování úvěrů (CSC) – souvisí s orientací převážné většiny bank na úvěry výbor pro řízení operačního rizika (OPC) jednou za čtvrt roku dostává dozorčí rada podrobnou zprávu o riziku (údaje nutné ke zhodnocení míry rizika, jemuž je banka vystavena → riziková expozie banky)

30 I NTERNÍ UDÁLOSTI OPERAČNÍHO RIZIKA oblast technologií lidský prvek

31 E XTERNÍ UDÁLOSTI Compliance širší okolí

32 P OSTUP PŘI ŘÍZENÍ OPERAČNÍHO RIZIKA vytipovat základní situaci, v nichž je riziko přítomné a identifikovat formy jeho projevu v konkrétním provozu banky (!všudypřítomné) propracovat komunikační vazby mezi útvarem řízení operačního rizka a ostatními organizačními složkami banky analyzovat možnosti dopadu externích událostí operačního rizika (UOR) na banku – kvantifikovat možnou ztrátu automatizovat systém sběru info o UOR, vybudovat funkční model jejich vyhodnocení

33 ŘÍZENÍ RIZIKA LIKVIDITY nemá vazbu na kapitál (X solventnost) – nelze pokrýt nedostatek likvidity kapitálem banka ztrácí schopnost dostát svým finančním závazkům v době, kdy se stanou splatnými nebo banka nebude schopna financovat svá aktiva riziko cash-flow riziko tržní likvidity

34 L IKVIDNÍ POZICE přebytek nebo nedosatek zdrojů v rámci stanoveného časového pásma: splátky úvěrů vyplacené vklady v výnosové toky plnění obchodů prodej likvidních aktiv klientské platby Poskytnuté úvěry PMR krátká likvidní pozice – má méně zdrojů, než je potřeba jejich užití

35 P OSTUPY PŘI ŘÍZENÍ LIKVIDNÍCH RIZIK měření a porovnání přílivu a odlivu peněžních prostředků bilance (podrozvaha) rozdělena do splatnostních pásem → likvidní pozice soustava poměrových ukazatelů a jejich hraniční hodnoty = nastavení klíčových indikátorů otevírání úvěrových linek – kontakty, jež umožňují okamžité doplnění zdrojů vypracovat scénáře pro situace ohrožení likvidity – chce ČNB(hlavně pro banky závislé na sekundárních zdrojích)

36 POMĚROVÉ UKAZATEL

37 ČNB A ŘÍZENÍ LIKVIDNÍHO RIZIKA – požadavky regulátora (co musí banky dělat) měření a sledování čistých peněžních toků řízení likvidity a jednotlivých měnách řízení přístupu na trh pohotovostní plány systém ukazatelů likvidity

38 Ř ÍZENÍ RIZIKA KLIENTA odchylka od přepokládaného průběhu vztahu dojde k události úvěrového rizika – získání a vyhodnocení maxima informací o protistraně posuzujeme protistranu která je emitentem veřejně obchodovatelného investičního instrumentu – veřejně dostupné informace + hodnocení RA – ratingových agentur (zprostředkované informace) protistrana ve smluvně založeném vztahu – informace získané: přímo – z veřejně dostupných zdojů (HV, bilance,...) nepřímo (zprostředkované informace) – lokální hodnocení ratingových agentur;

39


Stáhnout ppt "Ú ČETNÍ VÝKAZY BANKY V ÝKAZ ZISKU A ZTRÁT. V ÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Výkaz zisku s ztrát obsahuje nákladové a výnosové položky. Banky jsou povinny publikovat."

Podobné prezentace


Reklamy Google